Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ansøgning om godkendelse til tilskud
Kapitel 2 Krav til arealer, lokaler og inventar m.v.
Kapitel 3 Vedtægter
Kapitel 4 Regler om elever og om beregning af årselever
Kapitel 5 Kurser
Kapitel 6 Prøveforberedende og kompetencegivende undervisning
Kapitel 7 Folkeoplysningsvirksomhed
Kapitel 8 Samarbejde om administrative opgaver
Kapitel 9 Statstilskud
Kapitel 10 Øvrige tilskud
Kapitel 11 Kommunale bidrag for elever på ungdomshøjskoler
Kapitel 12 Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet i forbindelse med lejeforhold af uvæsentligt omfang
Kapitel 13 Forskellige regler
Kapitel 14 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
Bilag 1 Standardvedtægt
Bilag 2 Skema med stamoplysninger, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 1, nr. 3
Bilag 3 Bestyrelsens erklæring om, at de i lovens § 6, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler

I medfør af § 2, stk. 3, § 3, stk. 7, § 4, stk. 3, § 5, stk. 4, § 6, stk. 7, § 7, stk. 3, § 12, stk. 3, § 14, stk. 6, § 15, stk. 6, § 17, stk. 3, § 19, stk. 2 og 3, § 20, stk. 2, § 22, stk. 4, § 23, stk. 2, § 24, stk. 4, § 25, stk. 4, § 27, stk. 3, § 28, stk. 4 og 5, § 29, stk. 2, § 32, stk. 5, § 33, stk. 5 og § 34, stk. 2 og 3 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler fastsættes:

Kapitel 1

Ansøgning om godkendelse til tilskud

§ 1. Ansøgning om godkendelse til tilskud fra nye folkehøjskoler og fra folkehøjskoler, som ønsker at generhverve tilskudsretten, jf. lovens § 38, skal være Kulturministeriet i hænde mindst 10 måneder, før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt. Folkehøjskoler kan kun godkendes til tilskud fra den 1. i en måned. Med ansøgningen skal fremsendes følgende endelige materiale:

1) Projektbeskrivelse, hvor der redegøres for baggrunden for oprettelse af skolen og skolens profil.

2) Vedtagen vedtægt i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3) Udfyldt skema med stamoplysninger i overensstemmelse med bilag 2 til denne bekendtgørelse.

4) Referat af stiftende og eventuelle efterfølgende generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder.

5) Referat af bestyrelsesmøder.

6) Bestyrelsesformandens og to bestyrelsesmedlemmers underskrift på, at alle skolekreds-/repræsentantskabsmedlemmer har indbetalt tilskud eller kontingent.

7) Erklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne i overensstemmelse med bilag 3 om, at de i lovens § 6, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt.

8) Matrikelkort og bygningstegninger, jf. § 5.

9) Kopi af købsaftale, skøde, lejeaftale eller lejekontrakt vedrørende skolens bygninger med tilhørende arealer.

10) Etableringsbudget og driftsbudget for de førstkommende tre år med angivelse af udgiften pr. godkendt sengeplads, jf. § 3.

11) Foreløbig årsplan, der indeholder samtlige tilskudsberettigende kurser, øvrige kurser og øvrige aktiviteter, der planlægges for det første år. Årsplanen skal udarbejdes på skemaer udarbejdet af ministeriet.

12) Foreløbige indholdsplaner for alle tilskudsberettigende kurser, som fremgår af årsplanen. Indholdsplanerne skal indeholde en beskrivelse af den planlagte undervisnings indhold, omfang og placering, en beskrivelse af det planlagte samvær, en beskrivelse af, hvorledes hvert enkelt kursus opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær og en redegørelse for undervisningens almene perspektiver.

Stk. 2. Senest tre måneder før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt, skal følgende materiale være modtaget i Kulturministeriet:

1) Årsplan og indholdsplaner, der er tilrettet i overensstemmelse med ministeriets eventuelle anvisninger.

2) Materiale til brug for beregning af forskud på tilskud, hvis skolen ønsker forskud.

3) Endelig plan for bygningernes indretning.

Stk. 3. Inden påbegyndelse af den tilskudsberettigende skolevirksomhed skal bankgaranti, hvis skolen ønsker forskud, samt dokumentation for, at lokalerne er endeligt godkendt til formålet af brand-, bygnings- og sundhedsmyndighederne og eventuelt andre myndigheder, være ministeriet i hænde. Forskud på tilskud udbetales tidligst, når ministeriet har modtaget denne dokumentation.

Stk. 4. En ansøgning om godkendelse til tilskud bortfalder, hvis skolen ikke har påbegyndt den tilskudsberettigende skolevirksomhed senest 24 måneder efter, at ansøgning om tilskud er ministeriet i hænde.

Stk. 5. En godkendelse til tilskud bortfalder, hvis skolen ikke inden fire måneder efter godkendelsestidspunktet har påbegyndt en tilskudsberettiget aktivitet.

Stk. 6. Kulturministeren kan indhente yderligere oplysninger fra skolen, hvis dette er nødvendigt for at vurdere, om skolen vil opfylde betingelserne i loven og regler udstedt i medfør heraf.

§ 2. Ansøgning om generhvervelse af tilskudsretten fra skoler, som ikke har oppebåret tilskud i to på hinanden følgende finansår på grund af manglende opfyldelse af kravene til kursusvirksomhedens omfang i lovens § 9, skal være Kulturministeriet i hænde senest 10 måneder, før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt. Folkehøjskoler kan kun godkendes til tilskud fra den 1. i en måned. Med ansøgningen skal fremsendes følgende endelige materiale:

1) Projektbeskrivelse, hvor der redegøres for skolens profil.

2) Vedtagen vedtægt i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3) Udfyldt skema med stamoplysninger i overensstemmelse med bilag 2 til denne bekendtgørelse.

4) Referat af de sidste to generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder.

5) Referat af bestyrelsesmøder.

6) Bestyrelsesformandens og to bestyrelsesmedlemmers underskrift på, at alle skolekreds-/repræsentantskabsmedlemmer har indbetalt tilskud eller kontingent.

7) Erklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne i overensstemmelse med bilag 3 om, at de i lovens § 6, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt.

8) Matrikelkort, bygningstegninger, jf. § 5.

9) Dokumentation for, at skolen ejer eller lejer sine bygninger.

10) Drifts- og likviditetsbudget for det førstkommende år, jf. § 3.

11) Årsplan og indholdsplaner.

