Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Vilkår for sammenlægning
Kapitel 3 Vilkår for spaltning
Kapitel 4 Medarbejderes retsstilling ved sammenlægning og spaltning
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

I medfør af § 31, stk. 7, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, § 38, stk. 6, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 27. februar 2013, § 36, stk. 8, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelser nr. 214 af 27. februar 2013, § 15 b, stk. 7, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013, § 9 k, stk. 6, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, og § 31 a, stk. 6, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at fastsætte nærmere regler for de selvejende videregående uddannelsesinstitutioners muligheder for sammenlægninger og spaltninger.

Stk. 2. Ved selvejende videregående uddannelsesinstitutioner forstås:

1) universiteter og forskningsinstitutioner omfattet af universitetsloven,

2) professionshøjskoler omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser,

3) erhvervsakademier omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

4) Designskolen Kolding omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

5) maritime uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om maritime uddannelser og

6) Danmarks Medie- og Journalisthøjskole omfattet af lov om medie- og journalisthøjskolen.

Stk. 3. Bekendtgørelsen kan tillige finde anvendelse, når en statsinstitution sammenlægges med en selvejende videregående uddannelsesinstitution.

Kapitel 2

Vilkår for sammenlægning

§ 2. En selvejende videregående uddannelsesinstitution kan opløses uden likvidation ved overdragelse af institutionens rettigheder og forpligtelser som helhed til en anden fortsættende institution (uegentlig sammenlægning) eller ved sammenlægning af to eller flere institutioner til en ny institution (egentlig sammenlægning).

Stk. 2. Beslutning om sammenlægning skal ske under iagttagelse af institutionernes lovgrundlag og eventuelle vedtægtsbestemmelser herom.

§ 3. Bestyrelserne i de deltagende institutioner skal som grundlag for uddannelses- og forskningsministerens godkendelse af sammenlægningen udarbejde og underskrive en sammenlægningsplan, som indeholder følgende:

1) Institutionernes navne, herunder navnet for den fortsættende eller nye institution.

2) Den fortsættende eller nye institutions hjemsted.

3) Det ønskede tidspunkt for sammenlægningen, herunder tidspunktet hvor den ophørende institutions rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået.

4) Udkast til vedtægt, hvis der ved sammenlægningen udarbejdes ny vedtægt eller foretages ændringer i eksisterende vedtægt.

Stk. 2. Sammenlægningsplanen skal være underskrevet senest ved udløb af det regnskabsår, hvori tidspunktet for sammenlægningens regnskabsmæssige virkning, jf. stk. 1, nr. 3, indgår.

§ 4. Bestyrelserne i de deltagende institutioner udarbejder en redegørelse, hvor sammenlægningsplanen forklares og begrundes. Redegørelsen skal indeholde følgende:

1) Stillingtagen til opgavevaretagelsen og de økonomiske og administrative perspektiver, herunder eventuelle konsekvenser for åbningsbalancen for den nye eller fortsættende institution.

2) Hvordan sammenlægningen bidrager til de til enhver tid gældende politiske målsætninger for de videregående uddannelsesinstitutioner.

3) Oplysninger om eventuelle aftaler mellem de deltagende institutioner om en bestemt anvendelse af midler i den fortsættende institution.

§ 5. Hvis sammenlægningsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som institutionernes seneste årsregnskab vedrører, skal der udarbejdes en mellembalance for de pågældende institutioner.

Stk. 2. Mellembalancen, der skal udarbejdes efter samme regler som årsregnskabet og være revideret, må ikke have en opgørelsesdato, der ligger mere end 3 måneder før underskrivelsen af sammenlægningsplanen.

§ 6. Bestyrelserne i de deltagende institutioner anmoder uddannelses- og forskningsministeren om at godkende sammenlægningen. Med anmodningen skal vedlægges det i §§ 3-5 nævnte materiale.

Stk. 2. Anmodningen skal underskrives af bestyrelserne i de deltagende institutioner.

Stk. 3. Anmodningen skal indsendes senest 4 uger efter sammenlægningsplanens underskrivelse.

§ 7. Institutionsrevisorerne afgiver erklæring om, hvorvidt kreditorerne i de enkelte institutioner, der sammenlægges, må antages at være tilstrækkelig sikrede efter sammenlægningen. Institutionerne informerer kreditorerne om erklæringen, eventuelt ved indrykning af proklama i Statstidende el.lign.

Stk. 2. Hvis institutionsrevisorerne i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. stk. 1, finder, at kreditorerne i de enkelte institutioner ikke er tilstrækkeligt sikrede efter sammenlægningen, kan kreditorerne anmelde deres fordringer, hvis disse er stiftet forud for institutionernes offentliggørelse efter § 8, stk. 1. Kreditorernes anmeldelse skal ske senest 4 uger efter, at kreditorerne er informeret om erklæringen, jf. stk. 1.

Stk. 3. Anmeldte fordringer, der er forfaldne, kan forlanges indfriet. For anmeldte fordringer, der er uforfaldne, kan der forlanges betryggende sikkerhed.

§ 8. Når uddannelses- og forskningsministeren har godkendt sammenlægningen, skal bestyrelserne i de deltagende institutioner offentliggøre dette på institutionernes hjemmesider.

Stk. 2. Bestyrelsen i den nye eller fortsættende institution skal inden 4 uger efter, at sammenlægningens retsvirkninger er indtrådt, jf. § 9, bekendtgøre gennemførelsen af sammenlægning i Statstidende.

§ 9. Sammenlægningen anses for gennemført, og den eller de ophørende institutioner anses for opløst, og dets eller deres rettigheder og forpligtelser anses for overgået som helhed til den fortsættende institution, når:

1) sammenlægning er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren,

2) eventuelle krav efter § 7 er afgjort,

3) vedtægten for den nye institution eller vedtægtsændringer for den fortsættende institution er godkendt, og der eventuelt er udpeget en ny bestyrelse og revisor i overensstemmelse med reglerne herfor, og

4) tidspunktet for sammenlægningen er indtrådt.

