Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Kapitel 2 Målgrupper
Kapitel 3 Differentieret vejledning
Kapitel 4 Indhold af vejledningen
Kapitel 5 Uddannelsesguiden og den nationale vejledningsenhed eVejledningen
Kapitel 6 Særlige vejledningsinitiativer
Kapitel 7 Vejledning om optagelse på produktionsskole
Kapitel 8 Vejledning i forbindelse med optagelse på almen voksenuddannelse og folkehøjskoler m.v.
Kapitel 9 Vejledning i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Kapitel 10 Underretningspligt
Kapitel 11 Undervisningsministeriets fælles datagrundlag
Kapitel 12 Samarbejde
Kapitel 13 Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål
Kapitel 14 Uddannelseskrav til vejlederne
Kapitel 15 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

I medfør af § 2, stk. 3, § 3, stk. 6, § 4, stk. 4, § 5, stk. 5, § 10, stk. 3, § 12 c, stk. 2, og § 15 e i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014, § 3, stk. 5, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2013, § 2, stk. 2, i lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avuloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 4. september 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Ungdommens Uddannelsesvejledning

§ 1. Vejledning efter denne bekendtgørelse varetages af kommunalbestyrelsen gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at vejledning til elever i ungdomsskolens heltidsundervisning varetages af ungdomsskolen. Vejledningen skal i givet fald følge reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Målgrupper

§ 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede eleverne i folkeskolen, herunder kommunale 10. klasser, jf. § 5.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede 15-17-årige unge, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tilbyde 18-24-årige unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse, og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, jf. §§ 6 og 8.

Stk. 4. Forpligtelsen efter stk. 2-3 omfatter unge, der har bopæl i det geografiske område, Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter.

Stk. 5. Vejledning til elever på frie grundskoler (friskoler og private grundskoler) og efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, som gives af kommunalbestyrelsen, jf. § 4 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., følger reglerne i denne bekendtgørelse og tilrettelægges efter aftale mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolerne under hensyntagen til skoleformernes særlige karakter.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at alle de af kommunens borgere, som har forældremyndighed over 15-17-årige unge, bliver orienteret om den uddannelses- og erhvervsvejledning, som kommunen tilbyder de unge, og om hvilke uddannelsesmuligheder de unge har efter at have opfyldt undervisningspligten.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at alle de af kommunens borgere, som har forældremyndighed over 15-17-årige unge, bliver orienteret om mulige konsekvenser af, at pligten efter § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet ikke overholdes, jf. lov om en børne- og ungeydelse.

Stk. 3. Har den unges forældre et andet modersmål end dansk, skal kommunalbestyrelsen så vidt muligt sørge for en orientering, der sprogligt er målrettet forældrene.

Stk. 4. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tilrettelægge vejledningen af unge under 18 år således, at forældremyndighedens indehaver inddrages i vejledningen og i den unges uddannelsesplanlægning.

Kapitel 3

Differentieret vejledning

§ 4. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige prioritering tilpasses den enkelte unges behov og forudsætninger, således at en særlig vejledningsindsats gives til elever, der ikke er uddannelsesparate, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætter en særlig vejledningsindsats overfor ikke-uddannelsesparate elever, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Den særlige indsats iværksættes i samarbejde med skolens leder, således at vejledningsindsatsen kan understøtte den indsats, som skolens leder iværksætter for, at eleven kan blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse.

Stk. 3. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning bliver bekendt med, at en ung har funktionsnedsættelse i form af specifikke læse- og skrivevanskeligheder, som ikke tidligere er identificeret, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætte screening af den unge for ordblindhed for at afdække eventuelt støttebehov ved gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Resultatet af screeningen stilles til rådighed for den ungdomsuddannelsesinstitution, som den unge søger optagelse på, ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed til dette formål. Dette gælder også dokumentation for andre former for funktionsnedsættelse, som Ungdommens Uddannelsesvejledning er bekendt med.

