Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om organisationsaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel af 26. marts 2012 for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder

Bilag:

Organisationsaftale for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder (rekvireres ved Forsvarets Personeltjeneste, Overenskomst- og Forretningsstøtte)

1. FORMÅL

Formålet med bestemmelsen er - med baggrund i organisationsaftalen - at fastsætte regler for ansættelse og aflønning m.v. for personel under Centralforeningen for Stampersonels (CS) aftaleområde.

Bilaget indeholder organisationsaftalen samt bilag hertil. Organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 fællesoverenskomsten) af 17. oktober 2011(Moderniseringsstyrelsens cirkulære nr. 052-11), og udgør sammen med denne det samlede overenskomstgrundlag for stampersonel på CS aftaleområde.

2. SAGSBEHANDLENDE AFDELING

Forsvarets Personeltjenestes Overenskomst- og Forretningsstøtte er sagsbehandlende afdeling.

3. IKRAFTTRÆDEN

Denne bestemmelse, med tilhørende bilag, har virkning fra 1.april 2011.

Forsvarsministeriet, den 26. juni 2014

Nicolai Wammen

/ Niels Bundsgaard