Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 3. juni 2014 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

(Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)

[af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)]:

Til § 12

Af beskæftigelsesministeren:

45) I stk. 3 indsættes efter »§ 4, nr.«: »01,«.

[Konsekvensændring]

Bemærkninger

Til nr. 45

Der er tale om en konsekvensændring som følge af det i ændringsforslag nr. 38 foreslåede § 4, nr. 01, som skal træde i kraft den 5. januar 2015.