Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Indhentelse af en certificering
Kapitel 3 Certificeringsgrundlaget
Kapitel 4 Inspektionsrapport og inspektionscertifikat
Kapitel 5 Ansvarsbestemmelser
Kapitel 6 Bygningsmyndigheden
Kapitel 7 Krav til inspektionsorganet (akkreditering)
Kapitel 8 Betaling og klage
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

I medfør af § 2, stk. 4, § 15 A, stk. 2 og 3, og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 640 af 12. juni 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Certificering af transportable telte og konstruktioner, der er omfattet af byggeloven, skal ske efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Såfremt en konstruktion er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan den transportable konstruktion opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder kun, hvis opstillingen af den transportable konstruktion har en varighed på maksimalt 6 uger på den samme placering. Strækker varigheden sig over mere end 6 uger, skal konstruktionen have en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen.

§ 2. Ved certificering af transportable konstruktioner efter denne bekendtgørelse forstås en inspektion af den transportable konstruktion, hvorved de byggetekniske forhold i bygningsreglementet, som er gældende for transportable konstruktioner, bedømmes. Certificeringen er en angivelse af, at det er sikret, at konstruktionen på tidspunktet for inspektionen lever op til de gældende byggetekniske krav.

§ 3. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på særlige forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser.

Kapitel 2

Indhentelse af en certificering

§ 4. Certificering af en transportabel konstruktion kan alene ske på anmodning fra ejeren af konstruktionen.

§ 5. Har ejeren af konstruktionen ikke ladet konstruktionen certificere, påhviler det brugeren af konstruktionen at indhente en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, inden konstruktionen opstilles.

Stk. 2. Ved bruger forstås den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk skal anvende konstruktionen, eller til hvis arrangement konstruktionen skal anvendes.

Kapitel 3

Certificeringsgrundlaget

§ 6. Certificering af en transportabel konstruktion foretages af et inspektionsorgan, der opfylder betingelserne i kapitel 7 i denne bekendtgørelse.

§ 7. Ved certificering af en transportabel konstruktion skal inspektionsorganet påse, om konstruktionen på tidspunktet for certificeringen lever op til reglerne i bygningsreglementet, der er relevante for den pågældende konstruktion.

§ 8. Certificering udstedes på grundlag af en inspektion af konstruktionen og de dele, som konstruktionen opbygges af og på grundlag af de tekniske oplysninger om konstruktionen, som inspektionsorganet vurderer, er nødvendige for, at inspektionsorganet kan bedømme, om konstruktionen lever op til reglerne i bygningsreglementet.

Stk. 2. Alle oplysninger, som efter inspektionsorganets vurdering, jf. stk. 1, er nødvendige for vurderingen af, om den transportable konstruktion kan certificeres, skal fremskaffes af ejeren af konstruktionen. Inspektionsorganet må ikke selv fremskaffe materiale, oplysninger, beregninger eller lignende til brug for vurderingen af, hvorvidt konstruktionen kan certificeres.

§ 9. Certificeringen knytter sig til den transportable konstruktion, som ved certificeringen er blevet inspiceret af inspektionsorganet. Ønskes flere konstruktioner certificeret, skal der udarbejdes en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for hver enkelt konstruktion.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder også anvendelse i de tilfælde, hvor konstruktionerne er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende.

Stk. 3. Ved certificering af konstruktioner, der er fuldstændigt ens og sammenlignelige i teknisk henseende, jf. stk. 2, kan den samme skriftlige dokumentation lægges til grund for alle certificeringerne.

§ 10. En certificering skal fornys hvert 5. år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i bygningsreglementet, tilsiger en kortere periode.

Stk. 2. Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres.

Stk. 3. Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i bygningsreglementet, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen sker inden, at overensstemmelsesperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige gyldighedsperiode.

§ 11. Fornyelse af certificeringen kan ske maksimalt 3 gange, svarende til en samlet fornyelsesperiode på maksimalt 15 år. Herefter skal certificering af konstruktionen ske efter de regler, der er gældende på tidspunktet for certificeringen. Gyldighedsperioden for første gang en konstruktion certificeres, jf. § 10, stk. 1, medregnes ikke i den maksimale samlede fornyelsesperiode.

