Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indhold af grunduddannelse af letbaneførere
Bilag 2 Helbredskrav
Bilag 3 Helbredskrav for trafikstyringspersonale
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet

I medfør af § 2, stk. 2, § 6, stk. 5, § 21 h, stk. 2, § 22, stk. 6, og § 24 c, stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, som ændret ved lov nr. 613 af 18. juni 2012, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 24 h, stk. 1:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for letbanevirksomheder, for førere af letbanekøretøjer, der fremføres på letbaneinfrastruktur samt trafikstyringspersonale, der deltager i den sikkerhedsmæssige afvikling af letbanedriften.

Stk. 2. Bekendtgørelse gælder ikke for letbaner, der af Metroselskabet I/S drives i medfør af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (den københavnske metro) eller anlægges i medfør af lov om en Cityring.

Stk.3. Bekendtgørelsen finder endvidere ikke anvendelse ved fremføring af letbanekøretøjer på depot- og værkstedsområder.

Kompetencer og helbredsgodkendelse

§ 2. For at fremføre et letbanekøretøj kræver følgende:

1) at letbaneføreren som minimum er indehaver af et gyldigt kørekort kategori B udstedt i henhold til bekendtgørelse om kørekort,

2) førerbevis udstedt af letbanevirksomheden, og

3) helbredsgodkendelse udstedt af Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Såfremt en person er indehaver af et gyldigt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D udstedt i henhold til bekendtgørelse om kørekort, samt et gyldigt chaufføruddannelsesbevis knyttet til kategori D, jf. bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, kræves alene et førerbevis, jf. stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Såfremt en person fremfører trækkraftenheder i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere og i den forbindelse er indehaver af en gyldig helbredsgodkendelse jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet, kan der ses bort fra kravet i stk. 1, nr. 3.

§ 3. For at udføre funktionen som trafikstyringspersonale kræves de nødvendige faglige kompetencer og en helbredsgodkendelse udstedt af Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Krav om en helbredsgodkendelse gælder ikke, hvis en person har en gyldig helbredsgodkendelse i henhold til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet.

Kompetencekrav for letbaneførere

§ 4. Letbanevirksomheden skal sikre, at letbaneførere til enhver tid besidder de nødvendige kompetencer.

Stk. 2. Letbaneførerens kompetencer skal afspejle de konkrete driftsforhold, som gælder i den pågældende letbanevirksomhed.

Stk. 3. Letbaneførere skal som minimum have følgende kompetencer:

1) Kendskab til, samt forståelse- og anvendelse af trafikale regler og driftsinstruktioner.

2) Viljen og evnen til hensynsfuld adfærd i trafikken.

3) Evnen og færdigheder til at fremføre letbanekøretøjer, herunder tillige under svære trafikale forhold.

4) Evnen og færdigheder til at opfatte og kontrollere faresituationer, herunder forebyggelse og afværgelse af faresituationer.

5) Viden og indsigt som reducerer følgerne af køre- og betjeningsfejl, og som fremmer en realistisk vurdering af egne evner i trafikken.

6) Udvise ansvar for andres liv og helbred, miljø og ejendom.

Uddannelse og prøver for letbaneførere

§ 5. Letbanevirksomheden skal udforme uddannelsen af letbaneførere, herunder efteruddannelse og uddannelse i ny infrastruktur og letbanekøretøjer.

Stk. 2. Letbanevirksomheden skal herudover udarbejde procedurer for overvågning af letbaneførerens kompetencer.

Stk. 3. Uddannelsen skal bestå af både teoretiske - og praktiske elementer, herunder som minimum indeholde de områder, som er angivet i bilag 1.

Stk. 4. Uddannelsen skal afsluttes med en prøve, der består af både de teoretiske og praktiske elementer.

Stk. 5. Efteruddannelse skal ske mindst hvert tredje år og i øvrigt efter behov. Efteruddannelsen skal afsluttes med en prøve.

