Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0061
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark1)

I medfør af § 110, § 130, stk. 5, og § 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som ændret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014, og lov nr. 403 af 28. april 2014, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark eller et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som har fået tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, og som ønsker at markedsføre andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland til professionelle investorer i Danmark.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland, som ønsker at markedsføre andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland til professionelle investorer i Danmark.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Alternativ investeringsfond: En enhed som defineret i

a) § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt regler udstedt i medfør af § 3, stk. 9, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller

b) regler, som gennemfører art. 4, stk. 1, litra a, i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

2) Detailinvestor: En investor som defineret i § 3, stk. 1, nr. 40, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

3) Forvalter af alternativ investeringsfond: En enhed som defineret i § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

4) Professionel investor: En investor som defineret i § 3, stk. 1, nr. 37, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

5) Tredjeland: Et land som defineret i § 3, stk. 1, nr. 32, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Ansøgning

§ 3. En forvalter af alternative investeringsfonde, som ønsker at markedsføre andele i en alternativ investeringsfond med registreret hjemsted i et tredjeland til professionelle investorer i Danmark, skal søge om tilladelse hos Finanstilsynet.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Dokumentation for, at forvalteren har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde efter regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, såfremt forvalteren har registreret hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

2) En driftsplan med en entydig identifikation af den alternative investeringsfond, som forvalteren ønsker at markedsføre, og oplysninger om, i hvilket land den alternative investeringsfond har registreret hjemsted.

3) Fondsbestemmelser, vedtægter eller øvrige stiftelsesdokumenter for den alternative investeringsfond.

4) De oplysninger, som er tilgængelige for investorerne, om den alternative investeringsfond jf. § 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., f.eks. et prospekt eller lignende dokument.

5) Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at andele i den alternative investeringsfond markedsføres til detailinvestorer, herunder hvis den alternative investeringsfond benytter uafhængige enheder til at levere investeringsydelser i forbindelse med markedsføring af fonden.

6) En erklæring fra den alternative investeringsfonds hjemlands tilsynsmyndigheder om, at hjemlandet er indstillet på at give tilsvarende danske alternative investeringsfonde adgang til at markedsføre deres andele i det pågældende land. Såfremt fonden ikke er under tilsyn skal erklæringen udstedes af en advokat i fondens hjemland.

7) Navn og adresse på den alternative investeringsfonds depositar, eller navn og adresse på den enhed eller de enheder, som er udpeget efter § 4.

8) Den seneste årsrapport, med mindre den alternative investeringsfond endnu ikke har drevet virksomhed i en hel regnskabsperiode, og en eventuel halvårsrapport.

9) Finanstilsynets ansøgningsskema for tilladelse til markedsføring af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland, herunder

a) navn og adresse på såvel den alternative investeringsfond som forvalteren,

b) oplysninger om hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang den alternative investeringsfond må henvende sig til offentligheden i forvalterens og den alternative investeringsfonds hjemland,

c) oplysninger om de foranstaltninger, som forvalteren påtænker at gennemføre her i landet for at sikre investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele,

d) oplysninger om den information, som det påhviler den alternative investeringsfond at formidle til sine investorer efter hjemlandets regler, herunder de oplysninger den alternative investeringsfond skal formidle, hvis fonden ophører med at markedsføre sig her i landet,

e) navne på de afdelinger og andelsklasser, som ansøgningen omfatter, og

f) oplysninger om, hvor master-fonden er etableret, såfremt en af de alternative investeringsfonde er en feeder-fond.

10) Eventuelle andre dokumenter, som den alternative investeringsfond er forpligtet til at offentliggøre i hjemlandet.

Stk. 3. De dokumenter, som er nævnt i stk. 2, nr. 1, 3, 8 og 10, skal være originale dokumenter eller kopier, der er bekræftet af personer, der er skriftligt bemyndiget til at handle på den alternative investeringsfonds vegne i denne forbindelse. Dokumentet omhandlet i stk. 2, nr. 6, skal altid være et originalt dokument.

Stk. 4. De dokumenter og oplysninger, som er nævnt i stk. 2, skal være affattet på enten dansk eller engelsk.

Stk. 5. Inden for tre måneder efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning om tilladelse til at markedsføre andele i en alternativ investeringsfond med registreret hjemsted i et tredjeland eller en afdeling heraf i Danmark, jf. stk. 2, underetter Finanstilsynet forvalteren om tilladelsen er givet eller ej. Finanstilsynet kan forlænge denne frist med op til tre måneder, hvis Finanstilsynet anser det for nødvendigt på grund af sagens særlige omstændigheder og efter at have underrettet forvalteren derom. Forvalteren kan begynde at markedsføre andele i den alternative investeringsfond til professionelle investorer i Danmark, når forvalteren har modtaget Finanstilsynets tilladelse.

Stk. 6. Ved efterfølgende ansøgning om tilladelse til markedsføring af yderligere afdelinger i en alternativ investeringsfond, som allerede har tilladelse til at blive markedsført i Danmark, skal forvalteren indsende de i stk. 2, nr. 3-4 og 8-9, nævnte oplysninger og dokumenter.

