Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto,
ligningsloven, virksomhedsskatteloven og dødsboskatteloven

(Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier og medarbejderobligationer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 27. august 2002, som ændret senest ved § 429 i lov nr. 453 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, og § 5, stk. 1, udgår »her i landet«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »selvstændig erhvervsvirksomhed«: »eller erhvervelse af virksomhed i selskabsform ved anskaffelse af aktier eller anparter i et selskab«.

3. I § 1, stk. 3, 1. pkt . , og § 4, stk. 2, 1. pkt . , indsættes efter »selvstændig erhvervsvirksomhed«: »eller erhvervelse af virksomhed i selskabsform ved anskaffelse af aktier eller anparter i et selskab«.

4. I § 1, stk. 3, 1. pkt . , indsættes efter »hvor etablering«: »eller erhvervelse«.

5. I § 3, stk. 1, 1. pkt . , indsættes efter »den selvstændige erhvervsvirksomhed«: »eller anskaffelse af aktier og anparter i et selskab«.

6. I § 5, stk. 1, 1. pkt . , indsættes efter »selvstændig erhvervsvirksomhed«: »eller anskaffelse af aktier og anparter i et selskab«.

7. I § 5, stk. 2, 1. pkt . , indsættes efter »anskaffede formuegoder«: », eller de udgifter, som er afholdt til brug for virksomheden,«.

8. I § 5, stk. 2, 1. pkt . , ændres »125.900 kr.« til: »62.300 kr.«

9. I § 5, stk. 3, indsættes to steder efter »forlods afskrivning«: »eller dækning af udgifter afholdt til brug for virksomheden«.

10. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Etablering af virksomhed i selskabsform anses at have fundet sted, når anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne inklusive stiftelsesomkostninger overstiger 62.300 kr. Det er endvidere en betingelse for, at etablering af virksomhed i selskabsform anses at have fundet sted, at kontohaveren eller dennes ægtefælle deltager med personlig arbejdsindsats i selskabet, herunder i et koncernforbundet selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, i ikke uvæsentligt omfang. Dette krav gælder for det indkomstår, hvor indskud anvendes til erhvervelse af aktier eller anparter i et selskab, og for det følgende indkomstår. Bliver den skattepligtige uarbejdsdygtig som følge af alvorlig sygdom eller varigt nedsat funktionsevne efter, at midler er hævet og anvendt til erhvervelse af aktier eller anparter i et selskab, bortfalder kravet om personlig arbejdsindsats dog i den resterende del af perioden. Deltager både kontohaveren og dennes ægtefælle med personlig arbejdsindsats, gælder reglen i 4. pkt., når en af ægtefællerne bliver uarbejdsdygtig. Hvis kun en af ægtefællerne deltager, gælder 4. pkt., når denne ægtefælle bliver uarbejdsdygtig. Kravet om personlig arbejdsindsats bortfalder tilsvarende i tilfælde af den skattepligtiges eller dennes ægtefælles død eller konkurs samt ved afståelse af selskabet til andre.«

11. I § 5, stk. 5, indsættes efter »stk. 2«: »og 4«.

12. § 5, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og 7.

13. I § 5, stk. 7, der bliver stk. 6, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Udgifter, som er afholdt tidligere end 1 år før etableringsårets begyndelse, kan ikke medregnes ved opgørelsen af den udgift, der er nævnt i stk. 2. Aktier, der er erhvervet tidligere end 3 år før etableringsårets begyndelse, kan ikke medregnes ved opgørelsen af den anskaffelsessum, der er nævnt i stk. 4.«

14. I § 5, stk. 8, der bliver stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Indskud kan ligeledes hæves ved og efter anskaffelse af aktier og anparter i et selskab, som ejes eller skal ejes af kontohaveren eller af dennes ægtefælle eller af begge ægtefæller.«

15. § 6 ophæves.

16. § 7, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Efter etableringen af selvstændig erhvervsvirksomhed hæves beløb af indtil samme størrelse som anskaffelsessummen eller, hvor der i tidligere indkomstår er foretaget skattemæssige afskrivninger på formuegodet, den uafskrevne del af anskaffelsessummen for formuegoder som nævnt i litra a-f anskaffet inden for den frist, der er nævnt i § 5, stk. 6, 1. pkt., og beløb af indtil samme størrelse som afholdte udgifter som nævnt i litra g-j afholdt inden for fristen i § 5, stk. 6, 2. pkt.:«.

17. I § 7, stk. 1, indsættes som litra g-j:

»g)   Fradragsberettigede lønudgifter og andre personaleudgifter samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for ansattes personlige arbejde i tjenesteforhold, herunder feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision samt indbetalinger til en ordning omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven.

h)   Udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, og § 8 I, stk. 1 og 2, som den skattepligtige har valgt ikke at afskrive, og § 8 J, stk. 1 og 2.

i)   Fradragsberettigede udgifter til leje af erhvervslokaler.

j)   Fradragsberettigede udgifter til deltagelse i kurser og uddannelse.«

18. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Efter anskaffelsen af aktier og anparter i et selskab hæves beløb af samme størrelse som anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

1)   Kontohaveren eller dennes ægtefælle eller begge ægtefæller skal tilsammen eje aktier eller anparter svarende til mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet eller svarende til mere end 50 pct. af stemmeværdien.

