Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Enhedsbeløb ved opgørelse af aldersbestemt udgiftsbehov
Bilag 2 Omkostningsvægte i procent ved opgørelse af aldersbestemt udgiftsbehov for tilskudsåret 2015
Bilag 3 Enhedsbeløb ved opgørelse af aldersbestemt udgiftsbehov
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2015

I medfør af § 20, stk. 3, § 21, stk. 2, § 24, stk. 6, §§ 29, 30, 31, 33 og 35, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, samt i medfør af § 3, stk. 4, i lov nr. 495 af 7. juni 2006 om ændring af lov om kommunal indkomstskat, fastsættes:

Beskatningsgrundlag, beskatningsniveauer m.m.

§ 1. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter §§ 6, 11 og 12, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til brug for beregningen af landsudligningen, hovedstadsudligningen og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud beregnes udskrivningsgrundlaget for kommuner som den beregnede skat for kommunen i tilskudsåret divideret med udskrivningsprocenten i tilskudsåret.

Stk. 2. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for en kommune indgår endvidere de af Danmarks Statistik opgjorte afgiftspligtige grundværdier, af hvilke der efter lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme er udskrevet grundskyld til kommunen i tilskudsåret. De afgiftspligtige grundværdier indgår for kommunerne i beregningen med 2,8 pct. for produktionsjord og med 10,5 pct. for øvrige ejendomme.

Stk. 3. Ved Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige beregning af tilskud og udligning for de kommuner, som har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget efter § 24, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, og i beregningen for de kommuner, som har valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag efter lovens § 24, stk. 2, anvendes de af økonomi- og indenrigsministeren udmeldte udskrivningsgrundlag efter § 7 i lov om kommunal indkomstskat, samt et skøn over de afgiftspligtige grundværdier for tilskudsåret. Til grund for skønnet over de afgiftspligtige grundværdier lægges grundværdierne pr. 1. oktober i året før beregningsåret i henhold til vurderingsloven.

§ 2. Det gennemsnitlige kommunale beskatningsniveau efter §§ 6 og 12, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til brug for beregningen af landsudligningen og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud beregnes som summen af den samlede beregnede kommunale skat og provenuet af grundskyld divideret med beskatningsgrundlaget for tilskudsåret.

Stk. 2. Ved Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige beregning af tilskud og udligning for de kommuner, som har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget efter § 24, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, og i beregningen for de kommuner, som har valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag efter lovens § 24, stk. 2, beregnes det gennemsnitlige kommunale beskatningsniveau som summen af den samlede beregnede kommunale skat og provenuet af grundskyld divideret med beskatningsgrundlaget for beregningsåret.

§ 3. Ved opgørelsen af overudligningen efter § 13 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, anvendes de efter § 1, stk. 1-2 opgjorte beskatningsgrundlag, udskrivningsgrundlag og grundværdier samt kommunens udskrivningsprocent og grundskyldspromille i tilskudsåret.

Stk. 2. Ved den foreløbige beregning af overudligningen efter § 13 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, anvendes de efter § 1, stk. 3 opgjorte beskatningsgrundlag, udskrivningsgrundlag og grundværdier samt kommunens udskrivningsprocent og grundskyldspromille i beregningsåret.

Stk. 3. Det faktiske beskatningsniveau for en kommune, jf. § 13, stk. 5, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, beregnes som summen af den beregnede kommunale skat og provenuet af grundskyld divideret med beskatningsgrundlaget.

§ 4. For de kommuner, hvor der efter § 24, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, foretages en foreløbig afregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens egen beregning ved budgetvedtagelsen, skal beregningen af det beskatningsgrundlag, der anvendes i den foreløbige afregning, ske på grundlag af det budgetterede provenu af indkomstskat for tilskudsåret, de budgetterede afgiftspligtige grundværdier for tilskudsåret og et af kommunen skønnet folketal pr. 1. januar i tilskudsåret opgjort i henhold til § 5, stk. 1.

Befolkningstal

§ 5. Ved opgørelse af tilskud og udligning foretages opgørelsen over befolkningen i de enkelte kommuner og i de enkelte alderstrin m.m. på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner pr. 1. januar i det pågældende år. Ved befolkningsopgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune i henhold til § 9, a, stk. 4, 1.-3. pkt. samt § 9 c, stk. 2-5 og stk. 10, i lov om retssikkerhed på det sociale område har den generelle betalingsforpligtigelse, til folketallet i kommunen.