§ 3. Skolens etableringsbudget, driftsbudget og årsrapport skal indeholde en beregning, der dokumenterer, at udgiften pr. godkendt sengeplads til alle løbende ydelser til bygninger og arealer ikke overstiger det på de årlige finanslove fastsatte beløb. De løbende ydelser omfatter renter, bidrag, provision m.v. af og ordinære afdrag på kreditforenings-, pengeinstitut- og pensionskasselån, lån i andelskasser, flexlån, pauselån, garantilån og lignende, sælgerpantebreve og eventuelle andre pantebreve, leje af bygninger og arealer samt ejendomsskatter og pligtig brandforsikring på ejendommen. Heri kan fradrages renteindtægter fra bunden kapital og lignende, renter af og afdrag på etableringslån til udgifter pålagt af offentlige myndigheder samt lejeindtægter, jf. dog § 6.

§ 4. For skoler, der har begyndt deres virksomhed efter den 1. august 1996, er opfyldelse af reglen i § 3 i de første fem hele regnskabsår en betingelse for at modtage tilskud. Det skal fremgå af skolens årsrapport, at skolen opfylder denne betingelse.

Kapitel 2

Krav til arealer, lokaler og inventar m.v.

§ 5. Skolen skal råde over egnede og tilstrækkelige arealer og lokaler i fast ejendom i Danmark. Skolen skal desuden råde over egnet og tilstrækkeligt udstyr og inventar. Ministeriet godkender skolens elevsengepladskapacitet. Kun kostelever medregnes.

Stk. 2. Inden for den geografiske og bygningsmæssige enhed skal skolen eje mindst følgende egnede og tilstrækkelige arealer og lokaler: Undervisningslokaler, elevværelser, kostforplejnings- og opholdsarealer og toilet- og badeforhold, der svarer til antallet af elevsengepladser og den planlagte undervisning, jf. dog stk. 3. Inden for den geografiske og bygningsmæssige enhed skal skolen desuden eje to familieboliger til forstander og fastansatte lærere, jf. dog stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt forstanderen skal bo på skolen.

Stk. 3. Skolen kan i en periode på op til 10 år leje de arealer og lokaler, der fremgår af stk. 2. Leje er betinget af, at bestemmelserne i lovens § 3, stk. 5, og § 37, nr. 5, er opfyldt

Stk. 4. Ud over kernefaciliteterne, som fremgår af stk. 2, kan skolen råde over yderligere familieboliger og særlige undervisningsfaciliteter. Disse skal ligge i en sådan afstand fra kernefaciliteterne, at de kan anvendes i den daglige undervisning, uden at en større del af skoledagen går med transport.

Stk. 5. For skoler, der har begyndt deres virksomhed efter den 1. august 1996, skal ministeriet i de første fem hele regnskabsår, jf. § 4, godkende ændringer i elevsengepladskapaciteten. Ved ansøgning om godkendelse af ændringer i elevsengepladskapaciteten skal følgende materiale indsendes til ministeriet:

1) Ansøgning med redegørelse for baggrunden for ændringen af elevsengepladskapaciteten, redegørelse for de planlagte ændringer på skolen og redegørelse for, om skolen fortsat råder over egnede og tilstrækkelige arealer og lokaler.

2) En plan for bygningernes indretning.

§ 6. Skolen må ikke erhverve bygninger eller arealer med henblik på udlejning, bortset fra tjeneste- og lejeboliger til skolens ansatte.

§ 7. Skolen kan optage lån. Ved valg af lånetype og vilkår for lånet skal der foretages en risikovurdering af, hvordan lånet vil påvirke skolens fremtidige driftsøkonomiske muligheder. Lånet må ikke indebære en risiko for skolens fortsatte uforstyrrede drift.

Kapitel 3

Vedtægter

§ 8. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning, ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Skolens bestyrelse er ansvarlig for ændringer af skolens vedtægt.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig over for kulturministeren for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med kravene i lovgivningen og ikke i strid med standardvedtægten i bilag 1. Skolen skal i øvrigt overholde de til enhver tid gældende regler i loven uanset eventuelle modstående bestemmelser i skolens vedtægt.

Stk. 4. Vedtægten for en folkehøjskole skal indeholde bestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, skolens styrelse, jf. lovens § 6, stk. 1, skolens økonomiske forhold, og om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse, herunder om anvendelse af overskydende midler. Folkehøjskolens formål skal være at tilbyde kurser og undervisning efter lov om folkehøjskoler.

Stk. 5. Kulturministeriet fører tilsyn med, om vedtægterne er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 6. Folkehøjskolens vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside sammen med datoerne for generalforsamlingens eller bestyrelsens vedtagelse, kulturministerens godkendelse, jf. lovens § 5, stk. 3, og offentliggørelsen på hjemmesiden. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen.

Stk. 7. Som bilag 1 til denne bekendtgørelse er optaget standardvedtægt for folkehøjskoler.

Kapitel 4

Regler om elever og om beregning af årselever

§ 9. Ved kursets start skal der foreligge en liste over eleverne. Listen, der skal opdateres uge for uge, skal indeholde tilskudsbetingende oplysninger om den enkelte elev og dennes deltagelse i kurset, jf. § 12 og § 14 samt lovens § 11. Elevlisten skal føres på det af ministeriet udarbejdede elevregistreringsskema.

Stk. 2. I det omfang kurset er opdelt i hold, linjer eller lignende, skal dette fremgå af skemaer udformet af skolen.

§ 10. I årselevtallet efter lovens § 12, stk. 1, medregnes elever med det antal hele kursusuger, herunder eventuelt afkortede kursusuger, som de deltager i, jf. § 11, stk. 2. På kurser af en uges varighed eller derunder medregnes kun elever, der har deltaget i hele kurset.

Stk. 2. Ved beregning af årselevtallet skal skolen medregne elever på kursusuger, der går fra et skoleår til et andet, til det skoleår, hvori kursusugen starter. For nye skoler foretages beregning af årselevtallet i et finansår efter tilsvarende princip.

§ 11. Elever på kurser, der varer mindst fire døgn og mindre end en uge, medregnes i årselevtallet med 65 procent.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for afkortede kursusuger på kurser af over 12 ugers varighed, hvor første eller sidste kursusuge er afkortet til mindst fire kursusdøgn, jf. § 13, stk. 3.

§ 12. Elever, der ikke bor på skolen (dagelever), må højst udgøre 15 procent af årselevtallet, jf. dog stk. 2. Dagelever herudover tæller ikke med i årselevtallet.

Stk. 2. Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke Borups Højskole og Suhrs Madakademiet.

Stk. 3. Ved beregning af årselevtallet medregnes en dagelev med 70 procent af en årselev, dog med 100 procent på Borups Højskole.

Kapitel 5

Kurser

§ 13. I en hel kursusuge skal der undervises mindst 21 timer eksklusiv pauser.

