Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om løn, tillæg og ydelser for personel udsendt i international tjeneste

Gældende for observatører og stabsofficerer udsendt for Danmark

til tjeneste ved FN, NATO, EU eller OSCE

Ref.:

a. Rapporter vedrørende aflønning af FN-styrker mv. afgivet af den af Forsvarsministeriet nedsatte arbejdsgruppe vedr. FN-ydelser m.v. for danske styrker m.fl. i udlandet (AGFNYS) pr. december 1992, februar 1993 og december 1994.

b. Forsvarsministeriets skrivelse nr. 6.kt.87-56678-12.2106 af 5. november 1992.

c. New CTO policy for UNMOs, CIVPOL and MLOs af 18. januar 2001.

d. UN fax om forvaltning af CTO fra chief AIMS/PMSS/FALD/DPKO af 18. januar 2001.

e. FPT skrivelse 0515475- af 13. juni 2005: ”Ydelser til personel i forsvaret, der udsendes til internationale operationer i udlandet”.

f. Lov om forsvarets personel af 20. juni 2006.

g. FPT skrivelse 0802122-2 af 1. februar 2008: ”Direktiv vedr. forvaltning af 2. leaverejse under udsendelse i internationale operationer i 6 måneder”.

h. Aftaler indgået mellem forsvaret og de forhandlingsberettigede faglige organisationer. Se Lønportalen på FIIN for de enkelte aftaler.

i. FPTBST 408-17: Om ekstraordinær tjenestefrihed.

j. FPTBST 564-42: Godtgørelse af merudgifter.

k. FPTBST 566-1: Satser for time- og dagpenge mv.

l. FPTBST 566-3: Bestemmelse vedr. lønninger mv.

m. FPT skrivelse 2008/024222 – 341315 af 10. november 2008 samt bilag: ”Ny prioritetsrækkefølge for afvikling af frihed”.

n. FPT skrivelse 2013/015321-1100408 af 10. juni 2013: ”Retningslinjer for forhandlingerne vedr. lokal løndannelse (ny løn) efteråret 2013 for personel udsendt til internationale operationer (INTOPS).

Bilag: (kan rekvireres ved Forsvarets Personeltjeneste)

1. CTO Policy for Military Observers and Civilian Police

2. MSA i oversigt (2009)

GENERELT

Bestemmelsesgrundlaget er udarbejdet i overensstemmelse med kommissoriet for Arbejdsgruppen vedr. FN-ydelser m.v. for danske styrker m.fl. i udlandet (AGFNYS) nedsat af Forsvarsministeriet ved skrivelse nr. 6.kt.87-56678-12.2106 af 5. november 1992.

1.1. Formål.

Bestemmelsen beskriver aflønningsforholdene for personel udsendt til tjeneste som FN-observatører, FN-stabsofficerer eller lignende i internationale missioner.

1.2. Afgrænsning.

Bestemmelsen omfatter personel, der inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde udsendes til tjeneste i internationale missioner med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer i udlandet på mandat fra fx FN, NATO, EU eller OSCE, og som har en organisatorisk post i missionen som observatør, stabsofficer eller lignende.

Bestemmelsen omfatter alene missionsrelaterede tillæg møntet på planlagt udsendte observatører/stabsofficerer i internationale operationer (INTOPS ).

Bestemmelsen omfatter ikke særskilte forhold for en række specialister, herunder tillæg, der ikke knytter sig til missionen. I den forbindelse henvises til de enkelte overenskomster og organisationsaftaler.

Der skelnes som hovedregel mellem en tjenesterejse og en planlagt udsendelse efter 28 dage i henhold til Tjenesterejseaftalen, Kapitel 5, Særlige bestemmelser om udstationering, §§ 33-35. Som udgangspunkt anses udsendelser i 28 dage eller mindre derfor som tjenesterejser, hvorfor de ikke er omfattet af denne bestemmelses retningslinjer om INTOPS ydelser.

1.3. Anvisning af løn mv.

Aflønning under udsendelse gennemføres i henhold til de for den enkelte personelkategori gældende aftaler og overenskomster for ansættelse i stillinger i forsvaret. Officerer på lederniveau til tjeneste som observatører ved fx FN, NATO, EU eller OSCE aflønnes efter basisløngruppe 4. Andre personelgrupper aflønnes ordinært.

Løn og ydelser, som ikke udbetales af FN i den pågældende mission, iværksættes ved Forsvarets Personeltjenestes foranstaltning, og vil blive indsat på den udsendtes lønkonto (Nemkonto) i Danmark. Lønsedler vil fremgå af e-boks.

