Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om erstatningsadgang for kvinder, der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Kvinder, der i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 2007 ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft i overensstemmelse med retningslinjerne for programmet, og som herved påføres en skade, og disses efterladte har ret til erstatning efter reglerne i kapitel 3 og 5 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. dog §§ 2 og 3.

§ 2. Patienterstatningen modtager, oplyser og afgør sager efter denne lov.

Stk. 2. Den region, hvor kvinden havde bopæl, da tilbuddet om deltagelse skulle have været udsendt, udbetaler erstatning i overensstemmelse med afgørelser truffet efter denne lov.

Stk. 3. Regionen, jf. stk. 2, afholder endvidere andre udgifter som følge af denne lov.

§ 3. Krav om erstatning efter denne lov forældes tidligst den 1. januar 2017.

Stk. 2. Erstatning og godtgørelse efter denne lov fastsættes som ved skader forårsaget efter den 1. januar 2007, uanset hvornår skaden er forårsaget.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. juli 2014 og gælder for krav, der er anmeldt til Patienterstatningen senest den 1. januar 2017.

Stk. 2. Loven gælder også for krav på erstatning stiftet før lovens ikrafttræden.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Nick Hækkerup