Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Fremgangsmåden ved indsamlinger, anmeldelse og indsendelse af oplysninger, klager m.v.
Kapitel 2 Håndtering af indsamlede midler, regnskab og revision m.v.
Kapitel 3 Kravene til hus- og/eller gadeindsamlinger
Kapitel 4 Betaling
Kapitel 5 God indsamlingsskik
Kapitel 6 Straf og ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

I medfør af §§ 14-15 i lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Fremgangsmåden ved indsamlinger, anmeldelse og indsendelse af oplysninger, klager m.v.

§ 1. En indsamling skal forestås af en juridisk person eller af mindst tre fysiske personer. Der skal angives mindst en myndig person, som skal være medansvarlig for de forpligtelser, der påhviler arrangørerne.

§ 2. Anmeldelse efter indsamlingslovens § 3 skal indgives skriftligt eller elektronisk til Indsamlingsnævnet senest to uger før indsamlingens start.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om,

1) hvem der forestår indsamlingen, herunder oplysninger om de pågældendes navn, adresse og person- eller CVR-nummer, hvis et sådant haves,

2) i hvilket tidsrum indsamlingen foretages,

3) i hvilket område indsamlingen skal foregå,

4) på hvilken måde indsamlingen foretages, og

5) til hvilket formål midlerne skal anvendes.

Stk. 3. Ved anmeldelse kan nævnets ansøgningsblanket, der gøres tilgængeligt på nævnets hjemmeside, anvendes.

§ 3. Organisationer, der er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, jf. indsamlingslovens § 4, stk. 1, kan foretage indsamlinger uden at foretage særskilt anmeldelse heraf, når organisationen skriftligt eller elektronisk har indsendt følgende oplysninger til Indsamlingsnævnet:

1) Navn og adresse på organisationen, herunder hvem der kan tegne organisationen.

2) På hvilken måde organisationen foretager indsamlinger.

3) Til hvilke formål indsamlede midler anvendes.

Stk. 2. Ved indsendelse af oplysninger efter stk. 1 kan nævnets blanket, der gøres tilgængelig på nævnets hjemmeside, anvendes.

Stk. 3. Organisationen skal på en for offentligheden let tilgængelig måde oplyse, hvilke indsamlinger der er iværksat.

Stk. 4. Organisationen skal snarest orientere Indsamlingsnævnet, hvis forholdene under stk. 1, nr. 1-3, ændres. Bortfalder skatteministerens godkendelse som nævnt i stk. 1, skal organisationen straks orientere Indsamlingsnævnet herom.

§ 4. Indsamlingsnævnet fører en offentlig tilgængelig fortegnelse over anmeldte indsamlinger og organisationer, der kan foretage indsamling efter indsamlingslovens § 4.

Stk. 2. Indsamlinger, hvor der er foretaget politianmeldelse, optages ikke på fortegnelsen over anmeldte indsamlinger.

§ 5. Klage over overtrædelse af god indsamlingsskik skal indgives skriftligt eller elektronisk til Indsamlingsnævnet. Nævnets blanket, der gøres tilgængelig på nævnets hjemmeside, kan anvendes.

Stk. 2. Nævnet indhenter en skriftlig udtalelse fra den indsamler eller organisation, som klagen vedrører, og kan under sagens behandling indhente supplerende oplysninger.

Stk. 3. Nævnet kan afslutte sagen, uden at klagen forinden forelægges for den indklagede, hvis klagen ikke giver nævnet anledning til kritik.

§ 6. Ved indsamlinger, der foretages ved opstilling af indsamlingsbøsser, gælder Indsamlingsnævnets vilkår om indretning, anbringelse og tømning af indsamlingsbøsserne, som offentliggøres på nævnets hjemmeside.

Kapitel 2

Håndtering af indsamlede midler, regnskab og revision m.v.

§ 7. Indsamlede midler skal indsættes på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal enten være oprettet til dette særlige formål eller være af en karakter, der giver mulighed for, at de indsamlede midler kan adskilles fra hinanden og fra andre midler på kontoen. Midlerne kan dog også anbringes

i obligationer, hvori myndiges båndlagte arv kan anbringes. Der må kun kunne rådes over midlerne ved underskrift af mindst to personer i forening.

