Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Skema til anmeldelse samt eventuelle opdateringer om STS-operationer på søterritoriet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overførsel af flydende last mellem skibe på dansk og grønlandsk søterritorium (STS-operationer)1)

I medfør af § 1, stk. 3, § 3, stk. 1, nr. 2, 3, 6, 8 og 10, § 6, § 24, stk. 2, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, og i medfør af § 1, stk. 3, § 3, stk. 1, nr. 2, 3, 6, 8 og 10, § 6, § 24, stk. 2, og § 32, stk. 2, i lov om sikkerhed til søs, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 71 af 29. januar 2013, fastsættes:

Anvendelsesområde mv.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for danske, grønlandske og udenlandske skibe, der overfører flydende last bestående af olie-, kemikalie- eller gasprodukter på dansk og grønlandsk søterritorium (STS-operationer).

Stk. 2. Bekendtgørelsen medfører ingen begrænsning af andre bestemmelser i lovgivningen, som skal iagttages i forbindelse med STS-operationer.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse ved overførsel af bunkerprodukter, der udelukkende er beregnet til drift af det modtagende skib.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Afgivende skib: Et tankskib, der afgiver luftformige eller flydende produkter bestående af gas, kemikalier eller olie.

2) Modtagende skib: Et tankskib, der modtager luftformige eller flydende produkter bestående af gas, kemikalier eller olie.

3) Bunkersprodukter: Brændselsolier og andre typer olieprodukter samt brændbar gas, der skal anvendes til driften af det skib, hvortil olien eller gassen overføres.

4) Gasprodukt: Som defineret i ”The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC-koden)”, kapitel 1, regel 1.1.1.

5) Gastankskib: Et skib som defineret i ”The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC-koden)”, kapitel 1, regel 1.3.16.

6) Kemikalieprodukt: Skadelige flydende stoffer som defineret i MARPOL 73/78, med senere ændringer, anneks II, regel 1, stk. 1.

7) Kemikalietankskib: Et skib som defineret i SOLAS 74/88, med senere ændringer, anneks VII, regel 8, stk. 2.

8) Olie: Som defineret i MARPOL 73/78, med senere ændringer, anneks I, regel 1, stk. 1.

9) Olietankskib: Et skib som defineret i MARPOL 73/78, med senere ændringer, anneks I, regel 1, stk. 5.

10) STS-operation: En operation, hvorunder hele eller dele af en flydende eller luftformig last bestående af gas-, kemikalie- eller olieprodukter overføres fra et tankskib til et andet tankskib. Operationen omfatter såvel anløb og afgang af de involverede skibe som overførelsen af selve lasten. Operationer, hvor der foretages overførsel af gas eller olie imellem skibe, som er godkendt efter Søfartsstyrelsens gældende bekendtgørelse om bunkring af skibe på dansk søterritorium, anses dog ikke som STS-operationer, såfremt det overførte kvantum udgør mindre end 5000 m3, og gassen eller olien udelukkende skal anvendes til andre skibes drift.

11) STS-operatør: Den person eller den virksomhed, som forestår vejledning og tilsyn med STS-operationen.

12) Ship to Ship Service Provider Management: Den seneste udgave af »Ship to Ship Service Provider Management«, som er udstedt af Oil Companies International Marine Forum (OCIMF).

13) Ship to Ship Transfer Guide (For Petroleum, Chemicals and Liquefied Gases): Den seneste udgave af »Ship to Ship Transfer Guide«, som er udstedt af Chemical Distribution Institute (CDI), International Chamber of Shipping (ICS), Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) and the Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO).

14) SafeSeaNet: Fællesskabets maritime informationsudvekslingssystem, som Kommissionen har udviklet i samarbejde med medlemsstaterne til gennemførelse af fællesskabslovgivningen.

Administrative forhold

§ 3. Søfartsstyrelsen kan foretage kontrol af STS-operationer og af STS-operatører med henblik på at sikre, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse efterleves.

Stk. 2. Såfremt bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke overholdes, kan Søfartsstyrelsen udstede forbud mod, at STS-operationen gennemføres, eller en igangværende STS-operation kan kræves standset.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater, i EFTA-stater, som er kontraherende parter til EØS-aftalen, og i Tyrkiet, som giver passende og tilfredsstillende garantier af afprøvningernes tekniske, fagmæssige og uafhængige art.

