Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2014

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

(Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)

[af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. maj 2014 og var til 1. behandling den 13. maj 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget. Udvalget afgav betænkning den 28. maj 2014. Lovforslaget var til 2. behandling den 4. juni 2014, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Beskæftigelsesudvalget.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med den fornyede udvalgsbehandling modtaget skriftlige henvendelser fra:

Grete Schou Frederiksen, København,

Gigtforeningen og

Paul Gram-Hansen, Odense SV.

Beskæftigelsesministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser fra Gigtforeningen og Paul Gram-Hansen.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 4 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse. Ministeren har besvaret tre af disse spørgsmål og vil besvare spørgsmål 47 inden 3. behandling af lovforslaget.

Et af udvalgsspørgsmålene til beskæftigelsesministeren og ministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til denne tillægsbetænkning.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

Ane Halsboe-Jørgensen (S) Bjarne Laustsen (S) Jens Joel (S) Jan Johansen (S) Leif Lahn Jensen (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fmd. Nadeem Farooq (RV) Andreas Steenberg (RV) Eigil Andersen (SF) Karsten Hønge (SF) Özlem Sara Cekic (SF) Finn Sørensen (EL) Christian Juhl (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Hans Andersen (V) Louise Schack Elholm (V) Claus Hjort Frederiksen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Peter Juel Jensen (V) Peter Christensen (V) Ulla Tørnæs (V) Fatma Øktem (V) Bent Bøgsted (DF) nfmd. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) René Christensen (DF) Pia Adelsteen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Mai Mercado (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 194 omdelt efter betænkningsafgivelse

Bilagsnr.

Titel

11
Henvendelse af 28/5-2014 fra Gigtforeningen
12
Udkast til tillægsbetænkning
13
Henvendelse af 30/5-2014 fra Paul Gram-Hansen, Odense SV
14
Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014
15
Ændringsforslag stillet uden for betænkningen, fra beskæftigelsesministeren
16
Henvendelse af 2/6-2014 fra Grete Schou Frederiksen, København
17
Ændringsforslag stillet d. 3/6-2014, fra beskæftigelsesministeren
18
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 194 efter betænkningafgivelse

Spm.nr.
Titel
44
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 28/5-2014 fra Gigtforeningen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
45
Spm. om, i de tilfælde, hvor en borger har en livstruende, alvorlig sygdom og derfor efter den nye lov kan få sin sygedagpengeydelse forlænget, at dokumentationen for dette er en erklæring fra den praktiserende læge eller en anden behandlende læge, som kommunen skal tage til efterretning som dokumentation, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
46
Spm. om kommentar til henvendelse af 30/5-2014 fra Paul Gram-Hansen, Odense SV, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
47
Spm. om kommentar til henvendelse af 2/6-2014 fra Grete Schou Frederiksen, København, til beskæftigelsesministeren


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til beskæftigelsesministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålet og beskæftigelsesministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra SF.

Spørgsmål nr. 45

»Er det rigtigt forstået, at i de tilfælde, hvor en borger har en livstruende, alvorlig sygdom og derfor efter den nye lov kan få sin sygedagpengeydelse forlænget, er dokumentationen for dette en erklæring fra den praktiserende læge eller en anden behandlende læge, som kommunen skal tage til efterretning som dokumentation og på ingen måde vurdere og herunder heller ikke lade en kommunal lægekonsulent vurdere? «

Endeligt svar:

Følgende fremgår af bemærkningerne til den del af lovforslaget, der vedrører udvidelsen af muligheden for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge for personer med livstruende, alvorlig sygdom: »Kommunens afgørelse om forlængelse af sygedagpengeydelsen som følge af en livstruende, alvorlig sygdom skal efter forslaget ske på baggrund af en konkret, individuel lægelig vurdering, sædvanligvis i form af en statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge. En kommunalt ansat lægekonsulent vil ikke kunne foretage denne vurdering.«

Det er således rigtigt forstået, at det efter lovforslaget er en lægelig vurdering, om der er tale om en livstruende, alvorlig sygdom, og vel at mærke en vurdering foretaget af behandlende læge, og aldrig en lægekonsulent.