Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 40-14 om merudgifter - tabt arbejdsfortjeneste - lockout - strejke - barnets alder - pasningsbehov

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barn under lærerlockout

Et pasningsbehov, der udelukkende opstår som følge af strejke eller lockout på en skole eller fritidsordning, medfører ikke ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter.

Udgifter til pasning af et barn under en lærerlockout eller strejke kan efter en konkret vurdering dækkes efter reglerne om merudgifter, hvis pasningsbehovet er en følge af barnets funktionsnedsættelse.

Når barnet har en alder, hvor forældre normalt ikke vil have udgifter til pasning, kan der være tale om en merudgift ved forsørgelsen af barnet i hjemmet, som forældre med ikke-handicappede børn på samme alder ikke har.

Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 - § 41

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om der kan gives merudgifter til pasning af et barn med nedsat funktionsevne under en lærerlockout, hvor normale børn på samme alder uden funktionsnedsættelse ville kunne være alene hjemme.

2. Reglerne

Lov om social service § 41 fastslår, at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-23-03: Ankestyrelsen fandt, på baggrund af en konkret vurdering, at der kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i en afgrænset periode indtil en handicappet søn kunne blive optaget i en center-skolefritidsordning.

Ankestyrelsen fandt dog ikke, at der kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste alene med henvisning til, at der var ventetid på optagelse i skolefritidsordningen.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen ikke havde peget på et alternativ til den nødvendige voksenstøtte til sønnen.

Ankestyrelsen lagde herefter vægt på kompensationsprincippet, hvorefter familier med børn med handicap skal kompenseres for følgerne af barnets nedsatte funktionsevne og at sønnen, ifølge udtalelser fra psykolog og psykiater, ikke - uanset sin alder - ville kunne være alene uden voksenstøtte.

55-13: Der kan efter en konkret vurdering ydes hjælp til betaling af udgift til SFO som merudgift, i det omfang udgiften ikke kan dækkes efter dagtilbudsloven, og der er tale om en udgift, som er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Når barnet har en alder, hvor man normalt ikke vil have udgifter til pasning i SFO, kan der være tale om en merudgift ved forsørgelsen af barnet, som forældre med ikke handicappede børn på samme alder ikke har.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

256-09: Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag om dækning af merudgifter til pasning af N i forbindelse med lærerlockout på skolen.

Resultatet er

· I har ret til dækning af de nødvendige merudgifter til pasning af N i forbindelse med lærerlockouten.

Vi ændrer således A Kommunes afgørelse.

A Kommune skal tage stilling til omfanget af de nødvendige merudgifter til pasning, og om de øvrige betingelser for dækning af merudgifter er opfyldt. Kommunen vil kontakte jer.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at udgiften til pasning af N i forbindelse med lærerlockouten er en nødvendig merudgift ved forsørgelsen af N i hjemmet. Merudgiften er ligeledes en konsekvens af N’ nedsatte funktionsevne.

Vi lægger kommunens vurdering af, I er omfattet af personkredsen, der har ret til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af N i hjemmet, til grund for afgørelsen.

Vi lægger vægt på, at N var 13 år, og havde et pasningsbehov som følge af sin funktionsnedsættelse, hvor han på grund af lærerlockouten ikke kunne komme i skole.

Vi lægger til grund, at ikke handicappede børn på 13 år i almindelighed kan være alene hjemme, når forældrene er på arbejde. I havde således en udgift til pasning af N, som forældre til ikke handicappede børn ikke kan antages at have.

Uanset at pasningsbehovet også skyldes lærerlockouten, finder vi derfor, at udgifter til pasning af N må anses for at være en merudgift ved forsørgelsen af ham.

Det følger bl.a. af § 41, stk. 1 i lov om social service, at der skal være tale om nødvendige merudgifter. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne.

Det følger desuden af vores praksis, at der, når et barn har en alder, hvor man normalt ikke vil have udgifter til pasning, kan være tale om en merudgift ved forsørgelsen af barnet, som forældre med ikke handicappede børn på samme alder ikke har. Der henvises til Principafgørelse 55-13, hvoraf det fremgår, at en udgift til pasning i SFO kan dækkes som en merudgift, når barnet har en alder, hvor forældre normalt ikke vil have udgifter til pasning i SFO.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

· De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

· Kommunens afgørelse af 8. april 2013

· Klagen til Ankestyrelsen af 18. april 2013

· Kommunens genvurdering