Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

(Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 653 af 12. juni 2013 og senest ved § 1 i lov nr. 519 af 26. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 61, stk. 1, ændres »kvinder ved graviditet« til: »gravide«.

2. § 85, stk. 1, affattes således:

»Personer mellem 50 og 69 år, der har kvindeligt brystvæv, har ret til brystundersøgelse hvert andet år i bopælsregionen, jf. § 277, stk. 9.«

3. I § 92 ændres »kvinde« til: »gravid«, og »kvinden« ændres til: »den gravide«.

4. I § 93 ændres »kvinde« til: »gravid«, og to steder ændres »hendes« til: »dennes«.

5. I § 94, stk. 1, ændres »kvinde« til: »gravid«.

6. I § 94, stk. 1, nr. 1, ændres »kvindens« til: »den gravides«, og »hendes« ændres til: »dennes«.

7. I § 94, stk. 1, nr. 4 og 5, og to steder i nr. 6 ændres »kvinden« til: »den gravide«.

8. I § 94, stk. 1, nr. 6, ændres »kvindens« til: »den gravides«.

9. I § 94, stk. 2, ændres »kvinden« til: »den gravide«.

10. I § 95, stk. 1, ændres »kvinde« til: »person«, »kvinden« ændres til: »den gravide«, og to steder ændres »kvindens« til: »den gravides«.

11. I § 95, stk. 2 og 3, ændres »kvinde« til: »gravid«.

12. I § 96 ændres »kvinde« til: »gravid«, og to steder ændres »hendes« til: »dennes«.

13. I § 98, stk. 1 og stk. 2, 1. og 3. pkt., ændres »kvinden« til: »den gravide«.

14. I § 99, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »kvinden« til: »den gravide«, og i stk. 1 ændres »hun« til: »denne«.

15. I § 100, stk. 2, ændres to steder »kvinden« til: »den gravide«, og to steder ændres »hun« til: »denne«.

16. I § 100, stk. 3, ændres »Kvinden« til: »Den gravide«.

17. I § 100, stk. 5 og 6, ændres »kvinden« til: »den gravide«.

18. § 106 affattes således:

»§ 106. En person med livmoder kan steriliseres, hvis det er nødvendigt at forebygge svangerskab for at afværge fare for personens liv eller for alvorlig og varig forringelse af dennes legemlige eller sjælelige helbred og denne fare udelukkende eller ganske overvejende er lægefagligt begrundet.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan personens ægtefælle eller samlever i stedet få tilladelse til sterilisation, jf. dog § 107, stk. 3.«

19. § 115, stk. 1, affattes således:

»En person kan efter ansøgning få tilladelse til kastration som led i kønsskifte, hvis ansøgeren har fået stillet diagnosen transseksualitet, har et vedholdende ønske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.«

20. I § 115, stk. 3, ændres »21 år« til: »18 år«, og », medmindre ganske særlige grunde taler derfor« udgår.

21. I § 116 ændres »ministeren for sundhed og forebyggelse« til: »Sundhedsstyrelsen«.

§ 2

I lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 1546 af 21. december 2010, § 47 i lov nr. 593 af 14. juni 2011, § 1 i lov nr. 602 af 18. juni 2012 og § 1 i lov nr. 1313 af 27. november 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.«

2. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I denne lov forstås ved:

1) Kvinde: en person med livmoder eller æggestoksvæv.

2) Mand: en person med mindst en testikel.«

§ 3

I lov nr. 653 af 12. juni 2013 om ændring af sundhedsloven og vævsloven (Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspræciseringer i vævsloven) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 8, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 3 træder i kraft den 31. august 2014.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1, og § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Nick Hækkerup