Stk. 2. Ved Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige beregning af tilskud og udligning for de kommuner, som har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget efter § 24, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, og i beregningen for de kommuner, som har valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag efter lovens § 24, stk. 2, anvendes en opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner og i de enkelte alderstrin m.m. pr. 1. januar i beregningsåret opgjort i henhold til stk. 1, tillagt et af Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet skøn på baggrund af prognoser udarbejdet af Danmarks Statistik over udviklingen i befolkningstallet.

Opgørelsen af nettodrifts- og anlægsudgifter

§ 6. Ved opgørelsen af nettodrifts- og anlægsudgifterne til brug for tilskud og udligning for 2015 fragår nettodrifts- og anlægsudgifterne til dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Opgørelse af udgiftsbehov

§ 7. Ved opgørelsen af aldersbestemte udgiftsbehov i henhold til §§ 3, 4 og 9 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, opgøres aldersgrupper og kriterier på følgende måde:

1) Antallet af indbyggere i de enkelte aldersgrupper, jf. bilag 1, opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner fordelt efter alder pr. 1. januar i tilskudsåret som henholdsvis prognosefolketal og det faktiske folketal, jf. § 5. Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune efter §5, stk. 1, har den generelle betalingsforpligtigelse til folketallet i kommunen.

2) Den gennemsnitlige rejsetid til 2.000 indbyggere, dog højst kommunens indbyggertal, ganget med kommunens indbyggertal foretages på grundlag af en beregning foretaget i 2012 af Skov & Landskab, Københavns Universitet. Beregningerne af rejsetider bygger på Danmarks Statistiks opgørelse af natbefolkningen på 100x100 m kvadratnetceller. Befolkningstallene er påfølgende aggregeret til knudepunkter i det anvendte vejnet (VejnetDK). Den gennemsnitlige rejsetid for en borger i en kommune opgøres som borgerens rejsetid til de målt i tid 2.000 nærmeste medborgere i og uden for kommunen. Rejsetiderne opgøres ved at gange den gennemsnitlige rejsetid til et område med 2.000 medborgere med kommunens indbyggertal pr. 1. januar i beregningsåret. Ved opgørelsen af indbyggertal henregnes personer, for hvilke en kommune efter § 5, stk. 1, har den generelle betalingsforpligtigelse til folketallet i kommunen. Rejsetiden er opgjort som kørsel i bil, hvor det antages, at hastigheden følger hastighedsbegrænsningerne. Ved færgeovergang anvendes en sejltid.

Stk. 2. En kommunes samlede aldersbestemte udgiftsbehov opgøres som summen af antal indbyggere i kommunen i de enkelte aldersgrupper ganget med det beregnede enhedsbeløb for hver aldersgruppe, jf. bilag 1.

Stk. 3. Enhedsbeløbene bestemmes ud fra de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter for 2015, jf. § 28 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, og den gennemsnitlige fordeling af de kommunale udgifter i de enkelte aldersgrupper divideret med det skønnede indbyggertal pr. 1. januar 2015 i hver aldersgruppe, jf. stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Vægtningen af de enkelte aldersgrupper bestemmes ud fra de budgetterede nettodriftsudgifter for kommunerne for 2014 og følgende statistik for fordelingen af kommunale udgifter på alder med en vægtfordeling, der fremgår af bilag 2:

1) Indbyggertallet i de enkelte aldersgrupper og udvalgte aldersgrupper pr. 1. januar 2014, der opgøres af Danmarks Statistik.

2) Aldersfordelingen for børn og unge indskrevet i daginstitutioner, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner, fritidshjem, klubber og andre socialpædagogiske tilbud samt for børn og unge i døgninstitutioner i 2013, der opgøres af Danmarks Statistik.

3) Aldersfordelingen for beboere i ældreboliger og andre boliger for ældre, beboere på plejehjem og beskyttede boliger, for modtagere af leveret hjemmehjælp i 2013, samt for beboere i botilbud for voksne handicappede i 2012, der opgøres af Danmarks Statistik.

4) Beregnet aldersfordeling for udgifter til ældreomsorg baseret på en undersøgelse foretaget af Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg.

