Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af konvention af 11. maj 2011 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Den 11. oktober 2013 har Danmark i Strasbourg undertegnet Europarådets konvention af 11. maj 2011 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Konventionen har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE
 
EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET
     
Preamble
 
Præambel
     
The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto,
 
Europarådets medlemsstater og de øvrige parter, der undertegner denne konvention,
     
Recalling the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 5, 1950) and its Protocols, the European Social Charter (ETS No. 35, 1961, revised in 1996, ETS No. 163), the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197, 2005) and the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201, 2007);
 
der minder om konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder (ETS nr. 5, 1950) med tilhørende protokoller, den europæiske socialpagt (ETS nr. 35, 1961, revideret i 1996, ETS nr. 163), Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel (CETS nr. 197, 2005) og Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug (CETS nr. 201, 2007);
     
Recalling the following recommendations of the Committee of Ministers to member States of the Council of Europe: Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence, Recommendation CM/Rec(2007)17 on gender equality standards and mechanisms, Recommendation CM/Rec(2010)10 on the role of women and men in conflict prevention and resolution and in peace building, and other relevant recommendations;
 
der minder om følgende henstillinger fra Ministerkomitéen til Europarådets medlemsstater: henstilling Rec(2002)5 om beskyttelse af kvinder mod vold, henstilling CM/Rec(2007)17 om normer og mekanismer for ligestilling mellem kønnene, henstilling CM/Rec(2010)10 om kvinders og mænds roller i konfliktforebyggelse og -løsning og fredsskabelse, og andre relevante henstillinger;
     
Taking account of the growing body of case law of the European Court of Human Rights which sets important standards in the field of violence against women;
 
der tager hensyn til den voksende mængde afgørelser fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der fastsætter vigtige normer inden for området vold mod kvinder;
     
Having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (“CEDAW”, 1979) and its Optional Protocol (1999) as well as General Recommendation No. 19 of the CEDAW Committee on violence against women, the United Nations Convention on the Rights of the Child (1989) and its Optional Protocols (2000) and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006);
 
under hensyntagen til såvel den internationale konvention om civile og politiske rettigheder (1966), den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966), de Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder (”CEDAW”, 1979) med den tilhørende frivillige protokol (1999), som generel henstilling nr. 19 fra CEDAW-komitéen om vold mod kvinder, de Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder (1989) med tilhørende frivillige protokoller (2000) og de Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (2006);
     
Having regard to the Rome Statute of the International Criminal Court (2002);
 
under hensyntagen til Rom-statutten for den Internationale Straffedomstol (2002);
     
Recalling the basic principles of international humanitarian law, and especially the Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949) and the Additional Protocols I and II (1977) thereto;
 
der minder om de grundlæggende principper i international humanitær ret og især Geneve-konventionen (IV) om beskyttelse af civilpersoner i krigstid (1949) med tilhørende tillægsprotokoller I og II (1977);
     
Condemning all forms of violence against women and domestic violence;
 
der fordømmer enhver form for vold mod kvinder og vold i hjemmet;
     
Recognising that the realisation of de jure and de facto equality between women and men is a key element in the prevention of violence against women;
 
der erkender, at opnåelse af de jure (formel) og de facto (reel) ligestilling mellem kvinder og mænd er et af nøgleelementerne i forebyggelsen af vold mod kvinder;
     
Recognising that violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between women and men, which have led to domination over, and discrimination against, women by men and to the prevention of the full advancement of women;
 
der erkender, at vold mod kvinder er et udtryk for en historisk ulighed i magtforholdet mellem kvinder og mænd, som har ført til mænds dominans over, og diskriminering af, kvinder og har forhindret kvinders fulde udvikling;
     
Recognising the structural nature of violence against women as gender-based violence, and that violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men;
 
der erkender, at vold mod kvinder i sin struktur er kønsbetinget, og at vold mod kvinder er en af de væsentligste sociale mekanismer, hvormed kvinder tvinges til at indtage en underordnet stilling sammenlignet med mænd;
     
Recognising, with grave concern, that women and girls are often exposed to serious forms of violence such as domestic violence, sexual harassment, rape, forced marriage, crimes committed in the name of so-called “honour” and genital mutilation, which constitute a serious violation of the human rights of women and girls and a major obstacle to the achievement of equality between women and men;
 
der med dyb bekymring erkender, at kvinder og piger ofte udsættes for alvorlige former for vold, såsom vold i hjemmet, seksuel chikane, voldtægt, tvangsægteskab, kriminalitet begået under påberåbelse af såkaldt ”ære” og skamfering af kønsdelene, som udgør en alvorlig overtrædelse af kvinders og pigers menneskerettigheder og er en væsentlig hindring for opnåelse af ligestilling mellem kvinder og mænd;
     
Recognising the ongoing human rights violations during armed conflicts that affect the civilian population, especially women in the form of widespread or systematic rape and sexual violence and the potential for increased gender-based violence both during and after conflicts;
 
der erkender, at der løbende sker overtrædelse af civilbefolkningens menneskerettigheder under væbnet konflikt, og at det især rammer kvinder i form af udbredt og systematisk voldtægt, og at der er et potentiale for øget kønsbetinget vold såvel under konflikter som efter deres afslutning;
     