Kapitel 4

Inspektionsrapport og inspektionscertifikat

§ 12. Inspektionsorganet skal ved inspektionen af en transportabel konstruktion udarbejde en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for den pågældende konstruktion. Inspektions-rapporten og inspektionscertifikatet skal udleveres til ejeren af den transportable konstruktion.

Stk. 2. Ved fornyet certificering efter reglerne i § 10 skal inspektionsorganet ligeledes udarbejde en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat.

Stk. 3. Inspektionsorganet skal opbevare en genpart af inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet i mindst 10 år fra datoen for udarbejdelsen.

§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde en beskrivelse af den konstruktion, der certificeres, herunder en entydig identifikation af, hvilken konstruktion inspektionsrapporten omhandler.

Stk. 2. Inspektionsrapporten skal indeholde beskrivelse af følgende:

1) Hvilke nærmere regler i bygningsreglementet den transportable konstruktion opfylder.

2) Hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.

3) Konstruktionens kapacitet, herunder:

a) til hvad konstruktionen må anvendes,

b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, og

c) under hvilke vejrforhold konstruktionen må anvendes.

4) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.

5) Præcis angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornys efter reglerne i § 10.

Stk. 3. Inspektionsrapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den konkrete konstruktion, også indeholde identifikation af dokumenter, der fastlægger:

1) hvordan konstruktionen skal vedligeholdes,

2) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og

3) særlige forhold ved konstruktionens placering i forhold til omgivelserne, herunder andre konstruktioner.

Stk. 4. På ejerens anmodning kan konstruktionen certificeres med inventaropstilling i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens regler. I så fald skal inspektionsrapporten indeholde identifikation af de dokumenter, der fastlægger målfaste pladsfordelingsplaner med angivelse af samtlige flugtveje til terræn i det fri.

§ 14. Inspektionscertifikatet skal indeholde oplysninger om hvilken konstruktion, der er certificeret, og:

1) konstruktionens kapacitet, jf. § 13, stk. 2, nr. 3, litra a-c,

2) angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder, jf. § 13, stk. 2, nr. 4, og

3) certificeringens gyldighed, jf. § 13, stk. 2, nr. 5.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor der er udarbejdet pladsfordelingsplaner for konstruktionen, jf. § 13, stk. 3, skal inspektionscertifikatet ligeledes indeholde identifikation af hvilke pladsfordelingsplaner, der er omfattet af certificeringen.

Stk. 3. Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold.

§ 15. Inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke anvendes ved andre konstruktioner.

Stk. 2. Ved salg af den transportable konstruktion skal dokumentationsmateriale, der ligger til grund for inspektionen, eller som er identificeret i inspektionsrapporten, inspektionsrapporten og inspektionscertifikatet overdrages til den nye ejer, hvis de i § 1 angivne regler fortsat skal være gældende for den transportable konstruktion.

Kapitel 5

Ansvarsbestemmelser

§ 16. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen til enhver tid lever op til de tekniske bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for certificeringen, og som certificeringen derfor er udstedt på grundlag af.

Stk. 2. Det påhviler endvidere den til enhver tid værende ejer at sørge for, at konstruktionen i hele certificeringens gyldighedsperiode lever op til de vilkår om vedligeholdelse, som er fastlagt i forbindelse med inspektionen, og som fremgår af inspektionsrapporten.

Stk. 3. Den til enhver tid værende ejer skal på et hvilket som helst tidspunkt overfor bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er overholdt.

§ 17. Det påhviler brugeren af en transportabel konstruktion at sikre, at konstruktionen bruges korrekt. Brug af konstruktionen ud over konstruktionens kapacitet, samt brug der ikke er i overensstemmelse med de vilkår, som fremgår af inspektionsrapporten, vil udgøre en forkert brug.

Stk. 2. Brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt efter konstruktionens opstilling overfor bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen bruges i overensstemmelse med det ved inspektionen fastlagte.

§ 18. Ansvaret for, at opstilling, forankring, placering og nedtagning af en transportabel konstruktion er i overensstemmelse med de krav, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport og de vilkår, der er fastsat af inspektionsorganet, påhviler den, der forestår opstillingen, henholdsvis nedtagningen af konstruktionen.

§ 19. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse brugeren om alle relevante forhold, der fremgår af § 13, stk. 2, nr. 3-5, stk. 3, nr. 2-3 og stk. 4.

Stk. 2. I tilfælde, hvor ejer og bruger ikke er samme fysiske eller juridiske person, skal ejeren af konstruktionen udlevere inspektionscertifikatet til brugeren. Brugeren skal anbringe inspektionscertifikatet på konstruktionen, jf. § 14, stk. 3.

§ 20. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en transportabel konstruktion at berigtige forhold, der er i strid med certificeringen. Består forholdet i ulovlig brug af konstruktionen, påhviler pligten brugeren.

Kapitel 6

Bygningsmyndigheden

§ 21. Kommunalbestyrelsen er i henhold til byggeloven bygningsmyndighed og påser, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning.

§ 22. Kommunalbestyrelsen kan meddele forbud mod ibrugtagning af en transportabel konstruktion og påbyde standsning af brugen af en transportabel konstruktion, hvis konstruktionens stand, opsætningen af konstruktionen, eller brugen af konstruktionen ikke er i overensstemmelse med certificeringen meddelt efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Krav til inspektionsorganet (akkreditering)

§ 23. Inspektion af transportable konstruktioner skal udføres som akkrediteret inspektion af en certificeringsvirksomhed, der er akkrediteret som type A organ i henhold til ISO/IEC 17020 til inspektion i henhold til denne bekendtgørelse af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse

Kapitel 8

Betaling og klage

§ 24. Inspektionsorganets vurderinger efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til en administrativ myndighed.

§ 25. Inspektionsorganet kan opkræve betaling for certificering af en transportabel konstruktion.

Kapitel 9

Straf

§ 26. Med bøde straffes den, der

1) ved opstilling af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, ved ibrugtagning eller ved anvendelse af en transportabel konstruktion, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, handler i strid med den for konstruktionen meddelte certificering,

2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et inspektionsorgan, og som fremgår af den til den transportable konstruktion hørende inspektionsrapport eller inspektionscertifikat,

3) anvender en transportabel konstruktion ud over konstruktionens kapacitet,

4) undlader at efterkomme et påbud eller et forbud, der er meddelt i henhold til § 22 i denne bekendtgørelse,

5) undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for at undgå, at der opstår fare for de personer, der anvender den transportable konstruktion eller andre,

6) gør brug af en transportabel konstruktion, hvor brugen ikke er i overensstemmelse med det i forbindelse med inspektionen fastlagte, eller ikke er i overensstemmelse med de vilkår, der er stillet i forbindelse med inspektionen af konstruktionen,

7) opstiller en transportabel konstruktion, uden at opstillingen er i overensstemmelse med certificeringen, undlader at følge krav til vedligehold, inventaropstilling, opsætning, forankring, placering eller nedtagning af en transportabel konstruktion, der er identificeret i den til konstruktionen hørende inspektionsrapport,

8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til inspektionsorganet om forhold, der er af betydning for inspektionsorganets vurdering af, om en transportabel konstruktion kan certificeres efter reglerne i denne bekendtgørelse,

9) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til kommunalbestyrelsen om forhold, der er af betydning for kommunens vurdering af, om reglerne i byggelovgivningen er tilsidesat, eller

10) anvender et inspektionscertifikat på en anden transportabel konstruktion end den som certifikatet omhandler.

Stk. 2. Er en transportabel konstruktion opstillet eller taget i brug på ulovlig måde, påhviler strafansvaret herfor den, der har opstillet konstruktionen, den der har ladet konstruktionen opstille, eller den der har taget konstruktionen i brug, efter omstændighederne dem alle.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Energistyrelsen, den 3. juli 2014

Dorte Nøhr Andersen

/ Marie Louise Hansen