5) Aldersfordelt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet baseret på aktivitet i 2013, der opgøres af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

6) Aldersfordelt udgift til kontanthjælp og revalidering i året 2013 samt hjælp i særlige tilfælde i 2012, der opgøres af Danmarks Statistik.

7) Aldersfordelt udgift til førtidspension i januar 2014, der opgøres af Danmarks Statistik.

8) Aldersfordelt udgift til sygedagpenge i 2013, der offentliggøres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på Jobindsats.

9) Aldersfordelingen for antal fuldtidsaktiverede i vejledning og opkvalificering i 2013, der offentliggøres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på Jobindsats.

§ 8. Ved opgørelsen af socioøkonomiske udgiftsbehov i henhold til §§ 5 og 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, opgøres kriterier på følgende måde:

1) Antal 20-59-årige, der er uden beskæftigelse, ud over 5 procent af antallet af 20-59-årige i kommunen, opgøres ud fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik som det største antal enten pr. 1. januar i det senest opgjorte år eller pr. 1. januar 3 år forud for dette år. Seneste opgjorte år er befolkningen pr. 1. januar i året forud for beregningsåret med arbejdsmarkedstilknytning ultimo november to år før beregningsåret. I opgørelsen indgår antal 20-59-årige, som på optællingstidspunktet var arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken. I kategorien uden for arbejdsstyrken indgår de uddannelsessøgende ikke. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

2) Antallet af personer uden erhvervsuddannelse opgøres som antallet af 25-49-årige, der på optællingstidspunktet ikke har afsluttet længerevarende uddannelse end grundskole eller har uoplyst uddannelse. Populationen opgøres af Danmarks Statistik pr. 1. januar et år forud for beregningsåret med uddannelsesoplysninger pr. 1. oktober to år før beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

3) Antallet af udlejede beboelseslejligheder eksklusive kollegieboliger og andelslejligheder, opgjort af Danmarks Statistik og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter pr. 1. januar i beregningsåret.

4) Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter, der i en periode på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sundhedsvæsen, opgøres på grundlag af data fra Sundhedsstyrelsen. Kriteriet omfatter personer, der i perioden 2004-2013 har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen. Dette er defineret ved diagnosekoderne F00-29 i aktionsdiagnosen. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen. Personer henregnes til den bopælskommune han/hun bor i den seneste gang, han/hun har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen.

5) Antallet af familier i bestemte boligtyper, opgøres ud fra en af Danmarks Statistik og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foretaget opgørelse af antal familier, der den 1. januar i beregningsåret bor i almene boliger, privat udlejning med mangler, privat udlejning uden mangler bygget før 1920 beliggende i landdistrikter eller i byer med færre end 5.000 indbyggere, og beboede sommerhuse. Endvidere beregnes et tillæg, såfremt en kommune i byområder på mellem 5.000 og 100.000 indbyggere har et antal familier i ældre privat udlejning uden mangler, der overstiger 5 pct. af det samlede antal familier i kommunen, og en andel af familier i kommunens almene boliger, der er lavere end landsgennemsnittet. Andelen, der overstiger 5 pct., medregnes i opgørelsen af kriteriet. Dog kan maksimalt medregnes et ekstra antal familier svarende til forskellen mellem kommunens andel af familier i almene boliger og landsgennemsnittet. Derudover udelades familier i ældreboliger fra opgørelsen. Familier opgøres efter Danmarks Statistiks E-familie-begreb. Ved opgørelsen henregnes familier, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

6) Antallet af børn i familier, hvor forsørgerne har lav uddannelse og ikke er studerende, opgøres ud fra en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse af antal børn mellem 0 og 16 år pr. 1. januar i året før beregningsåret i familier, hvor den højeste fuldførte uddannelse pr. 1. oktober to år før beregningsåret for forsørgerne er grundskole eller uoplyst, og forsørgerne ikke er studerende. Familien opgøres efter Danmarks Statistiks E-familie-begreb. Ved opgørelsen henregnes børn, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

7) Antallet af enlige over 65 år, opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune efter § 5, stk. 1, har den generelle betalingsforpligtigelse til folketallet i kommunen. Enlige defineres som ugift, skilt, enke/enkemand, ophævet partnerskab og længstlevende af to partnere.