Recognising that women and girls are exposed to a higher risk of gender-based violence than men;
 
der erkender, at kvinder og piger har en højere risiko for at blive udsat for kønsbetinget vold end mænd;
     
Recognising that domestic violence affects women disproportionately, and that men may also be victims of domestic violence;
 
der erkender, at vold i hjemmet rammer kvinder i uforholdsmæssig grad, og at mænd også kan være ofre for vold i hjemmet;
     
Recognising that children are victims of domestic violence, including as witnesses of violence in the family;
 
der erkender, at børn er ofre for vold i hjemmet, herunder som vidner til vold i familien;
     
Aspiring to create a Europe free from violence against women and domestic violence,
 
der ønsker at skabe et Europa, hvor der ikke begås vold mod kvinder og vold i hjemmet,
     
Have agreed as follows:
 
er blevet enige om følgende:
     
Chapter I
 
Kapitel I
     
Purposes, definitions, equality and non-discrimination, general obligations
 
Formål, definitioner, ligestilling og ikke-diskrimination, generelle forpligtelser
     
Article 1
 
Artikel 1
     
Purposes of the Convention
 
Konventionens formål
     
1
The purposes of this Convention are to:
 
1.
Denne konvention har til formål:
 
a
protect women against all forms of violence, and prevent, prosecute and eliminate violence against women and domestic violence;
   
a)
at beskytte kvinder mod alle former for vold og at forebygge, retsforfølge og udrydde vold mod kvinder og vold i hjemmet,
 
b
contribute to the elimination of all forms of discrimination against women and promote substantive equality between women and men, including by empowering women;
   
b)
at bidrage til udryddelsen af alle former for diskrimination af kvinder og at fremme reel ligestilling mellem kvinder og mænd og herunder at hjælpe kvinder til selvstændiggørelse,
 
c
design a comprehensive framework, policies and measures for the protection of and assistance to all victims of violence against women and domestic violence;
   
c)
at skabe en omfattende ramme, politikker og foranstaltninger, der beskytter og hjælper alle ofre for vold mod kvinder og vold i hjemmet,
 
d
promote international co-operation with a view to eliminating violence against women and domestic violence;
   
d)
at fremme internationalt samarbejde med henblik på at udrydde vold mod kvinder og vold i hjemmet,
 
e
provide support and assistance to organisations and law enforcement agencies to effectively co-operate in order to adopt an integrated approach to eliminating violence against women and domestic violence.
   
e)
at yde støtte og bistand til organisationer og retshåndhævelsesorganer med henblik på etablering af et effektivt samarbejde, således at der kan gøres en integreret indsats for at udrydde vold mod kvinder og vold i hjemmet.
2
In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention establishes a specific monitoring mechanism.
 
2.
Ved denne konvention oprettes en særlig overvågningsmekanisme, der skal sikre, at parterne effektivt gennemfører konventionens bestemmelser.
     
Article 2
 
Artikel 2
     
Scope of the Convention
 
Konventionens anvendelsesområde
     
1
This Convention shall apply to all forms of violence against women, including domestic violence, which affects women disproportionately.
 
1.
Denne konvention finder anvendelse på alle former for vold mod kvinder, herunder vold i hjemmet, som rammer kvinder i uforholdsmæssig grad.
2
Parties are encouraged to apply this Convention to all victims of domestic violence. Parties shall pay particular attention to women victims of gender-based violence in implementing the provisions of this Convention.
 
2.
Parterne opfordres til at anvende denne konvention på alle former for vold i hjemmet. Parterne skal ved gennemførelsen af konventionens bestemmelser især være opmærksomme på kvinder, der udsættes for kønsbetinget vold.
3
This Convention shall apply in times of peace and in situations of armed conflict.
 
3.
Denne konvention gælder i fredstid og i forbindelse med væbnet konflikt.
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Definitions
 
Definitioner
     
For the purpose of this Convention:
 
I denne konvention:
a
“violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;
 
a)
skal udtrykket ”vold mod kvinder” forstås som en overtrædelse af menneskerettighederne og en form for diskrimination af kvinder, og det omfatter alle former for kønsbetinget vold, som medfører, eller som sandsynligvis medfører, fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk overlast eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten dette sker i den offentlige eller den private sfære,
b
“domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;
 
b)
skal udtrykket ”vold i hjemmet” forstås som alle former for fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk vold, som forekommer inden for familien eller i hjemmet eller mellem tidligere eller nuværende ægtefæller eller partnere, uanset om gerningsmanden deler eller tidligere har delt bolig med ofret,
c
“gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;
 
c)
skal udtrykket ”køn” forstås som de socialt konstruerede roller, adfærdsmønstre, aktiviteter og egenskaber, som et givent samfund anser for at være passende for kvinder og mænd,
d
“gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;
 
d)
skal udtrykket ”kønsbetinget vold mod kvinder” forstås som vold, der forøves mod en kvinde i kraft af hendes køn, eller som rammer kvinder i uforholdsmæssig grad,
e
“victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b;
 
e)
skal udtrykket ”offer” forstås som enhver fysisk person, der udsættes for den adfærd, som er beskrevet i litra a og b,
f
“women” includes girls under the age of 18.
 
f)
dækker udtrykket ”kvinder” også piger under 18 år.
       
