Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK)

I medfør af § 22 og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 8. maj 2013, som ændret ved lov nr. 898 af 4. juli 2013, fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører nyudvikling, videreudvikling og integration af it-systemer i private og offentlige virksomheder nationalt og internationalt.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 150 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi giver den uddannede ret til at anvende titlen datamatiker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Computer Science.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Computer Science.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 90 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 30 ECTS-point.

4) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Virksomheden.

2) Systemudvikling.

3) Programmering.

4) Teknologi.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2014 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 702 af 3. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) ophæves.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelserne efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 12. juni 2014

Nils Agerhus

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en datamatiker skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) almindelig anvendt praksis, teori og metode inden for softwareudvikling,

2) grundlæggende virksomhedsforhold i relation til systemudvikling og

3) de teknologiske begreber og it-systemers teknologiske basering i relation til programmering, fejlsøgning og idriftsættelse.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) metodisk afdække krav til it-systemer, herunder vurdere i hvilket omfang kravene kan realiseres inden for givne rammer,

2) anvende moderne og tidssvarende programmeringsteknikker og værktøjer til softwarekonstruktion, herunder sikre kvaliteten af det udviklede produkt,

3) dokumentere det udførte arbejde i en sådan form, at dokumentationen er brugbar for den angivne målgruppe,

4) anvende den relevante viden i forbindelse med systemudvikling, programmering og idriftsættelse,

5) foretage fejlafdækning på systematisk vis og afhjælpe fejl i forbindelse med it-systemer,

6) vurdere praksisnære problemstillinger inden for it samt opstille og vælge løsningsmuligheder samt

7) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) deltage i udvikling af praksis inden for softwareudvikling,

2) deltage i projektarbejde på kompetent vis,

3) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med softwareudvikling med en professionel tilgang,

4) deltage i et systemudviklingsforløb under anvendelse af moderne metoder, teknikker og værktøjer og

5) i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til it-branchen, herunder domæneviden og teknologisk viden samt anvendelse af nye metoder, teknikker og værktøjer.