8) Antallet af personer med en indkomst lavere end 60 pct. af medianindkomsten og bosat i Danmark i mindst tre ud af de seneste fire år, opgøres ud fra en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over antal 18-64 årige i kommunen pr. 31. december i året to år før beregningsåret, der i året to år før beregningsåret og i mindst to af de foregående tre år har haft en ækvivaleret disponibel indkomst på mindre end 60 procent af medianindkomsten på landsplan samt en formue på under 10.000 kr., og været bosat i Danmark i mindst tre af de seneste fire år. Endvidere medtages studerende uden børn samt selvstændige og medarbejdende ægtefæller ikke i opgørelsen. Familiemedlemmer til studerende uden børn og selvstændige udelades også. Populationen til beregning af medianindkomsten er alle E-familier, hvor ældste person er ældre end 14 år og fuldt skattepligtig. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

9) Antallet af udviklingshæmmede på 65 år og derunder samt antallet af 20-59-årige uden for arbejdsstyrken med øvrige handicap opgøres på grundlag af data fra Danmarks Statistik. Kriteriet er opgjort som de personer, som indenfor en fem-årig periode fra 2008-2012 er diagnosticeret inden for sygehusvæsenet med en aktions- eller bidiagnose, som vil kunne medføre et handicap. Ved opgørelsen henregnes personer, der i det første diagnoseår inden for perioden er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

10) Antallet af indvandrere og efterkommere opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse af antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar i beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

11) Nedgangen i befolkningstallet i kommunen opgjort over en 5-årig periode opgøres som summen af nettofald i en kommunes folketal fra et år til det følgende for hvert af de år i perioden 2009-2014, hvor kommunen har haft en nedgang i befolkningstallet, hvis kommunen har haft et samlet fald i folketallet over perioden. Hvis kommunen ikke har haft et samlet fald i folketallet over den 5-årige periode, men har haft en nedgang i befolkningstallet på mere end 0,5 pct. over de seneste to år, opgøres nedgangen som summen af de årlige nedgange over en 2-årig periode. Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune efter § 5, stk. 1, har den generelle betalingsforpligtigelse til folketallet i kommunen.

12) Antallet af 0-15-årige børn af enlige forsørgere opgøres af Danmarks Statistik. Data er baseret på statistikken om enlige forsørgere, der modtager ordinært børnetilskud, og opgøres pr. 1. januar i året før beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes børnene, for hvilke en kommune efter § 5, stk. 1, har den generelle betalingsforpligtigelse til folketallet i kommunen.

13) Antallet af 0-17-årige børn, som er flyttet over en kommunegrænse mindst 3 gange opgøres af Danmarks Statistik. Data er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsstatistik og register med mellemkommunale flytninger. Kriteriet opgøres pr. 1. januar i beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

14) Antallet af lønmodtagere på grundniveau opgøres af Danmarks Statistik som antal 20-59-årige personer i arbejde, der forudsætter færdigheder på grundniveau. Kriteriet er baseret på Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik og opgøres pr. 1. januar i året før beregningsåret med arbejdsmarkedstilknytning ultimo november to år før beregningsåret og uddannelsesoplysninger pr. 1. oktober to år før beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

Tilskud vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere

§ 9. Antal indvandrere, flygtninge og efterkommere som nævnt i § 22, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse af antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar i beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

Tilskud til Læsø, Samsø og Ærø Kommuner

§ 10. Tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, for tilskudsåret 2015 udgør 23,1 mio.kr. til Læsø Kommune, 28,9 mio. kr. til Samsø Kommune og 28,1 mio. kr. til Ærø Kommune.

Tilskud til kommuner med mindre øer

§ 11. Tilskuddet i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fordeles til kommuner, som modtager tilskud efter lovens § 20, stk. 2, efter følgende kriterier:

1) 71,2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012. Tilskuddet til den enkelte kommune kan dog ikke være mindre end eller maksimalt 75 pct. højere end det tilskud, der i 2013 blev ydet efter § 11, stk. 1, pkt. 1) i bekendtgørelse nr. 719 af 27. juni 2012 om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013. Tilskuddet efter 2. pkt. reguleres fra og med tilskudsåret 2014 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

2) 13,1 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer.

3) 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150.000 kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager 250.000 kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager 300.000 kr.

4) Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal.

