Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

(Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

§ 1

I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 10. oktober 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter måneder, hvor den studerende er indskrevet på og gennemgår uddannelse, der giver ret til statens uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 15.

Stk. 4. Retten til rabat gælder ikke, når den studerende samtidig får befordringsgodtgørelse i henhold til andre regler.«

2. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte« til: »Styrelsen for Videregående Uddannelser«.

3. § 2, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

4. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesstedernes administration af rabatordningen efter § 1.«

5. I § 4 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 3, stk. 1«: », jf. dog stk. 2«.

6. I § 4 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 gives ikke i perioder, hvor den studerende er indskrevet på og gennemgår uddannelse, der er tilrettelagt som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 50 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. I § 4 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesstedernes administration, jf. stk. 1.«

8. § 4 a affattes således:

»§ 4 a. Uddannelsesstedet kan efter ansøgning i ganske særlige tilfælde træffe afgørelse om, at studerende, der har ret til rabat efter § 1, gives godtgørelse til befordring med andre befordringsmidler end offentlige befordringsmidler efter en kilometersats, jf. dog stk. 2. Uddannelsesstedet træffer herunder afgørelse om antallet af kilometer, der kan gives godtgørelse for, mellem uddannelsesstedet og den studerendes bopæl.

Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 gives ikke i perioder, hvor den studerende er indskrevet på og gennemgår uddannelse, der er tilrettelagt som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 50 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesstedernes administration og om retten til godtgørelse efter stk. 1, herunder godtgørelsens beregning, sats og årlige regulering, øvre grænse for godtgørelsen og udbetaling.«

9. I § 5, nr. 2, 2. pkt., og § 5, nr. 3, 2. pkt., indsættes efter »undtages fra«: »kravet i«.

10. I § 5 a, stk. 1, indsættes efter »ret til rabat«: », herunder indskrivningsoplysninger om studerende, der er indskrevet på en støtteberettigende uddannelse, men som ikke har søgt befordringsrabat«.

11. I § 5 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.«

12. § 6, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

13. I § 6, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »§ 1, stk. 4, og«.

§ 2

I lov nr. 899 af 4. juli 2013 om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden 2014-2021, øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 2 ophæves.

2. I § 4, stk. 6, ændres »§§ 2 og 3« til: »§ 3«.

Undervisningsministeriet

§ 3

I lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 21. maj 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 899 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Godtgørelse gives dog ikke i perioder, hvor den uddannelsessøgende gennemgår uddannelse eller deltager i undervisningsforløb, der er tilrettelagt som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 50 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.«

2. I § 12, stk. 1, indsættes efter »ret til rabat«: », herunder indskrivningsoplysninger om uddannelsessøgende og deltagere, der er indskrevet på en uddannelse, der giver ret til befordringsrabat efter § 2, men som ikke har søgt befordringsrabat«.

3. I § 12, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 8, træder i kraft den 1. januar 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen