Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Politiets Efterretningstjenestes journal, databaser mv.
Kapitel 2 Politiets Efterretningstjenestes egne personalesager og sikkerhedsgodkendelsessager
Kapitel 3 Fremgangsmåde ved undersøgelser og godkendelse af visse efterforskningsskridt.
Kapitel 4 Indhentelse og videregivelse af oplysninger
Kapitel 5 Intern kontrol
Kapitel 6 Orientering af Tilsynet med Efterretningstjenesterne
Kapitel 7 Bevaring til Statens Arkiver
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v.

I medfør af § 7, stk. 3, § 8, stk. 3, og § 14, stk. 2, i lov nr. 604 af 12. juni 2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET) fastsættes:

Kapitel 1

Politiets Efterretningstjenestes journal, databaser mv.

§ 1. Politiets Efterretningstjeneste fører en elektronisk journal med sager vedrørende efterretningstjenestens virksomhed.

Stk. 2. Politiets Efterretningstjeneste skal senest 10 år fra sagsoprettelsen slette sager i den elektroniske journal, som ikke indeholder oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led i undersøgelser eller efterforskninger rettet mod sådanne personer.

Stk. 3. Politiets Efterretningstjenestes egne personalesager og sager om personsikkerhedsundersøgelser er ikke omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Sletning efter stk. 2 kan undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen af Politiets Efterretningstjenestes opgaver gør det nødvendigt. Efterretningstjenesten underretter Tilsynet med Efterretningstjenesterne om en beslutning om at undlade sletning.

§ 2. Politiets Efterretningstjeneste kan føre særlige databaser i tilknytning til efterretningstjenestens operative og administrative opgaver.

Stk. 2. Politiets Efterretningstjeneste fastsætter en slettefrist for den enkelte person eller oplysning i databasen på indtil 5 år fra indførelsen i databasen. Efterretningstjenesten kan efter underretning af Tilsynet med Efterretningstjenesterne undtagelsesvist fastsætte længere frister for sletning af personer, poster eller oplysninger i disse databaser mv.

Stk. 3. Slettefrister efter stk. 2 kan ikke overstige fristen i § 9, stk. 1, jf. dog stk. 2, i lov om Politiets Efterretningstjeneste.

§ 3. Oplysninger, som ikke inden 4 uger fra modtagelsen eller tilvejebringelsen er lagret i journalen eller i en database, jf. §§ 1 og 2, skal slettes, medmindre oplysningerne efter deres karakter ikke kan lagres elektronisk.

Stk. 2. Politiets Efterretningstjeneste underretter Tilsynet med Efterretningstjenesterne, hvis efterretningstjenesten undtagelsesvis ikke kan overholde fristen i stk. 1.

§ 4. Fysisk materiale, som knytter sig til oplysninger i journalen eller en database, og som efter dets karakter ikke kan lagres i journalen eller i en database, jf. §§ 1 og 2, behandles efter samme vilkår, som gælder for elektroniske oplysninger.

Kapitel 2

Politiets Efterretningstjenestes egne personalesager og sikkerhedsgodkendelsessager

§ 5. Persondatalovens kapitel 8-10 og forvaltningslovens kapitel 4-6 finder anvendelse for behandlingen af personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste vedrørende tjenestens egne personalesager og sikkerhedsgodkendelsessager.

Kapitel 3

Fremgangsmåde ved undersøgelser og godkendelse af visse efterforskningsskridt.

§ 6. Chefen for Politiets Efterretningstjeneste fastsætter nærmere retningslinjer for fremgangsmåden i forbindelse med brug af undersøgelser, jf. § 5 i lov om Politiets Efterretningstjeneste.

§ 7. Straffeprocessuelle tvangsindgreb, herunder indgreb i meddelelseshemmeligheden, skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af chefen for Politiets Efterretningstjeneste eller efterretningstjenestens juridiske chef.

Stk. 2. Hvis det pågældende tvangsindgreb kræver retskendelse, skal den i stk. 1 nævnte godkendelse finde sted, inden sagen forelægges retten i overensstemmelse med retsplejelovens regler.

Stk. 3. Særligt for så vidt angår iværksættelse af telefonaflytninger eller indhentelse af teleoplysninger baseret på retskendelser, der vedrører en navngiven person i stedet for et bestemt telefonnummer, jf. retsplejelovens § 783, stk. 2, skal der i hvert enkelt tilfælde, hvor der iværksættes indgreb vedrørende nye telefonnumre, ske forudgående godkendelse af chefen for Politiets Efterretningstjeneste eller efterretningstjenestens juridiske chef.

Kapitel 4

Indhentelse og videregivelse af oplysninger

§ 8. I tilfælde, hvor Politiets Efterretningstjeneste i medfør af § 4, jf. § 3 i lov om Politiets Efterretningstjeneste indhenter oplysninger om alle personer, der inden for et givent tidspunkt har rettet henvendelse til en given offentlig myndighed, eller andre grupper af personer, som på tilsvarende måde ikke på forhånd er identificeret, skal efterretningstjenesten, så hurtigt som forholdene tillader det, foretage en vurdering af, om de personer, som oplysningerne vedrører, er af relevans for efterretningstjenestens opgavevaretagelse. I den udstrækning dette vurderes ikke at være tilfældet, skal de ikke relevante oplysninger straks slettes.

