Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Generelle krav
Kapitel 3 Straf, foranstaltninger og ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe1)

I medfør af § 1, stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 1, 6 og 8, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, og i medfør af § 1, stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 1, 6 og 8, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 71 af 29. januar 2013, og efter samråd med Grønlands Selvstyre, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for:

1) Passagerskibe i international fart uanset størrelse og lastskibe med en længde på 15 meter og derover eller med et dimensionstal på 100 og derover, uanset om de går i national eller international fart, samt fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 meter, der er omfattet af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.

2) Passagerskibe i national fart, der er omfattet af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart.

3) Fiskeskibe med en længde L på 15 meter og derover, samt fiskeskibe med et dimensionstal på 100 eller derover, der er omfattet af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.

4) Erhvervsfartøjer med en længde L, der er mindre end 15 meter, og med et dimensionstal på 20 og derover, men under 100, der er omfattet af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

5) Skibe der er omfattet af Teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.).

Stk. 2. Denne bekendtgørelse er et tillæg til bestemmelserne i kapitel 5 i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Koden).

Kapitel 2

Generelle krav

Standardafprøvninger

§ 2. Hver enkelt luftblanding skal afprøves i henhold til de standardafprøvninger, som er angivet i MSC/Circ. 848 med ændringerne i MSC. 1/Circ. 1267.

Stk. 2. Luftblandingen skal afprøves med tilfredsstillende resultat af et bemyndiget organ/anerkendt prøvningsinstitut i henhold til de standardafprøvninger, der henvises til i stk. 1. I instituttets godkendelsesdokumentation skal bl.a. angives luftblandingens sammensætning og tilladte minimum og maksimum iltkoncentrationer i det beskyttede rum, når slukningsmidlet er udløst (slukningskoncentrationen).

Installationskrav

§ 3. Anlægget må kun være indrettet til manuel udløsning.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade automatisk udløsning af nye såvel som eksisterende brandslukningsanlæg på vilkår, at

1) det pågældende skib ikke er omfattet af bestemmelserne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs (SOLAS-konventionen),

2) det angives ved en grøn indikatorlampe og skiltning på udløserskabet, når anlægget står til manuel udløsning,

3) det angives ved en rød indikatorlampe og skiltning på udløserskabet, når anlægget står til automatisk udløsning, og

4) der opsættes et let synligt rødt skilt med hvide bogstaver, af passende størrelse, under den røde indikatorlampe med følgende tekst: »Under sejlads må anlægget ikke stå til automatisk udløsning«.

Stk. 3. Hvis anlægget skal betjene mere end ét rum, skal indretningen til dets oplagring og udtømning arrangeres således, at det sikres, at de respektive slukningsmængder tilføres rummene.

Stk. 4. Der skal forefindes midler til automatisk stop af alle ventilatorer, der betjener det beskyttede rum, før midlet udtømmes.

Stk. 5. Der skal ved udløsningsstedet eller stederne forefindes en skriftlig instruktion, hvor det klart angives, at al ventilation og samtlige forbrændingsmotorer skal standses, og at alle brandspjæld og luger skal lukkes, inden anlægget udløses.

Stk. 6. Udtømningsarrangementet skal være konstrueret således, at den mængde slukningsmiddel, der er krævet i henhold til godkendelsescertifikatet, medfører, at 85 % udtømmes på maksimum 120 sekunder.

Stk. 7. Minimum slukningskoncentrationen skal kunne bibeholdes i rummet i mindst 15 minutter.

Stk. 8. Anlægget skal være konstrueret til at modstå temperaturer, vibrationer, stød, mekaniske påvirkninger, tilstopnings- og tæringsmuligheder samt den fugtighed, som kan forekomme i det rum, hvor anlægget er installeret.

Stk. 9. Udtømning af anlægget samt eventuel udløsning via beholdernes sprængplader må ikke frembyde fare for personalet, der er beskæftiget med vedligeholdelse af udrustning, eller som benytter de normale adgangslejdere og udgange, der hører til rummet.

