Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

(Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004, som ændret ved § 30 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og § 6 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 A. En udlænding, der er født her i riget og opfylder betingelserne i stk. 2, erhverver dansk indfødsret ved over for statsforvaltningen at afgive skriftlig erklæring herom.

Stk. 2. Erklæring kan afgives af personer, der

1) har aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse med et samlet karaktergennemsnit på mindst 02 eller er fyldt 18 år,

2) ikke er fyldt 19 år,

3) på erklæringstidspunktet har bopæl her i riget,

4) har haft bopæl her i riget i sammenlagt mindst 12 år, heraf sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 6 år,

5) ikke er idømt

a) bøde på 3.000 kr. og derover,

b) 20 dagbøder og derover for overtrædelse af straffeloven,

c) bøde for spirituskørsel,

d) bøde for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer,

e) bøde for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13,

f) betinget eller ubetinget frihedsstraf eller

g) forvaring, anbringelses- eller behandlingsdom eller ungdomssanktion,

6) ikke er meddelt tiltalefrafald med vilkår, jf. retsplejelovens § 723,

7) ikke er meddelt advarsel efter lov om euforiserende stoffer og

8) ikke er sigtet for en lovovertrædelse.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 1, finder ikke anvendelse for personer, der er fyldt 15 år, og som ved lægeerklæring, jf. bilag 1, dokumenterer at have en langvarig nedsættelse af funktionsevnen, som påvirker evnen til eller muligheden for at gennemføre et eller flere af folkeskolens afsluttende prøvefag i 9. eller 10. klasse.

Stk. 4. Personer, som på grund af en sigtelse for en lovovertrædelse ikke kan erhverve dansk indfødsret ved erklæring, jf. stk. 2, nr. 8, kan afgive ny erklæring, inden for 1 år efter at der er truffet endelig afgørelse i sagen, selv om den pågældende forinden er fyldt 19 år, hvis den pågældende ved afgørelsen ikke er blevet idømt en sanktion omfattet af stk. 2, nr. 5, eller meddelt tiltalefrafald eller advarsel efter stk. 2, nr. 6 og 7.«

2. I § 4 A, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., og § 12, stk. 4, ændres »§§ 3 og 4« til: »§§ 3-4«.

3. § 4 A, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

4. I § 4 A, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 3 eller § 4« til: »§§ 3, 3 A eller 4«.

5. I § 5, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§§ 3«: », 3 A«.

6. I § 12, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved afgivelse af erklæring om dansk indfødsret betales et gebyr på 1.100 kr.«

7. I § 12, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »gebyrets« til: »gebyrernes«.

8. Som bilag 1 indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup


Bilag 1

»Bilag 1

Lægeerklæring til brug ved statsforvaltningens behandling af
erklæringer om dansk indfødsret
 
Erklæringen udfyldes af lægen. Punkt B skal kun udfyldes, såfremt lægen svarer ja i punkt A.
 
Patientoplysninger (navn, adresse, cpr-nummer).
 
 
 
 
 
 
A: Langvarig nedsættelse af funktionsevnen
 
Har patienten en langvarig nedsættelse af funktionsevnen?
 
       
Ja
 
       
Nej
 
Som eksempler på langvarige funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk karakter, der kan medføre en langvarig nedsættelse af funktionsevnen, kan nævnes mobilitetsproblemer, f.eks. langvarige problemer med ryg, arme og ben, kroniske eller fremadskridende sygdomme, f.eks. sklerose og hjerte-kar-sygdomme, psykiske lidelser, f.eks. langvarig depression, langvarig skizofreni, langvarige psykoser og langvarig eller kronisk PTSD, og langvarige problemer med sanser og kommunikation, f.eks. afasi, samt udviklingshæmmede og hjerneskadede.
 
B: Sammenhæng mellem den langvarige nedsættelse af funktionsevnen og folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse
 
Påvirker/påvirkede den langvarige nedsættelse af funktionsevnen patientens evne til eller mulighed for at gennemføre et eller flere af folkeskolens afsluttende prøvefag i 9. eller 10. klasse?
 
       
Ja
 
       
Nej
 
Spørgsmålet vedrører
1) patientens evne til eller mulighed for at deltage i eller tilegne sig undervisning og/eller
2) patientens evne til eller mulighed for at aflægge prøve.
 
Lægens stilling, navn, adresse og cvr/SE-nummer
Sted, dato og underskrift
   
   
   
   
   
ID-nr. 03.20.12.01.
Lægeforeningens Attestudvalg og Justitsministeriet
«