Stk. 2. Indhentelse af oplysninger af den i stk. 1 nævnte art kan alene ske efter forudgående godkendelse af chefen for Politiets Efterretningstjeneste eller efterretningstjenestens juridiske chef. Det samme gælder indhentelse af oplysninger om psykiatriske diagnoser eller tilsvarende særligt følsomme helbredsoplysninger.

Stk. 3. Chefen for Politiets Efterretningstjeneste fastsætter nærmere retningslinjer for indhentelse af oplysninger efter § 4 i lov om Politiets Efterretningstjeneste.

§ 9. Videregivelse af følsomme personoplysninger til udenlandske myndigheder kan alene ske efter forudgående godkendelse af chefen for Politiets Efterretningstjeneste eller efterretningstjenestens juridiske chef eller dennes stedfortrædere.

Stk. 2. Chefen for Politiets Efterretningstjeneste fastsætter nærmere retningslinjer for videregivelse af oplysninger.

Kapitel 5

Intern kontrol

§ 10. Politiets Efterretningstjeneste foretager løbende stikprøvekontrol med sletning, logning, iværksættelse af undersøgelser, indhentelse af oplysninger, indgreb under efterforskningen og videregivelse af oplysninger.

§ 11. Chefen for Politiets Efterretningstjeneste fastsætter nærmere retningslinjer for stikprøvekontrol.

Kapitel 6

Orientering af Tilsynet med Efterretningstjenesterne

§ 12. Politiets Efterretningstjeneste orienterer Tilsynet med Efterretningstjenesterne om tjenestens beslutninger i medfør af § 9, stk. 2, i lov om Politiets Efterretningstjeneste om at undlade at slette oplysninger, som har nået slettefristen i § 9, stk. 1, i lov om Politiets Efterretningstjeneste.

§ 13. Politiets Efterretningstjeneste orienterer løbende Tilsynet med Efterretningstjenesterne om anvendelsen af § 4 i lov om Politiets Efterretningstjeneste.

§ 14. Politiets Efterretningstjeneste orienterer løbende Tilsynet med Efterretningstjenesterne om sager om sikkerhedsgodkendelse, hvor efterretningstjenesten videregiver oplysninger fra tjenestens journal eller databaser, jf. §§ 1 og 2, til andre myndigheder end Justitsministeriet, anklagemyndigheden eller øvrige dele af politiet.

§ 15. Politiets Efterretningstjeneste orienterer løbende Tilsynet om Efterretningstjenesterne om alle væsentlige spørgsmål vedrørende efterretningstjenestens behandling af oplysninger.

§ 16. Politiets Efterretningstjeneste orienterer løbende Tilsynet med Efterretningstjenesterne om tjenestens interne kontrol, jf. §§ 10 og 11, med behandlingen af oplysninger om fysiske og juridiske personer.

§ 17. Politiets Efterretningstjeneste orienterer Tilsynet med Efterretningstjenesterne om nye administrative retningslinjer af betydning for tilsynets kontrol.

Stk. 2. Politiets Efterretningstjeneste orienterer Tilsynet med Efterretningstjenesterne om andre retningslinjer, hvis tilsynet anmoder herom.

Kapitel 7

Bevaring til Statens Arkiver

§ 18. Fysiske eller elektroniske oplysninger, som i medfør af bestemmelser om bevaring og kassation udstedt af Statens Arkiver skal bevares for eftertiden, må ikke destrueres eller slettes. Sådanne oplysninger skal i stedet overføres til Statens Arkiver.

Stk. 2. Kan de i stk. 1 nævnte oplysninger af praktiske eller sikkerhedsmæssige grunde ikke overføres til Statens Arkiver, skal oplysningerne, fra det tidspunkt hvor destruktion eller sletning skulle være sket, behandles adskilt fra efterretningstjenestens øvrige oplysninger, således at alene medarbejdere, der af chefen for Politiets Efterretningstjeneste er særligt autoriseret hertil, har adgang til oplysningerne.

Stk. 3. Oplysninger, som skal overføres til Statens Arkiver, jf. stk. 1, og oplysninger, som af praktiske eller sikkerhedsmæssige grunde ikke kan overføres til Statens Arkiver, jf. stk. 2, må, fra det tidspunkt, hvor destruktion eller sletning skulle være sket, kun behandles af Politiets Efterretningstjeneste, hvis det må antages at have væsentlig betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af en overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

§ 20. Bekendtgørelsens § 3 finder ikke anvendelse på oplysninger, som på ikrafttrædelsestidspunktet alene foreligger hos Politiets Efterretningstjeneste i fysisk form.

Stk. 2. Politiets Efterretningstjeneste skal senest den 1. januar 2017 lagre oplysninger som nævnt i stk. 1 i journalen eller en database, jf. §§ 1 og 2, medmindre lagringen strider mod arkivloven eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. For de i stk. 1 nævnte oplysninger regnes de i § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2, nævnte slettefrister fra tidspunktet for lagring i journalen eller en database, jf. stk. 2.

Justitsministeriet, den 20. juni 2014

Karen Hækkerup

/ Anette Arnsted