Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om tinglysning i den manuelle tingbog

 

§ 1

I cirkulære nr. 191 af 15. december 1995, som ændret ved cirkulære nr. 85 af 11. juni 1999, om tinglysning i den manuelle tingbog foretages følgende ændring:

§ 23, stk. 2, 2. pkt. , affattes således:

»Angår en panteret kontantlån, afdragsfrit lån efter realkreditlovgivningen, rentetilpasningslån med eller uden valutaændringsklausul, indeksregulerede lån eller lignende, anføres dette.«

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2003.

Justitsministeriet, den 19. september 2003

Brian Mikkelsen

/Henrik Øe