Stk. 4. Når der i denne bekendtgørelse stilles krav om, at certifikater eller andre dokumenter skal kunne forevises eller om anvendelse af checklister, accepteres tillige kopi af dokumenter på elektroniske medier. Hvis det pågældende dokument skal være underskrevet, accepteres elektroniske dokumenter, som er forsynet med en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til eller højere end OCES-standarden. I begge tilfælde skal det fornødne udstyr til visning af dokumenterne være til stede om bord i det berørte skib.

STS-operatøren

§ 4. STS-operationer skal ske under vejledning og tilsyn af en STS-operatør, som er godkendt til at udføre den pågældende type operationer af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Godkendelse kan meddeles til personer, som opfylder kvalifikationskravene i stk. 6 og stk. 7, samt til virksomheder, som råder over et personale med disse kvalifikationer.

Stk. 3. Personer, som er godkendt som STS-operatører, må ikke sætte andre personer til på deres vegne at forestå vejledning og tilsyn med STS-operationer.

Stk. 4. Virksomheder, som er godkendt som STS-operatører, må alene lade personale, som opfylder kravene i stk. 6 og stk. 7, forestå vejledning og tilsyn med STS-operationer.

Stk. 5. Godkendte STS-operatører skal:

1) i videst muligt omfang gøre brug af anbefalingerne i »Ship to Ship Service Provider Management« og

2) anvende et kvalitetsstyringssystem, som sikrer, at deres opgaver udføres i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Personer, som vejleder og fører tilsyn med STS-operationer, skal

1) have internationalt anerkendte kompetencer og erfaring svarende til en seniorofficer på et tankskib af samme type som dem, mellem hvilke STS-operationen skal udføres,

2) være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis,

3) alt efter den planlagte operation have gennemført et træningsprogram i STS-operationer, der tager udgangspunkt i »Ship to Ship Transfer Guide« , og

4) have deltaget i et egnet skibshåndteringskursus med særligt fokus på STS-operationer.

Stk. 7. Den person, som vejleder og fører tilsyn med en STS-operation, skal – på egen hånd eller under overvågning af en trænet STS-operatør – have forestået vejledning og tilsyn med mindst en selvstændig STS-operation af den pågældende type inden for de seneste 6 måneder.

Stk. 8. Ved ansøgning om godkendelse som STS-operatør skal dokumentation for opfyldelse af de i stk. 5-7 fastlagte forudsætninger indsendes til Søfartsstyrelsen.

Stk. 9. Godkendelsen som STS-operatør eller en kopi heraf skal på forlangende kunne forevises for de danske myndigheder.

Stk. 10. En godkendelse meddeles for en periode på op til 2 år. Godkendelsen bortfalder, såfremt de i stk. 3-7 nævnte betingelser ikke længere opfyldes.

Stk. 11. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse, såfremt en godkendt STS-operatør medvirker i STS-operationer, hvor der på grov måde eller gentagne gange sker overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Ledelse af STS-operationen

§ 5. Det påhviler skibsførerne i såvel det modtagende som det afgivende skib at sikre, at STS-operatøren er godkendt af Søfartsstyrelsen til at udføre den konkrete type af STS-operationer.

Stk. 2. Det påhviler skibsførerne i såvel det modtagende som det afgivende skib at sikre, at operationen kan ske uden risiko for skade på de ombordværende personer, de involverede skibe og skibsfarten i området, samt at operationen planlægges med henblik på beskyttelse af havet mod forurening.

Stk. 3. Såfremt forudsætningerne i den efter § 7, stk. 2, nr. 1, udarbejdede risikovurdering ikke længere kan opretholdes, og STS-operatøren finder, at operationen af sikkerheds- og/eller af miljøbeskyttelseshensyn bør afbrydes, skal han informere skibsførerne i det modtagende og det afgivende skib samt de i § 10, stk. 1, fastlagte myndigheder herom.