Forsvarets udsendte er omfattet af dansk lovgivning herunder de almindelige regler for betaling af skat i Danmark.

Tillæg, der oppebæres forinden udsendelse, kan enten bevares eller bortfalde under udsendelsen afhængig af gældende aftaler for de enkelte tillæg.

Forsvarets udsendte er omfattet af reglerne vedrørende Ny Løn, hvor der til brug for de centrale forhandlinger afsættes en central ramme til forhandling af engangsvederlag for personel udsendt til tjeneste i internationale missioner i 3 måneder eller mere. Engangsvederlag kan aftales til personel, som har ydet en særlig indsats ud over det, som normalt kan forventes i den pågældende stilling, ud fra en kvalitativ og kvantitativ vurdering eller til personel, der i adfærd og samarbejdsrelationer fungerer som rollemodel eller på anden vis har bidraget positivt til arbejdets udførelse i det hele taget. Engangsvederlag kan ikke aftales som honorering for merarbejde. Forsvarskommandoens lønstrategi, med tilhørende vejledning fra Forsvarets Personeltjeneste, fremsendes til missionerne to gange årligt.

1.4. Generelt.

Følgende punkter beskriver forhold og retningslinjer for de to rejser, der knytter sig som første og sidste rejse til en udsendelse. Forhold vedrørende leaverejser er beskrevet under denne bestemmelses punkt 4.

1.5. Pas mv.

Forsvarets Personeltjeneste foranstalter via Udenrigsministeriet, at observatøren og stabsofficeren får diplomatpas, såfremt dette er påkrævet ved missionen.

1.6. Flyrejse.

For stabsofficerer og observatører udsendt under FN i 12 måneder, betaler FN rejsen fra dansk lufthavn til missionsområdet tur/retur. Ved kortere udsendelser indgås der separate aftaler mellem Danmark og FN vedrørende betaling af flyrejser. Dokumenterede rejseudgifter mellem tjenestestedet og den ved tjenestestedet nærmest beliggende lufthavn kan godtgøres. Godtgørelsen udbetales af Forsvarets Personeltjeneste.

Rejsen skal foretages på billigst mulige måde. Der ydes ikke time- og dagpenge på rotationsdagene, idet der ydes udetillægslignende tillæg. I forbindelse med rotationsrejser godtgøres udgifter til forplejning som beskrevet under punkt 4.2. Rotationsrejsen kan ikke forlænges af private årsager.

2. VARSEL FORUD FOR UDSENDELSE I INTERNATIONALE MISSIONER

2.1. Mundtligt varsel.

En medarbejder betragtes som varslet om en planlagt beordring til udsendelse i internationale missioner/operationer, når den pågældende har modtaget en mundtlig besked, der som minimum skal være pr. telefon eller ved et personligt møde med den pågældendes chef.

Derudover skal medarbejderen varsles om forventet tidspunkt for udsendelsen. Såfremt datoen for udsendelsen ikke kendes, anvendes betegnelsen primo, medio eller ultimo i forhold til en måned.

Endvidere skal medarbejderen oplyses om forventet varighed af udsendelsen, hvilken mission der er tale om samt iværksættelse af helbredsgodkendelse i overensstemmelse med sundhedstriaden og eventuelle missionsspecifikke tiltag.

Den mundtlige besked bør følges op men en mail via FIIN- eller internatadresse til den pågældende medarbejder, hvor ovennævnte oplysninger skal fremgå.

Den mundtlige besked skal følges op med de oplysninger, der føres på bemandingslisten for missionen.

2.2. Tidskrav.

Der er ikke et formelt krav om tidspunkt for varsel om udsendelse, men der bør tilstræbes et varsel på minimum 6 måneder.

Snarest muligt efter det mundtlige varsel er givet, og når alle forudsætninger er opfyldt (f.eks. godkendelse af chefstillinger, missionen, typen af den enkelte stilling osv.), foretages beordringen.

3. YDELSER FOR FN-OBSERVATØRER M. FL.

3.1. Grundlag.

Udgangspunktet for at oppebære INTOPS-ydelser er, at stillingen er oprettet i den internationale struktur, samt at missionen sker efter mandat fra Folketinget. Undtagelser fra dette kan alene ske efter aftale med Forsvarets Personeltjeneste, Overenskomster- og Forretningsstøtteafdelingen, som vil drøfte forholdet med relevante faglige organisationer.