Stk. 6. Trafikstyrelsen godkender letbanevirksomhedernes uddannelser, herunder efteruddannelser for letbaneførere, samt procedurer for overvågning af letbaneførerens kompetencer.

Stk. 7. Letbanevirksomheden skal regelmæssigt overvåge letbaneførerens adfærd under normale driftsforhold. Udviser letbaneføreren en adfærd, som vurderes at bringe trafiksikkerheden i fare, skal letbanevirksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger overfor letbaneføreren, jf. stk. 5.

Stk. 8. Letbanevirksomheden tildeler en personlig ret til at fremføre letbanekøretøjer i form af et førerbevis til letbaneføreren. Førerbeviset udstedes på baggrund af beståede prøver i teori og praksis, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 9. Førerbeviset kan udstedes til en person fra det fyldte 21. år.

Stk. 10. Letbaneføreren skal på politiets forlangende kunne fremvise et gyldigt førerbevis.

Kompetencer og uddannelse for trafikstyringspersonale

§ 6. Letbanevirksomheden skal fastlægge de nødvendige faglige krav for kompetence samt sikre, at trafikstyringspersonale tilknyttet letbanevirksomheden til enhver tid besidder de nødvendige faglige kompetencer til udførelsen af deres funktion.

Stk. 2. Letbanevirksomheden skal udforme uddannelsen af trafikstyringspersonale, herunder efteruddannelse.

Stk. 3. Trafikstyrelsen godkender letbanevirksomhedens uddannelser, herunder efteruddannelse for trafikstyringspersonale.

Krav til helbred

§ 7. Letbaneførere skal opfylde de helbredskrav som er angivet i bilag 2.

Stk. 2. En letbanefører, som skal fremføre et letbanekøretøj på infrastruktur med farvede letbanesignaler eller togkontrol, skal herudover have korrekt farvesans og ikke benytte farvede kontaktlinser samt farveskiftende glas.

§ 8. Trafikstyringspersonale skal opfylde de krav til helbred, som er angivet i bilag 3.

Helbredsgodkendelse

§ 9. Trafikstyrelsen udsteder helbredsgodkendelse til letbaneførere, der ved lægeattest dokumenterer at opfylde helbredskravene i bilag 2.

Stk. 2. Lægeattesten skal være afgivet på en blanket, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. I tilfælde af diabetes hos en letbanefører anvendes en diabetesattest, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Lægeattesten, herunder diabetesattesten kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Trafikstyrelsen udsteder helbredsgodkendelse til trafikstyringspersonale, der ved helbredsattest og synsattest dokumenterer at opfylde kravene i bilag 3.

Stk. 4. Helbreds- og synsattesten jf. stk. 3, kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside og skal benyttes.

Stk. 5. Helbredsundersøgelser med henblik på helbredsgodkendelse skal foretages af en læge eller speciallæge og udføres efter Trafikstyrelsens anvisninger.

Stk. 6. Letbaneførere og trafikstyringspersonale skal helbredsundersøges hvert femte år.

Stk. 7. Udløbsdato for helbredsgodkendelse efter stk. 1 og stk. 3 fastsættes i godkendelsen.

§ 10. Trafikstyrelsen tilbagekalder en helbredsgodkendelse, såfremt indehaveren ikke længere opfylder helbredskravene i §§ 7-8.

Informations- og underretningspligt

§ 11. Ledelsen i letbanevirksomheder skal sørge for at informere letbaneførere og trafikstyringspersonalet om kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Letbaneførere eller trafikstyringspersonale, der har formodning om eller kendskab til, at de ikke længere opfylder helbredskravene eller kompetencekravene i medfør af denne bekendtgørelse, skal snarest muligt indberette dette til Trafikstyrelsen og letbanevirksomheden samt afholde sig fra at udføre de pågældende funktioner.

Stk. 3. Letbanevirksomhederne skal underrette Trafikstyrelsen, såfremt et førerbevis udstedes eller tilbagekaldes.

