Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0061
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder, der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde1)

I medfør af § 11, stk. 7, nr. 3 og 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som ændret ved lov nr. 403 af 28. april 2014, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på enhver fysisk eller juridisk person eller fysiske og juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, der ejer en kvalificeret andel i en virksomhed, der søger om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. § 11, stk. 3, nr. 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse på enhver fysisk eller juridisk person eller fysiske og juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, der påtænker direkte eller indirekte

1) at erhverve en kvalificeret andel i en forvalter af alternative investeringsfonde, jf. § 11, stk. 6, 1. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller

2) at forøge en kvalificeret andel i en forvalter af alternative investeringsfonde, som medfører, at den kvalificerede andel udgør eller overstiger en grænse på henholdsvis 20 pct., 33 pct. eller 50 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne, eller medfører, at forvalteren bliver en dattervirksomhed, jf. § 11, stk. 6, 2. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse ved ansøgning om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde fra virksomheder, der har tilladelse efter § 10 i lov om finansiel virksomhed som investeringsforvaltningsselskaber.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forvalter af alternative investeringsfonde: En virksomhed, som defineret i § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

2) Kvalificerede andele: En andel, som defineret i § 3, stk. 1, nr. 38, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

3) Ansøgeren: Den fysiske eller juridiske person, som ansøger om godkendelse af ejerskab af en kvalificeret andel i en virksomhed, der søger tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. § 11, stk. 3, nr. 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller påtænker erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel i en forvalter af alternative investeringsfonde, jf. § 11, stk. 6, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Oplysninger til brug for fysiske personers ansøgning

§ 3. En fysisk person skal til ansøgningen i medfør af § 11, stk. 3, nr. 4, eller stk. 6, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., indsende følgende til Finanstilsynet:

1) Navn, CVR-nummer og eventuelt FT-nummer på den virksomhed, der ansøger om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, hvori en kvalificeret andel ejes, eller på den forvalter af alternative investeringsfonde, hvori en kvalificeret andel påtænkes erhvervet eller forøget.

2) Ansøgerens navn, CPR-nummer, adresse og telefonnummer. I tilfælde af at ansøgeren har hjemsted i et andet land end Danmark, skal der yderligere fremsendes eventuelt personnummer, fødselsdato, fødselssted, pas eller ID nummer og informationer om eventuelle tidligere nationaliteter og navne.

3) Et detaljeret curriculum vitae over ansøgerens relevante professionelle og uddannelsesmæssige kvalifikationer.

4) Straffeattest samt oplysninger om, hvorvidt ansøgeren

a) er blevet pålagt strafansvar i henhold til straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, herunder strafansvar i udlandet efter relevant udenlandsk lovgivning,

b) har været medlem af en bestyrelse i en forretningsdrivende virksomhed uden at være bevilget ansvarsfrihed, eller

c) er blevet afskediget fra ansættelse eller afsat som bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed, eller afskediget som direktør eller revisor eller afsat som bestyrelsesmedlem i en ikke-finansiel virksomhed.

5) Oplysninger om hvorvidt ansøgeren

a) har været eller er part i civilretlige søgsmål eller voldgiftsager, som kan have betydning for ansøgningen,

b) har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling, gældssanering eller anden dansk eller udenlandsk insolvensbehandling, eller

c) har været eller er genstand for sanktioner fra Finanstilsynet eller en udenlandsk finansiel tilsynsmyndighed.

6) Tidligere vurderinger af ansøgerens omdømme, herunder oplysninger om hvorvidt ansøgeren

a) har fået afslag på en ansøgning eller fået inddraget tilladelsen til at drive virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet eller en udenlandsk finansiel tilsynsmyndighed, eller

b) som erhverver af en kvalificeret andel, direktør eller bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed eller finansiel holdingvirksomhed, har været eller er genstand for en vurdering af en anden dansk eller udenlandsk tilsynsmyndighed.

7) En beskrivelse af ansøgerens økonomiske situation samt eventuelle offentlige rapporter og kreditvurderinger på de selskaber, der er ejet eller ledet af ansøgeren. Beskrivelsen skal tillige indeholde oplysninger om, hvordan ansøgeren påtænker at finansiere erhvervelsen eller forøgelsen.

8) En redegørelse om ansøgerens formål og intentioner med ejerskabet af en kvalificeret andel, i en virksomhed, der søger tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, eller erhvervelsen eller forøgelsen af en kvalificeret andel, i en forvalter af alternative investeringsfonde, herunder hvorledes dette er påtænkt i samarbejde med andre parter.

9) En beskrivelse af indholdet af eventuelle aftaler mellem kapitalejerne i virksomheden, der søger om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, hvori en kvalificeret andel ejes, eller i forvalteren af alternative investeringsfonde, hvori der påtænkes erhvervet eller forøget en kvalificeret andel.

10) En beskrivelse af eller et diagram over hele ejerkæden, og eventuel koncern eller konglomerat før og efter erhvervelsen eller forøgelsen.

