Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 10. juni 2014 uden for tillægsbetænkningen

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

(Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)

[af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)]:

Til § 3

Af beskæftigelsesministeren:

1) I den under nr. 3 foreslåede § 69 o ændres i stk. 4 »§ 68 j« til: »§ 69 j«.

[Teknisk korrektion]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ved en fejl er der i lovforslagets § 3, nr. 3, i § 69 o, stk. 4, blevet henvist til § 68 j. Der skulle rettelig henvises til § 69 j. Der er således tale om en teknisk korrektion.