Kapitel 4

Indhold af vejledningen

Indholdet af vejledningen i folkeskolen

§ 5. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv i folkeskolen, herunder kommunale 10. klasser, tilrettelægges, så den omfatter følgende aktiviteter:

1) Kollektiv vejledning i 7.-9. klasse samt i 10. klasser.

2) Forberedelse og udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

3) Introduktion til ungdomsuddannelser.

4) Informationsmøder for elever og forældre.

5) Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne, herunder for- og efterbehandling, jf. § 2 i bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

6) Brobygningsforløb i 9. klasse for elever, der er vurderet ikke- uddannelsesparate i 8. klasse, jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

7) Brobygningsforløb i 10. klasse, jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

8) Særlige initiativer, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, og § 33, stk. 3-7.

9) Mentorer i 9. og 10. klasse, jf. §§ 11 og 12.

10) Praktikforløb, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 3 og 4, og § 33, stk. 5.

Stk. 2. Vejledningen skal ses i sammenhæng med og bygger oven på den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job. Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning kan inddrages i gennemførelse af undervisningen.

Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. – 9. og 10. klasse.

Stk. 4. Kollektiv vejledning er klassebaserede (eller tilsvarende) vejledningsaktiviteter, som har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse. I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag. I den kollektive vejledning indgår som minimum de vejledningsaktiviteter, som er nævnt i stk. 5, og som samlet skal bidrage til at kvalificere elevernes valg af uddannelse og job og sammentænkes med undervisningen i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job, jf. stk. 2.

Stk. 5. I den kollektive vejledning skal indgå:

1) indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf,

2) vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse,

3) introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledningen, jf § 9, og

4) orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.

Stk. 6. Vejledningsforløbet, jf. stk. 1, herunder den kollektive vejledning skal gives, så det understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Stk. 7. Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Ungdommens Uddannelsesvejledning tilrettelægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i denne elevgruppes særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning konkret, hvordan gruppevejledning og individuel vejledning kan supplere hinanden. Hvor gruppevejledning med fordel kan anvendes for blandt andet at understøtte valgparathed hos den enkelte, benyttes denne.

Indholdet af vejledningen efter grundskolen og 10. klasse

§ 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det gælder dog ikke unge, der er i beskæftigelse i mere en 30 timer om ugen (fuldtidsbeskæftigelse).

Stk. 2. Vejledningen skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionen også tilbydes unge, der er i risiko for at afbryde et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed, jf. § 17, stk. 3.

Stk. 3. Vejledningen koordineres med andre kommunale vejledningstilbud, der retter sig mod målgruppen, herunder vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der er beskæftiget med den unge.

Stk. 4. Vejledningen omfatter gruppevejledning og individuel vejledning samt bistand til at løse praktiske problemer i forbindelse med den unges bestræbelser på at begynde på en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Stk. 5. Hvor det ikke er muligt at komme i kontakt med den unge skriftligt, elektronisk eller telefonisk, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning sørge for, at der rettes personlig henvendelse til den unge.

Stk. 6. Hvis den unge ønsker at søge optagelse på en produktionsskole, skal vejledningen tillige omfatte en målgruppevurdering fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. kapitel 7.

Stk. 7. Hvis den unge anmoder om et uddannelsestilbud efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, sørger Ungdommens Uddannelsesvejledning for at tilvejebringe det nødvendige grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning herom, jf. kapitel 9.

§ 7. Vejledningen af 15-17-årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

Stk. 2. I vejledningen kan anvendes de tilbud, der fremgår af bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

§ 8. Vejledningen af 18-24-årige unge tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats, jf. § 4, stk. 1, og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan på initiativ fra og finansieret af jobcenteret yde vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg.

Stk. 2. Vejledningen skal tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.

Stk. 3. Vejledningen bygger på den vejledning, som den unge tidligere har modtaget, herunder en tidligere udarbejdet uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

Stk. 4. I vejledningen kan indgå udarbejdelse af en ny eller revideret uddannelsesplan, jf. dog §§ 13-16.

