Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0008
 
32013L0043
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen1)

§ 1

I momsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Fodnote 1 til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17. november 1986 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område, EF-Tidende 1986, nr. L 326, side 40, Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2006, nr. L 347, side 1, Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser, EU-Tidende 2006, nr. L 384, side 92, Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser, EU-Tidende 2008, nr. L 44, side 11, Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, EU-tidende 2008, nr. L 44, side 23, Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 14, side 7, Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med indførsel, EU-Tidende 2009, nr. L 175, side 12, Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder, EU-Tidende 2009, nr. L 292, side 5, Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009 om ændring af visse bestemmelser i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2010, nr. L 10, side 14, Rådets direktiv 2010/23/EU af 16. marts 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2010, nr. L 72, side 1, Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne, EU-Tidende 2010, nr. L 189, side 1 og Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-tidende 2013, nr. L 201, side 4.«

2. I fodnote 2, 2. pkt., til bekendtgørelsens titel, ændres »og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011« til: », Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 815/2012«.

3. I indledningen ændres »§ 46, stk. 13« til: »§ 46, stk. 14«, »§ 66, stk. 9« ændres til: »§ 66 k«, »§ 73, stk. 2« udgår, og efter »momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013,« indsættes: »som ændret ved lov nr. 1637 af 26. december 2013 og lov nr. 554 af 2. juni 2014«.

4. I § 4, 2. pkt., ændres »varer« til »investeringsgoder«, og »§ 42, stk. 2 eller 3« ændres til: »§ 42, stk. 3«.

5. Efter kapitel 4 indsættes

»Kapitel 4 a

Regulering fra delvist fradrag til fuldt fradrag

§ 18 a. En virksomhed, der har foretaget indkøb af varer til blandet momspligtigt og momsfrit formål og derfor har delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, kan for varer, der ikke tidligere er taget i brug i virksomheden, foretage regulering fra delvis fradragsret til fuld fradragsret, når varen tages i brug til fuldt fradragsberettigede formål, jf. momslovens § 37, stk. 4.

Stk. 2. Reguleringen kan kun foretages for varer, hvor det i regnskabet kan dokumenteres, hvilket fradrag der er foretaget på købstidspunktet.

Stk. 3. Ved et momspligtigt salg af varen, kan det samlede fradragsbeløb ikke overstige 25 pct. af salgssummen ekskl. afgiften efter momsloven.«

6. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »driftsmidler« til: »investeringsgoder«, og »anskaffelse« ændres til: »anskaffelse eller fremstilling«.

7. Kapitel 6 ophæves.

8. § 28, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves.

9. I § 30, stk. 1, nr. 5, udgår »transportydelser efter regler i det andet EU-land, der svarer til momslovens § 73,«.

10. § 33, stk. 1, affattes således:

»For en ansøgning om godtgørelse af afgift fra en virksomhed, der er etableret i et andet EU-land, finder § 28, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Ansøgningen anses først som indgivet, når den indeholder alle oplysningerne, som er nævnt i § 30, jf. dog stk. 2-6.«

11. § 33, stk. 2, nr. 1, ophæves.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og 2.

12. I § 40 udgår »til Landsskatteretten«.

13. I § 44, stk. 2, nr. 2, udgår »transportydelser efter momslovens § 73,«.

14. I § 45 ændres »§ 33« til: »§ 36«.

15. I § 63, 1. pkt., ændres »momslovens § 46, stk. 1, nr. 6 eller 7« til: »momslovens § 46, stk. 1, nr. 4 eller 6-10«.

16. Overskrifterne før § 73 affattes således:

»Kapitel 13

Angivelse og regnskab

Generelle krav til angivelse og regnskab.«.

17. Kapitelbetegnelsen før § 74 ophæves.

18. I § 76, stk. 3, ændres »momslovens § 46, stk. 1, nr. 4, 6 og 7« til: »momslovens § 46, stk. 1, nr. 4 og 6-10«.

19. I § 76, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder også for varer, som virksomheden har modtaget fra andre EU-lande, og for hvilke virksomheden er betalingspligtig for afgiften efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 1, jf. § 110 i denne bekendtgørelse.«.

