Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indsamlingsnævnet og sekretariatet
Kapitel 2 Nævnets opgaver
Kapitel 3 Sekretariatets opgaver
Kapitel 4 Nævnets møder, afstemningsregler m.v.
Kapitel 5 Sagernes forberedelse
Kapitel 6 Sagernes afgørelse
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Indsamlingsnævnet

I medfør af § 13, stk. 2, i lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Indsamlingsnævnet og sekretariatet

§ 1. Indsamlingsnævnet består af en formand og af fire andre medlemmer, som udnævnes af justitsministeren. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) indstiller to medlemmer af nævnet, mens Dansk Erhverv og Forbrugerrådet TÆNK hver indstiller ét medlem.

Stk. 2. Formanden skal være jurist.

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en periode på fire år. Genudnævnelse kan finde sted. Udtræder et medlem inden udløbet af en periode, foretages nyudnævnelse alene for den resterende del af perioden.

Stk. 4. Der beskikkes en stedfortræder for hver af nævnets medlemmer. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af stedfortrædere.

§ 2. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Kapitel 2

Nævnets opgaver

§ 3. Nævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Nævnet fører endvidere tilsyn med, om indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det angivne formål, og om formålet er lovligt.

§ 4. Nævnet fører en offentlig tilgængelig fortegnelse over

1) anmeldte indsamlinger, jf. indsamlingslovens § 3, stk. 1,

2) organisationer, der er omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1, og

3) godkendte indsamlinger, jf. indsamlingslovens § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2.

§ 5. Nævnet modtager anmeldelser af planlagte indsamlinger og orienteringer fra organisationer, der efter indsamlingslovens § 4, stk. 1, kan foretage indsamling uden at foretage særskilt anmeldelse heraf.

Stk. 2. Nævnet modtager og offentliggør regnskaber for indsamlinger på nævnets hjemmeside.

Stk. 3. Nævnet påser, at der bliver indsendt de oplysninger, der er stillet krav om i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.

§ 6. Nævnet træffer afgørelse i sager om tilladelse til foretagelse af husindsamlinger efter § 5, stk. 2, i indsamlingsloven, tilladelse til foretagelse af gadeindsamlinger efter § 6, stk. 2, i indsamlingsloven, tilladelse til anvendelse af indsamlede midler til andre formål end angivet i anmeldelsen, og overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. § 8 i indsamlingsloven, herunder om en hjælpeorganisations hvervning af medlemmer er sket i overensstemmelse med god indsamlingsskik.

§ 7. Nævnet kan af egen drift optage en sag til behandling.

Stk. 2. Forslag fra et medlem af nævnet om at optage en sag til behandling efter stk. 1 udsendes gennem sekretariatet til samtlige øvrige medlemmer, der inden syv dage tilkendegiver, om de kan tiltræde behandling af forslaget. Sagen optages herefter til behandling, hvis et flertal af samtlige medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8. Formanden eller dennes stedfortræder kan afvise sager, som åbenbart ikke hører under nævnets kompetence, eller hvor klagen er åbenbart grundløs.

Stk. 2. Nævnet kan bemyndige sekretariatet eller formanden til at afvise anmeldelser, ansøgninger eller klager, der ikke opfylder formkrav fastsat i indsamlingsbekendtgørelsen, og til at meddele afslag på ansøgninger om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamling, der åbenbart ikke kan imødekommes.

Kapitel 3

Sekretariatets opgaver

§ 9. Sekretariatet sørger under sekretariatslederens ledelse og i samarbejde med nævnets formand for sagernes forberedelse, udarbejder referater af nævnsmøderne, jf. § 13, og driver nævnets hjemmeside.

Stk. 2. Sekretariatet påser, at de modtagne anmeldelser m.v. opfylder betingelserne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen. Sekretariatet påser endvidere, at indsamlere og organisationer har betalt de i indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 1-7, nævnte beløb. Sekretariatet afviser behandlingen af ansøgninger efter § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2, i indsamlingsloven, hvis der ikke er modtaget betaling herfor.

Stk. 3. Sekretariatet påser, at der indleveres regnskab i overensstemmelse med regler herom i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.

Stk. 4. Nævnet kan endvidere bemyndige sekretariatet til at varetage de i §§3-5 nævnte opgaver samt til at træffe afgørelse i sager om tilladelse til at anvende indsamlede midler til andre formål end angivet i meddelelsen, jf. § 6.