Stk. 2. En hel undervisningsdag skal tilrettelægges for alle elever bestående af undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær eller begge dele i mindst to af følgende tre tidsrum: formiddag, eftermiddag og aften. Hvert tidsrum skal omfatte undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær eller begge dele i mindst 1,5 time eksklusiv pauser. Måltider medregnes ikke i det pædagogisk tilrettelagte samvær. En hel undervisningsdag kan deles i to halve dage og fordeles på to kalenderdage. En dag kan ikke medregnes med mere end én hel undervisningsdag.

Stk. 3. På kurser af over 12 ugers varighed kan første eller sidste kursusuge afkortes til mindst fire kursusdøgn. Afkortede kursusuger og kurser, der varer mindst fire døgn og mindre end en uge, skal indeholde mindst fire hele undervisningsdage med mindst 17 timers undervisning eksklusiv pauser.

Stk. 4. På kurser, der varer mindst 12 uger, kan indtil fire enkelte undervisningsdage i hvert skoleår flyttes til en anden uge på samme kursus, jf. dog § 20. Der kan ikke flyttes mere end én flyttedag pr. uge. I uger afkortet med en flyttedag skal der undervises mindst 17 timer eksklusiv pauser. I uger forlænget med en flyttedag skal der undervises mindst 25 timer eksklusiv pauser.

§ 14. Kurset skal gennemføres med et flertal af danske statsborgere eller elever, der kan sidestilles hermed, jf. stk. 2. Flertallet skal opnås blandt de elever, der gennemfører hele kurset. Desuden skal der i hver enkelt kursusuge være et flertal af danske statsborgere eller elever, der kan sidestilles hermed, jf. stk. 2.

Stk. 2. Med danske statsborgere sidestilles elever, der ved kursets begyndelse

1) tilhører det danske mindretal i Sydslesvig,

2) har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark,

3) er statsborgere i de øvrige nordiske lande og kan godtgøre at have haft ubrudt og lovlig bopæl i Danmark i mindst to år op til kursets begyndelse,

4) er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) eller

5) er statsborger i et andet EU- eller EØS-land, og er omfattet af forordning 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen eller af direktiv 2004/38 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område artikel 7, 16 og 17.

Stk. 3. Kravet i stk. 1 gælder ikke for Den Internationale Højskole.

§ 15. Undervisningen tilrettelægges for danske elever. Skolen kan dog tilrettelægge undervisning særligt for udlændinge, når mindst 15 timer om ugen er tilrettelagt for danskere.

Stk. 2. Skolen kan fravige kravet i stk. 1, 1. pkt., hvis kulturministeren har fraveget kravet i lovens § 14, stk. 5, om et flertal af danske elever.

§ 16. Hvis der anvendes andet undervisningssprog end dansk, skal det begrundes i indholdsplanen, og eleverne skal oplyses herom ved tilmeldingen. Dette gælder dog ikke Den Internationale Højskole.

§ 17. Mindst 1/4 af det samlede antal undervisningstimer på det enkelte kursus skal varetages af skolens forstander, viceforstander, afdelingsledere på kombinerede institutioner, fastansatte lærere eller tidsbegrænset ansatte lærere.

§ 18. På kurser af mindst en uges varighed kan pædagogisk tilrettelagte ekskursioner med overnatning uden for skolen højst udgøre 1/7 af kursustiden, dog højst 28 kursusdøgn og højst 16 døgn ad gangen.

Stk. 2. På kurser af mindst fire ugers varighed kan brobygning, studie- og erhvervspraktik højst udgøre 1/7 af kursustiden.

§ 19. Kurser over en uges varighed kan afbrydes af perioder på hver højst 12 uger.

§ 20. På kurser, der varer mindst 12 uger, kan følgende dage indgå i kursusperioden som hele undervisningsdage, selv om der ikke har været undervisning, hvis eleverne har adgang til fuldt ophold på skolen:

1) Store bededag, Kristi himmelfartsdag og grundlovsdag, hvis grundlovsdag falder på en hverdag.

2) Skærtorsdag og langfredag, hvis onsdag før påske er hel undervisningsdag.

3) 2. påskedag, hvis tirsdag efter påske er en hel undervisningsdag.

4) 2. pinsedag, hvis fredag før og tirsdag efter pinse er hele undervisningsdage.

§ 21. Før skoleårets start godkender bestyrelsen en årsplan, som omfatter samtlige tilskudsberettigende kurser, øvrige kurser og øvrige aktiviteter i det kommende skoleår. Årsplanen udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af Kulturministeriet. Ændringer indarbejdes og godkendes undervejs.

Stk. 2. For hvert tilskudsberettigende kursus anføres kursets titel, begyndelsesdato og -tidspunkt, slutdato og -tidspunkt, afbrydelser samt antal kursusuger.

Stk. 3. For øvrige kurser anføres titel, begyndelsesdato og slutdato.

Stk. 4. For øvrige aktiviteter anføres en oversigt over planlagte aktiviteter.

§ 22. For hvert tilskudsberettigende kursus godkendes en indholdsplan før kursets start. I indholdsplanen beskrives elevernes undervisning og planlagte aktiviteter for hver kursusuge, herunder kursusperiode, undervisningsdage, ugeskema, fag, faggrupper, uddannelses- og erhvervsvejledning, pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, og erhvervspraktik samt det pædagogisk tilrettelagte samvær. Ændringer indarbejdes løbende under kurset, således at kursets faktiske indhold er beskrevet.

Stk. 2. I indholdsplanen beskrives endvidere, hvorledes kurset opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær, jf. lovens § 1.

Stk. 3. Forstanderen har ansvaret for, at indholdsplanen senest ved kursets afslutning suppleres med en opdateret oversigt over, hvilke lærere der har varetaget undervisningen og de planlagte aktiviteter.

Stk. 4. For skoler, der har elever, som er omfattet af § 30, stk. 1, skal indholdsplanen for det pågældende kursus indeholde beskrivelse af skolens mentorindsats, jf. § 30, stk. 1, nr. 2.

Kapitel 6

Prøveforberedende og kompetencegivende undervisning

§ 23. En elev kan, hvis skolen tilbyder det som en del af kurset, følge kompetencegivende eller prøveforberedende undervisning efter følgende uddannelseslovgivning:

1) Erhvervsuddannelser (EUD).

2) Landbrugets grunduddannelse.

3) Forberedende voksenundervisning (FVU).

4) Almen voksenuddannelse (AVU).

5) Uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

6) Uddannelsen til studentereksamen (stx).

7) Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf).

8) Gymnasial Supplering (GS, HHX, HF+, GIF).

9) Korte og mellemlange videregående uddannelser (professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser).

10) Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Undervisning efter stk. 1 skal gennemføres på følgende betingelser:

1) Undervisningen udbydes af en uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde den pågældende undervisning.