Stk. 10. Der skal forefindes midler til, at besætningen uden risiko kan kontrollere trykket (indholdet) i beholderne.

Stk. 11. For lastrum skal den mængde af luftblandingen, der er til rådighed, være tilstrækkelig til at give det mindste rumfang af fri luftblanding, som er angivet på godkendelsescertifikatet, med mindre andet er bestemt. Såfremt der gennem ventilationskanaler er forbindelse mellem to eller flere lastrum, skal disse regnes for ét rum.

Stk. 12. For maskinrum skal den mængde af luftblandingen, der er til rådighed, være tilstrækkelig til at give det mindste rumfang af fri luftblanding, som er angivet på godkendelsescertifikatet. To eller flere maskinrum af kategori A (jf. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 3, nr. 31), som ikke er helt adskilt, skal betragtes som ét rum.

Stk. 13. Antallet af dyser og dysernes placering skal være således, at der opnås en ensartet fordeling af luftblandingen i rummet.

Stk. 14. Alle døre til rum beskyttet af et anlæg med atmosfæriske luftarter skal have en tydelig påmærkning om, at rummet er beskyttet af et anlæg med atmosfæriske luftarter, og at rummene skal forlades, når alarmen lyder.

Afprøvning om bord

§ 4. Fordelingen og slukningseffekten af hvert installeret anlæg skal påvises i praksis om bord.

Stk. 2. Slukningsmidlet afprøves i forbindelse med en kontrolleret prøvebrand i form af spritbål i maskinrummet med forbrændingsmotorer og ventilationen standset samt med lukkede brandspjæld. Spritbålene anbringes jævnt fordelt i hele rummet.

Stk. 3. Når slukningsmidlet er udløst, måles iltkoncentrationen i maskinrummet, således at det kan eftervises, at der er en god fordeling af slukningsmidlet. Iltkoncentrationen må på intet tidspunkt komme under 10 % og ikke over 12 %. Endvidere skal følgende kontrolleres:

1) Hvor lang tid det tager at indblæse slukningsmidlet.

2) Hvor lang tid der går, fra anlægget udløses, til alle spritbål er slukket.

3) Hvor længe den slukningsdygtige koncentration er til stede, hvilket skal måles i forhold til godkendelsen.

4) Hvis der under ovennævnte afprøvninger opstår tvivl om slukningsmidlets effektivitet, vil Søfartsstyrelsen kunne forlange yderligere afprøvninger afholdt. Søfartsstyrelsen kan dog undlade at kræve denne prøve udført, såfremt tidligere prøver i rum af samme udformning og med tilnærmelsesvis samme antal og placering af dyser har været tilfredsstillende.

5) Udløserarrangementet skal være konstrueret således, at udløserfunktionen kan eftervises ved en aktivering af ventilarrangementet. Denne eftervisning skal foretages for Søfartsstyrelsen med tilfredsstillende resultat inden anlæggets idriftsættelse.

Trykflaskernes placering, udløsningsarrangement og overvågningssystem

§ 5. Luftblandingen må oplagres i det beskyttede rum, jf. dog § 3, stk. 8. Flaskernes placering i det beskyttede rum og udløserarrangementet skal være arrangeret således, at mindst 5/6 af slukningsmidlet, der er foreskrevet i § 3, stk. 11 eller 12, kan udløses, selv om en af udløserforbindelserne er blevet beskadiget på grund af brand eller eksplosion. Flaskerne skal altid være opdelt i mindst to sektioner.

Stk. 2. Hvis luftblandingen ikke oplagres i det beskyttede rum, skal den opbevares i et dertil indrettet rum, der opfylder kravene i bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel II-2, regel 10.4.3.

Stk. 3. Der skal forefindes et manuelt servo- eller et elektrisk drevet udløserarrangement, som skal være anbragt uden for det beskyttede rum. Der skal til dette udløserarrangement være installeret to energikilder, som skal være anbragt uden for det beskyttede rum og straks være til rådighed. For maskinrum kan en af disse energikilder dog være beliggende i det beskyttede rum.

