Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som ikke er omfattet af EU-AIR-OPS (BL 5 - 50)1)

Udgave 5, 6. juni 2014

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

1. Referencedokumenter

1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF som ændret ved

a. Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2009 af 30. juli 2009 og

b. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1108/2009 af 21. oktober 2009

i det følgende benævnt EASA-rammeforordningen.

1.2 Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 som ændret ved

a. Kommissionens forordning (EU) nr. 800/2013 af 14. august 2013,

b. Kommissionens forordning (EU) nr. 71/2014 af 27. januar 2014,

c. Kommissionens forordning (EU) nr. 83/2014 af 29. januar 2014, og

d. Kommissionens forordning (EU) nr. 379/2014 af 7. april 2014.

i det følgende benævnt EU-AIR-OPS.

1.3 Bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 3922/1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart, som ændret senest ved Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2008 af 20. august 2008, i det følgende benævnt EU-OPS.

1.4 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-OPS 3, Section 1 og 2, amendment 5 af 1. juli 2007, i det følgende benævnt JAR-OPS 3.

1.5 BL 5-4, Bestemmelser om rundflyvning, seneste udgave.

1.6 BL 5-18, Bestemmelser om flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport, seneste udgave.

1.7 BL 6-37, Bestemmelser om certifikat som kabinebesætningsmedlem, CA-certifikat, herunder grunduddannelse, seneste udgave.

1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.3, findes på den Europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu.

1.9 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4 og 1.7, findes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk. og dokumenterne nævnt i pkt. 1.5 – 1.7 findes tillige på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk.

2. Definitioner

»Den kompetente myndighed«:

Hvor der i EU-AIR-OPS nævnes »den kompetente myndighed«, betyder det Trafikstyrelsen.

Definitioner af øvrige begreber og forkortelser, der anvendes i EU-AIR-OPS, findes i EU-AIR-OPS, artikel 2 og bilag I samt i EASA-rammeforordningen, artikel 3.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser om anvendelse af EU-AIR-OPS samt bestemmelser for udstedelse af driftstilladelse (Air Operator Certificate/AOC) til luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som omfatter transport af passagerer, post og/eller fragt, herunder rundflyvning, i henhold til EU-AIR-OPS.

3.2 Bestemmelserne i denne BL gælder for luftfartsforetagender der udfører erhvervsmæssig lufttransport med flyvemaskiner og helikoptere.

3.2.1 Luftfartsforetagender hjemmehørende i Danmark er omfattet af bestemmelserne i denne BL, når de udfører erhvervsmæssig lufttransport i forbindelse med militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandsluknings, kystvagts- eller lignede aktiviteter og tjenester, og da kun bestemmelserne i afsnit 5.

Anm. 1: Luftfartsforetagender hjemmehørende i Danmark, er omfattet af EU-AIR-OPS. Disse regler finder dog ifølge EU-AIR-OPS, artikel 1, stk. 5, jf. EASA-rammeforordningen, artikel 1, stk. 2, litra a, ikke anvendelse på luftfartøjer, når disse benyttes til militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandsluknings, kystvagts- eller lignede aktiviteter og tjenester.

3.2.2 Luftfartsforetagender hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland er omfattet af bestemmelserne i denne BL, når de udfører erhvervsmæssig lufttransport.

4. Ansøgning og godkendelse til erhvervsmæssig lufttransport

4.1 Et luftfartsforetagende må kun udføre erhvervsmæssig lufttransport som angivet i afsnit 3, hvis det er godkendt hertil efter EU-AIR-OPS.

4.2 Ansøgning om godkendelse efter EU-AIR-OPS fremsendes til Trafikstyrelsen på særlig ansøgningsformular under overholdelse af de tidsfrister og bilagskrav, der er anført i EU-AIR-OPS.

Anm. : Ansøgningsformular findes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

4.3 Godkendelse efter EU-AIR-OPS og eventuelle vilkår for godkendelsen vil blive anført i luftfartsforetagendets driftsspecifikationer (Operations Specifications/OS). Luftfartsforetagender, der godkendes efter EU-AIR-OPS, vil få udstedt en driftstilladelse (AOC).