2) Undervisningen fører frem til en prøve eller en godkendt kompetence.

3) Undervisningen gennemføres efter lovgivningen for den pågældende undervisning, herunder reglerne om optagelse, prøveafholdelse, deltagerbetaling, befordring, tilsyn og tilskud.

4) Undervisningen gennemføres efter skriftlig aftale mellem folkehøjskolen og den pågældende uddannelsesinstitution, jf. nr. 1. Aftalen skal indeholde oplysninger om timetal, skema, den stedlige placering og evt. prøveafholdelse.

5) Undervisningen må højst udgøre 15 timer ugentligt.

Stk. 3. På kurser, der indeholder kompetencegivende eller prøveforberedende undervisning efter stk. 1, skal den samlede undervisning mindst udgøre 21 timer ugentligt, jf. § 13, stk. 1. Heraf skal den undervisning, som gives af folkehøjskolen mindst udgøre 15 timer ugentligt eksklusiv pauser, og mindst 11 timer heraf skal være af bred almen karakter, jf. lovens § 13, stk. 1.

Kapitel 7

Folkeoplysningsvirksomhed

§ 24. En folkehøjskole kan i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark.

Stk. 2. Ved folkeoplysningsvirksomhed menes virksomhed, der er i overensstemmelse med folkehøjskolernes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Stk. 3. Ved egne midler menes skolens indtægter ud over offentlige tilskud, bortset fra offentlige tilskud, hvis det gives specifikt til folkeoplysende aktiviteter.

Kapitel 8

Samarbejde om administrative opgaver

§ 25. En folkehøjskole kan efter reglerne i stk. 2-4 og bilag 4 samarbejde med én eller flere andre folkehøjskoler om varetagelsen af administrative opgaver, herunder tekniske støttefunktioner, som er fælles for alle institutionerne i samarbejdet.

Stk. 2. Samarbejde om administrative opgaver efter stk. 1 kan ikke indeholde myndighedsudøvelse eller indebære risiko for skolens uafhængighed.

Stk. 3. De folkehøjskoler, der samarbejder efter stk. 1, skal forinden have indgået en skriftlig samarbejdsaftale herom, som er i overensstemmelse med den standardsamarbejdsaftale, der er optrykt som bilag 4 til bekendtgørelsen samt eksisterende regler for behandling af persondata.

Stk. 4. Folkehøjskolerne skal i aftalen efter stk. 3 konkret aftale en række forhold, herunder følgende:

1) Hvilke administrative opgaver, herunder tekniske støttefunktioner, som folkehøjskolerne samarbejder om.

2) Hvilken af folkehøjskolerne i samarbejdet, der som værtsinstitution for samarbejdet varetager den enkelte administrative opgave, herunder tekniske støttefunktion, på samtlige folkehøjskolers inklusive egne vegne.

3) Hvilket varsel der skal gælde for udtrædelse af samarbejdet.

4) Hvilke principper der skal gælde i forbindelse med udtrædelse af samarbejdet.

5) Konsekvenser ved manglende opfyldelse af aftalen.

Kapitel 9

Statstilskud

Skolernes indberetning til brug for tilskudsudbetalingen

§ 26. Skolen skal efter anvisning fra Kulturministeriet indsende oplysninger til ministeriet til brug for beregning af forskud og tilskud. Bestyrelsen er ansvarlig for, at oplysningerne er opgjort i overensstemmelse med gældende regler herom. Oplysningerne skal være kontrolleret og attesteret af revisor. Kulturministeriet fastsætter frister for indsendelse af oplysningerne.

§ 27. Er der indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning, eller er der i øvrigt fare for, at skolevirksomheden må indstilles, skal bestyrelsen straks underrette Undervisningsministeriet og Kulturministeriet.

§ 28. Der kan udbetales forskud til en nyoprettet skole og til en skole, der ikke har opnået ret til tilskud i året før finansåret, jf. lovens § 9, hvis et pengeinstitut stiller garanti for tilbagebetaling af de udbetalte beløb. Garantien skal dække udbetaling af forskud og tilskud, indtil mindstekravene i lovens § 9 er opfyldt, dog mindst seks måneders tilskud. Kravet kan frafaldes, hvis betingelserne opfyldes inden udløbet af de seks måneder.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud eller forskud til skoler, der er nævnt i § 27, kan betinges af garanti fra et pengeinstitut for tilbagebetaling af de udbetalte beløb, hvis bestyrelsens underretning, jf. § 27, ikke giver rimelig sikkerhed for fortsat skolevirksomhed, og bestyrelsen ikke tilvejebringer sådan sikkerhed inden den frist, der er fastsat af Kulturministeriet.

Nedsættelse af grundtilskud

§ 29. Grundtilskud nedsættes med en på de årlige finanslove fastsat procentdel af den del af følgende bruttoindtægter i det andet kalenderår før finansåret, der overstiger et grænsebeløb, som fastsættes på de årlige finanslove:

1) Indtægter fra kurser, der ikke er omfattet af loven.

2) Indtægter fra udlejning af bygninger, lokaler og arealer, dog ikke udlejning af boliger til ansatte.

3) Øvrige indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af loven, og som ikke nævnes i nr. 1 og 2.

Stk. 2. Indtægter fra Kombineret Ungdomsuddannelse og folkeoplysende aktiviteter, jf. lovens § 3, stk. 3, indgår ikke i indtægter fra kurser, der ikke er omfattet af loven.

Beregning af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper

§ 30. Tillægstakst i henhold til lovens § 25, stk. 1, nr. 1, ydes for elever uden kompetencegivende uddannelse, som i deres uddannelsesplan udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning har indskrevet et ophold på en folkehøjskole, som ved kursets begyndelse er 17½ år og endnu ikke fyldt 25 år, og som har påbegyndt et kursus af mindst 12 ugers varighed. Udløsning af tillægstakst forudsætter følgende:

1) Hver elev har tilknyttet en mentor fra skolens etablerede mentorordning. En mentor kan som hovedregel kun være tilknyttet fire elever.

2) Skolen har udarbejdet en beskrivelse af, hvordan den vil varetage den særlige støtte til disse elever, herunder hvorledes den fornødne kompetence er til stede på skolen.

3) Beskrivelsen, der er nævnt i nr. 2, offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 2. Elever omfattet af stk. 1, som ikke har gennemført mindst 12 uger af et kursus, udløser tilskud for de gennemførte kursusuger i henhold til lovens § 24, stk. 1, uanset om egenbetalingen for de gennemførte kursusuger opfylder kravene til egenbetaling i lovens § 8, stk. 3.