Ydelserne for udsendt personel er fastsat ved overenskomst og/eller ved indgåelse af lokalaftaler om tillæg, der knytter sig til tjeneste i internationale missioner jf. gældende aftaler/overenskomster. Forsvarsministeren fastsætter reglerne og satserne for det udetillægslignende tillæg og det særligt udetillægslignende tillæg jf. Lov om forsvarets personel.

De aktuelle satser for INTOPS-ydelserne fremgår af FPTBST 566-3: Bestemmelse vedr. lønninger mv. Mission Subsistence Allowance (MSA) og Daily Subsistence Allowance (DSA) fastsættes af FN, som også fastsætter reglerne vedrørende Compensatory Time Off (CTO-dage) og FN-leave. Se punkterne 3.5. og 3.9.

Nedenfor gennemgås samtlige INTOPS-ydelser.

3.2. Udetillægslignende tillæg.

Tillægget ydes som godtgørelse for merudgifter forbundet med udsendelsen. Tillægget er skattefrit, jf. ligningslovens § 7, nr. 15.

Tillægget udbetales pr. måned (forholdsmæssigt pr. dag pr. måned). Tillægget ydes i henhold til missionens mandat og er gradsafhængigt. Tillægget oppebæres fra afrejsedagen fra Danmark til og med ankomstdagen til Danmark i forbindelse med rotation.

Satserne for tillægget fastsættes på baggrund af Udenrigsministeriets udetillæg og fastsættes ud fra det såkaldte ”adskillelsestillæg” til dækning af de merudgifter, der er forbundet med udsendelsen samt den såkaldte ”budgetmargen”, som er fastsat af Forsvarsministeriet til 28 pct. af bruttohjemmelønnen . Tillægget bortfalder under ophold i Danmark eller andet bopælsland fra det tidspunkt, hvor opholdet i landet begynder. Det gælder dog ikke ved kortvarige tjenesterejser, når der ikke i forbindelse med tjenesterejsen afvikles frihed/leave.

Ved leaverejser til og fra Danmark oppebæres tillægget til og med ankomstdagen til Danmark og påbegyndes fra afrejsedagen til missionsområdet. Ved eventuelle løntræksrejser og selvbetalte rejser oppebæres tillægget ligeledes på begge rejsedage.

Ved rejse til Danmark kan tillægget opretholdes, såfremt den udsendte fortsætter direkte herfra til 3. land og selv betaler for denne del af rejsen. En lufthavn i Danmark kan anvendes som transit, uden at tillægget bortfalder, såfremt personel i transit til 3. land ikke afbryder transitten ved at tage ophold i Danmark. Eneste undtagelse herfra er, at personel, som direkte og uden ophold transporteres fra Roskilde Lufthavn til Kastrup Lufthavn med henblik på direkte udrejse, ligeledes kan opretholde det udetillægslignende tillæg.

I nogle missioner kan der af operative eller sikkerhedsmæssige årsager være pålagt personellet begrænsninger i anvendelsen af civile fly til og fra missionsområdet, således at personellet skal anvende militær transport eller lignende. I sådanne situationer bortfalder tillægget ikke, selvom forsvaret betaler rejsen til og fra missionsområdet. Det er en forudsætning, at personellet efterfølgende rejser direkte videre til 3. land, uden at udenrigsterminalen i den pågældende lands lufthavn forlades. Rejsen videre til 3. land og retur til Danmark er for egen regning.

Ved ophold i Danmark efter selvbetalt rejse til 3. land bortfalder tillægget ved ankomst til Danmark.

Ansvaret for dokumentation i forbindelse med leaverejser påhviler den rejsende.

3.3. Særligt udetillægslignende tillæg.

I tilfælde af udsendelse i en international mission med kort varsel kan der oppebæres et skattefrit særligt udetillægslignende tillæg som godtgørelse for ekstraordinære merudgifter, der er forbundet med udsendelser med kort varsel. Tillægget ydes alene til fastansat militært og civilt personel, der også ydes FN-tillæg. Tillægget ydes efter nedenstående præmisser:

Der ydes et månedligt skattefrit tillæg efter forskellig sats i forhold til varslets og udsendelsens længde. Satserne er pr. 1. april 2014:

Ved en eventuel afkortning af udsendelsen af årsager, som ikke kan tilskrives den ansatte selv, regnes fastsættelse af ydelsessatsen med det planlagte antal udsendelsesdage.

En eventuel forlængelse af udsendelsen, således at denne bliver længere end mellem hhv. 90 og 170 dage og dermed omfattet af en anden sats, vil medføre en regulering af satsen for tillægget med tilbagevirkende kraft. En eventuel efterregulering foretages gennem lønrapportering.