Stk. 2. Midlerne må ikke uden Indsamlingsnævnets tilladelse anvendes til andet formål end angivet i anmeldelsen eller til andet formål end det, som organisationer omfattet af § 3 indsamler til. Dog kan der anvendes et rimeligt beløb til dækning af omkostninger i forbindelse med indsamlingen.

§ 8. Der skal føres behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med en indsamling. I regnskabet skal såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet være specificeret.

Stk. 2. Organisationer, der er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, jf. indsamlingslovens § 4, stk. 1, udarbejder et årsregnskab. For hus- og/eller gadeindsamlinger udarbejdes særskilt regnskab. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. De ansvarlige for indsamlingen skal i tilknytning til underskriften af regnskabet erklære, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Årsregnskaber for organisationer nævnt i stk. 2 skal indeholde en beretning, der beskriver, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget, samt væsentlige begivenheder eller aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger. Har organisationen afholdt en hus- og/eller gadeindsamling, skal beretningen indeholde oplysninger om antallet af indsamlere og kort over anvendte ruter.

Stk. 5. Regnskab, erklæring og beretning nævnt i stk. 1-4 skal være udfærdiget på dansk.

Stk. 6. Overstiger det indsamlede beløb 50.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor påser, at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til udgifterne til administration og anvendelsen af overskuddet. Det skal endvidere af revisors påtegning fremgå, hvis regnskabet ikke indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne, jf. stk. 3.

Stk. 7. Såfremt der ikke ved regnskabets afslutning foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal revisor inden 1 år efter regnskabets aflæggelse afgive en erklæring herom.

§ 9. Regnskabet skal inden seks måneder efter indsamlingens afslutning sendes til Indsamlingsnævnet, jf. dog stk. 2. Regnskabet offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren en hjemmeside, skal regnskabet endvidere offentliggøres her.

Stk. 2. Ved indsamlinger, der varer mere end et år, skal der indsendes et årsregnskab til Indsamlingsnævnet inden seks måneder efter hvert kalenderårs udløb, dog senest seks måneder efter indsamlingens afslutning. For organisationer omfattet af pligten til at udarbejde årsregnskab skal regnskabet indsendes til Indsamlingsnævnet inden seks måneder.

Stk. 3. Fristen for indsendelse af regnskabet kan forlænges af Indsamlingsnævnet.

Stk. 4. Foreligger der ved indsendelsen af regnskabet ikke dokumentation for overskuddets anvendelse, skal erklæring herom i henhold til § 8, stk. 6, indsendes til Indsamlingsnævnet og offentliggøres efter reglerne i stk. 1.

Stk. 5. Indsamlingsnævnet kan i forbindelse med kontrol af regnskab kræve yderligere oplysninger fra indsamleren.

Kapitel 3

Kravene til hus- og/eller gadeindsamlinger

§ 10. Hus- og/eller gadeindsamling, jf. indsamlingslovens §§ 5 og 6, kan kun foretages efter tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

§ 11. En ansøgning om en tre–årig tilladelse til foretagelse af én årlig landsdækkende eller geografisk afgrænset husindsamling eller en ansøgning om én enkeltstående husindsamling, jf. indsamlingslovens § 5, stk. 2, skal indgives til Indsamlingsnævnet. Ansøgningen, der kan indgives ved anvendelse af nævnets ansøgningsblanket, der gøres tilgængelige på nævnets hjemmeside, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Dokumentation for, at organisationen er omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

2) Oplysninger, der sandsynliggør, at der ved indsamlingen kan indbringes et godt indsamlingsresultat, herunder regnskaber for eventuelt tidligere afholdte indsamlinger, et budget for indsamlingen, herunder forventningerne til overskudsgraden, samt det forventede antal af indsamlere og den forventede geografiske spredning af indsamlere.

3) Oplysninger om organisationens folkelige forankring, herunder dokumentation for organisationens indtægter, herunder medlemsbidrag og kontingenter og andre bidrag, organisationens antal af frivillige, organisationens kontaktflader i form af eventuelle samarbejdsaftaler eller netværk og organisationens informations- og oplysningsvirksomhed.