Kapitel 5

Uddannelsesguiden og den nationale vejledningsenhed eVejledningen

§ 9. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal sørge for, at den nationale virtuelle vejledningsportal, www.uddannelsesguiden.dk, og den nationale vejledningsenhed, som tilbyder personlig vejledning gennem virtuelle kommunikations og vejledningsværktøjer (eVejledningen), anvendes i vejledningen. Herunder skal Ungdommens Uddannelsesvejledning i relevant omfang sørge for at henvise unge til Uddannelsesguiden og eVejledningen, jf. § 5 stk. 5.

Kapitel 6

Særlige vejledningsinitiativer

Vejledningsinitiativer ved overgangen til ungdomsuddannelse

§ 10. Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætter for ikke-uddannelsesparate elever fra 8. klasse i samarbejde med skolens leder en målrettet indsats, jf. § 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der igennem Ungdommens Uddannelsesvejledning for elever i folkeskolens 9. og 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, etableres en mentorordning, jf. § 11, eller i helt særlige tilfælde en anden indsats i overgangen til ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Den særlige anden indsats kan gives til elever, som er vurderet uddannelsesparate sent i skoleforløbet, og hvor det vurderes, at der er en stærkt forøget risiko for, at eleven ikke påbegynder uddannelsen.

Mentorer i 9. og 10. klasse

§ 11. Mentorer yder en personlig støtte, der kan tilbydes elever i 9. og 10. klasse, som skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelse.

Stk. 2. På kommunalbestyrelsens initiativ etableres et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og områdets ungdomsuddannelsesinstitutioner om anvendelse af mentorer. Det lokale samarbejde skal sikre et tæt samspil med andre mentorordninger og kommunen og blandt andet medvirke til, at eleven kan have den samme mentor i 9. klasse, 10. klasse og de indledende dele af ungdomsuddannelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at den enkelte mentor er tilstrækkelig forberedt på den aktuelle mentoropgave, og at vedkommende har de nødvendige forudsætninger for at kunne løfte opgaven til gavn for den unge.

§ 12. Den unge skal give sit samtykke til at få en mentor tilknyttet, og for unge under 18 år skal forældremyndighedens indehaver ligeledes give sit samtykke hertil.

Kapitel 7

Vejledning om optagelse på produktionsskole

§ 13. Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, om unge med bopæl i kommunen, der agter at ansøge eller har ansøgt om optagelse på en produktionsskole, tilhører produktionsskolernes målgruppe, jf. lov om produktionsskoler.

Stk. 2. Vurderingen udføres efter anmodning fra den unge eller fra produktionsskolen på den unges vegne.

Stk. 3. Vurderingen skal foretages umiddelbart og senest 14 dage efter den unges eller produktionsskolens henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 4. Den unge har efter anmodning krav på at få foretaget en ny vurdering 6 måneder efter, at en tidligere vurdering har fundet sted.

Stk. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager vurderingen, jf. stk. 1, ud fra en helhedsvurdering af den unges kort- og langsigtede uddannelsesmæssige muligheder, hvor den unges erfaringer fra gennemførte og eventuelt afbrudte skole-, uddannelses- og beskæftigelsesforløb inddrages. Der gennemføres mindst en samtale med den unge.

Stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal i forbindelse med vurderingen tillige tilbyde den unge vejledning og udarbejdelse af en uddannelsesplan, jf. § 6.

Stk. 7. Vurderingen, jf. stk. 1, skal være skriftlig.

Stk. 8. Inden for de første 6 måneder efter vurderingen skal Ungdommens Uddannelsesvejledning ved henvendelse fra en produktionsskole, som den unge ansøger om optagelse på, oplyse om resultatet af vurderingen efter stk. 1. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet, at den unge tilhører målgruppen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning tillige sende kopi af vurderingen til produktionsskolen, hvis der anmodes herom.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1–8 finder tilsvarende anvendelse for unge, der er udgået fra en dansk skole i Sydslesvig, jf. produktionsskolelovens § 1, stk. 6, 2. pkt. Opgaverne påhviler Ungdommens Uddannelsesvejledning i den ansøgte produktionsskoles beliggenhedskommune.