Article 4
 
Artikel 4
     
Fundamental rights, equality and non-discrimination
 
Grundlæggende rettigheder, ligestilling og ikke-diskrimination
     
1
Parties shall take the necessary legislative and other measures to promote and protect the right for everyone, particularly women, to live free from violence in both the public and the private sphere.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at fremme og beskytte retten for alle mennesker, i særdeleshed kvinder, til at leve uden vold i såvel den offentlige som den private sfære.
2
Parties condemn all forms of discrimination against women and take, without delay, the necessary legislative and other measures to prevent it, in particular by:
 
2.
Parterne fordømmer alle former for diskrimination af kvinder og træffer uden ophold de lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, der er nødvendige for dens forebyggelse, særligt ved:
 
embodying in their national constitutions or other appropriate legislation the principle of equality between women and men and ensuring the practical realisation of this principle;
   
i deres nationale forfatninger eller i anden passende lovgivning at indarbejde princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd og sikre dets anvendelse i praksis,
 
prohibiting discrimination against women, including through the use of sanctions, where appropriate;
   
at forbyde diskrimination af kvinder, om nødvendigt ved hjælp af sanktioner i relevant omfang,
 
abolishing laws and practices which discriminate against women.
   
at ophæve enhver lov og praksis, som diskriminerer kvinder.
3
The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status.
 
3.
Parternes gennemførelse af denne konventions bestemmelser, især foranstaltningerne til beskyttelse af ofres rettigheder, skal sikres uden nogen form for diskrimination, det være sig på grund af biologisk køn, sociokulturelt køn, race, hudfarve, sprog, religion, politisk eller anden orientering, national eller social oprindelse, tilknytning til et nationalt mindretal, ejendom, fødsel, seksuel orientering, kønsidentitet, alder, sundhedstilstand, handicap, ægteskabelig status, indvandrer- eller flygtningestatus eller anden status.
4
Special measures that are necessary to prevent and protect women from gender-based violence shall not be considered discrimination under the terms of this Convention.
 
4.
Særlige forstaltninger, der er nødvendige for at forebygge og beskytte kvinder mod kønsbetinget vold, betragtes ikke som diskrimination i henhold til denne konvention.
     
Article 5
 
Artikel 5
     
State obligations and due diligence
 
Staternes forpligtelser og rettidig omhu
     
1
Parties shall refrain from engaging in any act of violence against women and ensure that State authorities, officials, agents, institutions and other actors acting on behalf of the State act in conformity with this obligation.
 
1.
Parterne afholder sig fra at udøve nogen form for vold mod kvinder og sikrer, at denne forpligtelse overholdes af statslige myndigheder, embedsmænd, befuldmægtigede, institutioner og andre, der optræder på statens vegne.
2
Parties shall take the necessary legislative and other measures to exercise due diligence to prevent, investigate, punish and provide reparation for acts of violence covered by the scope of this Convention that are perpetrated by non-State actors.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at udvise rettidig omhu i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, idømmelse af straf og ydelse af erstatning for voldshandlinger omfattet af denne konvention og begået af ikke-statslige aktører.
     
Article 6
 
Artikel 6
     
Gender-sensitive policies
 
Politikker der tager hensyn til kønnenes forskellighed
     
Parties shall undertake to include a gender perspective in the implementation and evaluation of the impact of the provisions of this Convention and to promote and effectively implement policies of equality between women and men and the empowerment of women.
 
Parterne forpligter sig til at inddrage hensyn til kønnenes forskellighed i gennemførelsen af denne konventions bestemmelser og evalueringen af deres gennemslagskraft og til at fremme og effektivt gennemføre politikker til ligestilling af kvinder og mænd og fremme af kvinders selvstændiggørelse.
     
Chapter II
 
Kapitel II
     
Integrated policies and data collection
 
Integrerede politikker og dataindsamling
     
Article 7
 
Artikel 7
     
Comprehensive and co-ordinated policies
 
Omfattende og koordinerede politikker
     
1
Parties shall take the necessary legislative and other measures to adopt and implement State-wide effective, comprehensive and co-ordinated policies encompassing all relevant measures to prevent and combat all forms of violence covered by the scope of this Convention and offer a holistic response to violence against women.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, der er nødvendige til vedtagelse og gennemførelse af landsdækkende effektive, omfattende og koordinerede politikker indeholdende alle relevante foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold omfattet af denne konvention, og som gør det muligt at reagere holistisk på vold mod kvinder.
2
Parties shall ensure that policies referred to in paragraph 1 place the rights of the victim at the centre of all measures and are implemented by way of effective co-operation among all relevant agencies, institutions and organisations.
 
2.
Parterne sikrer, at alle foranstaltninger indeholdt i de i stk. 1 anførte politikker tager udgangspunkt i ofrets rettigheder, og at politikkerne gennemføres i et effektivt samarbejde mellem alle relevante organer, institutioner og organisationer.
3
Measures taken pursuant to this article shall involve, where appropriate, all relevant actors, such as government agencies, the national, regional and local parliaments and authorities, national human rights institutions and civil society organisations.
 
3.
Foranstaltninger, som træffes i henhold til denne artikel, inddrager i behørigt omfang alle relevante aktører, som f.eks. statslige organer, nationale, regionale og lokale parlamenter og myndigheder, nationale menneskerettighedsinstitutioner og organisationer i civilsamfundet.
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Financial resources
 
Økonomiske ressourcer
     
Parties shall allocate appropriate financial and human resources for the adequate implementation of integrated policies, measures and programmes to prevent and combat all forms of violence covered by the scope of this Convention, including those carried out by non-governmental organisations and civil society.
 