Selvbudgettering af tilskud og udligning

§ 12. For de kommuner, som har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget efter § 24, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, foretages en foreløbig afregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens egen indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet ved budgetvedtagelsen. Beregnede tilskud og udligning opgøres i hele 1.000 kr. og afrundes af Økonomi- og Indenrigsministeriet til et med 12 deleligt beløb.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan korrigere en kommunes beregning af tilskud og udligning efter stk. 1, såfremt beregningen ikke er foretaget korrekt.

Afrunding

§ 13. Tilskud og bidrag efter §§ 2, 7, 12-16, 18-23 b og 38, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, opgøres i hele 1.000 kroner og afrundes til et med 12 deleligt beløb.

Stk. 2. Ved Økonomi- og Indenrigsministeriets beregning af tilskud og udligning, jf. § 24, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår de af økonomi- og indenrigsministeren udmeldte udskrivningsgrundlag efter § 7 i lov om kommunal indkomstskat, omregnet til indkomstskatteprovenu, som afrundet til hele 1.000 kr.

Afregning af tilskud og bidrag

§ 14. I forbindelse med de månedlige forskudsudbetalinger fra SKAT af kommunal indkomstskat m.v. afregnes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets beregninger af tilskud og bidrag efter §§ 2, 7, 15, 18, 20-23 b og 38, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, samt den del af tilskuddet efter lovens §§ 16 og 19, der meddeles senest den 1. juli i beregningsåret.

§ 15. Afregningen, dog bortset fra afregning i medfør af stk. 2 og 3, sker ved, at 1/12 af de beløb, der efter de bestemmelser, som er nævnt i § 12, på årsbasis tilkommer (tilskud) eller påhviler (bidrag) vedkommende kommune, tillægges henholdsvis fradrages det månedlige beløb, som udbetales af SKAT efter § 15 i lov om kommunal indkomstskat.

Stk. 2. Afregning af midtvejsregulering sker ved, at 1/3 af de beløb, der tilkommer (tilskud) eller påhviler (bidrag) vedkommende kommune, tillægges henholdsvis fradrages det månedlige beløb, som udbetales af SKAT i månederne oktober-december i tilskudsåret. Tilskud og bidrag efter § 23 b, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, afregnes ligeledes i månederne oktober-december i tilskudsåret.

Stk. 3. Efterregulering af forskellen mellem de foreløbigt opgjorte tilskud og bidrag og de endeligt beregnede beløb efter §§ 2, 7, 12, 13, 14 og 22, jf. § 24, stk. 7, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, afregnes med en tredjedel i månederne januar-marts i året tre år efter tilskudsåret.

Overgangsbestemmelser

§ 16. For de kommuner, der er delt som led i kommunalreformen, foretages en opdeling af kriterierne efter § 8 på basis af en af Danmarks Statistik opgjort nøgle mellem gamle og nye kommuner baseret på folketal pr. 1. januar 2007.

Stk. 2. For de kommuner, der er delt som led i kommunalreformen, foretages en opdeling af kommunens provenu af selskabsskat på basis af en af Danmarks Statistik opgjort nøgle mellem gamle og nye kommuner baseret på folketal pr. 1. januar 2007.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014 og har virkning for beregning af tilskud og bidrag for tilskudsåret 2015.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 23. juni 2014

P.M.V.
Niels Jørgen Mau Pedersen

/ Dorte Lemmich Madsen


Bilag 1

Enhedsbeløb ved opgørelse af aldersbestemt udgiftsbehov

Enhedsbeløb for kommunerne til brug for den foreløbige beregning af tilskud og udligning for tilskudsåret 2015

 
Beløb i kr. pr. person
Landsudligning
Hovedstadsudligning
1. 0-5-årige
62.238
67.185
2. 6-16-årige
78.286
84.222
3. 17-19-årige
31.776
35.594
4. 20-24-årige
20.705
20.764
5. 25-29-årige
23.574
20.767
6. 30-34-årige
25.725
22.791
7. 35-39-årige
23.663
21.736
8. 40-44-årige
25.863
24.440
9. 45-49-årige
27.489
26.296
10. 50-54-årige
30.150
29.807
11. 55-59-årige
33.394
34.331
12. 60-64-årige
34.174
35.371
13. 65-74-årige
26.987
30.074
14. 75-84-årige
53.289
59.311
15. 85+årige
125.021
133.429
16. Rejsetid
337
757


