Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tekniske og proceduremæssige forhold ved digitale elevplaner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen

I medfør af § 13 b, stk. 6, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

§ 1. De digitale elevplaner skal som minimum opfylde følgende krav:

1) Adgang for det undervisende personale til at oprette og løbende opdatere elevplaner.

2) Adgang for elever og forældre til at skrive i elevplaner.

3) Lagring af elevplaner.

4) Udveksling af elevplaner mellem skole og hjem.

5) Udveksling af elevplaner mellem skoler i forbindelse med skoleflytning.

6) Overførsel af elevplaner i forbindelse med leverandørskifte.

7) Kopiering af Fælles Mål direkte til elevplanen.

8) Adgang for UU-vejleder til at se og skrive i elevplanen i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering.

9) Udveksling af de nødvendige oplysninger i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering fra 8. og 9. klasse til Undervisningsministeriets it-løsning Optagelse.dk.

Stk. 2. Bilag 1 fastsætter nærmere krav om praktiske og proceduremæssige forhold ved digitale elevplaner.

§ 2. Adgangen til elevplaner for elever, forældre og de relevante medarbejdere på kommunens skoler og i den kommunale forvaltning skal ske ved et sikkert login. Elever og medarbejdere har adgang til elevplanen ved et fælles login til en række tjenester, som Styrelsen for It og Læring tilbyder på internettet (UNI-Login).

Stk. 2. Skolens leder skal sikre, at opdaterede oplysninger om skolens elever og medarbejdere er registreret og overført til UNI-Login.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at medarbejdere i den kommunale forvaltning og vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning, der skal have adgang til elevplaner, er registreret med de nødvendige oplysninger i UNI-Login.

Stk. 4. Skolens leder har ansvaret for, at oplysninger om skolens elever er opdaterede i elevplanerne, herunder de oplysninger der skal indgå i elevplanen til brug for vurderingen af uddannelsesparathed, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse og beskæftigelse m.v.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 750 af 13. juli 2009 om elevplaner, elev- og uddannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolen ophæves. Bekendtgørelsens kapitel 2 finder dog anvendelse for elever, der går i 9. klasse i skoleåret 2014/15 eller har afsluttet undervisningen i 9. klasse i skoleåret 2013/14 eller tidligere.

Undervisningsministeriet, den 23. juni 2014

Christine Antorini

/ Ole Hvilsom Larsen


Bilag 1

Tekniske og proceduremæssige forhold ved digitale elevplaner

1) Elevplaner skal som minimum:

a) Ved lagring kunne tilknyttes nedenstående metadata:

Metadata
Beskrivelse
Lovlige værdier
CPR-nummer
Elevens cpr-nummer eller erstatnings cpr-nummer
10 tegn, valid datodel (for erstatnings-cpr-nummer fratrukket dato forskydningen)
Fornavn
Elevens fornavn(e)
255 tegn
Efternavn
Elevens efternavn
255 tegn
Adresse
Elevens bopælsadresse
255 tegn
Klassetrin
Klassetrin
Heltal
Spor
Klassens spor/betegnelse. Typisk et bogstav.
10 tegn
Klassebetegnelse
Klassens unikke klassebetegnelse/ kaldenavn. Det er typisk klassetrin kombineret med spor, fx 9. a.
30 tegn
Klassetype
Klassetype
40 Normalklasser - fuldt årgangsdelte
41 Normalklasser - ikke fuldt årgangsdelte
50 Specialklasser
55 Klasser for ældre tosprogede elever
Heltal, Liste
Skolenavn
Skolens officielle navn fra institutionsregisteret
255 tegn
Institutionsnummer
Skolens officielle institutionsnummer fra institutionsregisteret
6-cifret kendt nummer
Skoleår
Skoleår som elevplanen er gældende for. Skoleåret 2013/2014 angives med årstallet 2013.
4 cifre, valide årstal
UNI-login brugernavn
Elevens brugernavn fra UNI-Login
8 tegn
Dato for elevplanens opdatering
Systemgenereret dato for opdatering af elevplanen
Datoformat
Fag omtalt i elevplanen
Liste over samtlige fag, der er omtalt i elevplanen (kun officielle fagkoder)
Undervisningsministeriet
Navn på medarbejdere, der har medvirket til at udarbejde elevplanen
Medarbejderens fulde navn
255 tegn
Brugernavn til UNI-Login på medarbejder, der har medvirket til at udarbejde elevplanen
Medarbejderens brugernavn til UNI-Login
8 tegn

b) Genereres i en form, der er velegnet til at gengive bl.a. elevplanens opstilling, tekst og grafik på tidspunktet for lagring eller udveksling, fx PDF-format.

2) Elevers og medarbejderes UNI-login og det enkelte elevplansystems loginløsning for forældre kan ved behov suppleres med yderligere sikkerhed ved hjælp af to-faktor beskyttelse, fx Nem-id eller en anden sikker loginløsning.

3) Elevplaner skal kunne integrere Fælles Mål via Undervisningsministeriets Fælles Mål-webservice.