Parterne tildeler de økonomiske og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af integrerede politikker, foranstaltninger og programmer til forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold omfattet af denne konvention, herunder sådanne, som gennemføres af ikke-statslige organisationer og civilsamfundet.
     
Article 9
 
Artikel 9
     
Non-governmental organisations and civil society
 
Ikke-statslige organisationer og civilsamfundet
     
Parties shall recognise, encourage and support, at all levels, the work of relevant non-governmental organisations and of civil society active in combating violence against women and establish effective co-operation with these organisations.
 
Parterne giver anerkendelse, opmuntring og støtte på alle niveauer til de relevante ikke-statslige organisationer og civilsamfundet i deres arbejde med aktivt at bekæmpe vold mod kvinder og etablerer et effektivt samarbejde med disse organisationer.
     
Article 10
 
Artikel 10
     
Co-ordinating body
 
Koordinerende organ
     
1
Parties shall designate or establish one or more official bodies responsible for the co-ordination, implementation, monitoring and evaluation of policies and measures to prevent and combat all forms of violence covered by this Convention. These bodies shall co-ordinate the collection of data as referred to in Article 11, analyse and disseminate its results.
 
1.
Parterne udpeger eller opretter et eller flere officielle organer med ansvar for koordinering, gennemførelse, overvågning og evaluering af politikker og foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold omfattet af denne konvention. Disse organer koordinerer den i artikel 11 omtalte indsamling af data, analyserer disse data og videreformidler resultaterne.
2
Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant to this article receive information of a general nature on measures taken pursuant to Chapter VIII.
 
2.
Parterne sikrer, at de i medfør af denne artikel udpegede eller oprettede organer modtager oplysninger af generel karakter om foranstaltninger truffet i medfør af kapitel VIII.
3
Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant to this article shall have the capacity to communicate directly and foster relations with their counterparts in other Parties.
 
3.
Parterne sikrer, at de i medfør af denne artikel udpegede eller oprettede organer har den fornødne kapacitet til at kommunikere direkte med og knytte forbindelse til deres modstykker hos andre parter.
     
Article 11
 
Artikel 11
     
Data collection and research
 
Dataindsamling og forskning
     
1
For the purpose of the implementation of this Convention, Parties shall undertake to:
 
1.
Med henblik på gennemførelsen af denne konvention forpligter parterne sig til:
 
a
collect disaggregated relevant statistical data at regular intervals on cases of all forms of violence covered by the scope of this Convention;
   
a)
med regelmæssige mellemrum at indsamle kønsopdelte relevante statistiske oplysninger om sager omhandlende alle former for vold omfattet af denne konvention,
 
b
support research in the field of all forms of violence covered by the scope of this Convention in order to study its root causes and effects, incidences and conviction rates, as well as the efficacy of measures taken to implement this Convention.
   
b)
at støtte forskning i alle former for vold omfattet af denne konvention med henblik på at studere kerneårsager og virkninger, forekomster og domfældelsesprocenter, samt gennemslagskraften af de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre denne konvention.
2
Parties shall endeavour to conduct population-based surveys at regular intervals to assess the prevalence of and trends in all forms of violence covered by the scope of this Convention.
 
2.
Parterne bestræber sig på med regelmæssige mellemrum at gennemføre befolkningsbaserede undersøgelser for at bedømme forekomsten af og tendenserne inden for alle former for vold omfattet af denne konvention.
3
Parties shall provide the group of experts, as referred to in Article 66 of this Convention, with the information collected pursuant to this article in order to stimulate international co-operation and enable international benchmarking.
 
3.
Parterne sørger for, at de i medfør af denne artikel indsamlede oplysninger tilgår den i artikel 66 nævnte ekspertgruppe med henblik på at stimulere internationalt samarbejde og muliggøre international benchmarking.
4
Parties shall ensure that the information collected pursuant to this article is available to the public.
 
4.
Parterne sørger for, at de i medfør af denne artikel indsamlede oplysninger gøres tilgængelige for offentligheden.
     
Chapter III
 
Kapitel III
     
Prevention
 
Forebyggelse
     
Article 12
 
Artikel 12
     
General obligations
 
Generelle forpligtelser
     
1
Parties shall take the necessary measures to promote changes in the social and cultural patterns of behaviour of women and men with a view to eradicating prejudices, customs, traditions and all other practices which are based on the idea of the inferiority of women or on stereotyped roles for women and men.
 
1.
Parterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at fremme ændringer i de sociale og kulturelle adfærdsmønstre hos kvinder og mænd med henblik på at udrydde fordomme, sædvaner, traditioner og al anden praksis, som bygger på forestillingen om kvinders underlegenhed eller stereotype roller for kvinder og mænd.
2
Parties shall take the necessary legislative and other measures to prevent all forms of violence covered by the scope of this Convention by any natural or legal person.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge alle former for vold omfattet af denne konvention, som udøves af fysiske eller juridiske personer.
3
Any measures taken pursuant to this chapter shall take into account and address the specific needs of persons made vulnerable by particular circumstances and shall place the human rights of all victims at their centre.
 