§ 31. Tillægstakst i henhold til lovens § 25, stk. 1, nr. 2, ydes for elever uden kompetencegivende uddannelse, som ikke i deres uddannelsesplan har indskrevet et ophold på en folkehøjskole, som ved kursets begyndelse er 17½ år og endnu ikke fyldt 25 år, og som gennemfører mindst 12 uger af et kursus. Udløsning af tillægstakst forudsætter, at skolen har indhentet oplysninger om elevens forudgående skolegang og uddannelsesforløb.

§ 32. Tilskud i henhold til lovens § 29, kan ydes til hel eller delvis dækning af elevbetaling på kurser af mindst 12 ugers varighed for elever, der ikke er danske statsborgere eller kan sidestilles med danske statsborgere, jf. lovens § 14, stk. 5. Udløsning af tilskuddet forudsætter følgende:

1) Tilskuddet anvendes som et tilskud til navngivne elevers deltagerbetaling.

2) Tilskuddet bevilges til perioder af mindst 8 ugers længde.

Stk. 2. Tilskuddet pr. elev fastsættes som halvdelen af mindste elevbetaling for kostelever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus, jf. lovens § 8, stk. 2.

Stk. 3. Tilskuddet fordeles ligeligt på alle folkehøjskoler, der gennemfører kurser af mindst 12 ugers varighed.

Anvisning af tilskud

§ 33. Grundtilskud efter lovens § 23 anvises månedsvis forud.

Stk. 2. Forskud for tilskud, jf. lovens § 24, stk. 3, anvises månedsvis forud.

Stk. 3. Tilskud, jf. lovens § 24, stk. 1, beregnet på grundlag af årselevtallet i det skoleår, der slutter i finansåret, anvises med udbetalingen for december. Tilskud beregnet på grundlag af det opnåede årselevtal i finansåret anvises i januar året efter finansåret. Ved opgørelsen af årselevtallet til brug for beregningen af tilskud efter lovens § 24, stk. 1, § 22, stk. 1, og § 23, stk. 1, fradrages årselevtallet opgjort efter § 34.

Stk. 4. Hvis en skole indstiller sin virksomhed, opgøres tilskuddet forholdsmæssigt på grundlag af årselevtallet i det senest afsluttede skoleår. For skoler, der ikke har været i drift i hele det skoleår, der slutter i året forud for finansåret, opgøres tilskuddet forholdsmæssigt på grundlag af årselevtallet i det senest afsluttede finansår.

Reduceret tilskud ved kompetencegivende undervisning

§ 34. Staten yder tilskud til skolen for de timer, en elev følger kompetencegivende undervisning, jf. § 23, med en takst pr. årselev, der fastsættes på finansloven. For kompetencegivende undervisning beregnes en årselev som en elev i 840 timer. Tilskud beregnes på grundlag af årselevtallet i det skoleår, der slutter i finansåret. Indberetningen af årselever skal ske efter anvisning fra Kulturministeriet, jf. § 26.

Kapitel 10

Øvrige tilskud

Vikarudgifter

§ 35. Der afsættes en pulje til tilskud til kompensation for forstanderes, viceforstanderes, afdelingslederes og læreres fravær på grund af organisationsarbejde, kursusdeltagelse og seniorordninger, herunder frivillig fratræden, og til efterindtægt ved en forstanders, viceforstanders, afdelingsleders eller lærers død. Tilskud til kompensation for fravær ved organisationsarbejde, kursusdeltagelse samt efterindtægt opgøres ud fra følgende kriterier i det skoleår, der slutter i finansåret:

1) Ved efterindtægt efter dødsfald opgøres tilskud ud fra antal kalenderdage i efterindtægtsperioden.

2) Ved deltagelse i organisationsarbejde opgøres tilskud ud fra antal kalenderdage anvendt til organisationsarbejde, dog højst 21 kalenderdage pr. skoleår pr. ansat.

3) Ved deltagelse i kurser kan der højst ydes tilskud for en kursusdag pr. årselev i skoleåret for skolen som helhed. Kurset skal vare mindst 12 timer fordelt over mindst to dage. Eventuel lønrefusion for medregnede fraværsdage fratrækkes.

Stk. 2. Af den i stk. 1 nævnte pulje afsættes et beløb til tilskud til seniorordninger, herunder frivillig fratræden. Puljen fordeles på grundlag af skolernes ansøgninger pr. 1. oktober for det afsluttede skoleår. Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af udgifterne. Ikke forbrugte midler tilbageføres til puljen.

Stk. 3. Tilskud i henhold til stk. 1 og 2 udbetales på én gang efter udløbet af skoleåret.

Tilskud til specialundervisning og svært handicappede elever

§ 36. I henhold til lovens § 27, stk. 1, ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning og skolens mentorordning.

Stk. 2. Specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand omfatter:

1) særligt tilrettelagt undervisning inden for skolens fagrække og

2) undervisning og træning i funktionsområder og arbejdsmetoder, hvis formål er at afhjælpe eller begrænse virkninger af psykiske, fysiske, kognitive eller sensoriske funktionsvanskeligheder i forbindelse med undervisningen.

Stk. 3. Skolen skal kunne dokumentere en elevs behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand ved en udtalelse fra en faglig sagkyndig person, som er uafhængig af skolen.

§ 37. I henhold til lovens § 27, stk. 2, ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Stk. 2. Ved et svært handicap forstås en fagligt dokumenteret funktionsnedsættelse, som medfører et støttebehov i form af lærertimer af et omfattende omfang og/eller praktisk medhjælp og/ eller hjælpemidler for, at eleven kan deltage i undervisningen og det pædagogisk tilrettelagte samvær på lige fod med andre elever. En elev, der har fået bevilget praktisk medhjælp og/eller hjælpemidler, og som i tillæg hertil har behov for et mindre antal lærertimer, kan bevilges tilskud til specialundervisning efter § 36.

Stk. 3. Tilskud til lærertimer gives til ekstra undervisning, der varetages af forstandere, viceforstandere eller lærere, der er ansat i overensstemmelse med lovens § 18.

Stk. 4. Tilskud til praktisk medhjælp og hjælpemidler gives til dækning af ekstraudgifter, der knytter sig til skolens undervisning og pædagogisk tilrettelagte samvær.

Stk. 5. Skolen skal kunne dokumentere en elevs svære handicap gennem relevant faglig dokumentation.

§ 38. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet (styrelsen) administrerer tilskud i henhold til lovens § 27. Ansøgning om tilskud skal ske på skemaer, der er udarbejdet af styrelsen. Styrelsen kan hos skolen indhente de nødvendige oplysninger til brug for tilskuddenes fordeling og administration. Skolen skal bistå styrelsen i forbindelse med tildeling af tilskud.