Kapitel 3

Vilkår for spaltning

§ 10. En selvejende videregående uddannelsesinstitution kan indgå i en spaltning med henblik på overdragelse af en del af institutionens rettigheder og forpligtelser til en eller flere bestående eller nystiftede institutioner.

Stk. 2. Beslutning om spaltning skal ske under iagttagelse af institutionernes lovgrundlag og eventuelle vedtægtsbestemmelser herom.

§ 11. Bestyrelserne for den eller de institutioner, der ønsker spaltning, skal som grundlag for uddannelses- og forskningsministerens godkendelse af spaltningen udarbejde og underskrive en spaltningsplan, som indeholder følgende:

1) Institutionernes navne, herunder navnet for den eller de fortsættende eller nye institutioner.

2) Den eller de fortsættende eller nye institutioners hjemsted.

3) En nøjagtig beskrivelse og fordeling af de rettigheder og forpligtelser, som skal overføres eller forbliver i hver af institutionerne, der deltager i spaltningen.

4) Det ønskede tidspunkt for spaltningen, herunder tidspunktet hvor den spaltende institutions rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået.

5) Udkast til vedtægter, hvis der ved spaltningen udarbejdes nye vedtægter eller foretages ændringer i eksisterende vedtægter.

Stk. 2. Spaltningsplanen skal være underskrevet senest ved udløb af det regnskabsår, hvori tidspunktet for spaltningens regnskabsmæssige virkning, jf. stk. 1, nr. 4, indgår.

§ 12. Bestyrelserne i den eller de institutioner, der ønskes spaltet, udarbejder en redegørelse, hvor spaltningsplanen forklares og begrundes. Redegørelsen skal indeholde følgende:

1) Stillingtagen til opgavevaretagelsen og de økonomiske og administrative perspektiver for den eller de fortsættende eller nye institutioner, herunder eventuelle konsekvenser for åbningsbalancen.

2) Hvordan spaltningen bidrager til de til enhver tid gældende politiske målsætninger for de videregående uddannelsesinstitutioner.

3) Oplysninger om eventuelle aftaler mellem de deltagende institutioner om en bestemt anvendelse af midler i den eller de fortsættende eller nye institutioner.

§ 13. Hvis spaltningsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som institutionernes seneste årsregnskab vedrører, skal der udarbejdes en mellembalance for de pågældende institutioner.

Stk. 2. Mellembalancen, der skal udarbejdes efter samme regler som årsregnskabet og være revideret, må ikke have en opgørelsesdato, der ligger mere end 3 måneder før underskrivelsen af spaltningsplanen.

§ 14. Bestyrelserne i den eller de institutioner, der ønskes spaltet, anmoder uddannelses- og forskningsministeren om at godkende spaltningen. Anmodningen vedlægges materialet nævnt i §§ 11-13.

Stk. 2. Anmodningen skal underskrives af bestyrelserne i den eller de institutioner, der ønskes spaltet.

Stk. 3. Anmodningen skal indsendes senest 4 uger efter spaltningsplanens underskrivelse.

§ 15. Institutionsrevisorerne afgiver erklæring om, hvorvidt kreditorerne i den eller de enkelte institutioner, der ønskes spaltet, må antages at være tilstrækkelig sikrede efter spaltningen. Institutionerne informerer kreditorerne om erklæringen, eventuelt ved indrykning af proklama i Statstidende el.lign.

Stk. 2. Hvis institutionsrevisorerne i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. stk. 1, finder, at kreditorerne i de enkelte institutioner ikke er tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen, kan kreditorerne anmelde deres fordringer, hvis disse er stiftet forud for institutionernes offentliggørelse efter § 16, stk. 1. Kreditorernes anmeldelse skal ske senest 4 uger, efter kreditorerne er informeret om erklæringen, jf. stk. 1.

Stk. 3. Anmeldte fordringer, der er forfaldne, kan forlanges indfriet. For anmeldte fordringer, der er uforfaldne, kan der forlanges betryggende sikkerhed.

§ 16. Når uddannelses- og forskningsministeren har godkendt spaltningen, skal bestyrelserne i de deltagende institutioner offentliggøre dette på institutionernes hjemmesider.

Stk. 2. Bestyrelsen i de nye eller fortsættende institutioner skal inden 4 uger efter, at spaltningens retsvirkninger er indtrådt, jf. § 17, bekendtgøre gennemførelsen af spaltning i Statstidende.

§ 17. Spaltningen anses for gennemført, og den eller de ophørende institutioner anses for opløst, og dens eller deres rettigheder og forpligtelser anses for overgået som helhed til den fortsættende institution, når:

1) spaltningen er godkendt af uddannelses-og forskningsministeren,

2) eventuelle krav efter § 15 er afgjort,

3) vedtægten for de nye institutioner eller vedtægtsændringer for den fortsættende institution er godkendt, og der eventuelt er udpeget en ny bestyrelse og revisor i overensstemmelse med reglerne herfor, og

4) tidspunktet for spaltningen er indtrådt.

Kapitel 4

Medarbejderes retsstilling ved sammenlægning og spaltning

§ 18. Ved sammenlægning og spaltning indtræder den nye eller fortsættende institution (arbejdsgiver) umiddelbart i de rettigheder og pligter som påhvilede den eller de ophørende institutioner (arbejdsgivere) overfor medarbejderne efter reglerne i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 2. Tjenestemænds retsstilling er reguleret i lovgrundlaget for de enkelte institutioner.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2014.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 1. juli 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Lene Britt Boisen