3.
Enhver foranstaltning, som træffes i medfør af dette kapitel, skal tage hensyn til og fokusere på de særlige behov hos personer, som er sårbare på grund af særlige omstændigheder, og skal tage udgangspunkt i alle ofres menneskerettigheder.
4
Parties shall take the necessary measures to encourage all members of society, especially men and boys, to contribute actively to preventing all forms of violence covered by the scope of this Convention.
 
4.
Parterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfordre alle i samfundet, især mænd og drenge, til at bidrage aktivt til forebyggelsen af alle former for vold omfattet af denne konvention.
5
Parties shall ensure that culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be considered as justification for any acts of violence covered by the scope of this Convention.
 
5.
Parterne sikrer, at kultur, sædvaner, religion, tradition eller såkaldt ”ære” ikke kan påberåbes som berettigelse for nogen af de voldshandlinger, der er omfattet af denne konvention.
6
Parties shall take the necessary measures to promote programmes and activities for the empowerment of women.
 
6.
Parterne træffer de nødvendige foranstaltninger til fremme af programmer og aktiviteter til selvstændiggørelse af kvinder.
     
Article 13
 
Artikel 13
     
Awareness-raising
 
Bevidstgørelse
     
1
Parties shall promote or conduct, on a regular basis and at all levels, awareness-raising campaigns or programmes, including in co-operation with national human rights institutions and equality bodies, civil society and non-governmental organisations, especially women’s organisations, where appropriate, to increase awareness and understanding among the general public of the different manifestations of all forms of violence covered by the scope of this Convention, their consequences on children and the need to prevent such violence.
 
1.
Parterne fremmer eller gennemfører med regelmæssige mellemrum og på alle niveauer bevidstgørelseskampagner eller -programmer, bl.a. i samarbejde med nationale menneskerettighedsinstutioner og ligestillingsorganer, organisationer i civilsamfundet og ikke-statslige organisationer, især kvindeorganisationer, alt efter omstændighederne, med henblik på at øge offentlighedens bevidsthed om og forståelse af de forskellige måder, hvorpå alle former for vold omfattet af denne konvention kommer til udtryk, hvilke konsekvenser de har for børnene, og behovet for at forebygge denne vold.
2
Parties shall ensure the wide dissemination among the general public of information on measures available to prevent acts of violence covered by the scope of this Convention.
 
2.
Parterne sikrer, at der sker bred formidling til offentligheden af oplysninger om de foranstaltninger, der er til rådighed til forebyggelse af voldshandlinger omfattet af denne konvention.
     
Article 14
 
Artikel 14
     
Education
 
Undervisning
     
1
Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching material on issues such as equality between women and men, non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in interpersonal relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity, adapted to the evolving capacity of learners, in formal curricula and at all levels of education.
 
1.
Parterne træffer i behørigt omfang de foranstaltninger, der er nødvendige for, at pensumlister og læseplaner på alle niveauer med støtte af undervisningsmateriale tilpasset det enkelte klassetrin behandler emner som f.eks. ligestilling mellem kvinder og mænd, ikke-stereotype kønsroller, gensidig respekt, ikke-voldelig løsning af konflikter mellem mennesker, kønsbetinget vold mod kvinder og retten til personlig integritet.
2
Parties shall take the necessary steps to promote the principles referred to in paragraph 1 in informal educational facilities, as well as in sports, cultural and leisure facilities and the media.
 
2.
Parterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at fremme de i stk. 1 nævnte principper i uformelle uddannelsessammenhænge samt inden for sport, kultur- og fritidsaktiviteter og i medierne.
     
Article 15
 
Artikel 15
     
Training of professionals
 
Uddannelse af fagfolk
     
1
Parties shall provide or strengthen appropriate training for the relevant professionals dealing with victims or perpetrators of all acts of violence covered by the scope of this Convention, on the prevention and detection of such violence, equality between women and men, the needs and rights of victims, as well as on how to prevent secondary victimisation.
 
1.
Parterne tilvejebringer eller styrker behørig uddannelse af de relevante faggrupper, som arbejder med ofre for eller gerningsmænd til alle former for vold omfattet af denne konvention, om emnerne forebyggelse og konstatering af sådan vold, ligestilling mellem kvinder og mænd, ofrenes behov og rettigheder og forebyggelse af sekundær offergørelse.
2
Parties shall encourage that the training referred to in paragraph 1 includes training on co-ordinated multi-agency co-operation to allow for a comprehensive and appropriate handling of referrals in cases of violence covered by the scope of this Convention.
 
2.
Parterne skal opfordre til, at den i stk. 1 nævnte uddannelse omfatter undervisning i koordineret tværinstitutionelt samarbejde med det formål at muliggøre en omfattende og hensigtsmæssig håndtering af henvisninger i sager omhandlende de voldshandlinger, der er omfattet af denne konvention.
     
Article 16
 
Artikel 16
     
Preventive intervention and treatment programmes
 
Forebyggende intervention og behandlingsprogrammer
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support programmes aimed at teaching perpetrators of domestic violence to adopt non-violent behaviour in interpersonal relationships with a view to preventing further violence and changing violent behavioural patterns.
 