Dokumentation af oplysninger

§ 12. Letbanevirksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere at letbaneførerne og trafikstyringspersonalet har de fornødne kompetencer samt en gyldig helbredsgodkendelse.

Stk. 2. Dokumentationen skal som minimum indeholde oplysninger om uddannelse, tilladelser, oplysninger om efteruddannelse og instruktioner samt observation af den pågældende og resultater heraf.

Gebyr og Klage

§ 13. For ansøgninger om helbreds- og uddannelsesgodkendelse opkræves et gebyr i henhold til Trafikstyrelsens gebyrbekendtgørelse.

§ 14. Trafikstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til transportministeren. Klager skal være indgivet til transportministeren senest 4 uger efter, at Trafikstyrelsens afgørelse er meddelt den pågældende.

Straffebestemmelser

§ 15. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3, stk. 1 og § 11 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. juli 2014.

Trafikstyrelsen, den 30. juni 2014

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

Indhold af grunduddannelse af letbaneførere

Driftskendskab og kundebetjening

1. Indføring i virksomheden

2. Organisation

3. Generelle driftsbestemmelser

Teknisk grunduddannelse

Teori

1. Myndighedsregler for letbaneførere

2. Driftsinstruktioner for letbaneførere

3. Grundregler for adfærd i vejtrafik

4. Grundlæggende teknik for skinnebårne køretøjer

5. Sporanlæg

6. Signalanlæg

7. Togkontrolanlæg

8. Trafikskilte

9. Forkørselsret/vigepligt

10. Færdselsregler

11. Kørehastigheder

12. Uheldsårsager i vejtrafik

13. Procedurer ved uheld

14. Procedurer ved uregelmæssigheder

15. Kørsel efter køreplan

16. Drift af køretøjer

17. Omsætning af driftsregler i praksis

18. Miljø og støj

Praksis

1. Forberedelse af kørsel

2. Betjening af køretøjet

3. Standsning og overladelse af køretøjet

4. Kørehastigheder

5. Benyttelse af kørebanen

6. Adfærd ift. fodgængere og cyklister

7. Bortrangering af køretøjet

8. Håndtering af uregelmæssigheder


Bilag 2

Helbredskrav

A. Synet

1) Den, der ansøger om helbredsgodkendelse, skal undersøges af egen læge eller speciallæge i øjensygdomme med henblik på at sikre, at vedkommendes synssans er tilstrækkelig god til, at vedkommende kan fremføre et letbanekøretøj. Ved undersøgelsen skal der lægges særlig vægt på følgende: synsstyrken, synsfeltet, synsevnen i mørke, følsomhed over for blænding, kontrastfølsomhed, dobbeltsyn og andre synsfunktioner, som kan bringe færdselssikkerheden i fare.

2) Herudover er udstedelse, fornyelse og bevarelse af en helbredsgodkendelse for letbaneførere betinget af følgende:

a) Ansøgeren eller letbaneføreren skal, eventuelt med korrigerende linser, have en synsstyrke på mindst 0,8 på det bedste øje og mindst 0,1 på det dårligste øje. Optisk korrektion med briller må ikke overstige plus otte dioptrier. Korrektionen skal kunne tåles godt.

b) Ansøgerens eller letbaneførerens synsfelt skal i det horisontale plan på begge øjne være mindst 160°, og synsvinklen skal være mindst 70° til venstre og højre og 30° i op- og nedadgående retning. Der må ikke være udfald inden for en radius af 30° fra det centrale synsfelt.

c) Ansøgeren eller letbaneføreren må ikke lide af nedsat kontrastfølsomhed eller af dobbeltsyn.

d) Ansøgeren eller letbaneføreren skal have korrekt farvesans i tilfælde af kørsel på infrastruktur med farvede letbanesignaler eller togkontrol.

B. Hørelsen

1) Ved hørenedsættelse kan helbredsgodkendelse kun udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere og letbaneførere efter en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme. Ved lægeundersøgelsen skal der tages hensyn til kompensationsmulighederne.

