Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32010D0470
 
32010R0176
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Betingelser for inseminering af andres får og/eller geder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om inseminering af får og/eller geder

I medfør af § 40, stk. 1 og 2, § 41, stk. 3, § 42, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:

§ 1. Inseminering af får og/eller geder må kun foretages af autoriserede dyrlæger og af fåre- og/eller gedeinseminører, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ved fåre- og gedeinseminør forstås en person, som:

1) af Fødevarestyrelsen har fået tilladelse til at foretage inseminering af får og/eller geder på grundlag af at have gennemført og bestået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen,

2) med henblik på etablering i Danmark som fåre- og/eller gedeinseminør har fået Fødevarestyrelsens fulde anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer efter reglerne i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. bekendtgørelse nr. 1292 af 15. december 2009 om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr, eller

3) til Fødevarestyrelsen har anmeldt, at den pågældende midlertidigt eller lejlighedsvist agter at inseminere får og/eller geder i Danmark, og som opfylder kravene hertil i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. bekendtgørelse nr. 1292 af 15. december 2009 om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr.

Stk. 3. Inseminering af andres får og/eller geder skal foretages i overensstemmelse med bilag 1.

§ 2. Ansøgning om tilladelse til at foretage inseminering af får og/eller geder som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1, indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at udføre opgaver som inseminør, før der er modtaget en tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen.

§ 3. Inseminører skal oplyse ejeren af fårene og/eller gederne om:

1) deres erhvervsfaglige titel,

2) kontaktoplysninger på Fødevarestyrelsen,

3) de brancheorganisationer, som vedkommende er medlem af, og

4) eventuelle forsikringer til dækning af erhvervsansvar.

Stk. 2. Hvis ejeren af fårene og/eller gederne anmoder inseminøren om det, skal inseminøren oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan ejeren af fårene og/eller gederne får adgang hertil.

§ 4. Den ansvarlige for et fåre- og/eller gedehold, hvori der er foretaget inseminering, skal føre en fortegnelse over hvert enkelt får og/eller hver enkel ged, der er insemineret, med angivelse af:

1) dyrets id-nummer og eventuelle stambogsnummer,

2) sædportionens unikke nummer, som skal indeholde oplysning om opsamlingsdato, donordyrets art, race og identifikation, samt sædopsamlingsstationens godkendelsesnummer, og

3) insemineringsdato.

Stk. 2. Fortegnelsen skal opbevares i mindst 2 år efter sidste inseminering og skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

§ 5. Sæd fra fåre- og gedearter, der benyttes til inseminering, skal være opsamlet i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2010 af 2. marts 2010 om ændring af bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sædopsamlingsstationer og sædbanker, embryoopsamlings- og embryoproduktionshold samt betingelser vedrørende donordyr af heste-, fåre- og gedearter og for håndtering af sæd, æg og embryoner fra disse arter.

Stk. 2. Anvendes der sæd fra sæd fra fåre- og gedearter, der oprinder fra andre EU-medlemslande samt samhandelslande, skal sæden være indført i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 26. august 2010 om standardsundhedscertifikater til brug ved handel inden for Den Europæiske Union med sæd, æg og embryoner fra dyr af heste-, fåre- og gedearter samt med æg og embryoner fra svin.

Stk. 3. Anvendes der sæd fra sæd fra fåre- og gedearter, der oprinder fra tredjelande, skal sæden være importeret i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra fåre- og gedearter.

§ 6. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1 eller 3, § 2, stk. 2, eller §§ 3-5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Fødevarestyrelsen, den 13. juni 2014

Per Henriksen

/ Marianne Marer


Bilag 1

Betingelser for inseminering af andres får og/eller geder

Inden et får eller en ged modtages til inseminering, skal inseminøren så vidt muligt sikre sig, at der ikke i oprindelsesbesætningen eller på ejendommen, hvor inseminering skal finde sted, befinder sig akut syge dyr. Såfremt der i oprindelsesbesætningen eller på ejendommen, hvor inseminering skal finde sted, befinder sig akut syge dyr, bør fåret eller geden ikke modtages til inseminering.

Inden en ejendom med får og/eller geder besøges, skal inseminøren så vidt muligt sikre sig, at der ikke befinder sig akut syge dyr på ejendommen. I så fald bør besøget aflægges som sidste besøg den pågældende dag.

Under arbejdet med insemineringen skal inseminøren være iført fod- og overtrækstøj, der kan rengøres og desinficeres, eller som kasseres umiddelbart efter insemineringen. Når en ejendom med får og/eller geder besøges, kan inseminøren dog benytte fod- og overtrækstøj, der forefindes og efterlades på ejendommen.

Instrumenter og andet nødvendigt udstyr skal transporteres hygiejnisk forsvarligt. Til inseminering skal benyttes engangsudstyr eller udstyr, som tåler desinfektion ved kogning eller tørsterilisation, og insemineringen skal udføres under iagttagelse af god hygiejne.

Nødvendig afvaskning og desinfektion af hænder samt omhyggelig rengøring og eventuel desinfektion af fod- og overtrækstøj skal foretages mellem inseminering af hvert får og/eller hver ged og inden en ejendom med får og/eller geder, hvor inseminering har fundet sted, forlades. Til aftørring skal anvendes papirhåndklæder, der efterlades på den ejendom, hvor inseminering har fundet sted.

Inseminøren skal føre en fortegnelse over hvert enkelt fåre- og/eller gedehold, hvori der er insemineret, og over hvert enkelt får og/eller hver enkel ged, der er insemineret, med angivelse af:

Dyrets id-nummer og eventuelle stambogsnummer.

Sædportionens unikke nummer, som skal indeholde oplysning om opsamlingsdato, donordyrets art, race og identifikation, samt sædopsamlingsstationens godkendelsesnummer.

Insemineringsdato(er).

De registrerede oplysninger skal opbevares i mindst 2 år og skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.