Sagsforløb 2013/1 BF 87
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 3. juni 2014

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om kompensation til andelshavere for de fejlbehæftede ejendomsvurderinger

[af Brian Mikkelsen (KF), Torsten Schack Pedersen (V) og Dennis Flydtkjær (DF)]:

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 2. april 2014 og var til 1. behandling den 20. maj 2014. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, RV, SF og EL) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse. Enhedslistens medlemmer af udvalget udtaler, at skandalen om ejendomsvurderingerne for alvor begyndte under VK-regeringen. Selv om problemet var kendt af denne regering, gjorde den intet. Da sagen var oppe i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i efteråret 2013, gjorde VK heller intet andet end at hjælpe den nuværende regering med at rette lidt af fejlen for en del af ejerne, men undlod at gøre noget for andelsboligejerne. Lejerne blev også »glemt«, selv om de også betaler for denne skandale. Enhedslisten vil meget gerne hjælpe alle dem, der er kommet i klemme på grund af de forkerte vurderinger – ejere, andelshavere og lejere. Det vil forslagsstillerne åbenlyst ikke. Vi håber derfor, at det arbejde, som regeringen har sat i gang for at rette op på VK-regeringens forsømmelser, giver større retfærdighed for alle, uanset hvilken boligform de har. Og Enhedslisten vil ved første lejlighed spørge regeringen om, hvordan den vil sikre, at også andelshavere og lejere kan slippe for den uretfærdighed, der ligger i de fejlagtige ejendomsvurderinger.

Et mindretal i udvalget (V, DF, LA og KF) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Ane Halsboe-Jørgensen (S) Benny Engelbrecht (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) John Dyrby Paulsen (S) Jesper Petersen (S) Per Husted (S) Peder Christensen (S) Nadeem Farooq (RV) Christian Friis Bach (RV) Camilla Hersom (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Trine Mach (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Nikolaj Villumsen (EL) Hans Andersen (V) Jacob Jensen (V) Thomas Danielsen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Tina Nedergaard (V) Torsten Schack Pedersen (V) Troels Lund Poulsen (V) Mads Rørvig (V) fmd. Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Karina Adsbøl (DF) Ole Birk Olesen (LA) nfmd. Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 87

Bilagsnr.

Titel

1
Meddelelse om, at der kan stilles spørgsmål til beslutningsforslaget
2
Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
3
1. udkast til betænkning