C. Førlighed

1) Helbredsgodkendelse kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller letbaneførere, der lider af sygdomme eller deformiteter i bevægeapparatet, som gør det risikabelt, at vedkommende fører et letbanekøretøj.

2) Ved fysisk handicap kan helbredsgodkendelse udstedes, fornyes eller bevares, eventuelt med særlige vilkår, efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i ortopædkirurgi, reumatologi eller andet relevant speciale. Udtalelsen skal være baseret på en lægelig vurdering af den pågældendes sygdom eller deformitet. Udtalelsen skal, når det er relevant, suppleres med en angivelse af, hvordan letbanekøretøjet kan være tilpasset føreren, og/eller om der skal anvendes ortopædisk protese, hvis det konstateres, at kørslen ved brugen af en sådan kan ske på betryggende måde. Udtalelsen kan indeholde en anbefaling om afholdelse af vejledende helbredsmæssig køretest.

3) Ved fremadskridende sygdomstilstand kan helbredsgodkendelse udstedes, fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i ortopædkirurgi, reumatologi eller andet relevant speciale med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning med henblik på at vurdere, om ansøgeren eller letbaneføreren stadig uden risiko kan føre letbanekøretøj.

4) Helbredsgodkendelse kan udstedes, fornyes eller bevares uden vilkår om særlig tidsbegrænsning, når handicappet er stabiliseret.

D. Hjerte-kar-sygdomme

1) Sygdomme, der kan medføre, at den, der anmoder om udstedelse, fornyelse eller bevarelse af helbredsgodkendelse, udsættes for pludseligt svigt i hjerte- eller kredsløbssystemet, der kan bevirke en pludselig ændring af hjernevirksomheden, udgør en risiko for færdselssikkerheden.

2) Helbredsgodkendelse kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere, der lider af alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.

3) Helbredsgodkendelse kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere, der lider af angina pectoris, der opstår i hvile eller ved sindsbevægelse.

4) Helbredsgodkendelse kan kun udstedes, fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i hjertesygdomme, eventuelt med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning, for ansøgere og førere:

a) der anvender pacemaker, ICD eller tilsvarende apparatur,

b) der lider af blodtryksforstyrrelser, hvor blodtryksforstyrrelsen har medført komplikationer eller andre sygdomme, der kan udgøre en risiko for færdselssikkerheden,

c) der inden for de sidste 5 år har haft tilfælde af hjerteinfarkt,

d) der har eller har haft nedsat hjertefunktion/hjertesvigt, eller

e) der har gennemgået operationer på hjertet, herunder hjertetransplantation.

E. Diabetes

1) I de følgende afsnit defineres alvorlig hypoglykæmi som en tilstand, der kræver assistance fra en anden person. En person anses for at lide af recidiverende alvorlig hypoglykæmi, når den pågældende har haft mere end ét tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden for en periode på 12 måneder.

2) Helbredsgodkendelse kan kun udstedes, fornyes, eller bevares for ansøgere eller letbaneførere med diabetes efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i intern medicin med særlig kendskab til diabetes, og hvis:

a) ansøgeren eller letbaneføreren ikke lider af recidiverende alvorlig hypoglykæmi og/eller nedsat erkendelse af tilstanden, og

b) ansøgeren eller letbaneføreren ved lægeundersøgelsen godtgør, at den pågældende forstår risikoen i forbindelse med hypoglykæmi og er i stand til at kontrollere sygdommen på en tilfredsstillende måde.

3) Helbredsgodkendelse udstedes, fornyes eller bevares med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 5 år, dog højst 3 år, når ansøgeren behandles med medicin (dvs. insulin og/eller evt. anden medicin), som medfører risiko for fremkaldelse af hypoglykæmi.

4) Helbredsgodkendelse kan jf. pkt. 2 og 3, udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller letbaneførere med diabetes, såfremt der ikke behandles med medicin, som medfører risiko for hypoglykæmi. Behandles der med medicin, som ikke medfører risiko for hypoglykæmi, fastsættes tidsbegrænsningen dog højst til 3 år.