Bilag 2

Omkostningsvægte i procent ved opgørelse af aldersbestemt udgiftsbehov for tilskudsåret 2015

Tabel 1

 
 
Indbyggertal
0-16-årige
7-16-årige
17-19-årige
17-34-årige
65 år og derover
0-5-årige
7
34
       
6-16-årige
13
66
100
     
17-19-årige
4
   
100
17
 
20-24-årige
7
     
30
 
25-29-årige
6
     
27
 
30-34-årige
6
     
26
 
35-39-årige
6
         
40-44-årige
7
         
45-49-årige
7
         
50-54-årige
7
         
55-59-årige
6
         
60-64-årige
6
         
65-74-årige
11
       
60
75-84-årige
5
       
29
85+årige
2
       
11
I alt
100
100
100
100
100
100
 

Tabel 2

 
 
Daginstitutioner
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Integrerede institutioner
0-5-årige
90
100
100
99
89
6-16-årige
10
   
1
11
17-19-årige
         
20-24-årige
         
25-29-årige
         
30-34-årige
         
35-39-årige
         
40-44-årige
         
45-49-årige
         
50-54-årige
         
55-59-årige
         
60-64-årige
         
65-74-årige
         
75-84-årige
         
85+årige
         
I alt
100
100
100
100
100
 

Tabel 3

 
 
Fritidshjem
Klubber mm.
Døgnplejeophold
0-5-årige
5
 
5
6-16-årige
95
95
68
17-19-årige
 
5
27
20-24-årige
     
25-29-årige
     
30-34-årige
     
35-39-årige
     
40-44-årige
     
45-49-årige
     
50-54-årige
     
55-59-årige
     
60-64-årige
     
65-74-årige
     
75-84-årige
     
85+årige
     
I alt
100
100
100
 

Tabel 4

 
 
Ældreboliger mm.
Plejehjem og beskyttede
boliger
Botilbud for
voksne
handicappede
Hjemmehjælp
Beregnet udgift til ældreomsorg
0-5-årige
         
6-16-årige
         
17-19-årige
   
7
   
20-24-årige
   
12
   
25-29-årige
   
12
   
30-34-årige
   
8
   
35-39-årige
   
8
   
40-44-årige
1
 
9
2
1
45-49-årige
2
1
9
3
1
50-54-årige
2
1
9
3
2
55-59-årige
2
1
9
4
2
60-64-årige
4
3
7
5
2
65-74-årige
16
15
7
16
19
75-84-årige
31
28
2
28
35
85+årige
42
51
1
39
38
I alt
100
100
100
100
100
 

Tabel 5

 
 
Aktivitets-
bestemt medfinansiering
af sundheds-
væsenet
Kontanthjælp
Revalidering
Førtids-
pension
Sygedagpenge
Fuldtids-
aktiverede i
vejledning
og opkvalificering
0-5-årige
4
1
       
6-16-årige
4
4
     
1
17-19-årige
2
3
 
1
1
2
20-24-årige
4
11
3
2
2
14
25-29-årige
4
14
13
3
6
16
30-34-årige
5
13
21
4
9
14
35-39-årige
5
13
21
6
12
12
40-44-årige
5
13
16
9
13
11
45-49-årige
6
12
13
14
16
11
50-54-årige
7
8
8
17
16
9
55-59-årige
7
5
4
21
16
7
60-64-årige
8
3
1
23
8
3
65-74-årige
20
     
1
 
75-84-årige
13
         
85+årige
6
         
I alt
100
100
100
100
100
100
 


Bilag 3

Enhedsbeløb ved opgørelse af aldersbestemt udgiftsbehov

Enhedsbeløb for kommunerne til brug for efterreguleringen af tilskud og udligning for tilskudsåret 2012

 
Beløb i kr. pr. person
Landsudligning
Hovedstadsudligning
1. 0-6-årige
56.086
61.494
2. 7-16-årige
83.963
90.874
3. 17-19-årige
30.430
34.257
4. 20-24-årige
18.523
18.242
5. 25-34-årige
21.977
19.867
6. 35-39-årige
21.194
20.032
7. 40-64-årige
25.643
26.200
8. 65-74-årige
28.036
30.395
9. 75-84-årige
56.578
63.826
10. 85+årige
126.144
134.999
11. Rejsetid
416
929