20. I § 76, stk. 10, nr. 1, indsættes efter »leverancer efter momslovens § 14, nr. 2, 2. og 3. pkt.,«: »hvis varerne forsendes eller transporteres til et andet EU-land,«.

21. I § 76, stk. 10, nr. 2, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 4 og 5«.

22. I § 76, stk. 10, nr. 3, ændres »momslovens § 46, stk. 1, nr. 4, 6 og 7« til: »momslovens § 46, stk. 1, nr. 4 og 6-10«.

23. I § 76 indsættes efter stk. 10 som stk. 11:

»Stk. 11. På afgiftsangivelsen skal for hver afgiftsperiode angives de samlede værdier i perioden af de enkelte konti som anført i stk. 1, nr. 1-4.«

24. I § 79, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »montering af varer her i landet,«: » hvis varerne forsendes eller transporteres fra et andet EU-land,«.

25. § 85, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. På den i stk. 3 nævnte konto eller opgørelse anføres for hvert investeringsgode anskaffelsesbeløbet eller fremstillingsprisen uden afgift, det i forbindelse med anskaffelsen eller fremstillingen betalte afgiftsbeløb samt det afgiftsbeløb, som virksomheden i forbindelse med anskaffelsen eller fremstillingen kan medregne til den indgående afgift, jf. momslovens kapitel 9. På kontoen eller opgørelsen anføres endvidere de reguleringer, som virksomheden skal foretage efter momslovens §§ 43 og 44.«

26. I § 91, stk. 1, 1. pkt., ændres »momslovens § 46, stk. 10« til: »momslovens § 46, stk. 11«.

27. I § 91, stk. 2, ændres »momslovens § 46, stk. 10« til: »momslovens § 46, stk. 11«, og »momslovens § 46, stk. 12« ændres til: »momslovens § 46, stk. 13«.

28. I § 93, stk. 1, ændres »momslovens §§ 48 og 49« til: »momslovens §§ 48 og 50«, og »momslovens § 46, stk. 6,« ændres til: »momslovens § 47, stk. 2,«.

29. § 107, stk. 2, ophæves.

30. I § 108, stk. 1, nr. 1, ændres »registreret i afsender- eller modtagerlandet« til: »registreret i afsenderlandet eller etableret i modtagerlandet«.

31. I § 109 ændres »der ikke er registreret her i landet« til: »der ikke er etableret her i landet«.

32. Kapitel 16 affattes således:

»Kapitel 16

Særordninger for ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der leverer elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer (ikke-EU-ordning og EU-ordning)

§ 114. En afgiftspligtig person, som i henhold til momslovens §§ 66 a og 66 b ønsker at tilslutte sig ikke-EU-ordningen med Danmark som identifikationsland, skal afgive en elektronisk erklæring i registreringssystemet om, at den pågældende ikke er momsregistreret i EU for salg af varer eller ydelser.

Stk. 2. Registrering kan nægtes, hvis den afgiftspligtige person ikke opfylder betingelsen i stk. 1.

§ 115. Den afgiftspligtige person, der ønsker at tilslutte sig ikke-EU-ordningen med Danmark som identifikationsland, skal oplyse den ønskede startdato i særordningen samt til brug for identifikation give de nedenfor opregnede oplysninger til brug for SKATs registreringssystem:

1) Navn, herunder eventuelle firmanavne (»Trading names«), der er forskellige fra den afgiftspligtige persons navn.

2) Hjemland samt eventuelt skatteregistreringsnummer i hjemlandet.

3) Postadresse.

4) E-mailadresse.

5) Kontaktperson for særordningen.

6) Telefonnummer.

7) Bankoplysninger.

8) Eventuelle elektroniske websteder.

9) Eventuelt tidligere registreringer i EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen.

Stk. 2. Den afgiftspligtige person skal meddele SKAT enhver ændring i de afgivne oplysninger senest den 10. dag i måneden efter ændringen.

Stk. 3. SKAT identificerer inden 8 dage den afgiftspligtige person ved hjælp af et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles denne.