5) Helbredsgodkendelse kan kun i helt særlige tilfælde udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller letbaneførere, der behandles med medicin (dvs. insulin og/eller evt. anden medicin), som medfører risiko for fremkaldelse af hypoglykæmi, efter udtalelse fra speciallæge i intern medicin med særligt kendskab til diabetes eller egen læge, hvis det er denne, som behandler og kontrollerer ansøgerens diabetessygdom. Udtalelse fra speciallæge i intern medicin med særligt kendskab til diabetes kan dog kræves, hvis det anses for nødvendigt. I vurderingen af, om helbredsgodkendelse kan udstedes, fornyes eller bevares, skal der særligt tages hensyn til typen af diabetes samt sygdommens stabilitet. Udstedelse, fornyelse eller bevarelse af helbredsgodkendelse skal ske med vilkår om en individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 3 år og som minimum under følgende forudsætninger:

a) der har ikke været tilfælde af hypoglykæmi inden for de seneste 12 måneder,

b) ansøgeren eller letbaneføreren kan erkende og reagere på advarselssymptomer på tilstedeværelsen af hypoglykæmi,

c) ansøgeren eller letbaneføreren kan ved lægeundersøgelsen godtgøre, at pågældende er i stand til at kontrollere sygdommen ved regelmæssige målinger af blodsukkerniveauet, mindst 2 gange om dagen og på tidspunkter, hvor vedkommende skal køre,

d) ansøgeren eller letbaneføreren kan ved lægeundersøgelsen godtgøre, at pågældende forstår risikoen i forbindelse med hypoglykæmi, og

e) der er ikke andre komplikationer (f.eks. synssvækkelse, neuropati eller kognitiv svækkelse) i forbindelse med diabetessygdommen, som kan medføre betydelig risiko for færdselssikkerheden.

F. Neurologiske sygdomme (epilepsi mv.)

1) For ansøgere eller letbaneførere, der lider af neurologiske sygdomme, som medfører kognitive eller fysiske symptomer, kan helbredsgodkendelse kun udstedes, fornyes eller bevares efter en lægelig udtalelse. Hvor andet ikke er angivet, skal udtalelsen afgives af en speciallæge i neurologi. Er der risiko for, at sygdommen forværres, udstedes, fornyes eller bevares helbredsgodkendelsen med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning. I denne forbindelse skal lægen i sin vurdering tage højde for risikoen for udvikling af de funktionsmæssige neurologiske udfald, der skyldes sygdomme, traumer eller operationer i centralnervesystemet eller i det perifere nervesystem, hvilket kan medføre kognitive udfald eller funktionsudfald, herunder påvirkning af motoriske og sensoriske funktioner, balance og koordination.

2) Epilepsianfald, der påvirker bevidstheden, og andre alvorlige bevidsthedsforstyrrelser udgør en betydelig risiko for færdselssikkerheden, hvis anfaldene indtræffer, medens patienten fremfører letbanekøretøj.

3) Epilepsi defineres som en tilstand, hvor en person har haft to eller flere epileptiske anfald inden for et tidsrum på under 5 år. Et provokeret epileptisk anfald defineres som et anfald, der åbenlyst skyldes en kendt årsag, som kan undgås.

4) Helbredsgodkendelse kan kun udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere med epilepsi efter en anfaldsfri periode på mindst 10 år uden antiepileptisk (anfaldsforebyggende) behandling. Ansøgeren eller letbaneføreren skal dokumentere, at der har været regelmæssig kontrol hos egen læge eller speciallæge i neurologi. En neurologisk speciallægeundersøgelse må ikke have afsløret nogen form for cerebral patologi, og et elektroencefalografi (EEG) må ikke have vist nogen epileptiform aktivitet. I helt særlige tilfælde kan helbredsgodkendelse udstedes, fornyes eller bevares på et tidligere tidspunkt, såfremt særlige sundhedsfaglige forhold taler herfor.

