Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om mark- og vejfred

(Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007, som ændret ved § 5 i lov nr. 484 af 17. juni 2008 og § 56 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Loven omfatter ikke hunde.«

2. § 4, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

3. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undlader optageren at foretage underretning og anmeldelse i overensstemmelse med reglerne i stk. 1 og 2, skal optageren erstatte det ved afsavnet af dyret forvoldte tab.«

4. § 7, stk. 1 og 2, ophæves, i stk. 3, der bliver stk. 1, udgår »optagelsespenge og godtgørelse for foder og pasning samt«, og i stk. 4, der bliver stk. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 1«.

5. § 8, stk. 2-5, ophæves.

6. I § 9, stk. 1, ændres »Indløses og afhentes« til: »Afhentes«.

7. I § 10, stk. 1, ændres »optagerens krav i henhold til §§ 7 og 8 samt hans erstatningskrav« til: »optagerens erstatningskrav«, og i stk. 3 ændres »fordringer« til: »fordring«.

8. § 11 affattes således:

»§ 11. Hvis optageren ikke har rimelig mulighed for at have de i § 5 optagne dyr i pleje, kan de afleveres til vedkommende sognefoged, hvis en sådan findes, og ellers til politiet, der i så fald indtræder i optagerens rettigheder og pligter efter dette kapitel.

Stk. 2. Sognefogeden eller politiet afholder udgifterne til foder og pasning af dyret, men kan kræve beløbet refunderet af besidderen.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 9 og 10 skal iagttages, dog skal sognefogedens eller politiets udgifter til foder og pasning dækkes forlods af afhændelsesbeløbet.«

9. § 13 affattes således:

»§ 13. Når husdyr, der er til væsentlig gene, uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, kan besidderen straffes med bøde.

Stk. 2. For dræbte eller beskadigede dyr skal der ikke betales bøde.«

10. § 14 affattes således:

»§ 14. Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner, fjerkræ og omstrejfende katte har den optagelsesberettigede ret til på forsvarlig måde at fjerne fra sin grund og skal ikke betale erstatning, hvis dyret herved kommer til skade eller omkommer. Besidderen af dyret kan kræve det beskadigede eller dræbte dyr udleveret mod betaling af erstatning for den skade, der er forvoldt.

Stk. 2. Nedskydning eller anden direkte på drab af dyret sigtende fremgangsmåde må dog kun anvendes, når dyrets besidder i forvejen inden for det sidste år er advaret, jf. dog stk. 3. Er besidderen ukendt, kan advarsel indeholdende en kort beskrivelse af det pågældende dyr ske gennem et på egnen udbredt dagblad. Advarsel er ikke nødvendig, hvis dyret angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.

Stk. 3. Nedskydning eller anden direkte på drab af katte og tamkaniner sigtende fremgangsmåde må ikke foretages, medmindre dyret angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.

Stk. 4. Med hensyn til dræbte eller beskadigede dyr skal bestemmelserne i §§ 6, 8, 9 og 10 vedrørende optagne dyr iagttages i den udstrækning, de er anvendelige.«

11. I § 16, stk. 3, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

12. I § 18, stk. 1, ændres »3 dage« til: »7 dage«.

13. § 28 affattes således:

»§ 28. For afholdelse af en vurderingsforretning tilkommer der de deltagende vurderingsmænd et vederlag. Skadelidte er pligtig til forskudsvis at udrede disse vederlag.

Stk. 2. Udskrift af vurderingsprotokollen meddeles af formanden mod et vederlag. Udskrifterne skal være afsendt, senest 3 dage efter at de er bestilt. Vederlaget kan kræves betalt forud.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om vederlag til vurderingsmænd, herunder om vederlags størrelse.«

14. I § 31, stk. 1, ændres »§ 7, stk. 4,« til: »§ 7, stk. 2,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelser udstedt i henhold til den i § 28, stk. 3, ophævede bestemmelse forbliver i kraft, indtil de erstattes af bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Dan Jørgensen