5. Drift af luftfartsvirksomhed

5.1 Et luftfartsforetagende, der har fået udstedt AOC på grundlag af EU-AIR-OPS, skal følge bestemmelserne om erhvervsmæssige lufttransportoperationer i EU-AIR-OPS i stedet for de tilsvarende regler i Bestemmelser for Civil Luftfart (BL), jf. dog pkt. 5.2 – 5.3. Dette gælder også, når luftfartsforetagendet benytter luftfartøjer til militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandsluknings, kystvagts- eller lignede aktiviteter og tjeneste, uanset bestemmelsen i EU-AIR-OPS, artikel 1, stk. 5, jf. EASA-rammeforordningens artikel 1, stk. 2, litra a.

Anm. : Ud over bestemmelserne i EU-AIR-OPS, jf. CAT. GEN. MPA. 100, gælder bestemmelserne i luftfartslovens § 50.

5.2 Kabinebesætningsmedlemmer skal fortsat være certificerede i henhold til BL 6-37.

5.2.1 For kabinebesætningsmedlemmer gælder bestemmelserne i EU-AIR-OPS, for så vidt angår vedligeholdelse af certifikatet og efteruddannelse (»recurrence training«).

6. Eftersøgnings- og redningstjeneste

6.1 Luftfartsforetagender med licens eller koncession til erhvervsmæssig lufttransport og AOC udstedt på grundlag af EU-AIR-OPS kan uden særlig tilladelse efter luftfartslovens § 75 få udvidet foretagendets driftsspecifikationer til at omfatte eftersøgnings- og redningstjeneste, når sådanne operationer er beskrevet i driftshåndbogen.

6.2 Flyvningerne skal udføres efter bestemmelserne EU-AIR-OPS, og i overensstemmelse med de yderligere krav, som fremgår af den godkendte driftshåndbog, jf. dog pkt. 6.3.

6.3 De gældende bestemmelser kan tilsidesættes, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af tjenesten. I så tilfælde og i tilfælde, hvor der er krævet særbehandling af lufttrafiktjenesten (ATS), skal luftfartsforetagendet inden 8 dage efter hændelsen fremsende rapport herom til Trafikstyrelsen.

7. Dispensation

Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale regler på området.

8. Klageadgang

Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

9. Straffebestemmelse

9.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1, pkt. 6.2, pkt. 6.3, 2. pkt., bestemmelserne i EU-AIR-OPS og vilkårene for en godkendelse meddelt efter denne BL, straffes efter 149, stk. 8 og stk. 13 i lov om luftfart.

9.2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

10. Ikrafttræden

10.1 BL’en træder i kraft den 28. oktober 2014, jf. dog pkt. 10.3 og 10.4.

10.2 BL 5-50, 4. udgave af 23. juni 2009 ophæves.

10.3 Flyve- og hviletidsreglerne indeholdt i EU-AIR-OPS, subpart FTL i bilag III, jf. artikel 8, træder i kraft den 18. februar 2016. Indtil dette tidspunkt skal luftfartsforetagender, der udfører erhvervsmæssig lufttransport med flyvemaskine, følge flyve- og hviletidsreglerne i BL 5-18 med senere ændringer.

10.4. Reglerne i EU-AIR-OPS om erhvervsmæssige lufttransportoperationer, der starter og slutter på samme flyveplads eller operationelle udgangspunkt (rundflyvning) med flyvemaskiner i præstationsklasse B eller helikoptere, der ikke er komplekse finder først anvendelse fra den 21. april 2017. Indtil dette tidspunkt skal luftfartsforetagender, der udfører sådanne operationer med flyvemaskiner følge EU-OPS og BL 5-4. Luftfartsforetagender, der udfører sådanne operationer med helikopter skal følge reglerne i JAR-OPS 3 og BL 5-4.

Trafikstyrelsen, den 6. juni 2014

Carsten Falk Hansen

/ Per Schmock

Officielle noter

1) I BL’en er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 med senere ændringer. Ifølge artikel 288 i Traktaten om den europæiske unions funktionsområde gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i BL’en er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.