Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00657

Resumé

HER&NU skrev på forsiden ”[Kendis’] svære tid HJEMLØS”. Selvom personens bolig var solgt på tvangsauktion, var hun hverken hjemløs eller boligløs. Pressenævnet kritiserer HER&NU for at bringe en urigtig overskrift.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Hjemmesiden herognu.dk

En del af klagen angår herognu.dk. Da internetsiden herognu.dk, hvori den påklagede artikel blev bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om medier omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over

herognu.dk hører således ikke under nævnets kompetence, og denne del af klagen afvises derfor.

Klagen vedrørende artiklen i papirudgaven HER&NU realitetsbehandles.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Krænkende oplysninger bør forelægges for den, der kan være krænket, jf. punkterne A.1 og A.3.

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at huset beliggende på [Vejnavn] – som oplyst i artiklen – er solgt på tvangsauktion. Da oplysningerne om auktionen herefter må anses for korrekte, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere bladet for ikke at kontrollere dem yderligere.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6.

Ifølge [Klager] har hun ikke været boligløs. Pressenævnet finder herefter, at overskriften ”[Klager]s svære tid HJEMLØS” kan virke krænkende og er uden dækning i artiklen og de faktiske forhold. Nævnet udtaler derfor kritik af HER&NU for overskriftens formulering.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at

meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse, kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.

[Klager] er ikke med på billederne af huset på [Vejnavn]. De offentliggjorte billeder af huset er ifølge HER&NUs oplysninger taget fra offentlig vej, hvorfor nævnet ikke finder grundlag for at kritisere avisen for at offentliggøre billederne.

Genmæle

Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Under henvisning til det ovenfor anførte under god presseskik, finder Pressenævnet, at [Klager] er berettiget til et genmæle vedrørende forsideoverskriften ”[Klager]s svære tid HJEMLØS”.

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. retningslinjerne i lovens § 39, pålægges den ansvarshavende redaktør af HER&NU at offentliggøre følgende forsidehenvisning:

”Pressenævnet kritiserer HER&NU for [Klager]-historie”

På en fremtrædende plads inde i bladet pålægges redaktøren at bringe billedet af [Klager] bragt på forsiden 7. maj 2014 med følgende tekst:

”[rubrik]

Pressenævnet kritiserer HER&NU

[tekst]

”[Klager]s svære tid HJEMLØS” stod der på HER&NUs forside i maj, men det var ikke rigtigt.

[Klager] og hendes kærestes bolig var blevet solgt på tvangsauktion, men hun var ikke hjemløs.

Pressenævnet finder, at overskriften er både urigtig og kan virke krænkende for [Klager], og udtaler derfor kritik af HER&NU.

Da overskriften ”[Klager]s svære tid HJEMLØS” samtidig kan være skadelig for [Klager], har hun ret til at komme til orde og oplyse, at hun på intet tidspunkt har været hjemløs.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på www.pressenaevnet.dk”

[Klager] har ved advokat Jens Christian Dreyer klaget til Pressenævnet over en artikel bragt den 7. maj 2014 i bladudgaven af HER&NU og på www.herognu.dk, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

HER&NU bragte den 7. maj 2014 et billede af [Klager]s ansigt under forsideoverskriften ”[Klager]s svære tid HJEMLØS”.

Inde i bladet på side 45 fremgik overskriften ”Huset solgt for det halve! Så faldt hammeren”. Af artiklen fremgår følgende:

”[Klager] må nu endegyldigt slæbe guldstolen i flyttevognen og finde en ny entré at tage sine såkaldte selfies fra. Huset på [Vejnavn og husnummer] i Hellerup er nemlig blevet solgt til under det halve af, hvad det ifølge salgsopstillingen stod udbudt til. Det skete under en såkaldt 2. auktion, hvor højstbydende pris på 30,3 millioner kr. afgjorde [Klager] og hendes kæreste, entreprenøren [Person A]s, fremtidige skæbne.

Huset var ifølge salgsopstillingen sat til svimlende 65 millioner kr., men blev ved den første tvangsauktion kun budt 21 mio.kr. hvilket ikke var tilfredsstillende ifølge konkursboet.

Siden har [Person A], ifølge sin advokat, fået lavet reparationer i huset, der har lidt skade efter stormen Bodil. Dette er dog sket uden boets samtykke. Men det var nok ikke en dum ide, idet det har skubbet buddet i vejret med 9,3 millioner kr. Hvor parret og [Klager]s søn, [Søn], flytter hen, vides endnu ikke.”

På samme side var ejendommen vist på to fotografier. Det ene billede viste vejskiltet ”[Vejnavn]” taget fra gaden ind mod huset. Det andet billede viste en flyttebil i indkørslen til ejendommen.

En lignende artikel blev samme dag bragt på herognu.dk.

Advokat Jens Christian Dreyer anmodede den 14. maj 2014 HER&NU om at få bragt et genmæle. Det afviste bladet 19. maj 2014. [Klager]s klage er indbragt for Pressenævnet 27. maj 2014.

Yderligere oplysninger

Statstidende.dk offentliggjorde den 11. april 2014, at der ville blive afholdt anden tvangsauktion over ejendommen på [Vejnavn] den 30. april 2014.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Advokat Jens Christian Dreyer har anført, at HER&NU ved udsagnet ”[Klager]s svære tid HJEMLØS” har angivet fejlagtige og krænkende oplysninger.