Kapitel 8

Vejledning i forbindelse med optagelse på almen voksenuddannelse og folkehøjskoler m.v.

§ 14. Unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, kan ansøge om at modtage undervisning efter lov om almen voksenuddannelse, hvis uddannelsesforløbet indgår i en uddannelsesplan, som den unge har udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse m.v.

§ 15. Unge uden en kompetencegivende uddannelse, der er mindst 17½ år og endnu ikke fyldt 25 år, kan ansøge om at få et kursusophold med mentorstøtte på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, jf. lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges bopælskommune skal vurdere, om den unge, der ansøger om kursusophold efter stk. 1, tilhører målgruppen af unge, der med fordel kan tage et kursus på en fri kostskole med mentorstøtte.

Stk. 3. Hvis den unge tilhører målgruppen, jf. stk. 2, udarbejdes en uddannelsesplan i samarbejde med den unge og forældremyndighedens indehaver, hvis den unge ikke er fyldt 18 år. Af uddannelsesplanen skal det fremgå, at den unge med fordel kan tage kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole med mentorstøtte. Uddannelsesplanen sendes til den folkehøjskole m.v., hvorpå den unge søger optagelse.

Kapitel 9

Vejledning i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

§ 16. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Kapitel 10

Underretningspligt

§ 17. Når en ung under 25 år, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, optages på, afbryder eller gennemfører et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed, skal uddannelsesinstitutionen underrette Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, herom.

Stk. 2. Ved indgåelse og ophævelse af uddannelsesaftaler efter lov om erhvervsuddannelser underretter den skole, der foretager registreringen af uddannelsesaftalen eller ophævelsen, Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, herom.

Stk. 3. Når uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed uden at påbegynde et nyt, skal institutionen straks tage kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregistret, med henblik på at fastholde den unge i uddannelse, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 4. Når den unge er under 18 år, og uddannelsesinstitutionen foretager underretning efter stk. 1-2 og kontakt efter stk. 3, skal uddannelsesinstitutionen tillige underrette forældremyndighedens indehaver.

Stk. 5. Underretningen efter stk. 1 og 2 og kontakt efter stk. 3 skal ske elektronisk via Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf. § 18, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, og skal ske uden unødigt ophold. Underretningen af forældremyndighedens indehaver, jf. stk. 4, skal ske samtidigt med underretningen af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kapitel 11

Undervisningsministeriets fælles datagrundlag

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at oplysninger på individniveau om unges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status elektronisk bliver indberettet til det fælles datagrundlag i Undervisningsministeriet, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Kapitel 12

Samarbejde

§ 19. Med henblik på at tilvejebringe en sammenhængende og koordineret vejledningsindsats skal Ungdommens Uddannelsesvejledning indgå i et samarbejde med de regionale vejledningscentre (Studievalg), ungdomsuddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner, jobcentre, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, skoler og institutioner, der udbyder folkeoplysende aktiviteter, institutioner, der udbyder uddannelse og undervisning til unge med særlige behov, skoleforvaltningen, herunder pædagogisk psykologisk rådgivning, socialforvaltningen, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) samt Ungdommens Uddannelsesvejledning i andre geografiske områder, hvor dette samarbejde er relevant.

Stk. 2. Samarbejdet skal omfatte konkrete vejledningsaktiviteter samt udvikling, tilrettelæggelse og koordinering af den samlede vejledningsindsats.

Stk. 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af vejledningsaktiviteterne, jf. kapitlerne 3 og 4, skal ske i samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og de uddannelsesinstitutioner og virksomheder m.v., der står for gennemførelsen af aktiviteterne. Samarbejdet omfatter bl.a. aktiviteternes formål, indhold og varighed og tidsmæssig placering på året.

§ 20. Med henblik på at tilvejebringe et helhedsorienteret vejledningsforløb i folkeskolen tilrettelægges indsatsen i henhold til kapitel 4 i samarbejde med skolens leder.

Stk. 2. Skolens leder sikrer, at vejledningsforløbet sker i tilknytning til folkeskolens løbende interne evaluering, jf. folkeskolelovens regler herom.

Stk. 3. Skolens leder sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan foregå inden for skolens fysiske rammer og i elevens undervisningstid.

Stk. 4. Skolens leder stiller egnede lokaler til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor samtaler kan finde sted, undervisnings- og vejledningsmaterialer kan opbevares, og IT-udstyr kan anvendes.

Stk. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan indgå hensigtsmæssigt i skolens samlede planlægning og undervisning.

Stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning afholder møder med grundskolerne, udbyderne af 10. klasse og ungdomsuddannelsesinstitutionerne på baggrund af underretningen fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne om elevernes udbytte af undervisningen, jf. kapitel 3 a i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Kapitel 13

Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål

§ 21. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal have et system til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den vejledning, der udbydes. Systemet skal, med udgangspunkt i de i henhold til kapitel 1 og § 10, stk. 1, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., opstillede mål og rammer, som minimum belyse vejledningens omfang, resultater og effekter samt samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre aktører, jf. § 19, stk. 1.

§ 22. Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder årligt en plan for opfølgning med henblik på at gennemføre den udvikling af vejledningen, som resultaterne af kvalitetssikringssystemet giver anledning til.

§ 23. Som en del af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring indgår som minimum følgende:

1) Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet for de elever, der vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

2) En årlig brugerundersøgelse, der omfatter de personer, der er modtagere af vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

3) Opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakter den unge, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

4) Opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

5) Andel af 15-17-årige unge, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes ikke-uddannelsesparate.

§ 24. Ungdommens Uddannelsesvejledning offentliggør en beskrivelse af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring og de opnåede resultater på en lettilgængelig måde på de berørte kommuners hjemmesider.

Kapitel 14

Uddannelseskrav til vejlederne

§ 25. Vejledningen efter denne bekendtgørelse skal varetages af personer, der har enten en professionsbacheloruddannelse i forvaltning med studieretning i uddannelses- og erhvervsvejledning, en diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning eller masteruddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Vejledningen kan endvidere varetages af:

1) Personer, som har mindst 5 års erhvervserfaring som vejleder og har gennemført en af følgende tidligere vejlederuddannelser:

a) Skole- og/eller ungdomsvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole m.fl.).

b) Voksenvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse m.fl.).

c) Uddannelsen som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse).

d) Studievejlederuddannelsen for studievejledere på gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (Undervisningsministeriet).

e) Grunduddannelsen for uddannelsesvejledere inden for almen voksenuddannelse (Undervisningsministeriet).

2) Personer, som har mindst 3 års erhvervserfaring som vejleder og inden den 1. august 2008 har gennemført de tre basismoduler i diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning.

3) Personer, der kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau ved en realkompetencevurdering.

Stk. 3. Ved alle nyansættelser skal ansøgeren opfylde uddannelseskravet eller dokumentere sine kompetencer efter stk. 1 eller 2. Er det ikke muligt at ansætte en egnet ansøger, der opfylder kravene efter stk. 1 eller 2, kan der ansættes ansøgere, som herefter indgår i kommunalbestyrelsens efteruddannelsesplaner, jf. stk. 4.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal have en plan for, hvornår alle vejledere kan leve op til uddannelseskravene i stk. 1 og 2.

Kapitel 15

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 4, stk. 3, træder dog først i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv ophæves den 1. august 2014.

Undervisningsministeriet, den 30. juni 2014

P.M.V.
Lars Mortensen

/ Lone Basse