5) For ansøgere eller letbaneførere, der har haft et enkeltstående provokeret epileptisk anfald som følge af en kendt provokerende faktor, der sandsynligvis ikke vil opstå under kørsel, kan helbredsgodkendelse kun udstedes, fornyes eller bevares efter udtalelse fra speciallæge i neurologi eller neurokirurgi. Der skal foreligge et EEG og en neurologisk speciallægeundersøgelse.

6) For ansøgere eller letbaneførere, der har haft et enkeltstående uprovokeret epileptisk anfald, kan helbredsgodkendelse udstedes, fornyes eller bevares efter en anfaldsfri periode på 5 år uden antiepileptisk (anfaldsforebyggende) behandling og efter en udtalelse fra speciallæge i neurologi. I helt særlige tilfælde kan helbredsgodkendelse udstedes, fornyes eller bevares på et tidligere tidspunkt for ansøgere eller letbaneførere, såfremt særlige sundhedsfaglige forhold taler herfor.

7) For ansøgere eller letbaneførere, der har haft andre alvorlige bevidsthedsforstyrrelser, herunder tab af bevidsthed, kan helbredsgodkendelse kun udstedes, fornyes eller bevares, såfremt risikoen for gentagelse ved en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale vurderes at være højst 2 % om året.

8) For ansøgere eller letbaneførere med forstyrrelser, der medfører øget risiko for anfald (f.eks. arteriovenøs misdannelse, intracerebral blødning eller andre strukturelle forhold), kan helbredsgodkendelse, uanset om der endnu ikke er forekommet anfald, kun udstedes, fornyes eller bevares efter en udtalelse fra speciallæge i neurologi eller neurokirurgi. Risikoen for anfald skal vurderes at være højst 2 % om året.

9) For ansøgere eller letbaneførere med en strukturel intracerebral læsion, der medfører øget risiko for anfald, kan helbredsgodkendelse kun udstedes, fornyes eller bevares, såfremt risikoen for epilepsi uden antiepileptisk (anfaldsforebyggende) behandling ved en udtalelse fra speciallæge i neurologi eller neurokirurgi vurderes at være højst 2 % om året.

G. Psykiske sygdomme eller svækkelser

1) Undersøgelserne for kognitivt funktionsniveau (urskivetest og ord-genkaldelse) skal udføres ved fornyelse af helbredsgodkendelse fra det 70. år, og i øvrigt hvor der er begrundet mistanke om svækket kognitivt funktionsniveau.

2) Ved kognitiv svækkelse skal ansøgeren eller føreren henvises af egen læge eller speciallæge i psykiatri/geriatri eller neurologi til en vejledende helbredsmæssig køretest.

3) Helbredsgodkendelse kan kun udstedes, fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale og eventuelt med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning for ansøgere og letbaneførere,

a) der lider af alvorlige mentale forstyrrelser, medfødte eller erhvervet ved sygdomme, traumatiske lidelser eller neurokirurgiske indgreb,

b) der er alvorligt mentalt retarderede, eller

c) der lider af alvorlig alderdomssvækkelse, en alvorligt svækket dømmekraft, adfærd eller tilpasningsevne, der er knyttet til personligheden.

H. Alkohol, narkotika og lægemidler

Alkohol

1) Indtagelse af alkohol udgør en betydelig risiko for færdselssikkerheden. På grund af problemets alvor må der udvises stor årvågenhed fra lægeside.

2) Helbredsgodkendelse kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller personer, der er afhængige af alkohol, eller som ikke kan holde fremførsel af letbanekøretøj og indtagelse af alkohol adskilt.

3) For ansøgere eller personer, der har været kroniske alkoholikere (alkoholafhængighedssyndrom), kan helbredsgodkendelse kun udstedes, fornyes eller bevares efter en periode, hvori den pågældende beviseligt har været afholdende, og efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i psykiatri med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.