Stk. 4. Elektriske strømkredse skal overvåges for fejl og spændingssvigt ved optiske og akustiske alarmgivere.

Stk. 5. Pneumatiske, hydrauliske eller elektriske udløserkredse, der forbinder beholderne, skal være dublerede. De pneumatiske eller hydrauliske trykkilder skal overvåges for tab af tryk ved optiske og akustiske alarmgivere.

Stk. 6. Alarmgivere for overvågning af anlægget skal være placeret centralt, således at de til stadighed er let tilgængelige for ansvarlige medlemmer af besætningen, når skibet er i søen eller i havn.

Stk. 7. Beholderne skal overvåges for faldende tryk som følge af lækage og udtømning. Der skal forefindes optiske og akustiske alarmgivere, som giver alarm ved 80 % af fyldningstrykket ved 20º C.

Stk. 8. I det beskyttede rum skal de elektriske strømkredse, der er nødvendige for anlæggets udløsning, være ført i brandsikre kabler i overensstemmelse med standarder fastsat af International Electrotechnical Commission (IEC). De nødvendige rørsystemer til hydraulisk eller pneumatisk betjening skal være af stål eller andet lignende varmebestandigt materiale, som kan godkendes af Søfartsstyrelsen.

Stk. 9. Alle døre til det beskyttede rum skal være påmærket: »Rummet er tilsluttet et brandslukningsanlæg med ildslukkende luftarter og skal øjeblikkeligt forlades, når alarmen lyder«.

Stk. 10. Arrangementer i forbindelse med anlæg til rum, der kun kræver to beholdere af almindelig størrelse, skal være udført til Søfartsstyrelsens tilfredshed.

Trykflasker

§ 6. Flaskerne skal opfylde de til enhver tid gældende danske eller andre EU- og EØS-landes bestemmelser for beholdere af omhandlede art. Flasker produceret af andre lande kan tillades anvendt, såfremt de opfylder en anerkendt standard i det pågældende land, og denne har samme sikkerhedsmæssige niveau som EU- eller EØS-landenes eller opfylder et anerkendt klassifikationsselskabs regler for sådanne flasker. Der må maksimalt anvendes tryk på 30 N/mm2.

Stk. 2. Enhver flaske eller enhver flaskeventil skal være forsynet med en sprængplade, der af fabrikanten garanteres at sikre flasken mod skadeligt overtryk, og arrangementet skal tillade fri passage af gassen fra flasken, såfremt sprængpladen brister.

Stk. 3. Flaskerne skal være påstemplet tara- og bruttovægt, måned og år for seneste trykprøvning samt prøvetryk.

Stk. 4. Flaskerne må kun fyldes af fabrikanten, eller af andre virksomheder, som er godkendt af fabrikanten. Fabrikanten, eller hvis flaskerne ikke fyldes af fabrikanten virksomheden, er ansvarlig for flaskernes fyldning og luftblandingens sammensætning. Fabrikanten, eller hvis flaskernes ikke fyldes fabrikanten virksomheden, skal udstede et certifikat for luftblandingens sammensætning. Certifikatet skal medfølge flasken. Flaskerne skal endvidere på et synligt sted være forsynet med en holdbar mærkat, som angiver følgende:

1) Den blandede atmosfæriske luftblandings sammensætning.

2) Fyldningsdato og år.

3) Fyldningsvirksomhedens navn og adresse.

Stk. 5. Flaskerne skal være solidt fastspændt og placeret således, at flaskeventiler let kan kontrolleres. De skal endvidere være hævet over dørk og være beskyttet mod korrosion. Flaskernes mærkning, herunder mærkat, og tilslutningsmål for afgangsstudsen på henholdsvis flaskeventil og flaske-batterier skal være udført i henhold til gældende standarder.

Stk. 6. Flaskerne skal trykprøves hvert 10. år af et bemyndiget organ/anerkendt prøvningsinstitut eller et anerkendt klassifikationsselskab. Det pågældende skibs maskinchef kan også trykprøve, men kun i skibe, hvor der kræves bevis som maskinchef i henhold til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-konventionen), kapitel III, regel III-2.