1.
Parterne træffer de nødvendige lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger til etablering af eller støtte til programmer, der har til formål at lære gerningsmænd til vold i hjemmet at tilegne sig en ikke-voldelig adfærd i deres samvær med andre mennesker med henblik på at forhindre yderligere vold og ændre voldelige adfærdsmønstre.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support treatment programmes aimed at preventing perpetrators, in particular sex offenders, from re-offending.
 
2.
Parterne træffer de nødvendige lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger til etablering af eller støtte til behandlingsprogrammer, der har til formål at forebygge tilbagefald hos gerningsmænd, især hos seksualforbrydere.
3
In taking the measures referred to in paragraphs 1 and 2, Parties shall ensure that the safety of, support for and the human rights of victims are of primary concern and that, where appropriate, these programmes are set up and implemented in close co-ordination with specialist support services for victims.
 
3.
Ved etableringen af de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger sikrer parterne, at der er primært fokus på ofrenes sikkerhed, adgang til støtte og menneskerettigheder, og at de nævnte programmer i behørigt omfang etableres og gennemføres i tæt koordinering med særlige støttetilbud til ofrene.
         
Article 17
 
Artikel 17
     
Participation of the private sector and the media
 
Inddragelse af den private sektor og medierne
     
1
Parties shall encourage the private sector, the information and communication technology sector and the media, with due respect for freedom of expression and their independence, to participate in the elaboration and implementation of policies and to set guidelines and self-regulatory standards to prevent violence against women and to enhance respect for their dignity.
 
1.
Parterne opfordrer den private sektor, sektoren for informations- og kommunikationsteknologi og medierne til, med behørig respekt for ytringsfriheden og deres uafhængighed, at deltage i udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker og som led i deres selvjustits at fastsætte retningslinjer og normsæt til forebyggelse af vold mod kvinder og til at øge respekten for kvinders værdighed.
2
Parties shall develop and promote, in co-operation with private sector actors, skills among children, parents and educators on how to deal with the information and communications environment that provides access to degrading content of a sexual or violent nature which might be harmful.
 
2.
Parterne skal i samarbejde med aktører i den private sektor udvikle og fremme færdighederne hos børn, forældre og pædagoger til håndtering af informations- og kommunikationsmiljøet, som giver adgang til nedværdigende indhold af seksuel eller voldelig karakter, som kan være skadeligt.
     
Chapter IV
 
Kapitel IV
     
Protection and support
 
Beskyttelse og støtte
     
Article 18
 
Artikel 18
     
General obligations
 
Generelle forpligtelser
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect all victims from any further acts of violence.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte alle ofre mod yderligere voldshandlinger.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures, in accordance with internal law, to ensure that there are appropriate mechanisms to provide for effective co-operation between all relevant state agencies, including the judiciary, public prosecutors, law enforcement agencies, local and regional authorities as well as non-governmental organisations and other relevant organisations and entities, in protecting and supporting victims and witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention, including by referring to general and specialist support services as detailed in Articles 20 and 22 of this Convention.
 
2.
Parterne træffer i overensstemmelse med national lovgivning de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at der findes passende mekanismer til etablering af et effektivt samarbejde mellem alle relevante statslige myndigheder, herunder retsvæsenet, anklagemyndigheden, retshåndhævelsesorganer, lokale og regionale myndigheder, ikke-statslige organisationer og andre relevante organisationer og enheder, i deres indsats for at beskytte og yde støtte til ofre for og vidner til alle former for vold omfattet af denne konvention, herunder ved henvisning til de generelle og særlige støttetilbud, som er nærmere beskrevet i artikel 20 og 22 i denne konvention.
3
Parties shall ensure that measures taken pursuant to this chapter shall:
 
3.
Parterne sikrer, at de i medfør af dette kapitel trufne foranstaltninger:
 
be based on a gendered understanding of violence against women and domestic violence and shall focus on the human rights and safety of the victim;
   
hviler på en kønsbestemt forståelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet med fokus på menneskerettigheder og ofrets sikkerhed,
 
be based on an integrated approach which takes into account the relationship between victims, perpetrators, children and their wider social environment;
   
hviler på en integreret tilgang, som tager højde for forholdet mellem ofre, gerningsmænd, børn og deres bredere sociale miljø,
 
aim at avoiding secondary victimisation;
   
sigter mod at undgå sekundær offergørelse,
 
aim at the empowerment and economic independence of women victims of violence;
   
sigter mod at give kvindelige voldsofre mulighed for selvstændiggørelse og økonomisk uafhængighed,
 
allow, where appropriate, for a range of protection and support services to be located on the same premises;
   
i behørigt omfang muliggør placering på samme adresse af flere forskellige beskyttelses- og støttetilbud,
 
address the specific needs of vulnerable persons, including child victims, and be made available to them.
   
fokuserer på de særlige behov der gælder for sårbare personer, herunder børn, der er ofre, og sørger for, at foranstaltningerne tilbydes disse personer.
4
The provision of services shall not depend on the victim’s willingness to press charges or testify against any perpetrator.
 
4.
Tilbuddet om ydelser må ikke gøres afhængigt af ofrets villighed til at foretage politianmeldelse eller vidne mod en gerningsmand.
5
Parties shall take the appropriate measures to provide consular and other protection and support to their nationals and other victims entitled to such protection in accordance with their obligations under international law.
 
