Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lodsloven og lov om Danpilot

(Konkurrenceudsættelse på lodsområdet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 478 af 30. maj 2012, § 64 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 16 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 og § 4 i lov nr. 618 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som nr. 12 og 13:

»12) Mindre havn:

  En havn, som havde en årlig fragtgodsomsætning de foregående 2 kalenderår på mindre end ½ pct. af den samlede godsomsætning for fragtskibsgods i danske havne i perioden.

13) Større havn:

  En havn, der ikke er omfattet af nr. 12.«

2. § 7 affattes således:

»§ 7. Af- og påsætning af lodser i dansk farvand må kun ske, hvor det ikke er til skade for sejladssikkerheden eller lodsens sikkerhed.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler om af- og påsætning af lodser, jf. stk. 1.«

3. § 13 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 13. Gennemsejlingslodsning i dansk farvand må kun foretages af lodser ansat i Danpilot og lodser ansat i private lodserier, der har fået tilladelse hertil af Søfartsstyrelsen, jf. stk. 2. Kun sådanne lodser må formidles til gennemsejlingslodsning i dansk farvand.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan efter ansøgning give private lodserier tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning i dansk farvand.

Stk. 3. Tilladelsen meddeles for op til 4 år ad gangen.

Stk. 4. Kun lodser, der er i besiddelse af et højsølodscertifikat udstedt af en kyststat til det pågældende farvand i overensstemmelse med anbefalingerne fra FN’s internationale søfartsorganisation (IMO), må formidles til højsølodsning.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om antallet af gennemsejlingslodsninger, der må foretages af private lodserier.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler om ansøgningsprocessen, om krav til ansøgningen og om vilkår for tilladelsen til at foretage gennemsejlingslodsning.

§ 13 a. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, jf. § 13, stk. 2, til at foretage gennemsejlingslodsning, hvis et lodseri

1) ikke overholder betingelserne for tilladelsen i § 13 eller regler fastsat i medfør af § 13 eller

2) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, regler fastsat i medfør af loven eller vilkårene i tilladelsen.

Stk. 2. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1 kan af den virksomhed, som er afgørelsens adressat, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Søfartsstyrelsen, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen anlægger uden unødigt ophold sag mod virksomheden nævnt i stk. 2 i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter stk. 1 har opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at den pågældende virksomhed under sagens behandling ikke må foretage gennemsejlingslodsning.«

4. § 19 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 19. Danpilot er i det danske søterritorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt uden for disse i andre kyststaters eksklusive økonomiske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen inden for varslerne i stk. 2-4 forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som ønsker det, eller som er omfattet af lodspligt.

Stk. 2. Danpilot skal varsles, senest 18 timer før gennemsejlingslodsning eller højsølodsning ønskes foretaget.

Stk. 3. Danpilot skal varsles, senest 24 timer før lodsning ønskes til en dansk havn, og senest 4 timer før lodsning ønskes fra en dansk havn.

Stk. 4. For de mindre danske havne skal Danpilot og den pågældende havn aftale en normal lodsningsperiode for havnen på 18 sammenhængende timer.

Stk. 5. Danpilot kan indgå samarbejdsaftaler med private om opfyldelse af pligten, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Danpilot kan indgå aftaler med skibsejere om udførelse af lodsning, herunder om varsling og vilkår for bestilling af lods, der fraviger stk. 1-4 og regler fastsat i medfør af § 19 a, til gunst for skibsejerne.

§ 19 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling for lodsning foretaget af Danpilot, herunder regler om maksimale takster.«

5. Efter § 22 indsættes i kapitel 10:

»§ 22 a. Lodserier skal betale et forsyningsbidrag for regional- og gennemsejlingslodsninger, som lodser tilknyttet det pågældende lodseri foretager på dansk søterritorium. Forsyningsbidragenes størrelse fastsættes årligt på finansloven.