Stk. 4. Er det ikke muligt at meddele den afgiftspligtige person et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer SKAT inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person om, hvornår denne kan forvente at modtage sit momsregistreringsnummer.

§ 116. En afgiftspligtig person, som i henhold til momslovens §§ 66 d og 66 e ønsker at tilslutte sig EU-ordningen med Danmark som identifikationsland, skal oplyse den ønskede startdato i særordningen samt til brug for identifikation i ordningen give de nedenfor opregnede oplysninger til brug for SKATs registreringssystem:

1) Eventuelle firmanavne (»Trading names«), der er forskellige fra den afgiftspligtige persons navn.

2) Hjemland hvis dette ikke er Danmark.

3) E-mailadresse.

4) Kontaktperson for særordningen.

5) Telefonnummer.

6) Bankoplysninger.

7) Eventuelle elektroniske websteder.

8) Eventuelle tidligere registreringer i EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen.

9) Moms- eller skatteregistreringsnummer for faste forretningssteder i andre medlemslande samt firmanavne (»Trading names«) og postadresser for disse faste forretningssteder.

10) Momsregistreringsnumre tildelt af andre medlemslande som en ikkeetableret afgiftspligtig person.

Stk. 2. Den afgiftspligtige person skal meddele SKAT enhver ændring i de afgivne oplysninger senest den 10. dag i måneden efter ændringen.

§ 117. Den kvartalsvise afgiftsangivelse skal indeholde:

1) Momsregistreringsnummer.

2) Den samlede værdi uden moms af de leveringer af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, der er foretaget i afgiftsperioden opdelt efter satser for hvert enkelt forbrugsmedlemsland.

3) Det samlede afgiftsbeløb af leveringerne i afgiftsperioden opdelt efter satser for hvert enkelt forbrugsmedlemsland.

4) De gældende afgiftssatser for leveringerne i hvert enkelt forbrugsmedlemsland.

5) Det samlede skyldige afgiftsbeløb for hvert enkelt forbrugsmedlemsland.

Stk. 2. Når en afgiftspligtig person, der anvender EU-ordningen, har et eller flere faste forretningssteder i et andet medlemsland end identifikationsmedlemslandet, hvorfra der leveres ydelser, skal momsangivelsen, ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger i relation til leveringer omfattet af ordningen indeholde tilsvarende oplysninger som stk. 1, nr. 2-5, for hvert medlemsland, hvor den pågældende har et forretningssted, tillige med dette forretningssteds momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer.

Stk. 3. Beløbene skal angives i danske kroner, og indbetalingerne til SKAT skal ligeledes ske i danske kroner.

Stk. 4. Er leveringen foretaget i en anden valuta, anvendes kursen på den sidste dag i afgiftsperioden, når angivelsen udfyldes. Omregningen skal ske til de valutakurser, som Den Europæiske Centralbank har offentliggjort for den dag eller, hvis der ikke har været nogen offentliggørelse den dag, den næste offentliggørelsesdag.

Stk. 5. Bankkontonummer med henblik på indbetalinger til SKAT vil blive oplyst af SKAT.«.

33. § 123 ophæves.

34. I overskriften før § 123 ændres »Guld« til: »Investeringsguld«.

35. § 124, stk. 3, ophæves.

36. I § 139, stk. 1, nr. 2, udgår », § 21, § 22, § 24, stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3«, og », § 123«.

37. I § 139, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 115« til: »§ 115, stk. 1 og 2«.

38. I § 139, stk. 1, nr. 2, indsættes: »§ 116,«.

39. I § 139, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 118, § 119, stk. 1, 2 eller 4,«.

40. I § 139, stk. 1, nr. 4, udgår »§ 25, stk. 2,«.

41. I § 140, stk. 7, ændres »§ 101« til: »§ 100«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 32 og 37-39, træder i kraft den 1. januar 2015.

Skatteministeriet, den 25. juni 2014

Morten Østergaard

/ Jeanette Rose Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser, EU-Tidende 2008, nr. L 44, side 11, og Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2013, nr. L 201, side 4.