2)   Aktierne eller anparterne skal være i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Bortforpagtning af fast ejendom som nævnt i § 33, stk. 1 og 7, i lov om vurdering af landets faste ejendomme anses ikke i denne forbindelse for virksomhed ved udlejning af fast ejendom. 1. pkt. gælder dog ikke, hvis selskabet udøver næring ved køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed. Selskabets virksomhed anses for i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, såfremt mindst 50 pct. af selskabets indtægter i et indkomstår stammer fra sådan virksomhed, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver opgjort ultimo indkomståret. Besiddelse af andele omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 b anses ved bedømmelsen ikke som besiddelse af værdipapirer. Afkastet og værdien af aktier i datterselskaber, hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, medregnes ikke. I stedet medregnes den del af datterselskabets indtægter og aktiver, der svarer til ejerforholdet, ved bedømmelsen. Ved bedømmelsen ses der bort fra indkomst ved udlejning af fast ejendom mellem selskabet og et datterselskab eller mellem to datterselskaber. Fast ejendom, som udlejes mellem selskabet og et datterselskab eller mellem datterselskaber, og som lejer anvender i driften, anses ved bedømmelsen ikke som en udlejningsejendom.

3)   Aktierne eller anparterne må ikke være erhvervet i forbindelse med omdannelsen af en personligt ejet virksomhed efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse som led i en skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningsloven, som led i en skattefri fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver efter fusionsskatteloven eller ved arv, arveforskud eller gave.«

19. I § 7, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: », litra a-f,«.

20. I § 7 indsættes som stk. 10 og 11:

»Stk. 10. Når der i de situationer, der er nævnt i stk. 1, litra g-j, hæves et beløb fra etableringskontoen, finder stk. 5, 1. og 2. pkt., tilsvarende anvendelse. Det beløb, der hæves til dækning af de nævnte udgifter, anses at dække 65 pct. af udgifterne, således at der kan foretages fradrag med 35 pct. af udgiften ved opgørelsen af den personlige indkomst. For udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, og § 8 I, stk. 1 og 2, kan de nævnte 35 pct. af udgiften i stedet vælges afskrevet efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, henholdsvis § 8 I, stk. 3. Er der foretaget fradrag for de hævede indskud i indkomstårene 1999-2001, anses det beløb, der hæves til dækning af de nævnte udgifter, at dække 77 pct. af udgifterne, således at der kan foretages fradrag med 23 pct. af udgifterne ved opgørelsen af den personlige indkomst. For udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, og § 8 I, stk. 1 og 2, kan de nævnte 23 pct. af udgiften i stedet vælges afskrevet efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, henholdsvis § 8 I, stk. 3. Er der foretaget fradrag for de hævede indskud i indkomståret 1998 eller tidligere indkomstår, anses det beløb, der hæves til dækning af de nævnte udgifter, fuldt ud at dække udgifterne. Der kan bortset fra de tilfælde, der er nævnt i 2. og 4. pkt., ikke foretages fradrag for udgiften.

Stk. 11. Når der i den situation, der er nævnt i stk. 2, hæves beløb fra etableringskontoen, finder stk. 5, 1. og 2. pkt., tilsvarende anvendelse. Det hævede beløb medregnes til kontohaverens personlige indkomst i det indkomstår, hvor indskud anvendes til erhvervelse af aktier eller anparter, og de 9 følgende indkomstår med lige store beløb. For beløb, for hvilke der er foretaget fradrag i indkomståret 1998 og tidligere indkomstår, tillægges 80 pct. af det hævede indskud med 8 pct. i hvert af de 10 år. For beløb, for hvilke der er foretaget fradrag i indkomstårene 1999-2001, tillægges 65 pct. af det hævede indskud med 6,5 pct. i hvert af de 10 år. For beløb, for hvilke der er foretaget fradrag i indkomståret 2002 og følgende indkomstår, tillægges 60 pct. af det hævede indskud med 6 pct. i hvert af de 10 år. Ophører kontohaverens skattepligt af anden grund end ved død, eller går kontohaveren konkurs eller dør, medregnes resterende procenttillæg til den personlige indkomst i det indkomstår, hvori skattepligten ophører, henholdsvis kontohaveren går konkurs eller dør. Tilsvarende gælder, såfremt betingelserne i § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, inden for de 2 første år efter anskaffelsen af aktierne og anparterne ikke længere kan anses for at være opfyldt. Indskud, som er hævet i dette indkomstår, behandles efter § 11, stk. 3. Når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglen i 6. pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Den del af det hævede indskud, der som følge af 1. pkt., jf. stk. 5, 2. pkt., ikke kan anvendes til erhvervelse af aktier eller anparter i et selskab, efterbeskattes efter § 10. 6. og 9. pkt. gælder dog ikke, såfremt personen er hjemmehørende i et land, der er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001. For det år, hvori personen bliver hjemmehørende i det andet land, opgøres skatten af de procenttillæg, der resterer for årene efter det år, hvori fraflytningen m.v. sker. Skatten opgøres ved en beregning, hvor de resterende procenttillæg medregnes til den personlige indkomst i det indkomstår, hvori fraflytningen sker. Det opgjorte skattebeløb opdeles i et antal lige store rater svarende til det antal år, der ville restere, såfremt procenttillæggene skulle medregnes til den personlige indkomst over 10 år. For hvert af de efterfølgende år efter det år, hvori personen bliver hjemmehørende i det andet land, forfalder en rate til betaling med sidste rettidige betalingsdag den 31. december, indtil alle rater er betalt.«