Stk. 2. Til ansøgninger efter lovens § 27, stk. 1, vedlægges en udtalelse fra skolen om elevens behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, skolens beskrivelse af hvordan tilskuddet planlægges anvendt og elevens underskrift, så det fremgår, at eleven er bekendt med ansøgningen.

Stk. 3. Til ansøgninger efter lovens § 27, stk. 2, vedlægges en udtalelse fra skolen om elevens behov for støtte i undervisningen som følge af den dokumenterede funktionsnedsættelse og skolens beskrivelse af, hvordan tilskuddet planlægges anvendt over for eleven, samt skolens opgørelse af hvor meget den søger tilskud til for den enkelte elev til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler, samt endelig elevens underskrift, så det fremgår, at eleven er bekendt med ansøgningen.

Stk. 4. Ansøgninger skal så vidt muligt være styrelsen i hænde inden kursets begyndelse og være modtaget senest ved kursets afslutning.

Stk. 5. Skolen skal underrette styrelsen om afbrydelse eller andre væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte.

Stk. 6. Tilskud ydes for det antal hele kursusuger, som eleven har deltaget i.

§ 39. Henvisning til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen i henhold til lovens § 16, stk. 2, 2. pkt., kan kun ske i det omfang, skolen ikke selv kan varetage opgaven, og kun som midlertidigt, periodisk eller punktvist supplement til skolens eget specialundervisningstilbud.

Kapitel 11

Kommunale bidrag for elever på ungdomshøjskoler

§ 40. Ungdomshøjskoler indberetter elever, jf. lovens § 32, der er indskrevet på skolen den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen, til Undervisningsministeriets Elevbase.

Stk. 2. Fordelingen af elever på bopælskommuner sker via udveksling af elevens personnummer med CPR-registret i Elevbasen. Bopælskommunen kan hente en liste med de bidragspligtige elever fra Undervisningsministeriets indberetnings- og brevportal.

Stk. 3. Finder kommunen, at en liste indeholder forkerte oplysninger, skal kommunen meddele dette til skolen. Skolen skal indberette eventuelle ændringer til Undervisningsministeriet. Kommunen kan ikke komme med indsigelser, der er i modstrid med CPR-registrets oplysninger den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen.

Stk. 4. Bidragspligten berøres ikke af, at eleven efter den 5. september flytter til en anden kommune, udmeldes af den pågældende skole eller af skolevirksomhedens ophør.

§ 41. Kommunale bidrag betales en gang årligt i det følgende finansår. Bidraget modregnes i udbetalingerne i juli måned fra Told- og Skatteforvaltningen af indkomstskat, statstilskud m.v.

Kapitel 12

Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet i forbindelse med lejeforhold af uvæsentligt omfang

§ 42. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 6, stk. 3, og lovens § 33, stk. 3, hvis lejen udgør 2,0 procent eller derunder af skolens samlede ejendomsudgifter, inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger, inklusiv installationer.

Kapitel 13

Forskellige regler

§ 43. Skolerne er undtaget fra bestemmelserne i lov om offentlige betalinger m.v. §§ 1-6, for så vidt angår tilslutning til NemKontoSystemet, og nævnte lovs § 7, for så vidt angår modtagelse af elektronisk faktura og pligten til at muliggøre elektronisk indbetaling samt nævnte lovs § 8, for så vidt angår anvendelsen af Statens Koncernbetalinger (SKB).

Kapitel 14

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Kulturministeriet, den 26. juni 2014

Marianne Jelved

/ Jesper Moesbøl


Bilag 1

Standardvedtægt

Bemærkninger: Standardvedtægten er vejledende og kan fraviges, men en folkehøjskoles vedtægt kan ikke stride mod standardvedtægten. Vedtægter og ændringer heri skal ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. …………skole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den ……………og har adresse …………….

Stk. 3. Institutionens formål er at drive en …………inden for rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler.

Stk. 4. Skolens værdigrundlag:

Bemærkninger: I værdigrundlaget angives de idéer, som skolen er baseret på. Værdigrundlaget er fundamentet for skolens formål, praksis og selvevaluering. I værdigrundlaget angives ikke skolens mål med kurserne eller deres indhold, men alene den idémæssige begrundelse herfor.

§ 2. Skolekreds/repræsentantskab

Stk. 1. Skolen skal have en skolekreds/repræsentantskab, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Bemærkninger: For skoler med en vedtægt godkendt før den 1. januar 1994 uden skolekreds/repræsentantskab er det frivilligt at etablere skolekreds/repræsentantskab.

Stk. 2. Privatpersoner (myndige), foreninger m. v. skal udgøre flertallet af skolekredsen/repræsentantskabet.

Stk. 3. Følgende foreninger m.v. kan være medlemmer af skolekredsen/repræsentantskabet med følgende antal medlemmer:

Stk. 4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 5. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Bemærkninger: For skoler godkendt før den 1. januar 1994 med skolekreds/repræsentantskab er det frivilligt, om medlemmerne skal bidrage økonomisk til skolens drift. Dette gælder ikke, hvis skolen efter den 1. januar 1994 har opkrævet medlemsbidrag.

For skoler med repræsentantskab kan der fastsættes bestemmelse om, at bidrag ydes af den forening eller de foreninger m.v., der står bag repræsentantskabet.

Stk. 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne får stemmeret fra …. .

Stk. 7. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling/repræsentantskabsmøde. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen/repræsentantskabet og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Dog kan skolen i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens/repræsentantskabets medlemmer.

Bemærkninger: For skoler godkendt før den 1. januar 1994 uden skolekreds/repræsentantskab, gælder § 4 ikke. For skoler med repræsentantskab træder repræsentantskabsmøde i stedet for generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 12.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af ………… måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med dagsorden for mødet.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ………… dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest ………… dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst …………procent af skolekredsens/repræsentantskabets medlemmer ønsker det.

Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

Stk. 7. …………medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af (mindst 5, konkret antal angives) …………stemmeberettigede medlemmer, hvoraf flertallet vælges på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet af og blandt skolekredsens/repræsentantskabets medlemmer. De øvrige medlemmer kan udpeges af navngivne foreninger, kommuner m.v. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for …………år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lov om folkehøjskoler § 6, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Bemærkninger: Der kan fastsættes bestemmelse om, at en eller to medarbejdere kan være repræsenteret ved bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for kulturministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekreds/repræsentantskab.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

Bemærkninger: Der kan fastsættes bestemmelse i § 4 om, at generalforsamlingen ansætter og afskediger forstanderen.

Bemærkninger: Der kan fastsættes bestemmelse i § 8, stk. 2, om, at forstanderen ansætter og afskediger lærerne.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan for skoleåret og en indholdsplan for det enkelte kursus, samt godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 6. Bestyrelsen underretter Kulturministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

Bemærkninger: Der kan fastsættes bestemmelse om, at forstanderen ansætter og afskediger lærerne.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lov om folkehøjskoler § 6.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 10. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med ………… medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

§ 11. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling/repræsentantskabsmøde.