Ved en eventuel aflysning af en udsendelse gives der ikke kompensation for manglende forventet indkomst, idet den udsendte ikke får de ulemper og merudgifter, der er forbundet med en udsendelse.

Varslet udgør tidsrummet fra det tidspunkt, hvor den enkelte person ved mundtlig besked, eller skriftligt varsel beordres til udsendelse, og til det tidspunkt hvor formeringsperioden påbegyndes. Såfremt der ikke er angivet formeringsperiode i befalingen, beregnes varslet ud fra afrejsedagen fra Danmark. Et mundtligt varsel skal følges op med et punkt i befalingen og skal i videst mulige omfang følges op med en skrivelse.

Ved fastlæggelse af særligt udetillægslignende tillæg udgør udsendelseslængden det planlagte samlede antal dage omfattende formeringsperioden, selve udsendelsen samt afviklingsperiode efter hjemkomst til Danmark. Såfremt der ikke er angivet formerings-periode og afviklingsperiode i befalingen, beregnes udsendelseslængden fra og med afrejsedagen fra Danmark til og med ankomstdagen til Danmark.

Personel, som er tjenestegørende ved eller designeret til forsvarets reaktionsstyrker, og som modtager godtgørelse herfor, og som udsendes i kraft heraf, kan ikke ydes det særlige udetillægslignende tillæg. Dette gælder ligeledes personel ansat på en reaktions-styrke-/tidsbestemt korttidskontrakt med henblik på udsendelse til fredsstøttende eller fredsskabende missioner.

3.4. Honorering for hyppig udsendelse.

3.4.1. Generelt.

Hovedsigtet med dette tillæg er at honorere medarbejdere, der udsendes flere gange over en kortere periode.

I praksis administreres tillægget således, at personel, der indenfor en treårig periode har været udsendt henholdsvis 215 og 395 udsendelsesdage, ydes et engangsvederlag som honorering for hyppig udsendelse.

Den treårige optjeningsperiode løber fra første udsendelsesdag og tre år frem, eller til 395 udsendelsesdage er akkumuleret.

3.4.2. Særligt for FN-observatører og FN-stabsofficerer.

Under udsendelse som FN-observatører, FN-stabsofficerer eller lignende kan der maksimalt optjenes 180 udsendelsesdage til honorering for hyppig udsendelse på én udsendelse, hvilket også er gældende i de tilfælde, hvor den faktiske udsendelsesperiode overstiger 180 dage. Dette vil sige, at optjeningen af udsendelsesdage for observatører og stabsofficerer stopper ved 180 dage på en udsendelse.

Én udsendelse betragtes i denne forbindelse som den planlagte udsendelsesperiode ved udsendelsens start. Årsagen hertil er, at der må være tale om flere udsendelser, før der kan blive tale om hyppige udsendelser. I relation hertil betragtes gengangertjeneste som en ny udsendelse.

3.4.3. Honorering for 215 dage.

Personel, der frivilligt eller beordret har været udsendt 215 dage indenfor samme optjeningsperiode, honoreres med et engangsvederlag, som pr. 1. april 2014 udgør 28.929,43 kr.

3.4.4. Honorering for 395 dage.

Personel, der frivilligt eller beordret har været udsendt 395 dage indenfor samme optjeningsperiode, honoreres med et engangsvederlag, som pr. 1. april 2014 udgør 57.592,23 kr.

3.4.5. Øvrige regler om honorering for hyppig udsendelse.

En ny treårig optjeningsperiode påbegyndes således:

a. Ved optjening af 395 dage under udsendelse i en mission påbegyndes en ny treårig periode i umiddelbar forlængelse af den netop afsluttede optjeningsperiode.

b. Ved optjening af 395 dage på den sidste udsendelsesdag påbegyndes en ny treårig periode den første udsendelsesdag i en ny mission.

Såfremt personel i en periode ikke gør tjeneste ved forsvaret, løber den treårige optjeningsperiode stadigvæk. Dette betyder, at de 215 og 395 dage fortsat skal optjenes indenfor denne periode for at opnå honorering for hyppig udsendelse.

Når den samlede treårige optjeningsperiode skal gøres op, er det således de første 180 dage i udsendelsen som FN-observatør eller FN-stabsofficer, der er gældende.

For personel, der repatrieres på grund af sygdom mm., hvor FN-tillægget bibeholdes, indgår sygdomsperioden i optjening af dage til honorering for hyppig udsendelse.