21. § 10, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

22. § 10, stk. 6, 3. pkt., der bliver stk. 5, 3. pkt., affattes således:

»I stedet for at indskyde beløb på kontoen kan skatteyderen dog vælge at forlodsafskrive de tilsvarende oprindelige indskud på anskaffelser, der er foretaget efter etableringen, anvende de tilsvarende oprindelige indskud til dækning af udgifter afholdt efter etableringen eller anvende de tilsvarende oprindelige indskud på anskaffelse af yderligere kapital i selskabet, såfremt de almindelige betingelser er opfyldt.«

23. § 10, stk. 6, 5. pkt., der bliver stk. 5, 5. pkt., affattes således:

»Indskud, som ikke er blevet forlodsafskrevet, anvendt til dækning af afholdte udgifter eller anvendt til yderligere kapital i selskabet eller retableret gennem indsættelse på etableringskonto, medregnes til den skattepligtige indkomst i det år, hvor 3-måneders-fristen udløber.«

24. I § 11, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende gælder, at hvis kravene i § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, ikke kan anses for opfyldt, medregnes ikke hævede indskud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår.«

25. § 11, stk. 3, 3. pkt., der bliver 4. pkt., affattes således:

»Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 1 år efter afhændelsen eller ophøret m.v., jf. 1. og 2. pkt., på ny etablerer selvstændig virksomhed eller virksomhed i selskabsform, jf. § 5.«

26. § 11 A, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Er der hævet indskud af den etableringskonto, der er nævnt i § 4, uden at indskudsbeløbet som angivet i skemaet til pengeinstituttet forlods kan afskrives på aktiver eller anvendes til anskaffelse af aktier eller anparter eller til dækning af afholdte udgifter, medregnes indskudsbeløbet i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori indskuddene er hævet.«

27. § 11 A, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Den skattepligtige kan vælge i stedet at overføre indskudsbeløbet til forlods afskrivning på andre aktiver, hvorpå forlods afskrivning kan foretages efter denne lov, eller til dækning af andre afholdte udgifter efter betingelserne i denne lov. I så fald skal forlods afskrivning ske ved enhver anskaffelse af de nævnte aktiver, indtil hele beløbet er anvendt, eller dækning skal ske ved enhver afholdelse af de nævnte udgifter, indtil hele beløbet er anvendt. Indskudsbeløbet kan i sin helhed ligeledes anvendes til anskaffelse af aktier og anparter i et selskab efter betingelserne i denne lov.

Stk. 3. Har forlods afskrivning, dækning af afholdte udgifter eller anskaffelse af aktier eller anparter i et selskab ikke eller ikke fuldt ud kunnet foretages senest for det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori midlerne er hævet, anvendes stk. 1. I så fald skal tillæg dog beregnes indtil udløbet af det indkomstår, hvori forlods afskrivning, afholdelse af udgifter eller erhvervelse af aktier eller anparter i et selskab senest kunne foretages.«

§ 2

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 22. september 2003, som ændret ved § 4 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 2, indsættes efter »selvstændig erhvervsvirksomhed«: »eller anskaffelse af aktier eller anparter i et selskab«.

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1235 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 A, stk. 1, nr. 2, ændres »8.000 kr.« til: »et grundbeløb på 12.450 kr.«

2. § 7 A, stk. 1, nr. 2, 5. og 6. pkt., ophæves.

3. I § 7 A, stk. 1, nr. 2, indsættes som 7. pkt.:

»Beløbet i 2. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.«

4. I § 7 A, stk. 1, nr. 3, ændres to steder »1.800 kr.« til: »et grundbeløb på 2.800 kr.«

5. I § 7 A, stk. 1, nr. 3, indsættes som 6. pkt.:

»Beløbet i 2. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1187 af 15. december 2003, foretages følgende ændring:

1. § 22 c, stk. 2, nr. 6, affattes således:

»6)   Aktierne eller anparterne er ikke erhvervet i forbindelse med omdannelsen af en personligt ejet virksomhed efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse som led i en skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningsloven eller i forbindelse med anvendelse af etableringskontoindskud efter lov om indskud på etableringskonto.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 2-27, og §§ 2, 4 og 5 har virkning for etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed og virksomhed i selskabsform, der sker den 1. juli 2004 eller senere.

Stk. 3. § 3 har virkning fra og med indkomståret 2004.

Givet på Amalienborg, den 15. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand