Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning

(Kapacitet til destruktion af farligt affald og flytning af VVM-kompetence til regionsrådet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 552 af 2. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. Efter § 49 indsættes før overskriften før § 50:

»Kapacitet til destruktion af farligt affald

§ 49 a. Miljøministeren kan indgå aftale om kapacitetsforpligtelse mod betaling med en eller flere virksomheder for at sikre, at der findes kapacitet til destruktion af farligt affald i Danmark.«

§ 2

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 1630 af 26. december 2013, § 8 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, § 2 i lov nr. 80 af 28. januar 2014 og § 5 i lov nr. 86 af 28. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 a, stk. 3, ændres »§ 11 e, stk. 1, nr. 8,« til: »§ 11 e, stk. 1, nr. 9,«.

2. I § 11 g, stk. 3, indsættes efter »kommunalbestyrelsens«: », regionsrådets«.

3. I § 11 i indsættes efter »ministeren«: »eller regionsrådet«.

4. I § 58, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »Kommunalbestyrelsens«: », regionsrådets«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2, nr. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kirsten Brosbøl