Stk. 7. Ved efterfølgende ansøgning om tilladelse til markedsføring af yderligere andelsklasser i afdelinger, hvor der allerede er givet tilladelse til markedsføring, skal forvalteren indsende et digitalt dokument med angivelse af, hvilke afdelinger andelsklasserne henhører under samt navne og eventuelle ISIN-koder for de afdelinger og andelsklasser, som ansøgningen omfatter.

§ 4. En forvalter af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland skal sikre, at der udpeges en eller flere enheder, som skal være forskellige fra forvalteren selv, til at udføre de opgaver, der er omfattet af § 50, § 51, stk. 1 og § 52 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Ændringer

§ 5. En forvalter af alternative investeringsfonde skal underrette Finanstilsynet om planlagte, væsentlige ændringer i forhold, der er lagt til grund for meddelelsen af tilladelsen til at markedsføre andele til professionelle investorer, herunder væsentlige ændringer af oplysninger, som Finanstilsynet har modtaget i forbindelse ansøgningen. Underretningen skal ske før ændringerne gennemføres. Uforudsete ændringer skal meddeles Finanstilsynet, straks efter at ændringen er sket.

Stk. 2. Hvis Finanstilsynet ikke kan godkende de ændringer, som underretningen i stk. 1 vedrører, skal Finanstilsynet give meddelelse til forvalteren herom inden for 1 måned efter modtagelsen af underretningen. Finanstilsynet kan forlænge denne frist med op til 1 måned, hvis det er nødvendigt på grund af sagens særlige omstændigheder. Finanstilsynet skal i så fald give forvalteren meddelelse om eventuel udskydelse af fristen, inden for 1 måned efter at Finanstilsynet har modtaget underretningen efter stk. 1.

Stk. 3. I forlængelse af underretning til forvalteren efter stk. 2 kan Finanstilsynet indføre restriktioner eller afvise de ændringer, som forvalteren har planlagt. Endvidere kan Finanstilsynet pålægge forvalteren at rette op på ændringerne, hvis disse allerede er sket. Forvalteren kan henholdsvis iværksætte og opretholde ændringerne, hvis Finanstilsynet ikke modsætter sig ændringerne inden fristens udløb.

Offentliggørelse af oplysninger

§ 6. En forvalter af alternative investeringsfonde skal sørge for offentliggørelse her i landet af de dokumenter og oplysninger, som den alternative investeringsfond løbende skal offentliggøre i fondens hjemland. Offentliggørelsen skal ske på samme måde som i hjemlandet.

Stk. 2. Forvalteren skal ligeledes sørge for offentliggørelse her i landet, hvis det er hjemlandets tilsynsmyndighed, der offentliggør visse oplysninger i hjemlandet.

Stk. 3. Det skal fremgå af prospektet eller tilsvarende dokumenter, hvor offentliggørelsen finder sted.

Ophør af markedsføring af andele

§ 7. Finanstilsynet kan kræve, at en forvalter af en alternativ investeringsfond med registreret hjemsted i et tredjeland ophører med markedsføring af fondens andele i Danmark, i følgende tilfælde:

1) Forvalterens foranstaltninger til sikring af investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele ikke tilstrækkeligt sikrer de danske investorers rettigheder.

2) Tilsvarende danske alternative investeringsfondes adgang til markedsføring i det pågældende land, jf. § 3, stk. 2, nr. 6, bortfalder.

3) Muligheden for at samarbejde med forvalterens og den alternativ investeringsfonds hjemlands tilsynsmyndigheder, jf. § 130, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. bortfalder.

4) Forvalteren gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse eller anden dansk lovgivning.

5) Forvalterens tilladelse til at forvalte den alternative investeringsfond inddrages eller bortfalder på anden vis.

6) Forvalteren ikke rettidigt har betalt afgift jf. § 9.

§ 8. Når en forvalter af alternative investeringsfonde beslutter at ophøre med at markedsføre den alternative investeringsfond eller afdelinger heraf i Danmark, skal forvalteren, senest 14 dage efter at beslutningen er truffet, give meddelelse til alle danske investorer herom, samt underrette Finanstilsynet om tidspunktet herfor. Tilsvarende gælder, hvis Finanstilsynet kræver, at forvalteren ophører med at markedsføre den alternative investeringsfond, jf. § 7.

Stk. 2. Forvalteren skal samtidig oplyse, hvordan forvalteren iværksætter de foranstaltninger til sikring af danske investorers rettigheder, som er nævnt i § 3, stk. 2, nr. 9, litra c.

Afgift

§ 9. Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde, som har fået tilladelse til markedsføring af alternative investeringsfonde efter denne bekendtgørelse, betaler afgift til Finanstilsynet i medfør af § 361, stk. 1, nr. 31 i lov om finansiel virksomhed.

Straffebestemmelser

§ 10. Overtrædelse af § 3, stk. 1, §§ 4-6 og 8 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 821 af 26. juni 2013 om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark ophæves.

Finanstilsynet, den 26. juni 2014

Ulrik Nødgaard

/ Anna Frost-Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010, EU-Tidende 2011, nr. L 174, side 1.