Engangsvederlaget udbetales (lønrapporteres) umiddelbart efter hhv. 215 og 395 dage.

3.5. MSA/DSA.

MSA (Mission Subsistence Allowance) ydes af FN til personel tjenestegørende ved f.eks. observatørmissionerne. Ydelsen godtgør udgifter til ophold, fortæring og småfornødenheder m.v., som personellet selv skal afholde alle udgifter til.

Satsen for MSA fastsættes lokalt af den stedlige Chief Administration Officer under hensyntagen til det stedlige omkostningsniveau, og fremgår af bilag 2 til denne bestemmelse. Endvidere ligger MSA-oversigten på FN’s hjemmeside: http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/allowances/msa.htm

Satsen for MSA nedsættes efter 30 dages udsendelse samme sted, og bortfalder helt under hospitalsindlæggelse samt frihed, når denne afvikles uden for missionsområdet.

Skattemyndighederne har i ligningslovens § 7, nr. 15 meddelt skattefritagelse for andre former for ydelser end udetillæg, herunder også FN’s ydelser til FN-observatører mv. som betragtes som udetillæg i beskatningsmæssig henseende.

DSA (Daily Subsistence Allowance) ydes særskilt af FN som godtgørelse for pådragende rejseomkostninger i forbindelse med tjenesten over en kortere periode et bestemt sted og/eller hotel.

3.6. FN-ydelse.

Til personel, der udsendes som led i en FN-styrke, udbetales, i henhold til FN-regler, en daglig ydelse på US $ 1,28. Beløbet er skattefrit, og udbetales i missionen. Under FN-leave forhøjes FN-ydelsen til i alt US $ 10,50 pr. dag i maksimalt syv dage. FN-ydelsen er ureguleret, og udbetales i missionsområdet.

3.7. FN-tillæg.

Som godtgørelse for merarbejde, ulemper og variable ydelser m.v. ydes et FN-tillæg på 6.136,88 kr. pr. måned (NIV april 2014)

Tillægget oppebæres under udsendelse i internationale missioner i mere end 28 dage. Tillægget udbetales pr. måned med tilbagevirkende kraft (forholdsmæssigt pr. dag pr. måned). Tillægget oppebæres fra og med afrejsedagen fra Danmark i forbindelse med udrotation og til og med ankomstdagen til Danmark i forbindelse med hjemrotation. .

3.8. Kompetencetillæg.

Kompetencetillægget ydes til fast tjenestegørende personel under HOD og CS aftale- og forhandlingsret. Tillægget ydes som et månedligt ikke-pensionsgivende tillæg efter tjeneste i INTOPS. Tillæggets løbetid afhænger af længden af den sammenhængende tjeneste, hvor FN-tillægget oppebæres, og kaldes kompetenceperioden.

Kompetencetillægget udgør 1.881,75 kr. pr. 1. april 2014.

Kompetenceperioden begynder den 1. i måneden efter hjemrotationsdagen. Ved en eventuel ny udsendelse i kompetenceperioden bevares tillægget indtil ordinært ophør. Dobbelt ydelse kan oppebæres.

Kompetencetillægget bortfalder for personel, der af disciplinære årsager ikke gennemfører tjenesten i den internationale mission. Tillægget bortfalder endvidere ved ansættelsesophør i forsvaret, men sker genansættelse indenfor kompetenceperiodens løbetid ydes tillægget indtil ordinært ophør. 9. Ferie, frihed og tjenestetider.

FN tillader ikke nationale myndigheder at bevilge friheder til eget personel udsendt under FN, men under udsendelse optjenes i hele perioden både ferie og særlige feriefridage efter nationale regler. Der kan ikke afvikles national dansk ferie under udsendelsen, hvorfor denne afvikles inden eller opspares til afvikling efter udsendelsen.

FN-personel har ikke ret til ”home” leave betalt af FN, ligesom eventuelt opsparet men ikke afviklet frihed (CTO og annual leave) bortfalder uden økonomisk kompensation.

Der er ikke fastsat generelle regler for tjenestens tilrettelæggelse i missionsområder. Arbejdstiden er styret af opgaverne og situationen. Tjenesten tilrettelægges derfor lokalt efter retningslinjer, der fastsættes af missionernes ledelse.

Merarbejde og ulemper m.v. er godtgjort af FN-tillægget. Under udsendelse i internationale missioner, hvor der oppebæres FN-tillæg, ydes der således ikke variable og arbejdstidsbestemte tillæg/ydelser eller kompenserede friheder efter nationale regler. 3.10. Ansøgning om godtgørelse for manglende afvikling af friheder under FN.

