Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 25. juni 2014 i sag 12.2014

A

v/juridisk konsulent David Kyhn, Kristelig Fagforening

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 17. marts 1991, og B, blev den 20. februar 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, med uddannelsesperiode fra den 25. februar 2012 til den 28. marts 2014.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, Kristelig Fagforening, ved klageskrift modtaget den 20. marts 2014, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 97.058,83 kr. til klager med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som 30.000 kr. i godtgørelse for tab af uddannelsesgode, 6.214,81 kr. i manglende løn for 2012, 30.707,77 kr. i manglende feriepenge for 2012 og 2013, 5.669 kr. i manglende afholdelse af feriefridage i 2012 og 2013, 22.367,25 kr. i pensionsbidrag, svarende til 12 % af den pensionsberettigede løn og 2.100 kr. for uberettiget træk af mobiltelefon.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. juni 2014, hvor indklagede trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Virksomheden er ikke omfattet af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (nu 3F).

Af overenskomstens § 40 fremgår bl.a., at pensionsbidraget udgør 12 % af den ansattes ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling, og at den ansatte betaler 4 % af bidraget.

Den 18. juli 2013 ophævede virksomheden uddannelsesaftalen på grund af samarbejdsvanskeligheder, idet der henvistes til to advarsler. Kristelig Fagforening rettede ved brev af 26. august 2013 til virksomheden og fremsatte krav om godtgørelse for usaglig ophævelse samt løn mv. Virksomheden har ikke reageret herpå eller på senere henvendelser i sagen fra klager.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han 14 dage forinden ophævelsen af uddannelsesaftalen havde fremsat ønske om afholdelse af sommerferie, men at han accepterede arbejdsgiverens afslag herpå. Han har slet ikke afholdt ferie under sin uddannelse hos indklagede. Han blev kaldt til møde den 18. juli 2013 på virksomheden, hvor han fik at vide, at uddannelsesforholdet måtte ophøre på grund af samarbejdsvanskeligheder. Han var ikke bekendt med sådanne samarbejdsvanskeligheder, og han har aldrig modtaget advarsler. Den mobiltelefon, som blev trukket i løn, var en arbejdstelefon, som han havde fået udleveret, og som ved et uheld faldt på jorden og gik i stykker, da han steg ud af sin bil.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter elevens forklaring findes ophævelsen af uddannelsesaftalen uberettiget, hvorfor der tilkommer eleven en godtgørelse for tab af uddannelsesgode, der efter Tvistighedsnævnets praksis passende kan fastsættes til 30.000 kr.

Tvistighedsnævnet finder efter det oplyste ikke grundlag for at anfægte elevens krav på løn og feriegodtgørelse mv., der mindst udgør det krav, som eleven har efter den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst, ligesom det under de af eleven anførte omstændigheder var uberettiget at trække ham i løn for ødelagt mobiltelefon.

Ad feriefridage

3 voterende udtaler:

Vi finder, at kravet på betaling af manglende afholdte feriefridage er et lønkrav, som eleven har krav på efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og stemmer derfor for at give eleven medhold i dette krav.

2 voterende udtaler:

Vi finder ikke, at kravet er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og stemmer derfor for at frifinde virksomheden for kravet om betaling for ikke afholdte feriefridage.

Ad pensionsbidrag

3 voterende udtaler:

Eleven har efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst krav på betaling af pensionsbidrag med 12 %, hvoraf 4 % udgør elevens eget bidrag til pensionsordning. Vi finder efter Tvistighedsnævnets praksis ikke grundlag for, at virksomheden, der ikke er omfattet af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, på ny skal betale elevens eget bidrag til pensionsordning af den allerede udbetalte pensionsberettigede løn, men det er ikke for nævnet opgjort, hvor stor en del af kravet, der vedrører pensionsbidrag af ikke udbetalt løn. På denne baggrund stemmer vi for alene at give eleven medhold 2/3 af det fremsatte krav, svarende til arbejdsgiverens bidrag til pensionsordningen, eller 14.911,50 kr.

2 voterende udtaler:

Vi finder, at eleven efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, har krav på det fulde pensionsbidrag af såvel udbetalt som tilgodehavende løn, hvorfor vi stemmer for at tage elevens påstand vedrørende betaling af pensionsbidrag til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i et samlet krav på 89.603,09 kr. med renter som påstået.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage til A betale 89.603,09 kr. med procesrente fra den 20. marts 2014, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.