Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 35-14 om arbejdsskade - ulykke - arbejdets forhold - færdsel på arbejdsstedet - til og fra arbejde

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Når der er tale om ulykker, som sker under transport til og fra arbejde, er udgangspunktet, at tilskadekomsten ikke er omfattet af loven. Det medfører, at færden på offentlig vej eller gade som udgangspunkt sker på egen og ikke på arbejdsgiverens risiko.

Kun i de tilfælde, hvor den sikredes færden skyldes hensynet til udførelsen af arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår, bærer arbejdsgiveren risikoen herfor, således at en eventuel skade kan anerkendes.

En aftale mellem arbejdsgiver og de ansatte om at udstede parkeringskort til et offentligt parkeringshus kan ikke føre til, at en skade anerkendes. Det samme er gældende, når arbejdsgiver henviser til parkering på et område, der er placeret uden for det egentlige arbejdssted.

Lov: Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 5

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om en skade indtrådt på offentlig vej i forbindelse med befordring til og fra arbejde skyldes arbejdet eller de forhold, som det foregik under.

2. Reglerne

Lov om arbejdsskadesikring § 5 fastslår, at en arbejdsskade er en ulykke, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

U-11-00: En bryggeriarbejder var udsat for en arbejdsskade, da hun kom til skade under færdsel på en adgangsvej til arbejdsstedet, da skaden var sket under forhold på arbejdsstedets område og således skyldtes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregik.

U-13-01: En ansat i en lufthavn kom til skade under færdsel på en offentlig vej mellem arbejdsstedet og et parkeringsareal, som arbejdsgiveren havde stillet til rådighed. Der var ikke tale om en arbejdsskade, da arbejdsgivers risiko var ophørt, og skaden skyldtes ikke arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregik.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om anerkendelse af en skade, som du var udsat for den 16. maj 2012, da du faldt på vej over gaden ude foran indgangen til din arbejdsplads.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, om skader opstået på offentlig vej i forbindelse med befordring til og fra arbejde, skyldes arbejdet eller de forhold, som det er foregået under.

Resultatet er

skaden i højre skulder er ikke en arbejdsskade

Det betyder, at du ikke har ret til erstatning eller andre ydelser efter arbejdsskadeloven.

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at skaden den 16. maj 2012 ikke skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregik. Skaden kan derfor ikke anerkendes som en arbejdsskade.

Vi har ved denne vurdering lagt vægt på, at du den 16. maj 2012 faldt ude foran indgangen til din arbejdsplads. Skaden skete inden arbejdstids start.

Vi har tillige lagt vægt på, at du havde parkeret din bil i et parkeringsanlæg, som er delvist betalt af din arbejdsgiver. Parkeringsanlægget er placeret under et offentligt indkøbscenter og ikke på arbejdspladsens matrikel.

Parkeringsanlægget er ikke forbundet med arbejdspladsens matrikel via veje, stier eller lignende, men du skal krydse en offentlig vej for at komme fra parkeringsanlægget og over til din arbejdsplads.

Du var dermed ikke på arbejdspladsens område, men på offentlig vej under befordring til arbejde. Din arbejdsgiver har ikke haft nogen indflydelse på din færden og har ikke haft pligt til at sikre sig, at færden kunne ske sikkert.

Du har oplyst, at du den pågældende dag medbragte morgenbrød, hvilket du var pålagt at gøre. Din arbejdsgiver har oplyst, at du ikke var pålagt at medbringe morgenbrød, men medarbejderne medbringer morgenbrød efter et rullende skema.

Disse oplysninger kan ikke ændre vores vurdering om, at skaden ikke skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregik. Indkøb af morgenbrød efter et rullende skema hører ikke under arbejdets forhold og arbejdsgiver bærer ikke risikoen herfor.

Ved en ulykke forstås efter arbejdsskadeloven en personskade, som er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage. Det er en betingelse for at anerkende skaden, at hændelsen eller påvirkningen er egnet til at forårsage skaden. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og skaden.

En skade kan kun anerkendes som en ulykke, hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregik.

Vi bemærker, at en tilskadekomst, der opstår i forbindelse med befordring til og fra arbejde normalt ikke er omfattet af loven. Det medfører, at færden på offentlig vej eller gade som udgangspunkt sker på egen og ikke på arbejdsgiverens risiko.

Kun i de tilfælde, hvor den sikredes færden skyldes hensynet til udførelsen af arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår, bærer arbejdsgiveren risikoen herfor, således at der kan ske anerkendelse af en eventuel skade.

Dette indebærer, at der ikke kan ske anerkendelse af en skade, der opstår uden for arbejdsstedets område, alene fordi arbejdsgiveren og de ansatte har indgået en aftale om udstedelse af parkeringskort eller henvist til parkering til et areal, der er placeret uden for det egentlige arbejdssted.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, din besvarelse af spørgeskema af 28. januar 2013, brev fra advokat af 12. februar 2013 og 5. marts 2013, brev fra dig af 28. juni 2013 og brev fra din arbejdsgiver af 3. september 2013.

Bemærkninger til klagen

I klagen af 20. december 2013 har forsikringsselskabet oplyst, at der ikke er nogen forklaring på, hvorfor du faldt, og der er intet der forklarer, at det er arbejdets forhold, der er årsag til faldet.

Vi bemærker, at disse oplysninger er indgået ved vores behandling af sagen og at vi efter en samlet vurdering finder, at din skade ikke kan anerkendes som en arbejdsskade, da skaden ikke skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregik. Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 11. november 2019, idet den er erstattet af principafgørelse nr. 53-19.