I tilfælde, hvor FN-observatører og FN-stabsofficerer tjenstligt har været forhindret i at afvikle deres optjente FN-friheder (CTO-dage og/eller annual leave) inden hjemkomst fra missionen, kan personellet ansøge om kompensation herfor ved Forsvarets Personeltjeneste. Dette skyldes, at FN ikke yder særskilt kompensation for uafviklet frihed, der henstår ved missionens afslutning.

Det skal understreges, at FN generelt lader personellet afholde den optjente frihed. Ansøgningsproceduren er derfor kun beregnet til særlige tilfælde, hvor FN-tjenesten har medført en urimelig forskelsbehandling og et betydeligt misforhold sammenlignet med andre udsendte.

Såfremt Forsvarets Personeltjeneste vurderer, at der i konkrete tilfælde er optjent fridage, som det ikke har været muligt at afvikle, vil dagene blive kompenseret med et engangsvederlag. I opgørelsen af en sådan kompensation vil satsen for udbetaling af 2/7 dage være den vejledende sats.

3.10.1. Særligt vedrørende stabsofficerer.

For nogle stabsofficerer gælder det, at de ikke optjener CTO-dage, fordi de kan påregne at holde fri i weekenderne. I disse tilfælde kræves særskilt dokumentation for arbejde i weekender f.eks. et mødereferat, rejseordre eller lign. Arbejde på en weekend-dag skal kunne karakteriseres som en hel arbejdsdag, for at der kan ansøges om kompensation. Det er fx ikke tilstrækkeligt at skrive en mail på en søndag, for at der er tale om en arbejdsdag. Det må endvidere kunne betegnes som absolut nødvendigt, at arbejdet bliver udført netop den pågældende dag.

3.10.2. Udformning.

Ansøgning om godtgørelse for manglende afvikling af friheder under FN skal som minimum bestå af de fire elementer, som er anført i nedenstående skema. Det påhviler ansøgeren at stå inde for dokumentationens sandfærdighed.

3.10.3. Ansøgning sendes til:

Forsvarets Personeltjeneste,

Bemandingsafdelingen - Internationale Operationer

Lautruphøj 8

2750 Ballerup

Efter modtagelse vil Forsvarets Personeltjeneste foretage en konkret vurdering af materialet og herudfra tilpasse beregningsgrundlaget for en eventuel kompensation. Efterfølgende vil der blive foretaget høring af sagens parter, såfremt det vurderes nødvendigt.

Ansøgningen skal være Forsvarets Personeltjeneste i hænde inden 30 dage fra hjemkomstdagen.

4. LEAVE-REJSER

4.1. Generelt.

Leaverejseordningen er etableret med henblik på at give personellet mulighed for at besøge familien eller hjemmet i Danmark og afbøde nogle af de belastende påvirkninger, personellet udsættes for under tjeneste i internationale missioner. Leaverejseordningen omfatter alt personel, der forretter tjeneste i udlandet ved styrker under FN og NATO i mindst 6 måneder; Leaverejseordningen er dog ikke en rettighed under FN, OSCE m.fl., men udelukkende et nationalt dansk tilbud.

Muligheden for en leaverejse er således betinget af de beredskabsmæssige og tjenstlige forhold i missionsområdet. Der skal derfor foreligge en tilladelse til at forlade missionsområdet for at afvikle frihed i det tidsrum, som leaveperioden forventes at vare.

Under planlagt udsendelse til tjeneste i internationale missioner i 6 måneder eller mere skal personellet som udgangspunkt gennemføre to leaverejser til Danmark t/r. pr. 6 måneders planlagt udsendelse. Begge leaverejser t/r til Danmark betales af forsvaret.

Eftersom begge leaverejser betales af forsvaret, er der ikke hjemmel til at foretage ligningsmæssige fradrag for udgifter til befordring mellem missionsområdet og hjemmet i Danmark. Såfremt det af operative eller tjenstlige årsager ikke er muligt at afholde 2. leaverejse i forbindelse med udsendelse i 6 måneder eller mere ydes en kompensation på 10.946,22 kr. (NIV april 2014).

Som hovedregel er medarbejdere ikke berettiget til kompensationen, når arbejdsgiver beordrer personellet hjem inden udgangen af den 6. måned. I sådanne tilfælde har den enkelte ikke haft samme ulemper, som kolleger udsendt i 6 måneder eller mere.

Leaverejser godtgøres alene mellem strækningen fra missionsområdet til folkeregisteradressen i rigsfællesskabet (Danmark, Grønland og Færøerne (t/r)).

