Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

§ 1

I bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »§ 8,«: »§ 8 a,«.

2. I § 8, stk. 9, ændres »stk. 1-7«: til »stk. 1-3«.

3. I § 27 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 8, stk. 4-7, skal indberettes digitalt til den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand (Jupiter), senest 4 uger efter at afgørelse er truffet.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

4. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 a

Kommunalbestyrelsens indberetninger af oplysninger om afgørelser af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af sådanne oplysninger.

§ 27 a. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at oplysninger om følgende afgørelser indberettes digitalt til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser via den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand (Jupiter) med henblik på, at disse oplysninger videregives og offentliggøres i Danmarks Arealinformation:

1) Oplysning om, at kommunalbestyrelsen har meddelt påbud efter lovens § 62, stk. 1 til ejeren af et ikke-alment vandforsyningsanlæg om, at anlægget skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt eller om andre foranstaltninger, herunder at forbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstaltninger.

2) Oplysning om, at kommunalbestyrelsen til ejeren af et ikke-alment vandforsyningsanlæg for en bestemt periode har meddelt dispensation efter § 16, stk. 2, 2. pkt. og § 16, stk. 3, § 18 eller § 19, til at fravige de i bilag 1 a - d fastsatte kvalitetskrav for vandkvaliteten.

3) Oplysning om, kommunalbestyrelsen har meddelt påbud til ejeren efter lovens § 36 om at sløjfe en vandforsyningsbrønd eller en ikke-almen vandforsyningsboring.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at indberetning af oplysninger til Jupiter, jf. stk. 1, sker samtidigt med, at påbud eller afgørelse meddeles til ejeren.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal indberette til Jupiter, når afgørelser og dispensationer ikke længere er gældende, og påbud er opfyldte, jf. stk. 1, nr. 1-3, således at oplysningerne ikke længere offentliggøres i Danmarks Arealinformation.«

5. Bilag 7 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Oplysninger om meddelte påbud, dispensationer og afgørelser, jf. § 27 a, stk. 1, nr. 1-3, som er meddelt senere end 1. januar 2010, og som på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden fortsat er gældende, skal senest ved bekendtgørelsens ikrafttræden være indberettet digitalt til den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand (Jupiter).

Miljøministeriet, den 22. august 2014

Kirsten Brosbøl

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

»Bilag 7

Kontrol med organiske mikroforureninger (på vandværket)

Obligatoriske

Bemærkninger

Pesticider og nedbrydningsprodukter
Det er obligatorisk at kontrollere for de pesticider og nedbrydningsprodukter, som er angivet i listen.
Undersøgelsen omfatter derudover andre pesticider, som vides at være anvendt i vandindvindingsområdet, og som vurderes at kunne udgøre en trussel for grundvandet. I Vejledning om pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand, Naturstyrelsen, oktober 2012, er der retningslinjer for vurderingen af, om der skal indgå yderligere stoffer i kontrollen.
Aktivstof
 
Atrazin
Bentazon
Dichlobenil
Dichlorprop
Diuron1
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
Hexazinon
MCPA
Mechlorprop
Metalaxyl/metalaxyl-M2)
Metribuzin2)
Simazin
 
Nedbrydningsprodukter
 
2,6-Dichlorbenzosyre
2,4-Dichlorphenol3)
2,6-Dichlorphenol3)
4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)3)
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 3)
4-Nitrophenol4)
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)2), 5)
N-(2-carboxy-6-methylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)2), 5)
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-atrazin
Desethyl-terbuthylazin
Desisopropyl-atrazin
Desisopropyl-hydroxy-atrazin
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Hydroxy-atrazin
Hydroxy-simazin
Metribuzin-desamino-deketo2)
Metribuzin-diketo2)
Metribuzin-desamino2)
 
Obligatoriske ved særlige betingelser
 
Aromater
Benzen
Toluen
Xylener
Naftalen
Hvis der i indvindingsoplandet vides at være grunde, som er forurenet med aromater, bør der testes for de anførte stoffer. Eventuelle fund følges op med en specifik analyse til fastlæggelse af stof og koncentration.
Organiske klorforbindelser
 
Undersøgelsen skal mindst indeholde følgende stoffer:
Trichlormethan
Tetrachlormethan
Trichlorethen
Tetrachlorethen
1,1,1-trichlorethan
1,2-dichlorethan
Cis-1,2-dichlorethen
Hvis der i indvindingsoplandet vides at være grunde, som er forurenet med organiske klorforbindelser, så bør der testes for de anførte stoffer. Eventuelle fund følges op med en specifik analyse til fastlæggelse af stof og koncentration.
Vinylchlorid
Denne parameter bestemmes, hvis der er konstateret indhold af tri- og/eller tetrachlorethen.
PAH-forbindelser
Benz(a)pyren
Benz(b)fluoranthen
Benz(k)fluoranthen
Benz(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Fluoranthen
Undersøgelse foretages, hvis der i indvindingsoplandet er arealer forurenede med olie-, tjære- eller asfaltprodukter, herunder f.eks. fra tankstationer og gasværksgrunde.
Trihalomethaner:
Trichlormethan
Dichlorbrommethan
Chlordibrommethan
Tribrommethan
Undersøgelsen foretages kun, hvis vandet desinficeres med klor, ozon og lignende stærkt iltende stoffer.
Andre stofgrupper tilpasset efter de mulige forureningskilder
Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 1997, om boringskontrol på vandværker, særligt bilag 1 (Beskrivelse af de enkelte punktkilder) og 2 (Linjekilder)
Fenoler f.eks.
Phenol
2-methylphenol
3-methylphenol
4-methylphenol
2,3-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
2,5-dimethylphenol
2,6-dimethylphenol
 
Anioniske detergenter
 
Olieprodukter Alkylbenzener målt ved summen af indikatorstofferne: 1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5-trimethylbenzen
Benzen
Naftalen
Methyl-tertiær-butylether, MTBE
1,2-dibrommethan
Total olie
Undersøgelsen fastlægges ud fra et nærmere kendskab til forureningskilden. Hvis kilden er ukendt, kan der være behov for at analysere for samtlige anførte parametre.
 
1) Ved viden om, at der gennem årtier ikke har været planteskoler eller erhvervsmæssig dyrkning af pyntegrønt, juletræer, frugttræer og frugtbuske inden for vandindvindingsområdet, kan stoffet udgå af kontrollen.
2) Ved viden om, at der gennem årtier ikke har været kartoffelavl inden for vandindvindingsområdet, kan stoffet udgå af kontrollen.
3) Gruppen af chlorphenoler kan være nedbrydningsprodukter eller urenheder fra phenoxysyrer, men der kan også være andre kilder.
4) Almindeligt anvendt kemikalie i den kemiske industri, men kan også optræde som nedbrydningsprodukt fra enkelte fungicider.
5) Nedbrydningsprodukt fra metalaxyl/metalaxyl-M.«