Stk. 7. Såfremt der er gået mere end 5 år siden seneste trykprøvning, må en afladet flaske ikke genoplades, før fornyet trykprøve er afholdt med tilfredsstillende resultat.

Stk. 8. Hvis der i forbindelse med kontrol af flaskerne konstateres tryktab på 10 % eller derover, skal den pågældende flaske genopfyldes.

Lokale automatiske anlæg

§ 7. Lokale, automatisk virkende, fast anbragte brandslukningsanlæg, som er anbragt i indskottede områder i maskinrum med stor brandrisiko, kan tillades, når de er uafhængige af det foreskrevne fast anbragte brandslukningsanlæg.

Stk. 2. Det område, hvori en sådan yderligere lokal beskyttelse forefindes, skal fortrinsvis være på et arbejdsniveau og på samme niveau som adgangen til rummet. Efter Søfartsstyrelsens skøn kan der tillades mere end et arbejdsniveau, hvis der indrettes en adgangsvej på hvert niveau.

Stk. 3. Rummets størrelse og adgangsvejene dertil samt maskineriets placering skal være således indrettet, at man kan komme ud fra alle steder i rummet på højst 10 sekunder.

Stk. 4. Aktiveringen af et anlæg skal angives både optisk og akustisk uden for enhver adgang til maskinrummet og ved kommandobroen eller i det rum, hvor brandkontroludstyret er samlet.

Stk. 5. Et opslag om, at rummet indeholder et eller flere automatisk virkende brandslukningsanlæg med angivelse af, hvilket slukningsmiddel der anvendes, skal forefindes uden for enhver adgang dertil.

Stk. 6. Udtømningsdyser samt sprængplader skal være således anbragt, at udtømningen ikke frembyder fare for personalet, der gør brug af de normale adgangslejdere og udgangsveje, der hører til rummet. Der skal ligeledes drages omsorg for at beskytte personalet, der er beskæftiget med vedligeholdelse af maskineri, mod uagtsom udtømning af slukningsmidler.

Stk. 7. Anlægget skal være konstrueret til at modstå temperaturer, vibrationer, stød, mekaniske påvirkninger, tilstopnings- og tæringsmuligheder samt den fugtighed, som kan forekomme i det rum, hvor anlægget er installeret.

Stk. 8. Der skal træffes foranstaltninger til, at besætningen uden risiko kan kontrollere trykket (indholdet) i beholderne.

Stk. 9. Den samlede mængde slukningsmiddel i de lokale, automatisk drevne installationer skal være af en sådan størrelse, at den højest tilladte koncentration af luftblandingen, baseret på det indskottede rums nettorumfang, ikke overskrides, jf. § 4, stk. 3. Dette krav finder anvendelse, når enten et lokalt, automatisk virkende anlæg eller et fast anlæg har været udløst, men ikke hvor begge anlæg har været udløst.

Stk. 10. Lokale, automatisk drevne brandslukningsinstallationer skal være indrettet således, at deres udløsning ikke bevirker tab af elektrisk energi eller nedsættelse af skibets manøvredygtighed.

Eftersyn og kontrol

§ 8. Leverandører af anlæg skal medlevere en anlægsbeskrivelse, herunder en checkliste for vedligeholdelse.

Stk. 2. Anlægget skal kontrolleres mindst en gang om året af skibets maskinchef eller et af Søfartsstyrelsen anerkendt klassifikationsselskab eller virksomhed.

Stk. 3. De løbende eftersyn m.v., som afholdes af maskinchefen eller ved skibsledelsens foranstaltning, skal indføres i skibets bilagsmappe eller i skibets sikkerhedsstyringssystem (SMS-systemet) med angivelse af eftersynets omfang, eventuelle reparationer samt tidspunkt.

Kapitel 3

Straf, foranstaltninger og ikrafttræden m.v.

§ 9. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 9, stk. 2, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens kapitel 37, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

§ 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne.

Søfartsstyrelsen, den 13. juni 2014

Anne Skov Strüver

/ Palle Kristensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48 EF.