Slanger til overførsel af flydende last ved STS-operationer

§ 6. Anbefalingerne vedrørende slanger i »Ship to Ship Transfer Guide« skal følges. Derudover skal slangerne trykafprøves med flanger og bolte monteret i overensstemmelse med deres specifikation,

1) før de tages i brug,

2) periodisk hver fjerde måned, og

3) når slangen er blevet repareret eller udsat for usædvanligt store belastninger.

Stk. 2. Datoen for den seneste trykafprøvning skal anføres på slangen. En fortegnelse over de udførte eftersyn og trykafprøvninger af slangerne samt producentens specifikationer skal kunne forevises på forlangende.

Forholdsregler for STS-operationen

§ 7. Overførsel af en olie-, kemikalie- eller gaslast mellem skibe skal udføres i overensstemmelse med »Ship to Ship Transfer Guide«.

Stk. 2. Udover, hvad der fremgår af stk. 1, skal følgende forhold være opfyldt:

1) Der skal forud for STS-operationen foretages en risikovurdering af, hvorvidt den kan gennemføres sikkert. I forbindelse hermed skal blandt andet eventuelle begrænsninger i det valgte område, de medvirkende skibe, det udstyr, som skal anvendes, de involverede hjælpefartøjer samt de forventede vind-, vejr- og/eller is-forhold inddrages.

2) STS-operationer må ikke finde sted under is-forhold hvor is-koncentrationen overstiger 1/10.

3) Det største skib skal ligge sikkert for anker, før det andet anløber. I særlige situationer kan STS-operatøren og de 2 skibsførere dog i samråd beslutte at lade det mindste skib ligge sikkert for anker, før det andet anløber.

4) Anløb til det opankrede skib skal ske under anvendelse af slæbebådsassistance, som skubber det andet skib i position.

5) Slæbebådene skal have tilstrækkelig trækkraft til, at anløb og frakobling af skibene kan gennemføres fuldt forsvarligt.

6) Såfremt STS-operationen kan udføres forsvarligt, mindst et af skibene er godkendt som bunkersskib, og dette har en bruttotonnage mindre end 8000, kan anvendelse af slæbebådsassistance reduceres eller helt undlades. Beslutning herom skal træffes af de 2 skibsførere i enighed og hvile på en samlet vurdering af hele operationen, herunder skibenes størrelser, deres manøvreevner, besætningernes erfaringer med STS-operationer, vejrforholdene samt andre relevante forhold.

7) I forbindelse med STS-operationer, hvor der overføres olie- eller kemikalieprodukter, skal alle relevante spygatter på det afgivende og på det modtagende skib være lukket til.

8) Slangerne skal være sikkert forbundne, og en ansvarlig officer på såvel det afgivende som det modtagende skib skal godkende sammenkoblingen på eget skib. Slangerne skal være anbragt på en sådan måde, at skibenes bevægelser ikke vil skade dem.

9) På begge skibe skal det sikres, at alle ventiler er indstillet korrekt, samt at de rør på manifoldene, der ikke anvendes under operationen, er forsynet med blændflanger.

10) Spildbakkerne under manifoldene skal være drænet for vand mv., inden operationen påbegyndes.

11) Udstyr til opsamling af mindre olie- eller kemikalieudslip i skibet, som fastlagt i det gældende "OCIMF’s ship Inspection Report (SIRE) Programme", skal forefindes og være klar til brug i begge skibe.

12) Ved LNG-overførsel skal udstyr til etablering af et "Water curtain" og tilsvarende forholdsregler, der i tilfælde af udstrømmende gas kan medvirke til at forebygge skader på skrog og andre materialer omkring skibenes manifold, være afprøvet og klar til øjeblikkelig brug.

13) En liste over de nærmeste nationale instanser, der skal kontaktes i tilfælde af en forureningsulykke, skal være umiddelbart tilgængelig på begge skibe.

14) En kopi af de checklister, som indgår i »Ship to Ship Transfer Guide«, skal opbevares om bord på de involverede skibe i mindst 2 år og på forlangende kunne forevises for de danske myndigheder.

15) Begge skibe skal have gode manøvreevner, så det er muligt at adskille skibene i en situation, hvor et af skibene har mistet sit fremdrivningsmaskineri. Er dette ikke tilfældet, skal der under hele STS-operationen være rådighed over et hjælpefartøj, der med kort varsel kan assistere ved frakobling af de 2 skibe.

