Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014

Forslag

til

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning

(Kapacitet til destruktion af farligt affald og flytning af VVM-kompetence til regionsrådet m.v.)

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 552 af 2. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. Efter § 49 indsættes før overskriften før § 50:

»Kapacitet til destruktion af farligt affald

§ 49 a. Miljøministeren kan indgå aftale om kapacitetsforpligtelse mod betaling med en eller flere virksomheder for at sikre, at der findes kapacitet til destruktion af farligt affald i Danmark.«

§ 2

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 1630 af 26. december 2013, § 8 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, § 2 i lov nr. 80 af 28. januar 2014 og § 5 i lov nr. 86 af 28. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 a, stk. 3, ændres »§ 11 e, stk. 1, nr. 8,« til: »§ 11 e, stk. 1, nr. 9,«.

2. I § 11 g, stk. 3, indsættes efter »kommunalbestyrelsens«: », regionsrådets«.

3. I § 11 i indsættes efter »ministeren«: »eller regionsrådet«.

4. I § 58, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »Kommunalbestyrelsens«: », regionsrådets«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2, nr. 1.

Folketinget, den 11. juni 2014

Bertel Haarder

/ Bent Bøgsted