Kapitel 4

Nævnets møder, afstemningsregler m.v.

§ 10. Nævnets formand tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder. Formanden fastsætter nævnets mødedage og påser sammen med sekretariatslederen, at de for nævnet forelagte sager, fremmes med fornøden hurtighed.

Stk. 2. Anmoder et af nævnets medlemmer om det, skal formanden indkalde til møde.

Stk. 3. Er et medlem af nævnet forhindret i at deltage i et nævnsmøde, deltager den pågældendes stedfortræder.

Stk. 4. Er både formanden og dennes stedfortræder forhindret i at deltage i et nævnsmøde, udpeger formanden en fungerende formand blandt nævnets øvrige medlemmer.

§ 11. Nævnets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Nævnets beslutninger træffes ved mundtlig votering på et møde. Nævnets formand kan dog, hvis omstændighederne taler for det, bestemme, at beslutninger træffes ved skriftligt votering.

Stk. 3. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst tre af dets medlemmer er til stede.

Stk. 4. Nævnets beslutninger træffes efter stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Nævnets votering er fortrolig.

Stk. 5. Har et mindretal voteret for udsættelse af sagens afgørelse, men skal der ifølge flertallets bestemmelse træffes afgørelse, skal mindretallet deltage i afgørelsen.

§ 12. Det skal indgå som et fast punkt på dagsordenen, når nævnet behandler sager, om der foreligger inhabilitet, jf. forvaltningslovens kapitel 2.

§ 13. Der udarbejdes referat af de stedfundne forhandlinger i nævnet og af de trufne beslutninger. Et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.

Stk. 2. Kopi af referat udsendes til medlemmerne senest i forbindelse med indkaldelse til det efterfølgende nævnsmøde. Hvis der ikke på dette møde fremkommer indsigelser mod referatets indhold, betragtes dette som godkendt.

Kapitel 5

Sagernes forberedelse

§ 14. Sekretariatslederen, eller den sekretariatslederen bemyndiger hertil, gennemgår sagerne og afgør, om sagerne skal forelægges medlemmerne, behandles af formanden alene, jf. § 8, stk. 1-2, eller kan behandles af sekretariatet, jf. § 9, stk. 2-4, og § 8, stk. 2.

§ 15. Nævnet kan hos en indsamler eller hjælpeorganisation kræve yderligere oplysninger af, om et forhold giver anledning til nærmere undersøgelse, eller til belysning af en anmeldelse, afgørelse eller klage.

Stk. 2. Sekretariatslederen, eller den sekretariatslederen bemyndiger hertil, kan på nævnets vegne indhente de i stk. 1 nævnte oplysninger.

Stk. 3. Nævnet kan, hvis det anses for nødvendigt, indkalde den, der forestår indsamlingen, eller dennes repræsentant til et nævnsmøde. Nævnet kan endvidere indkalde andre, der har kendskab til sagen, til at afgive forklaring. Udebliver en indkaldt, kan nævnet træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

Kapitel 6

Sagernes afgørelse

§ 16. Nævnet afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til at iværksætte en nærmere undersøgelse.

Stk. 2. En sag kan afsluttes uden at nævnet forinden forelægger klagen for den indklagede, hvis klagen ikke giver anledning til kritik.

§ 17. Nævnets afgørelser er skriftlige og underskrives af formanden eller den, som formanden bemyndiger hertil.

§ 18. Meddeler nævnet afslag på en ansøgning om hus- og/eller gadeindsamling, forestår sekretariatet tilbagebetaling af indbetalte beløb, jf. indsamlingslovens § 14, stk. 2.

§ 19. Nævnet kan offentliggøre udtalelser af kritik af en indsamlers eller organisations adfærd, når denne strider mod god indsamlingsskik. Nævnet kan endvidere pålægge en indsamler eller hjælpeorganisation snarest mulig at foretage hel eller delvis offentliggørelse heraf. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser i selve udtalelsen og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

Stk. 2. Forud for offentliggørelsen slettes personfølsomme oplysninger. Endvidere offentliggøres eventuelle oplysninger om, at sagen oversendes til politiet, ikke.

Stk. 3. Har indsamleren eller hjælpeorganisationen en hjemmeside, skal offentliggørelse efter stk. 1, 2. pkt., foretages her. Nævnet træffer i øvrigt afgørelse om, hvor og hvor længe offentliggørelsen skal ske.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Justitsministeriet, den 18. juli 2014

Karen Hækkerup

/ Thomas Klyver