16) Under hele STS-operationens gennemførelse skal det løbende vurderes, om vind- og vejrforholdene og/eller is-forholdene samt den forventede udvikling heraf giver grundlag for at afbryde operationen.

Forholdsregler under overførslen

§ 8. Det skal i umiddelbar nærhed af det afgivende skibs manifold være muligt at stoppe de pumper, der leverer olie, kemikalier eller flydende gas (et nødstop).

Stk. 2. Niveauet i de tanke, der fyldes, skal nøje overvåges under hele overførslen

Området, hvor STS-operationen skal udføres

§ 9. STS-operationen må alene finde sted i et område og under vejrforhold, som er egnede til formålet.

Anmeldelse af STS-operationer

§ 10. Mindst 48 timer før en STS-operation planlægges udført, skal det afgivende skib informere herom. Information skal gives til følgende myndigheder:

1) For operationer, der planlægges udført i dansk territorialfarvand: Søværnets Operative Kommando.

2) For operationer, der planlægges udført i grønlands territorialfarvand: Arktisk Kommando.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte information skal indeholde følgende oplysninger om operationen:

1) Det afgivende skibs og det modtagende skibs navne, kaldesignaler og IMO-numre.

2) Stedet, hvor STS-operationen vil finde sted.

3) Tidspunktet, hvor STS-operationen påbegyndes, og det forventede tidspunkt for afslutning af operationen.

4) Præcise detaljer om det/de produkter, der ønskes overført.

5) Den/de mængde(r) af flydende last, der ønskes overført.

6) Mægler for operationen.

7) Den godkendte STS-operatør, jf. § 4.

8) Kontaktinformation til et landbaseret beredskab, hvorfra der, så længe operationen pågår, kan rekvireres sikkerhedsdatablade eller tilsvarende fyldestgørende information om det/de produkter, der ønskes overført, dets egenskaber samt bekæmpelsesform.

9) For olietankskibe, bekræftelse af at de deltagende skibe har en STS-operationsplan om bord, der opfylder kravene i MARPOL, anneks I, regel 41.

Stk. 3. Såfremt der sker væsentlige ændringer i de efter stk. 2 afgivne oplysninger, herunder en afvigelse på mere end 6 timer i operationens påbegyndelse, skal det afgivende skib hurtigst muligt informere de i stk. 1 nævnte myndigheder herom.

Stk. 4. De i stk. 2 og stk. 3 krævede oplysninger skal indberettes elektronisk via den danske SafeSeaNet-platform (”Skema til anmeldelse samt eventuelle opdateringer om STS-operationer på søterritoriet”).

Straf

§ 11. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 11, stk. 2, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens kapitel 37, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber mv. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser mv., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 734 af 25. juni 2007 om overførsel af olielast mellem skibe på dansk søterritorium ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 4. juni 2014

Anne Skov Strüver

/ Steen Møller Nielsen


Bilag 1

Skema til anmeldelse samt eventuelle opdateringer om STS-operationer på søterritoriet

(Skemaet gengiver de informationer, som det afgivende skib via den danske SafeSeaNet-platform skal indberette til Søværnets Operative Kommando henholdsvis Arktisk Kommando).
Afgivende skib
Navn
IMO-nr.
Kaldesignal
Modtagende skib
Navn
IMO-nr.
Kaldesignal
Det afgivende skib anvender en godkendt STS-operationsplan (kun olietankskibe)
Ja
Nej
Ikke relevant
Produkt(er) – udfyldes for hvert produkt, der omlades
1. Teknisk betegnelse
Nøjagtig teknisk betegnelse
Mængde
Metriske ton
(m3 hvis IGC anvendes)
Kodereference
IBC/IGC/MARPOL
24/7-kontakt
Telefonnummer
2. Teknisk betegnelse
Mængde
Kodereference
24/7-kontakt
3. Teknisk betegnelse
Mængde
Kodereference
24/7-kontakt
Område & Position for operationen
Eksempelvis Aalbæk bugt, Frederikshavn red, Kalundborg Fjord
N
Ø
Startdato/tid
Slutdato/tid
Mægler
Navn/adresse
STS-operatør
Navn/adresse

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.