Bemærkninger: For skoler uden skolekreds/repræsentantskab, jf. bemærkningerne til § 2, stk. 1, vedtager bestyrelsen alle ændringer.

§ 12. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Bemærkninger: For skoler uden skolekreds/repræsentantskab, jf. bemærkningerne til § 2, stk. 1, træffer bestyrelsen beslutning om nedlæggelse.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Kulturministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler.

   
   
Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.
   
   
Den (dato for bestyrelsens underskrift)
 
Bestyrelsens medlemmer (underskrifter over maskinskrift):
 
(formand)
 
(næstformand)
 


Bilag 2

Skema med stamoplysninger, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 1, nr. 3

Skolen:

Navn:
CVR nr.:
Adresse:
Tlf.nr.:
Hjemmeside:
Fax-nr.:
E-mail-adresse:
Skoleform:
Dato for start af tilskudsberettiget skolevirksomhed:
Formål:
Værdigrundlag:
Sengepladskapacitet:
Forventet elevtal: 1. år: 2. år: 3. år:

Skolens kontaktperson(er) i forhold til ministeriet og bestyrelsens formand:

Navn:
Adresse:
Tlf.nr.
E-mail-adresse
Evt. ansvarsområde
         
         

Liste over bestyrelsens sammensætning med navne og adresser, herunder angivelse af formand og næstformand i parentes efter navnet:

Navn:
Adresse:
   
   
   
   
   
   

Liste over skolekreds/repræsentantskabsmedlemmer med navne og adresser:

Navn:
Adresse:
   
   
   
   
   
   


Bilag 3

Bestyrelsens erklæring om, at de i lovens § 6, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt

Lov om folkehøjskoler § 6, stk. 2 og 3:

Stk. 2. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1)
Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.
2)
Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3)
Advokater, revisorer og lignende rådgivere for personer omfattet af nr. 1 eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder omfattet af. nr. 2.
4)
Ansatte i ledende stillinger hos personer omfattet af nr. 1 eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder omfattet af nr. 2.
5)
Medlemmer af bestyrelsen for en anden folkehøjskole.

Stk. 3. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 2, nr. 1-4, ikke anvendelse.

Vi erklærer at opfylde habilitetskravene i lov om folkehøjskoler § 6, stk. 2 og 3.

……………. . . . . . . . . . . den ……. . . .

Bemærkninger: Angivelse af sted og dato for underskrift

 
Bestyrelsens medlemmer (underskrifter over maskinskrift):
(formand)
(næstformand)
 


Bilag 4

Samarbejdsaftale

om

administrative opgaver

mellem

[  . ]

og

[  . ]

1. Baggrund og formål

Samarbejdet er etableret med det formål at minimere de administrative omkostninger og for at opnå et volumen, der bedre kan sikre nødvendige og forsvarlige kompetencers tilstedeværelse i forhold til løsning af administrative/tekniske støttefunktioner hos partnerne.

Samarbejdet omfatter følgende opgaver, der er nærmere beskrevet i bilag 1-3:

[Opgave xx] med [partner xx] som værtsinstitution (bilag 1).

[Opgave yy] med [partner yy] som værtsinstitution (bilag 2).

[Opgave zz] med [partner zz] som værtsinstitution (bilag 3).

Såfremt en partner ikke deltager i samarbejdet vedrørende en eller flere af de anførte opgaver, er dette angivet i det respektive bilag.

2. Samarbejdsmodel

Samarbejdet er overordnet baseret på en model, hvorved partnerne overlader opgaver til fælles varetagelse hos en partner (værtsinstitution). Partnerne varetager deres interesser i samarbejdet gennem repræsentation i styregruppen. Værtsinstitutionen er selvstændig ansvarlig for udførelse af opgaven, herunder ansættelse og instruktion af medarbejdere, anskaffelse af udstyr m.v. Værtsinstitutionen har fra de øvrige partnere krav på refusion af omkostninger, der er afholdt i overensstemmelse med de aftalte retningslinjer for udførelse af opgaven. Det er styregruppen, der på partnernes vegne optræder i forhold til værtsinstitutionen vedrørende den fælles udførelse af opgaverne. Styregruppen kan ikke indgå forpligtelser eller i øvrigt optræde udadtil på partnernes vegne i andre forhold end til værtsinstitutionen. Styregruppen beslutter eventuel optagelse af nye skoler i fællesskabet.

3. Opgavernes udførelse

Værtsinstitutionen er over for de øvrige partnere ansvarlig for udførelsen af den eller de opgaver, der er overladt til den pågældende værtsinstitution. Opgaverne skal udføres i overensstemmelse med bilag 1-3 og de anvisninger, der gives af styregruppen. Værtsinstitutionen kan alene handle efter instruks fra styregruppen og ikke fra den enkelte partner.

Det påhviler værtsinstitutionen at tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i overensstemmelse med beskrivelsen i bilag 1-3, herunder lokaler, udstyr og medarbejdere. Værtsinstitutionen har ret til dækning af de hermed forbundne omkostninger, såfremt disse er afholdt i overensstemmelse med det godkendte budget eller i øvrigt er godkendt af styregruppen.

Udstyr, der anskaffes til udførelse af opgaverne, tilhører den respektive værtsinstitution. Der skal endvidere tages stilling til ejerskab af immaterielle rettigheder.

Værtsinstitutionen udøver instruktion og tilsyn med de medarbejdere, der er tilknyttet opgaven. De øvrige partnere har ingen instruktionsbeføjelse over for medarbejderne, men udøver deres indflydelse gennem deltagelse i styregruppen.

Det påhviler værtsinstitutionen at forestå administration, der er forbundet med opgavens udførelse, herunder:

Ansættelse og afskedigelse samt løn- og personaleadministration for medarbejdere.

Anskaffelse af udstyr m.v.

Regnskabsføring og budgetopfølgning vedrørende aktiviteter, aktiver og passiver forbundet med opgaven.

Opgaverne udføres med reference til styregruppen.

Værtsinstitutionen er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler over for de øvrige partnere repræsenteret ved styregruppen. Værtsinstitutionen er dog ikke ansvarlig for skade, der skyldes simpel uagtsomhed. Denne samarbejdsaftale medfører ikke en begrænsning i partnernes selvstændige ansvar over for Kulturministeriet eller andre.

4. Økonomi

Alle omkostninger forbundet med opgavernes udførelse betales af partnerne i henhold til fordelingsnøglen i bilag 4, såfremt omkostningerne er afholdt i overensstemmelse med budgettet eller i øvrigt er godkendt af styregruppen. Såfremt opgaver efter anmodning fra en partner er udført til opfyldelse af særlige behov, jf. punkt 6.3, afholdes de hermed forbundne meromkostninger særskilt af den pågældende partner.