For personel med bopælsadresse i Tyskland eller Sverige gælder, at leaverejsen dækkes til det sted, hvor personellet har fast tjenestested.

Arbejdsgiverbetalte leaverejser kan som udgangspunkt kun gennemføres t/r til Danmark – eller for videreudsendte til bopælslandet – og ikke til 3. land. Såfremt en medarbejder vælger at rejse direkte til 3. land for egen regning, fraskriver vedkommende sig dermed en frirejse. Ved uregelmæssigheder i flytrafikken pga. vejrforholdene, dækkes opholdsudgifter af forsvaret. Ansøgning inkl. dokumentation for udgifter sendes til Forsvarets Personeltjeneste. Ved uregelmæssigheder i flytrafikken pga. tekniske fejl m.v., kan der ikke dækkes opholdsudgifter af forsvaret. Disse udgifter dækkes af det enkelte flyselskab.

Ansvar for planlægning, registrering og afvikling af leaverejser påhviler den enkelte observatør/stabsofficer overfor den aktuelle mission. Fravær fra posten skal rapporteres såvel til opstillende myndighed som til Forsvarets Personeltjeneste.

Alt personel, uanset grad, rejser på billigst mulige måde .

4.2. Forplejning under rejser til og fra missionsområdet.

Nedenstående retningslinjer skal følges, såfremt personellet ikke oppebærer MSA eller DSA på leaverejsen til og fra missionsområdet.

I forbindelse med leaverejser, tjenesterejser, rotationsrejser og rejser i anledning af særlig begivenhed herunder fædre eller forældreorlov til og fra Danmark kan der ydes godtgørelse for udgifter til forplejning inden for følgende ramme:

Såfremt der falder et måltid under en mellemlanding, som ikke er givet på flyet, kan der mod dokumentation ske en refusion af udgifter til dette måltid med de for time- og dagpenge gældende beløb / fradragssatser for morgenmad (15 pct.) frokost (30 pct.) og middag (30 pct.).

På selvbetalte rejser til Danmark eller tredje land ydes der ikke fri kost.

5. HONORERING AF REPATRIEREDE

Personel, der repatrieres før planlagt hjemrotation på grund af sygdom eller tilskadekomst forårsaget af tjenesten i internationale operationer, kan efter individuel afgørelse bibeholde flere INTOPS-ydelser frem til den planlagte hjemrotationsdato. Formålet er, at gruppen af repatrieret personel oppebærer en honorering, der svarer til, at de havde været udsendt hele den planlagte periode.

Nedenfor gennemgås retningslinjerne for hvilke repatrierede der er omfattede, og hvilke ydelser, der kan bibeholdes efter repatrieringen. Det skal understreges, at der i hver enkelt sag om repatriering foretages en konkret og individuel vurdering af forholdene. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste.

5.1. Årsagerne til repatriering.

Chefens vurdering af årsagen til repatriering lægges til grund for forvaltningsafgørelsen, hvis sagen er relativt åbenlys, som f.eks. ved udsendte der såres i ildkamp. I øvrige tilfælde, som f.eks. ved sygdom eller psykiske skader som følge af hændelser i missionsområdet, baseres forvaltningsafgørelsen på vurderingen fra en af forsvarets fagspecialister – typisk en psykolog eller læge. Det er i sådanne repatrieringssager et krav, at forsvarets fagspecialister kan konkludere, at repatrieringen skyldes sygdom eller tilskadekomst forårsaget af tjenesten i missionsområdet, for at INTOPS-ydelserne kan bibeholdes efter repatrieringen.

Såfremt årsagen til repatrieringen er uafklaret, og den repatrierede er af den opfattelse, at denne fortsat er berettiget til at oppebære INTOPS-ydelser, skal dette afklares og dokumenteres. Den repatrierede skal selv indhente den fornødne dokumentation for retten til fortsat at oppebære INTOPS-ydelser efter repatrieringen. Dokumentationen indhentes ved forsvarets fagspecialister, herunder socialrådgiver, psykologer mv., og fremsendes herefter til Forsvarets Personeltjeneste til afgørelse.

Hvis forsvarets fagspecialister er i tvivl om årsagen til en repatriering, eller hvis det vurderes, at repatrieringen ikke er forårsaget af tjenesten, kan Arbejdsskadestyrelsens afgørelse afventes.

