Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen

I medfør af § 6, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Forud for, at en elev fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, jf. folkeskolelovens § 6, stk. 2, skal skolens leder vejlede forældrene om fagets indhold og konsekvenserne af fritagelsen.

Stk. 2. De forældre, som fremsætter ønske om fritagelse, skal inden fritagelsen gives, ved en samtale orienteres om følgende:

1) Fagets status som et obligatorisk og ikke-forkyndende kundskabsmeddelende fag, der er på linje med folkeskolens øvrige fag.

2) Fagets indhold og mål, jf. folkeskolelovens § 6, stk. 1, og bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål), samt skolens læseplan, undervisningsplan mv.

3) At faget skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer.

4) Fagets samspil med andre fag samt relevans i det videre uddannelsesforløb.

5) Orientering om, at der ikke tilbydes anden undervisning til erstatning for undervisningen i kristendomskundskab.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 809 af 16. juli 2004 om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen ophæves.

Undervisningsministeriet, den 20. juni 2014

Christine Antorini

/ Ole Hvilsom Larsen