Styregruppen godkender hvert år inden den [dato] et budget for det kommende år opdelt på de enkelte opgaver. Samtidigt fastsættes de månedlige a conto betalinger for det kommende år. Forslag til budget udarbejdes af de respektive værtsinstitutioner og fremsendes til styregruppens medlemmer senest den [dato].

Partnernes betaling af a conto beløb til værtsinstitutionen sker månedsvis [forud/bagud] senest den [dato] i [den forudgående måned/måneden].

Styregruppen kan beslutte at forhøje eller nedsætte de fastsatte a conto beløb i løbet af året, såfremt en ændring i budgettet giver anledning hertil.

Eventuel efterbetaling/tilbagebetaling på grundlag af det endelige regnskab skal ske senest [frist] efter godkendelse af årsregnskabet.

5. Regnskab

Værtsinstitutionen udarbejder årligt et særskilt regnskab for den eller de opgaver, som værtsinstitutionen udfører i henhold til den indgåede samarbejdsaftale.

Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse og en specifikation af eventuelle mellemregninger mellem værtsinstitutionen og de øvrige partnere. Regnskabet skal i øvrigt udarbejdes i overensstemmelse med styregruppens anvisninger.

Det særskilte regnskab underskrives af værtsinstitutionens daglige leder og revideres og påtegnes af værtsinstitutionens revisor.

Regnskabet skal forelægges styregruppen til godkendelse senest den [dato]. Såfremt regnskabet kan godkendes af styregruppen påtegnes dette ved underskrift af samtlige medlemmer af styregruppen.

6. Styregruppe

6.1. Opgaver

Styregruppen har det overordnede ansvar for de opgaver, som samarbejdet omfatter.

Styregruppen godkender budget og fastsætter retningslinjer for opgavernes udførelse. Værtsinstitutionen er undergivet styregruppens instruktion vedrørende opgavernes udførelse. Værtsinstitutionen er selv ansvarlig for internt at organisere opgavernes udførelse i overensstemmelse med styregruppens anvisninger, herunder instruktion af medarbejdere.

6.2. Sammensætning

Styregruppen består af et medlem fra hver af partnerne. Herudover udpeger hver af partnerne en suppleant, der ved forfald træder i medlemmets sted.

Styregruppen træffer selv beslutning om udpegning af formand og næstformand blandt dens medlemmer.

6.3. Beslutninger i styregruppen

Styregruppen holder møde mindst [antal møder tilpasses karakteren af opgaver]. Enhver partner kan forlange, at styregruppen indkaldes til behandling af et bestemt emne vedrørende opgavernes udførelse eller samarbejdet i øvrigt.

Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Ved et medlems forfald kan der gives møde ved suppleanten eller der kan gives skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Såfremt en partner ikke kan tiltræde en beslutning i styregruppen, og beslutningen vedrører forhold af væsentlig betydning for partneren, kan partneren nedlægge veto mod beslutningens gennemførelse. Partneren skal give en skriftlig, begrundet meddelelse herom til de øvrige partnere uden ugrundet ophold efter beslutningens vedtagelse.

Enhver partner kan forlange, at opgaver udføres på en bestemt måde til opfyldelse af partnerens særlige behov, såfremt dette kan ske uden ulempe for de øvrige partnere. Den pågældende partner afholder alle meromkostninger, der er forbundet hermed.

Der udarbejdes referat vedrørende ethvert møde i styregruppen. Kopi af referatet fremsendes til styregruppens medlemmer.

7. Rettigheder

Værtsinstitutionen har ejendomsret til udstyr m.v., der anskaffes til brug for udførelse af opgaven.

8. Ind- og udtræden

Indtræden af en ny partner kræver godkendelse i styregruppen, jf. punkt 6.3.

En partner kan udtræde af samarbejdet ved skriftlig meddelelse til styregruppen. Udtræden kan ske med [xx måneders] varsel til [xx]. For værtsinstitutionens udtræden er det en betingelse, at der gives mindst 18 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår.

Ved en udtræden, hvorved de tilbageværende partneres betaling for udførelsen af en opgave forøges, kan enhver af de tilbageværende partnere kræve, at opgaven udgår af samarbejdet med virkning fra partnerens udtræden, eller at en tilbageværende partner selv får mulighed for at udtræde af samarbejdet om den pågældende opgave.

Ved overtrædelse af nærværende aftale kan et kvalificeret flertal af styregruppen (3/4) beslutte, at partneren skal forlade fællesskabet.

Såfremt en opgave udgår af samarbejdet foretages en økonomisk opgørelse mellem de deltagende partnere baseret på følgende principper: [. . . ].

9. Information og tavshedspligt

Værtsinstitutionen skal efter anmodning fra styregruppen eller en partner give enhver oplysning vedrørende opgavens udførelse. Det enkelte medlem af styregruppen kan informere den partner, der har udpeget det pågældende medlem, om ethvert forhold vedrørende samarbejdet.

Partnerne, medlemmer af styregruppen og værtsinstitutionens medarbejdere har tavshedspligt i henhold til bestemmelserne i forvaltningsloven.

10. Tvistigheder

Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem værtsinstitution og/eller øvrige partnere i forbindelse med samarbejdet, skal parterne søge en løsning ved forhandling.

Før aftalens indgåelse skal parterne beslutte forholdene omkring anvendelse af en opmand, såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning. Eventuelt tilslutte sig én af skoleformens forening udpeget opmand. Sagens forelæggelse for opmanden skal ske på grundlag af et notat fra parterne, hvor de redegør for sagen og deres løsningsforslag. Opmanden kan indkalde parterne til en forhandling. Opmandens udtalelse vedrørende spørgsmålet er bindende for parterne, medmindre spørgsmålet indbringes for domstolene inden 6 uger fra afgivelse af udtalelsen. Opmanden er ikke ved sin udtalelse part i en eventuel retssag. Tvisten kan ikke indbringes for domstolene uden forudgående forelæggelse for opmanden, medmindre parterne er enige herom.

11. Underskrift

Samarbejdsaftalen underskrives i [. . . ] originale eksemplarer, hvoraf partnerne hver modtager et eksemplar.

   
Dato:
Dato:
For […]
For […]
_______________________________________
________________________________________
   
Dato:
Dato:
For […]
For […]
   

Bilagsfortegnelse

Bilag 1: [Beskrivelse af opgave xxx]

Bilag 2: [Beskrivelse af opgave yyy]

Bilag 3: [Beskrivelse af opgave zzz]

Bilag 4: [Økonomi]

Bilag 5: [Opmand]