11) Oplysninger om, hvor stor en andel ansøgeren påtænker at erhverve i forvalteren af alternative investeringsfonde, både i antal og procent.

12) En redegørelse om eventuelle fælles interesser mellem ansøgeren og fysiske eller juridiske personer, som har mulighed for at udøve indflydelse på forvalteren af alternative investeringsfonde.

13) En redegørelse om mulige interessekonflikter, der skabes ved gennemførelse af den påtænkte erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele.

Stk. 2. I det omfang der sker en ændring af kontrollen med forvalteren af alternative investeringsfonde som følge af den ansøgte erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele, skal ansøgeren fremlægge en forretningsplan indeholdende en strategisk udviklingsplan, et budget for forvalteren af alternative investeringsfonde samt en analyse af konsekvensen for ledelsen og organisationen.

Oplysninger til brug for juridiske personers ansøgning

§ 4. En juridisk person skal til ansøgningen i medfør af § 11, stk. 3, nr. 4, eller stk. 6, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., indsende følgende til Finanstilsynet:

1) Navn, CVR-nummer og eventuelt FT-nummer på den virksomhed, der ansøger om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, hvori en kvalificeret andel ejes, eller på den forvalter af alternative investeringsfonde, hvori en kvalificeret andel påtænkes erhvervet, eller forøget.

2) Ansøgerens navn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer. I tilfælde af at ansøgeren har hjemsted i et andet land end Danmark, skal der yderligere fremsendes bevis for registrering af selskabsform i overensstemmelse med ansøgerens nationale lovgivning samt eventuelt nationalt identifikationsnummer for selskabet.

3) Oversigt over ansøgerens forretningsmæssige aktiviteter på ansøgningstidspunktet.

4) Oplysninger om hvorvidt ansøgeren

a) har været eller er part i civil- eller strafferetlige søgsmål eller voldgiftsager, som kan have betydning for behandlingen af ansøgningen,

b) har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller anden dansk eller udenlandsk insolvensbehandling, eller

c) har været eller er genstand for sanktioner fra Finanstilsynet eller en udenlandsk finansiel tilsynsmyndighed.

5) Tidligere vurderinger af ansøgerens omdømme, herunder hvorvidt ansøgeren

a) har fået afslag på en ansøgning eller fået inddraget tilladelsen til at drive virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet eller en udenlandsk finansiel tilsynsmyndighed, eller

b) har været eller er genstand for en vurdering som erhverver af en kvalificeret andel af en anden dansk eller udenlandsk tilsynsmyndighed.

6) En beskrivelse af ansøgerens økonomiske situation, årsrapporter for ansøgeren, hvis muligt for de seneste tre regnskabsperioder og eventuelle offentlige kreditvurderinger. Indgår ansøgeren i en koncern skal tilsvarende materiale vedlægges for koncernen. Beskrivelsen skal tillige indeholde oplysninger om, hvordan ansøgeren påtænker at finansiere erhvervelsen eller forøgelsen.

7) En redegørelse om ansøgerens formål og intentioner med ejerskabet af en kvalificeret andel, i en virksomhed, der søger tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, eller erhvervelsen eller forøgelsen af en kvalificeret andel, i en forvalter af alternative investeringsfonde, herunder hvorledes dette er påtænkt i samarbejde med andre parter.

8) En beskrivelse af indholdet af eventuelle aftaler mellem kapitalejerne i virksomheden, der søger om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, hvori en kvalificeret andel ejes, eller i forvalteren af alternative investeringsfonde, hvori der påtænkes erhvervet eller forøget en kvalificeret andel.

9) En beskrivelse af eller et diagram over hele ejerkæden, og eventuel koncern eller konglomerat, før og efter erhvervelsen eller forøgelsen. I tilfælde af at ansøgeren er et datter- eller moderselskab, skal der endvidere fremlægges en beskrivelse af forholdet mellem ansøgeren og de finansielle og ikke-finansielle selskaber i koncernen eller konglomeratet samt en identifikation af, hvilke selskaber, der allerede er under tilsyn af Finanstilsynet.

10) Oplysninger om, hvor stor en andel ansøgeren påtænker at erhverve i forvalteren af alternative investeringsfonde både i antal og procent.

11) En redegørelse om eventuelle fælles interesser mellem ansøgeren og fysiske eller juridiske personer, som har mulighed for at udøve indflydelse på forvalteren af alternative investeringsfonde.

12) En redegørelse om mulige interessekonflikter, der skabes ved gennemførelse af den påtænkte erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele.

Stk. 2. For så vidt angår medlemmer af ansøgerens direktion, bestyrelse eller tilsynsråd skal følgende indsendes til Finanstilsynet:

1) Medlemmets navn, CPR-nummer, adresse og telefonnummer. I tilfælde af at medlemmet har hjemsted i et andet land end Danmark, skal der yderligere fremsendes eventuelt personnummer, fødselsdato, fødselssted, pas eller ID nummer, informationer om eventuelle tidligere nationaliteter og navne.

