Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen

I medfør af § 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

Indhold

§ 1. Kommunalbestyrelsens vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau, jf. folkeskolelovens § 40 a, skal som minimum foretages på baggrund af de oplysninger, der er opregnet i §§ 2-5.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer nærmere beslutning om, hvilke yderligere oplysninger der om fornødent skal indgå i kvalitetsrapporten.

Resultatoplysninger

§ 2. Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af kommunens skoler, jf. dog nr. 3, litra a, og for det samlede skolevæsen:

1) Karaktergivning ved folkeskolens 9. -klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

a) Karaktergennemsnit i 9. -klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.

b) Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.

c) Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.

2) Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

a) Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.

b) Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.

c) Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

3) Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger:

a) Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen.

b) Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

c) Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

d) Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

4) Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

Stk. 2. Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

§ 3. Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

Midlertidige krav til oplysninger

§ 4. Til brug for en særskilt vurdering af målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 7, skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.

Stk. 2. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20 og 2021/22.

§ 5. Med henblik på belysning af kommunens arbejde med inklusion skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

Stk. 2. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18 og 2019/20.

Handlingsplan m.v.

§ 6. Skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handlingsplan, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 2, skal handlingsplanen indeholde en redegørelse for de forhold, der begrunder udarbejdelsen af handlingsplanen, de tiltag, som skal tages for at forbedre niveauet, hvem der er ansvarlig for tiltagene, og en tidsplan for tiltagene og den forventede effekt.

§ 7. Kvalitetsrapporten skal, i det omfang det er relevant, omfatte en redegørelse for virkningen af iværksatte initiativer til forbedring af niveauet, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på tidligere kvalitetsrapporter, en vurdering af deres virkning og en stillingtagen til eventuelle justeringer af initiativerne.

Fortrolighed

§ 8. Omtale i rapporten af oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, herunder oplysninger om resultater af de nationale test som omfattet af folkeskolelovens §§ 13, stk. 3, og 55 b, skal foregå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 4.

Tidsfrister

§ 9. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet oktober året før.

Stk. 2. Der skal udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15 med vedtagelse senest den 31. marts 2015 på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet i oktober 2014.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen ophæves.

Undervisningsministeriet, den 23. juni 2014

Christine Antorini

/ Ole Hvilsom Larsen