Stk. 2. Ansøgningen skal endvidere vedlægges organisationens vedtægter.

§ 12. En ansøgning om tilladelse til foretagelse af gadeindsamling, jf. indsamlingslovens § 6, stk. 2, indgives til Indsamlingsnævnet. Ansøgningen skal indeholde de samme oplysninger, som nævnt i § 11, stk. 1, nr. 1-3. Ansøgningen kan indgives ved anvendelse af nævnets blanket, der gøres tilgængelig på nævnets hjemmeside.

§ 13. Indsamlingsnævnet afgør fordelingen af indsamlingsdage mellem de organisationer, som meddeles tilladelse til hus- eller gadeindsamling, hvis organisationerne ikke er enige om fordelingen.

§ 14. Indsamlingsnævnet kan fastsætte yderligere retningslinjer for indgivelse af ansøgning efter § 10. Retningslinjer herom offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

§ 15. For indsamlinger efter § 10 gælder foruden reglerne i §§ 1, 3 og 7-9, følgende regler:

1) Indsamlingen skal slutte senest kl. 18.

2) Børn under 11 år må ikke anvendes som indsamlere, og børn mellem 11 og 18 år må kun anvendes til husindsamling, hvis de følges to og to.

3) Husindsamling må kun finde sted én gang hos hver husstand.

Stk. 2. Ved indsamlinger med indsamlingsbøsser kan Indsamlingsnævnet fastsætte vilkår om indretning og tømning af indsamlingsbøsserne.

§ 16. Indsamlingsnævnet offentliggør på sin hjemmeside, hvilke hus- og/eller gadeindsamlinger nævnet har meddelt tilladelse til.

Kapitel 4

Betaling

§ 17. Betaling efter indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 1-7, skal indbetales til en bankkonto anvist af Indsamlingsnævnet. Oplysninger herom fremgår af nævnets hjemmeside.

Stk. 2. Betaling efter indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 1, skal ske senest samtidig med anmeldelse af en indsamling til Indsamlingsnævnet.

Stk. 3. Betaling efter indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 2, skal ske årligt og første gang senest i forbindelse med fremsendelse af oplysninger efter § 3. Betalingen vedrører kalenderåret. Betalingen i følgende år skal ske inden udgangen af januar.

Stk. 4. Betaling efter indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 3-7, skal ske senest samtidig med indgivelse af ansøgning. Modtages betalingen ikke i overensstemmelse med 1. pkt., afvises ansøgningen af nævnets sekretariat.

Stk. 5. Betaling efter stk. 2-4 skal ske i danske kroner.

Stk. 6. Betaling efter stk. 2-4 skal være ledsaget af oplysning fra betaleren om den indsamling og/eller organisation, som betalingen vedrører.

§ 18. Beløb, der er indbetalt i forbindelse med indgivelse af ansøgning om en landsdækkende husindsamling, ansøgning om regional husindsamling, ansøgning om landsdækkende gadeindsamling eller ansøgning om regional gadeindsamling, jf. indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 3-7, tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

Stk. 2. Tilbagebetaling efter stk. 1 sker ved overførsel til den konto, som ansøger har oplyst i forbindelse med ansøgningen.

Kapitel 5

God indsamlingsskik

§ 19. Indsamlinger samt hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. indsamlingslovens § 8, stk. 1.

Stk. 2. Indsamlingsnævnet udarbejder retningslinjer om god indsamlingsskik, der bl.a. indeholder bestemmelser om

1) den respekt, der bør udvises for bidragyderens integritet og handlefrihed samt øvrige organisationers integritet og handlefrihed,

2) den åbenhed, der bør være om organisationens formål, ledelse og økonomi, og

3) den troværdighed, der bør være vedrørende indsamlingens formål og brugen af de indsamlede midler.

Stk. 3. Retningslinjerne offentliggøres på nævnets hjemmeside.

Kapitel 6

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 20. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, §§ 7-9 og § 15, stk. 1, straffes med bøde, medmindre anden straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. På samme måde straffes den, der overtræder vilkår, der er fastsat af Indsamlingsnævnet i henhold til § 15, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Justitsministeriet, den 27. juni 2014

Karen Hækkerup

/ Rikke-Louise Ørum Petersen