Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 4. juni 2014

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

(Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.)

[af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 23. april 2014 og var til 1. behandling den 6. maj 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Klima-, Energi- og Bygningsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 28. maj 2014. Lovforslaget var til 2. behandling den 4. juni 2014, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Klima-, Energi- og Bygningsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.

Samråd

Udvalget har efter afgivelse af betænkning stillet 1 spørgsmål til klima-, energi- og bygningsministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et samråd med udvalget den 3. juni 2014. Ministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, der dannede grundlag for ministerens besvarelse af spørgsmålet.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Et mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

Julie Skovsby (S) Jens Joel (S) Karin Gaardsted (S) Jesper Petersen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Jeppe Kofod (S) Flemming Møller Mortensen (S) Sanne Bjørn (RV) Lone Loklindt (RV) Lotte Rod (RV) Steen Gade (SF) fmd. Karsten Hønge (SF) Per Clausen (EL) Frank Aaen (EL) Lars Dohn (EL) Thomas Danielsen (V) nfmd. Kristian Pihl Lorentzen (V) Jacob Jensen (V) Lars Christian Lilleholt (V) Ellen Trane Nørby (V) Ulla Tørnæs (V) Eyvind Vesselbo (V) Mikkel Dencker (DF) Liselott Blixt (DF) René Christensen (DF) Kim Christiansen (DF) Villum Christensen (LA) Mike Legarth (KF) Charlotte Dyremose (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

10
Betænkning afgivet 28/5-14
11
Ændringsforslag til 2. behandling fra klima-, energi- og bygningsministeren
12
Ændringsforslag til 2. behandling stillet 3/6-14
13
Talepapir fra besvarelse af samrådsspm. A 3/6-14, fra klima-, energi- og bygningsministeren
14
1. udkast til tillægsbetænkning