2) Et detaljeret curriculum vitae over medlemmets relevante professionelle og uddannelsesmæssige kvalifikationer.

3) Straffeattest samt oplysninger om hvorvidt medlemmet

a) er blevet pålagt strafansvar i henhold til straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, herunder strafansvar i udlandet efter relevant udenlandsk lovgivning,

b) har været medlem af en bestyrelse i en forretningsdrivende virksomhed uden at være bevilget ansvarsfrihed, eller

c) er blevet afskediget fra ansættelse eller afsat som bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed, eller afskediget som direktør eller revisor eller afsat som bestyrelsesmedlem i en ikke-finansiel virksomhed.

4) Oplysninger om hvorvidt medlemmet,

a) har været eller er part i civilretlige søgsmål eller voldgiftsager, som kan have betydning for ansøgningen,

b) har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling, gældssanering eller anden dansk eller udenlandsk insolvensbehandling, eller

c) har været eller er genstand for sanktioner fra Finanstilsynet eller en udenlandsk finansiel tilsynsmyndighed.

5) Tidligere vurderinger af medlemmets omdømme, herunder oplysninger om hvorvidt ansøgeren

a) har fået afslag på en ansøgning eller fået inddraget tilladelsen til at drive virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet eller en udenlandsk finansiel tilsynsmyndighed, eller

b) som erhverver af en kvalificeret andel, direktør eller bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed eller finansiel holdingvirksomhed, har været eller er genstand for en vurdering af en anden dansk eller udenlandsk tilsynsmyndighed.

Stk. 3. I tilfælde af at ansøgeren har hovedkontor i et tredjeland, skal ansøgeren endvidere fremsende dokumentation for, at der ikke vil være forhindringer for tilsynet med virksomheden, der ansøger om godkendelse til at forvalte alternative investeringsfonde, hvori en kvalificeret andel ejes, eller i forvalteren af alternative investeringsfonde, hvori der påtænkes erhvervet eller forøget en kvalificeret andel.

Stk. 4. I tilfælde af at ansøgeren er en statsejet investeringsfond, skal der yderligere fremsendes oplysninger om, hvilken national myndighed ansøgeren hører under samt

1) investeringsstrategierne for fonden,

2) navnene på de personer i fonden der har ansvaret for investeringsbeslutningerne og

3) en redegørelse over den identificerede myndigheds indflydelse over den daglige drift af den statsejede investeringsfond.

Stk. 5. I det omfang der sker en ændring af kontrollen med forvalteren af alternative investeringsfonde som følge af den ansøgte erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele, skal ansøgeren fremlægge en forretningsplan indeholdende en strategisk udviklingsplan, et budget for forvalteren af alternative investeringsfonde, samt en analyse af konsekvensen for ledelsen og organisationen.

Finanstilsynets vurdering

§ 5. Finanstilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af en ansøgning modtaget i medfør af § 11, stk. 3, nr. 4, eller stk. 6, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. sikre hensynet til en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden, hvori der ansøges om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel. Vurderingen skal endvidere ske under hensyntagen til ansøgerens egnethed, sandsynlige indflydelse på virksomheden og den finansielle soliditet ved ejerskabet, erhvervelsen eller forøgelsen i forhold til følgende kriterier:

1) Ansøgerens omdømme.

2) Omdømmet og erfaringen hos den eller de personer der efter erhvervelsen eller forøgelsen vil lede forvalteren.

3) Ansøgerens økonomiske forhold, især i forhold til arten af de forretninger der drives eller påtænkes drevet i forvalteren, hvori ejerskabet, erhvervelsen eller forøgelsen påtænkes.

4) Om forvalteren fortsat kan overholde tilsynskravene i lovgivningen, navnlig om den koncern, som virksomheden eventuelt kommer til at indgå i, har en struktur, der gør det muligt at gennemføre et effektivt tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder samt at fastslå, hvordan ansvaret skal fordeles mellem de kompetente myndigheder.

5) Om der er grund til at formode, at der vil ske hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, jf. §§ 4 og 5 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Stk. 2. Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse, hvis der på baggrund af kriterierne nævnt i stk. 1 er rimelig grund til at antage, at ansøgeren vil modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden, eller oplysninger afgivet af ansøgeren efter Finanstilsynets vurdering ikke er fyldestgørende.

Stk. 3. I Finanstilsynets vurdering efter stk. 1 må hensynet til markedets økonomiske behov ikke indgå.

Frist for gennemførelse af erhvervelsen eller forøgelsen af kvalificerede andele

§ 6. Finanstilsynet kan ved godkendelse af en erhvervelse eller forøgelse efter § 11, stk. 6, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., fastsætte en frist for gennemførelse af denne. Finanstilsynet kan forlænge en sådan frist.

Stk. 2. De frister, der er fastsat i medfør af stk. 1, skal udregnes i henhold til § 183 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Finanstilsynet , den 27. juni 2014

Ulrik Nødgaard

/ Anna Frost-Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændringer af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/209 og (EU) nr. 1095/2010, EU-Tidende 2011, nr. L 174, side 1.