Stk. 2. Lodserierne skal ved udgangen af hvert kvartal indsende en opgørelse over lodsninger, som er foretaget af lodser tilknyttet det pågældende lodseri. Forsyningsbidraget forfalder ved udgangen af den følgende måned.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om indberetningen nævnt i stk. 2.«

6. I § 24, stk. 4, nr. 2, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

7. I § 24 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Det påhviler lodserier og lodser og andre personer, der handler på lodseriets vegne, at yde Søfartsstyrelsen den nødvendige bistand ved dens undersøgelser og give enhver oplysning i forbindelse hermed, herunder give adgang til optegnelser, dokumenter og lign., der har betydning for adgangen til at drive lodsvirksomhed eller udførelse af lodsopgaver.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

8. I § 28, stk. 1, nr. 1, ændres »loven eller« til: »loven,«.

9. I § 28, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) indehaveren af lodscertifikatet groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i en tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning eller«.

Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

10. I § 28, stk. 2, 2. pkt., ændres »tilbagekaldelse efter stk. 1, nr. 2,« til: »tilbagekaldelse efter stk. 1, nr. 2 og 3,«.

11. I § 30, stk. 1, nr. 1, ændres »loven eller« til: »loven,«.

12. I § 30, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) lodseriet groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i en tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning, eller hvis skyldigt forsyningsbidrag ikke betales eller«.

Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

13. I § 30, stk. 1, nr. 2, der bliver nr. 3, ændres »§ 13, stk. 2,« til: »§ 13, stk. 1,«, og »§ 24, stk. 6« til: »§ 24, stk. 7«.

14. I § 30, stk. 2, 2. pkt., ændres »sletning fra registeret efter stk. 1, nr. 2,« til: »sletning fra registeret efter stk. 1, nr. 2 og 3,«.

15. I § 32 ændres »inddragelse i de i § 28, stk. 1, nr. 1, nævnte tilfælde, eller om midlertidig sletning i de i § 30, stk. 1, nr. 1, nævnte tilfælde« til: »inddragelse i de i § 28, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte tilfælde eller om midlertidig sletning i de i § 30, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte tilfælde«.

16. I § 33 a, stk. 2, indsættes efter »§ 12,«: »afslag på en ansøgning efter § 13, tilbagekaldelse af en tilladelse efter § 13 a,«.

17. Efter kapitel 13 a indsættes:

»Kapitel 13 B

Lodsning i grønlandske farvande

§ 33 b. Lodsning i grønlandske farvande, som er foreskrevet i medfør af § 3, stk. 3, i lov om sikkerhed til søs, må kun udføres af en lods, som i henhold til § 12 er certificeret til at foretage lodsning i det pågældende område.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan indgå aftaler med lodserier om, at de inden for et fastsat varsel skal stille lods til rådighed for skibe, som er omfattet af lodspligten, der er foreskrevet i medfør af § 3, stk. 3, i lov om sikkerhed til søs.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at statsligt ejede lodserier inden for et fastsat varsel skal stille lods til rådighed for skibe, som er omfattet af lodspligten, der er foreskrevet i medfør af § 3, stk. 3, i lov om sikkerhed til søs.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 8 og 9, § 11, stk. 3, §§ 12, 14 og 16-18, § 19, stk. 6, § 19 a, § 20, stk. 1, §§ 24-33 a og § 34, stk. 1, 4 og 5, finder anvendelse for lodsning, som er omfattet af stk. 1.«

18. I § 34, stk. 1, ændres »§ 24, stk. 3,« til: »§ 24, stk. 3 og 6,«.

19. I § 34, stk. 3, indsættes efter »nævnte tilfælde«: », og den pågældende leder ikke sikrer, at politiet eller Søfartsstyrelsen underrettes herom uden unødigt ophold efter skibets anløb til havnen«.

20. I § 40 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. §§ 8 og 9, § 11, stk. 3, §§ 12, 14 og 16-18, § 19, stk. 6, § 19 a, § 20, stk. 1, §§ 24-33 b og § 34, stk. 1, 4 og 5, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.«

§ 2

I lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot, som ændret ved § 6 i lov nr. 1347 af 3. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »lodslovens § 20, stk. 1 og 2«: », og andre maritime tjenesteydelser«.

2. I § 8, stk. 2, ændres »gennemsejlingslodsninger og regionallodsninger« til: »gennemsejlingslodsninger, regionallodsninger og andre maritime tjenesteydelser«.

§ 3

I lov nr. 618 af 12. juni 2013 om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet) foretages følgende ændring:

1. § 4, nr. 2 og 3, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 1 og 3. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af de pågældende regler træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lodslovens § 19, stk. 5, § 19 a og § 33 b som affattet ved § 1, nr. 4 og 17, og §§ 2 og 3 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen