Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 - Børnehaveklassen Kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for børnehaveklassen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

I medfør af § 11, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

Formål for børnehaveklassen

§ 1. Eleverne skal i børnehaveklassen have lagt fundamentet for deres alsidige udvikling ved at give den enkelte elev udfordringer, der udvikler elevens nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør eleven fortrolig med skolen. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

Stk. 2. Børnehaveklassens pædagogiske profil skal skabe sammenhæng både mellem elevernes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklassen og de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem. Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som eleverne har tilegnet sig i familie og dagtilbud og fritid.

Stk. 3. Eleverne skal i børnehaveklassen udvikle lyst og engagement til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til grundlaget for elevernes videre skolegang.

Obligatorisk sprogvurdering

§ 2. I begyndelsen af børnehaveklassen foretages som led i undervisningen en sproglig vurdering af eleverne, således at undervisningen kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs sproglige kompetencer og forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentiering.

Kompetencemål og færdigheds- og vidensmål mv.

§ 3. I bilag 1 til denne bekendtgørelse er fastsat kompetencemål, færdigheds- og vidensmål og opmærksomhedspunkter for børnehaveklassen.

Stk. 2. Kompetencemål angiver fælles mål for, hvilke kompetencer eleverne skal have tilegnet sig ved afslutningen af børnehaveklassen. Færdigheds- og vidensmål angiver fælles mål for, hvilke færdigheder og hvilken viden eleverne skal have tilegnet sig ved afslutningen af børnehaveklassen.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 260 af 31. marts 2009 om undervisning i børnehaveklassen.

Undervisningsministeriet, den 1. juli 2014

Christine Antorini

/ Ole Hvilsom Larsen


Bilag 1 - Børnehaveklassen

Kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for børnehaveklassen

Kompetencemål for børnehaveklassen

Sprog

Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

Matematisk opmærksomhed

Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer.

Naturfaglige fænomener

Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

Kreative og musiske udtryksformer

Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama.

Krop og bevægelse

Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen.

Engagement og fællesskab

Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre.

Færdigheds- og vidensmål for kompetenceområdet sprog

Samtale

1. fase: Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig. Eleven har viden om talesprogets funktioner.

Fortælling

1. fase: Eleven kan gengive indhold af tekster. Eleven har viden om fortællestruktur i fakta og fiktion.

Sproglig bevidsthed

1. fase: Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse. Eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord- og sætningsdannelse.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z).

Skrivning

1. fase: Eleven kan eksperimentere med at skrive små tekster. Eleven har viden om det alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning.

Læsning

1. fase: Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier. Eleven har viden om læseretning og enkle ordlæsestrategier.

It og digitale medier

1. fase: Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog. Eleven har viden om ikoner og værktøjer i digitale medier.

Færdigheds- og vidensmål for kompetenceområdet matematisk opmærksomhed

Tal

1. fase: Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal. Eleven har viden om talsymbolerne og deres ordning.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan genkende og ordne talsymbolerne og anvende dem til antalsbestemmelse.

Antal

1. fase: Eleven kan bestemme antal i hverdagssituationer. Eleven har viden om metoder til antalsbestemmelse.

Figurer og mønstre

1. fase: Eleven kan gengive og beskrive enkle figurer og mønstre, herunder i digitale medier. Eleven har viden om enkle geometriske figurer og mønstre.

Sprog og tankegang

1. fase: Eleven kan anvende enkle forklaringer i forbindelse med placering og størrelse. Eleven har viden om enkle matematiske begreber.

Færdigheds- og vidensmål for kompetenceområdet naturfaglige fænomener

Årets gang

1. fase: Eleven kan forbinde vejrfænomener til årstiderne. Eleven har viden om årets rytme i Danmark.

Dyr og planter

1. fase: Eleven kan genkende dyr og planter i nærområdet. Eleven har viden om inddeling af dyr og planter i grupper.

Bæredygtighed

1. fase: Eleven kan tage hensyn til naturen ved at tilpasse sin adfærd og leg. Eleven har viden om hensigtsmæssig adfærd i naturen.

Naturnysgerrig

1. fase: Eleven kan undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer. Eleven har viden om måder at undersøge natur på.

Færdigheds- og vidensmål for kompetenceområdet kreative og musiske udtryksformer

Oplevelse

1. fase: Eleven kan fortælle om egne oplevelser af billeder, musik og drama. Eleven har viden om basale karakteristika for kunstneriske genrer.

Fremstilling

1. fase: Eleven kan eksperimentere med egne udtryk i billeder, musik og drama alene og i fællesskab. Eleven har viden om basale redskaber og teknikker inden for billeder, musik og drama.

Kommunikation

1. fase: Eleven kan anvende digitale medier i bearbejdelsen af oplevelser og i kreative udtryk. Eleven har viden om digitale medier.

Færdigheds- og vidensmål for kompetenceområdet krop og bevægelse

Fysisk aktivitet

1. fase: Eleven kan bruge kroppen varieret. Eleven har viden om motorik og kroppens opbygning.

Bevægelse og leg

1. fase: Eleven kan lege alsidigt. Eleven har viden om legeformer, herunder digitale lege.

Krop og hygiejne

1. fase: Eleven behersker basal personlig hygiejne. Eleven har viden om bakterier og hygiejne regler.

Det sunde valg

1. fase: Eleven kan sammensætte et sundt måltid. Eleven har viden om kostråd.

Rundt på min skole

1. fase: Eleven kan færdes sikkert på skolens områder. Eleven har viden om skolens regler og fysiske rammer.

Trafik og færdsel

1. fase: Eleven kan begå sig i trafikken. Eleven har viden om enkle trafikregler.

Færdigheds- og vidensmål for kompetenceområdet engagement og fællesskab

Deltagelse

1. fase: Eleven kan opbygge og efterleve klassens normer. Eleven har viden om skolenormer, herunder normer for digital adfærd.

Engagement

1. fase: Eleven kan tage initiativ og fastholde valg. Eleven har viden om mulighed for indflydelse i sociale og faglige fællesskaber.

Samvær og samarbejde

1. fase: Eleven kan etablere og vedligeholde positive relationer. Eleven har viden om spilleregler for samvær.

Følelser

1. fase: Eleven kan handle hensigtsmæssigt på egne og andres følelser. Eleven har viden om følelser og deres udtryk.

Selvopfattelse

1. fase: Eleven kan vurdere egne styrker og svagheder. Eleven har viden om, at personer er forskellige.