Artiklen har været skadelig i forhold til [Klager] samt hendes familie, venner og i arbejdsmæssig henseende. Overskriften har bl.a. bevirket, at [Klager]s samarbejdspartner i forbindelse med hendes cremeserie har draget en parallel mellem at være hjemløs og at have en dårlig økonomisk situation. Oplysningerne har ikke været efterprøvet hos [Klager], som på intet tidspunkt har været hjemløs. Oplysningerne i artiklen må betragtes som særdeles grove og i strid med reglerne for god presseskik. Herudover har HER&NU taget billeder af privat grund uden [Klager]s samtykke.

Advokat Jens Christian Dreyer har endelig anført, at [Klager] er berettiget til at få bragt et genmæle.

2.2 HER&NUs synspunkter

HER&NU har ved advokat Frederik Stege anført, at oplysningerne i artiklen er korrekte. Huset, som [Klager] tidligere har boet i, er blevet solgt på tvangsauktion, og hun har derfor været nødt til at flytte.

De bragte oplysninger i artiklen er hverken skadelige eller krænkende for klager. Artiklen indeholder faktuelle oplysninger bl.a. i forhold til tidligere salgspris samt endelig salgspris på auktion. Artiklen omtaler ikke klagers økonomiske situation hverken direkte eller indirekte. Det er korrekt, at hun har været nødt til at flytte pga. salget.

Forsideoverskriften ”[Klager]s svære tid - HJEMLØS” er hverken ukorrekt eller krænkende for klager, og der har derfor ikke været nogen pligt til at forelægge hende den. Det må være kendeligt for læseren, at der med [Klager]s status som hjemløs henvises til, at hun er nødsaget til at flytte som følge af hussalget. Dermed er der dækning for ordet ”hjemløs” i artiklen. Ordet ”hjemløs” bruges i almindelig tale for den situation, hvor man skal finde et nyt sted at bo, fordi ens tidligere bolig er blevet solgt.

De bragte oplysninger og de bragte fotografier i artiklen krænker ikke privatlivets fred. Billederne er taget fra et offentligt tilgængeligt sted, og hverken klager eller hendes nærmeste er affotograferet på fotografierne. Klager er en offentlig person, og må derfor forvente, at medierne skriver om hendes boligsituation.

Klagers anmodning om genmæle er afvist, da oplysningerne i artiklen er korrekte.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og Otto Juhl Nielsen.

Hjemmesiden herognu.dk

En del af klagen angår herognu.dk. Da internetsiden herognu.dk, hvori den påklagede artikel blev bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om medier omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over herognu.dk hører således ikke under nævnets kompetence, og denne del af klagen afvises derfor.

Klagen vedrørende artiklen i papirudgaven HER&NU realitetsbehandles.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Krænkende oplysninger bør forelægges for den, der kan være krænket, jf. punkterne A.1 og A.3.

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at huset beliggende på [Vejnavn] – som oplyst i artiklen – er solgt på tvangsauktion. Da oplysningerne om auktionen herefter må anses for korrekte, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere bladet for ikke at kontrollere dem yderligere.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6.

Ifølge [Klager] har hun ikke været boligløs. Pressenævnet finder herefter, at overskriften ”[Klager]s svære tid HJEMLØS” kan virke krænkende og er uden dækning i artiklen og de faktiske forhold. Nævnet udtaler derfor kritik af HER&NU for overskriftens formulering.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at

meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse, kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.

[Klager] er ikke med på billederne af huset på [Vejnavn]. De offentliggjorte billeder af huset er ifølge HER&NUs oplysninger taget fra offentlig vej, hvorfor nævnet ikke finder grundlag for at kritisere avisen for at offentliggøre billederne.

Genmæle

Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Under henvisning til det ovenfor anførte under god presseskik, finder Pressenævnet, at [Klager] er berettiget til et genmæle vedrørende forsideoverskriften ”[Klager]s svære tid HJEMLØS”.

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. retningslinjerne i lovens § 39, pålægges den ansvarshavende redaktør af HER&NU at offentliggøre følgende forsidehenvisning:

”Pressenævnet kritiserer HER&NU for [Klager]-historie”

På en fremtrædende plads inde i bladet pålægges redaktøren at bringe billedet af [Klager] bragt på forsiden 7. maj 2014 med følgende tekst:

”[rubrik]

Pressenævnet kritiserer HER&NU

[tekst]

”[Klager]s svære tid HJEMLØS” stod der på HER&NUs forside i maj, men det var ikke rigtigt.

[Klager] og hendes kærestes bolig var blevet solgt på tvangsauktion, men hun var ikke hjemløs.

Pressenævnet finder, at overskriften er både urigtig og kan virke krænkende for [Klager], og udtaler derfor kritik af HER&NU.

Da overskriften ”[Klager]s svære tid HJEMLØS” samtidig kan være skadelig for [Klager], har hun ret til at komme til orde og oplyse, at hun på intet tidspunkt har været hjemløs.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på www.pressenaevnet.dk”

Afgjort den 24. juni 2014