Narkotika og lægemidler

Misbrug:

Helbredsgodkendelse kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller letbaneførere, som er afhængige af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer.

Regelmæssig indtagelse:

Helbredsgodkendelse kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller letbaneførere, der regelmæssigt indtager euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, uanset disses form, når de kan nedsætte vedkommendes evne til uden risiko for at fremføre et letbanekøretøj, og hvis den indtagne mængde er så stor, at fremførsel af et letbanekøretøj påvirkes negativt. Det samme gælder alle andre lægemidler eller kombinationer af lægemidler, der påvirker evnen til at fremføre et letbanekøretøj.

I. Nyresygdomme

1) For ansøgere eller letbaneførere, der lider af alvorlig, irreversibel nyreinsufficiens, kan helbredsgodkendelse kun udstedes, fornyes eller bevares i særlige tilfælde efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i intern medicin og med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.

J. Andet

1) For ansøgere eller letbaneførere, der lider af en anden sygdom end de i pkt. A-I nævnte, som kan nedsætte evnen til på betryggende måde at fremføre et letbanekøretøj, kan helbredsgodkendelse kun udstedes, fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale og om nødvendigt med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.

2) For ansøgere eller personer, der har undergået en organtransplantation eller implantation af kunstige organer, der kan påvirke evnen til at fremføre et letbanekøretøj, kan helbredsgodkendelse udstedes, fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale og om nødvendigt med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning.


Bilag 3

Helbredskrav for trafikstyringspersonale

1. Generelle helbredskrav

Personen må ikke have helbredsproblemer eller være under en medicinsk behandling, der kan forårsage:

1.1. pludselig bevidstløshed,

1.2. nedsat opmærksomhed eller koncentration,

1.3. pludseligt tab af arbejdsevnen,

1.4. nedsat balance- eller koncentrationsevne, eller

1.5. betydelig begrænsning af bevægelsesevnen.

2. Krav til synsevnen

Der stilles følgende krav til synsevnen:

2.1. synsstyrke på afstand med eller uden korrektion: 0,8 (højre øje + venstre øje - målt separat); mindst 0,3 på det svagest seende øje,

2.2. maksimalværdier for korrigerende linser: langsynethed + 5/nærsynethed -8. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde, og efter udtalelse fra en øjenlæge, tillade værdier, der ligger uden for dette interval,

2.3. synsstyrke på kort og mellemlang afstand: tilstrækkelig med eller uden korrektion,

2.4. kontaktlinser og briller er tilladt, hvis de regelmæssigt kontrolleres,

2.5. normalt farvesyn. Der anvendes en anerkendt test, f.eks. Ishihara, suppleret af en anden anerkendt test, hvis nødvendigt,

2.6. synsfelt: normalt (ingen abnormitet af betydning for det arbejde, der skal udføres),

2.7. syn på begge øjne: fyldestgørende; kræves ikke, når en person har god adaptationsevne og tilstrækkelig kompenseringsevne. Kun i det tilfælde, hvor personen har mistet sit binokulære syn efter ansættelsen,

2.8. binokulært syn: skal være normalt og uden dobbeltsyn,

2.9. kontrastfølsomhed: god,

2.10. ingen fremadskridende øjensygdom, og

2.11. øjenimplantater, keratotomi og keratektomi er kun tilladt, hvis de kontrolleres årligt eller med en hyppighed, som Trafikstyrelsen fastsætter.

3. Krav til hørelsen

Tilstrækkelig hørelse skal være bekræftet ved toneaudiogram, dvs.:

3.1. hørelsen skal være tilstrækkelig til, at personen kan føre en telefonsamtale samt høre alarmtoner og radiobudskaber.

3.2. Følgende værdier anses for vejledende:

3.2.1. hørenedsættelsen må ikke være større end 40 dB ved 500 og 1000 Hz, og

3.2.2. hørenedsættelsen må ikke være større end 45 dB ved 2000 Hz for det øre, hvor hørelsen ved luftledning er dårligst.