Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, foretages følgende ændringer:

1. I titlen ændres »Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser« til: »Uddannelses- og Forskningsministeriet«.

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 10, stk. 1-3 og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 16. december 2013, fastsættes:«

3. I § 56, stk. 1, indsættes efter »2014-15«: », jf. dog stk. 2«.

4. I § 56 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Krav om automatisk tilmelding til prøver uden mulighed for framelding, jf. § 5, har først virkning fra studieåret 2015-16 for bachelor- og kandidatstuderende ved Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 16. juni 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Pernille Olesen Mønnike