Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

(Supplerende miljømæssige vurderinger, bemyndigelser til at fastsætte regler om forurening og gener fra byggepladserne, kompensation til metrobyggepladsernes naboer, skattefritagelse for kompensation m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved § 1 i lov nr. 526 af 27. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, indsættes efter »Cityringen«: », jf. dog stk. 6 og 7«.

2. I § 3 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Ved ændringer i anlægget af Cityringen, der kan være til skade for miljøet, afgør transportministeren, om der skal udarbejdes en supplerende VVM-redegørelse og eventuelt en miljøvurdering. Transportministeren forestår udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og miljøvurderingen og foretager offentliggørelse med henblik på høring af offentligheden og berørte myndigheder.

Stk. 7. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af VVM-redegørelsen og miljøvurderingen.«

3. I § 4, stk. 1, indsættes efter »transport- og energiministeren«: », jf. dog stk. 3«.

4. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Transportministeren kan godkende en ændring i anlægget af Cityringen omfattet af § 3, stk. 6, efter høring af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

5. I § 4, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 2«: »og 3«.

6. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Kapitel 6

Ekspropriation, kompensation samt miljø-, naturfrednings- og planlægningsmæssige hensyn«.

7. Efter § 14 indsættes i kapitel 6:

»§ 14 a. Transportministeren kan fastsætte regler om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. Transportministeren kan herunder fastsætte regler om Metroselskabet I/S’ eller Metroselskabet I/S’ entreprenørers egenkontrol og om tilsyn og håndhævelse, herunder at afgørelser om tilsyn og håndhævelse af regler fastsat efter denne bestemmelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt og afgørelser truffet i medfør heraf finder ikke anvendelse på forurening og gener fra de dele af anlægget af Cityringen, der omfattes af regler udstedt efter stk. 1.

§ 14 b. Når transportministeren fastsætter regler efter § 14 a, fastsætter transportministeren samtidig regler om, at Metroselskabet I/S skal tilbyde kompensation til beboere, der kan udsættes for gener som følge af regler udstedt i medfør af § 14 a. Transportministeren kan herunder fastsætte regler om kredsen af de berettigede, størrelsen af kompensationen, udbetaling, frister, renter m.v.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler om, at Metroselskabet I/S skal tilbyde beboere, der er særligt udsat for gener som følge af regler udstedt i medfør af § 14 a, genhusning eller overtagelse af deres ejendom. Transportministeren kan herunder fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen i bopælskommunen efter beboerens anmodning skal anvise en genhusningsbolig blandt de boliger, som kommunalbestyrelsen har anvisningsret til efter lov om almene boliger m.v. eller får til rådighed efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Transportministeren kan desuden fastsætte regler om fremgangsmåden ved genhusning eller overtagelse, herunder om vilkårene i aftaler om genhusning, omkostninger ved genhusning og genhusningsaftalens ophør.

Stk. 3. Opnås der ikke en aftale mellem Metroselskabet I/S og den berettigede efter de regler, der er udstedt i medfør af stk. 1 og 2, træffer Ekspropriationskommissionen for Statens Ekspropriationer på Øerne afgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse efter de regler, der er udstedt i medfør af stk. 1 og 2 og § 14 a, stk. 1 og 2.

Stk. 4. Sager om kompensation, genhusning og overtagelse behandles i øvrigt efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 5. Kompensation og beløb ydet i forbindelse med genhusning efter regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2 samt erstatning og beløb ydet i forbindelse med genhusning, som er udbetalt eller udbetales af Metroselskabet I/S i anledning af gener og ulemper fra anlægget af Cityringen, indgår ikke ved vurderingen af, om en person har ret til ydelser fra det offentlige, og medfører ikke reduktion af sådanne ydelser i indtil 1 år efter Cityringens indvielse.

