Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 10. juni 2014

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lodsloven og lov om Danpilot

(Konkurrenceudsættelse på lodsområdet)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

Til § 5

Af erhvervs- og vækstministeren:

1) Paragraffen affattes således:

Ȥ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lodslovens § 19, stk. 5, § 19 a og § 33 b, som affattet ved § 1, nr. 4 og 17, og §§ 2 og 3 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.«

[Konsekvensændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget er alene en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 9 i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets betænkning over lovforslaget, der blev vedtaget under 2. behandling af lovforslaget.