5.2. De enkelte ydelser til repatrierede.

5.2.1. Udetillægslignende tillæg til repatrierede.

I tilfælde af repatriering oppebæres det udetillægslignende tillæg som følger:

1. Skyldes repatrieringen sygdom eller tilskadekomst forårsaget af tjenesten, opretholdes tillægget til det tidspunkt, hvor den repatrierede planlagt skulle være hjemroteret. Såfremt der ikke er fastsat en personlig rotationsdato, beregnes tillægget ud fra enhedens første rotationsfly.

2. Sker repatrieringen pga. anden sygdom eller som følge af graviditet, oppebæres tillægget i 90 kalenderdage – dog maksimalt til det tidspunkt, hvor den repatrierede planlagt skulle være hjemroteret. Såfremt der ikke er fastsat en personlig rotationsdato, beregnes tillægget ud fra enhedens første rotationsfly.

3. Ved repatriering af andre årsager udbetales tillægget til og med dagen for ankomsten til Danmark.

5.2.2. FN-tillæg til repatrierede.

I tilfælde af repatriering pga. sygdom eller tilskadekomst forårsaget af tjenesten i missionsområdet oppebæres FN-tillægget til og med oprindelig planlagt hjemrotationsdato. Såfremt der ikke er fastsat en personlig rotationsdato, beregnes tillægget ud fra enhedens første rotationsfly.

Personel, der genoptager tjenesten i Danmark efter repatriering og samtidig oppebærer FN-tillæg, kan ikke optjene merarbejde eller ydes variable ydelser i denne periode.

5.2.3 MSA/DSA til repatrierede.

I tilfælde af repatriering pga. sygdom eller tilskadekomst i tjenesten bortfalder MSA og DSA, idet de daglige merudgifter til ophold, fortæring og småfornødenheder m.v. ikke længere afholdes.

5.2.4. Kompensation for ikke afholdt 2. leaverejse til repatrierede.

Det aftales særskilt mellem Forsvarets Personeltjeneste og de forhandlingsberettigede organisationer, i de tilfælde hvor repatrieret personel ydes kompensation for ikke afholdt 2. leaverejse. Aftaler herom udarbejdes en gang hvert halve år umiddelbart efter holdenes hjemrotation.

5.2.5 CTO-dage og FN-leave til repatrierede.

Der kompenseres ikke for de friheder, som de repatrierede eventuelt kunne have optjent i perioden efter repatriering. Det hænger sammen med, at personellet ikke har den ulempe, der er forbundet med enten at have kontinuerlig tjeneste, tjeneste i weekenden og lignende.

5.2.6. Øvrige INTOPS ydelser til repatrierede.

Øvrige INTOPS-ydelser til repatrieret personel kan som hovedregel oppebæres efter samme regelsæt, som er gældende for FN-tillægget. For ydelser, hvor udbetalingen er afhængig af antallet af dage, hvor der oppebæres FN-tillæg (f.eks. honorering for hyppig udsendelse og kompetencetillæg) indgår dagene efter repatriering og frem til planlagt hjemrotation kun i beregningen af ydelsen, hvis FN-tillægget er bibeholdt. Ellers beregnes ydelsen ud fra ankomstdatoen til Danmark.

5.3. Øvrige regler vedrørende INTOPS ydelser til repatrierede.

Der er fastsat en 1-årig anmeldefrist fra det tidspunkt, hvor repatrieringen fandt sted.

6. VIDEREUDSENDELSER

For personel, der videreudsendes fra en udstationering uden for rigsfællesskabet, afhænger ydelserne af udsendelsesperiodens længde, opgaven og mandatet. På udsendelser af 28 dages varighed, eller kortere, ydes time- og dagpenge. Ved videreudsendelser, planlagt i mere end 28 dage, oppebæres INTOPS ydelser fra udsendelsens første dag, da personellet betragtes som videreudsendt fra udstationering i NATO stab til en NATO mission eller NATO sanktioneret opgave.

Ved videreudsendelser reguleres det udetillæg, som ydes under udstationering, efter retningslinjerne i skemaet nedenfor. Reguleringen af udetillægget sker, fordi de enkelte elementer er knyttet til den faktiske tjeneste under udstationering, som ikke længere udøves efter videreudsendelsen.

7. ANSVAR FOR BESTEMMELSE

Forsvarets Personeltjeneste, Overenskomster og Forretningsstøtteafdelingen, er ansvarlig for vedligeholdelse af denne bestemmelse.

8. IKRAFTTRÆDEN

Bestemmelsen har virkning fra 1. maj 2014.

Forsvarsministeriet, den 27. juni 2014

Nicolai Wammen

/ Niels Bundsgaard