Stk. 6. Er der udstedt regler i medfør af stk. 1 og 2, herunder om genhusning, finder reglerne i kapitel 9 i lov om byfornyelse og udvikling af byer ikke anvendelse ved spørgsmål om sundhedsfare i bygninger, som benyttes til bolig eller ophold for mennesker, som følge af støjgener fra anlægget af Cityringen.

§ 14 c. Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende arbejder m.v. til brug for etablering af Cityringen efter §§ 21 og 26 i lov om vandforsyning m.v., bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning og bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land samt afgørelser efter § 28 i lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2. Det samme gælder tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 undtagen tilladelser, der vedrører oplægning eller anvendelse af overskudsmaterialer på fast form.

Stk. 2. Afgørelser som nævnt i stk. 1 kan påklages af Metroselskabet I/S til miljøministeren. Klage indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, som senest 3 uger efter modtagelse af klagen videresender denne til miljøministeren ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse med kommunalbestyrelsens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Klage har ikke opsættende virkning.

Stk. 3. Træffer kommunalbestyrelsen ikke afgørelse som nævnt i stk. 1, inden for rimelig tid efter at Metroselskabet I/S har indsendt de fornødne oplysninger til vurdering af sagen, kan miljøministeren endvidere efter anmodning fra Metroselskabet I/S beslutte at overtage sagen.

Stk. 4. Miljøministeren kan pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af forhold, der reguleres efter stk. 1-3, inden for den pågældende kommune.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen og miljøministeren skal underrette transportministeren, hvis Metroselskabet I/S uanset anmodning herom ikke leverer de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af en sag efter stk. 1-3. Transportministeren skal ligeledes underrettes om meddelte afslag og andre afgørelser, der kan have negativ betydning for fremdriften af etableringen af Cityringen.

Stk. 6. Miljøministerens afgørelser eller afgørelser truffet i henhold til en bemyndigelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 7. § 65, stk. 4, og § 66, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse finder ikke anvendelse i sager om overtrædelse af afgørelser efter stk. 2 og 3.

Stk. 8. Transportministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte regler om afskæring af klage over andre afgørelser end nævnt i stk. 1 truffet efter miljøbeskyttelsesloven eller vandforsyningsloven eller regler udstedt i medfør af disse love og om, at reglerne i stk. 2-7 finder tilsvarende anvendelse.«

8. I § 15 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler for Trafikstyrelsens godkendelse efter stk. 1, herunder om krav til anmeldelse og dokumentation af byggearbejder. Transportministeren kan endvidere fastsætte regler om Trafikstyrelsens sagsbehandling, tilsyn og håndhævelse, herunder om, at tilsyn og håndhævelse skal foretages af Trafikstyrelsen efter regler i byggeloven.«

9. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Transportministerens afgørelser efter § 3, stk. 6, og § 4, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 17 b. Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.

Kapitel 9

Straf

§ 17 c. I regler, der udstedes efter § 14 a, stk. 1, og § 15, stk. 4, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden«.

§ 2

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april 2013, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1386 af 23. december 2012, § 9 i lov nr. 494 af 21. maj 2013 og § 45 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 og senest ved § 8 i lov nr. 555 af 2. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 7 indsættes som nr. 29:

»29) Kompensation og beløb ydet i forbindelse med genhusning efter regler fastsat i medfør af § 14 b, stk. 1 og 2, i lov om en Cityring samt erstatning og beløb ydet i forbindelse med genhusning, som i øvrigt udbetales af Metroselskabet I/S i anledning af gener og ulemper fra anlægget af Cityringen.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 finder ikke anvendelse på klager over afgørelser efter lov om en Cityring, som er truffet inden lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. § 1 finder ikke anvendelse på klager over afgørelser som nævnt i § 14 c, stk. 1, i lov om en Cityring som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, som er truffet inden lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Klager over afgørelser, der er truffet efter miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør heraf, indtil transportministeren har fastsat regler efter § 14 a i lov om en Cityring, jf. denne lovs § 1, nr. 7, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 5. § 2 har virkning for udbetalinger uanset udbetalingstidspunktet.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Magnus Heunicke