5.
Parterne træffer behørige foranstaltninger til tilvejebringelse af konsulær og anden beskyttelse og støtte til deres statsborgere og andre ofre med krav på en sådan beskyttelse i medfør af parternes forpligtelser i henhold til folkeretten.
     
Article 19
 
Artikel 19
     
Information
 
Information
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims receive adequate and timely information on available support services and legal measures in a language they understand.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at der tilgår ofre tilstrækkelige og rettidige oplysninger om eksisterende støttetilbud og juridiske foranstaltninger, og at dette sker på et sprog, som de forstår.
     
Article 20
 
Artikel 20
     
General support services
 
Generelle støttetilbud
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have access to services facilitating their recovery from violence. These measures should include, when necessary, services such as legal and psychological counselling, financial assistance, housing, education, training and assistance in finding employment.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at ofre har adgang til tilbud, der letter deres restitution efter udsættelsen for vold. Sådanne foranstaltninger bør om nødvendigt omfatte juridisk og psykologisk rådgivning, økonomisk bistand og hjælp med bolig, uddannelse, undervisning og beskæftigelse.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have access to health care and social services and that services are adequately resourced and professionals are trained to assist victims and refer them to the appropriate services.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at ofre har adgang til sundhedsydelser og sociale tilbud og ydelser, at disse tilbud og ydelser har tilstrækkeligt med ressourcer, og at de fagfolk, der hjælper ofrene og henviser dem til passende tilbud, er uddannet dertil.
     
Article 21
 
Artikel 21
     
Assistance in individual/collective complaints
 
Bistand til individuelle/kollektive klager
     
Parties shall ensure that victims have information on and access to applicable regional and international individual/collective complaints mechanisms. Parties shall promote the provision of sensitive and knowledgeable assistance to victims in presenting any such complaints.
 
Parterne sikrer, at ofre modtager oplysninger om og har adgang til gældende regionale og internationale procedurer for individuelle og kollektive klager. Parterne fremmer tilvejebringelsen af forstående og velorienteret bistand til ofre i forbindelse med indgivelsen af sådanne klager.
     
Article 22
 
Artikel 22
     
Specialist support services
 
Særlige støttetilbud
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide or arrange for, in an adequate geographical distribution, immediate, short- and long-term specialist support services to any victim subjected to any of the acts of violence covered by the scope of this Convention.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for med en passende geografisk fordeling at kunne yde eller tilvejebringe omgående kort- eller langvarige særlige støttetilbud til ethvert offer for voldshandlinger omfattet af denne konvention.
2
Parties shall provide or arrange for specialist women’s support services to all women victims of violence and their children.
 
2.
Parterne yder eller tilvejebringer særlige støttetilbud tiltænkt kvinder til alle kvindelige voldsofre og deres børn.
     
Article 23
 
Artikel 23
     
Shelters
 
Krisecentre
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting-up of appropriate, easily accessible shelters in sufficient numbers to provide safe accommodation for and to reach out pro-actively to victims, especially women and their children.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at etablere passende, lettilgængelige krisecentre i tilstrækkeligt antal med henblik på at tilbyde sikkert ophold og yde proaktiv, udfarende hjælp til ofre, især kvinder og børn.
     
Article 24
 
Artikel 24
     
Telephone helplines
 
Telefonrådgivning
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up state-wide round-the-clock (24/7) telephone helplines free of charge to provide advice to callers, confidentially or with due regard for their anonymity, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at etablere en gratis landsdækkende, døgnbemandet telefonrådgivning, som under tavshedspligt eller med behørig hensyntagen til de rådsøgendes anonymitet kan yde rådgivning vedrørende alle former for vold omfattet af denne konvention.
     
Article 25
 
Artikel 25
     
Support for victims of sexual violence
 
Støtte til ofre for seksuel vold
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting up of appropriate, easily accessible rape crisis or sexual violence referral centres for victims in sufficient numbers to provide for medical and forensic examination, trauma support and counselling for victims.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at etablere et tilstrækkeligt antal passende, lettilgængelige krise- eller henvisningscentre for voldtægtsofre med henblik på at give adgang til lægelige og retslægelige undersøgelser, traumestøtte og rådgivning.
     
Article 26
 
Artikel 26
     
Protection and support for child witnesses
 
Beskyttelse af og støtte til børn, der har været vidner
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that in the provision of protection and support services to victims, due account is taken of the rights and needs of child witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tilbuddene om beskyttelse af og støtte til ofre tager behørigt hensyn til rettigheder og behov for børn, der har været vidner til alle former for vold omfattet af denne konvention.
2
Measures taken pursuant to this article shall include age-appropriate psychosocial counselling for child witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention and shall give due regard to the best interests of the child.
 
2.
Foranstaltninger truffet i henhold til denne artikel omfatter alderssvarende psykosocial rådgivning til børn, der har været vidner til alle former for vold omfattet af denne konvention, og skal tage behørigt hensyn til barnets bedste.
     
Article 27
 
Artikel 27
     
Reporting
 
Anmeldelse
     
Parties shall take the necessary measures to encourage any person witness to the commission of acts of violence covered by the scope of this Convention or who has reasonable grounds to believe that such an act may be committed, or that further acts of violence are to be expected, to report this to the competent organisations or authorities.
 
Parterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfordre enhver, som har været vidne til udøvelsen af voldshandlinger omfattet af denne konvention, eller som har rimelig grund til at tro, at en sådan handling vil blive forøvet, eller at der kan forventes yderligere voldshandlinger, til at anmelde dette til de kompetente organisationer eller myndigheder.
     
Article 28
 
Artikel 28
     
Reporting by professionals
 
Anmeldelse fra fagfolk
     
Parties shall take the necessary measures to ensure that the confidentiality rules imposed by internal law on certain professionals do not constitute an obstacle to the possibility, under appropriate conditions, of their reporting to the competent organisations or authorities if they have reasonable grounds to believe that a serious act of violence covered by the scope of this Convention, has been committed and further serious acts of violence are to be expected.
 
Parterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at den nationale lovgivnings bestemmelser om tavshedspligt for visse faggrupper ikke stiller sig hindrende i vejen for at de, såfremt omstændighederne taler derfor, foretager anmeldelse til de kompetente organisationer eller myndigheder i situationer, hvor de har rimelig grund til at tro, at der er blevet begået en alvorlig voldshandling, som er omfattet af denne konvention, og at der forventeligt vil ske yderligere alvorlige voldshandlinger.
     
Chapter V
 
Kapitel V
     
Substantive law
 
Materiel ret
     
Article 29
 
Artikel 29
     
Civil lawsuits and remedies
 
Civilretlige søgsmål og retsmidler
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide victims with adequate civil remedies against the perpetrator.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for, at ofre har passende civilretlige retsmidler til rådighed mod gerningsmanden.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide victims, in accordance with the general principles of international law, with adequate civil remedies against State authorities that have failed in their duty to take the necessary preventive or protective measures within the scope of their powers.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger der er nødvendige for, at ofre i overensstemmelse med folkerettens grundprincipper har passende civilretlige retsmidler til rådighed mod statslige myndigheder, der ikke har opfyldt deres forpligtelse til at træffe de nødvendige forebyggende eller beskyttende foranstaltninger inden for deres beføjelser.
     
Article 30
 
Artikel 30
     
Compensation
 
Erstatning
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have the right to claim compensation from perpetrators for any of the offences established in accordance with this Convention.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at ofre har ret til at kræve erstatning fra gerningsmanden for enhver strafbar handling omfattet af denne konvention.
2
Adequate State compensation shall be awarded to those who have sustained serious bodily injury or impairment of health, to the extent that the damage is not covered by other sources such as the perpetrator, insurance or State-funded health and social provisions. This does not preclude Parties from claiming regress for compensation awarded from the perpetrator, as long as due regard is paid to the victim’s safety.
 
2.
Personer, som har lidt alvorlig fysisk eller sundhedsmæssig overlast, tildeles en passende erstatning af staten, i det omfang sådan overlast ikke dækkes fra andet hold, såsom gerningsmanden, en forsikring eller statsfinansierede sundheds- og socialydelser. Dette fratager ikke parterne muligheden for at gøre regres mod gerningsmanden for den tildelte erstatning, når blot der tages behørigt hensyn til ofrets sikkerhed.
3
Measures taken pursuant to paragraph 2 shall ensure the granting of compensation within a reasonable time.
 
3.
Foranstaltninger truffet i henhold til stk. 2 skal sikre, at erstatning ydes inden for et rimeligt tidsrum.
     
Article 31
 
Artikel 31
     
Custody, visitation rights and safety
 
Forældremyndighed, samvær og sikkerhed
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in the determination of custody and visitation rights of children, incidents of violence covered by the scope of this Convention are taken into account.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at voldshandlinger omfattet af denne konvention tages i betragtning, når der træffes beslutning om forældremyndighed og samvær i forhold til børn.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the exercise of any visitation or custody rights does not jeopardise the rights and safety of the victim or children.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at udøvelsen af samvær eller forældremyndighed ikke udgør en risiko i forbindelse med ofrets eller børns rettigheder og sikkerhed.
     
Article 32
 
Artikel 32
     
Civil consequences of forced marriages
 
Civilretlige konsekvenser af tvangsægteskaber
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that marriages concluded under force may be voidable, annulled or dissolved without undue financial or administrative burden placed on the victim.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at et ægteskab indgået under tvang kan ugyldiggøres, annulleres eller opløses, uden at der derved påføres ofret en urimelig økonomisk eller administrativ byrde.
     
Article 33
 
Artikel 33
     
Psychological violence
 
Psykisk vold
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of seriously impairing a person’s psychological integrity through coercion or threats is criminalised.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at det er strafbart med forsæt at forøve alvorlig skade på en persons psykiske integritet ved anvendelse af tvang eller trusler.
     
Article 34
 
Artikel 34
     
Stalking
 
Systematisk forfølgelse (stalking)
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of repeatedly engaging in threatening conduct directed at another person, causing her or him to fear for her or his safety, is criminalised.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at det er strafbart med forsæt gentagne gange at optræde truende over for en anden person på en sådan måde, at den pågældende frygter for sin sikkerhed.
     
Article 35
 
Artikel 35
     
Physical violence
 
Fysisk vold
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of committing acts of physical violence against another person is criminalised.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at det er strafbart med forsæt at forøve fysisk vold mod en anden person.
     
Article 36
 
Artikel 36
     
Sexual violence, including rape
 
Seksuel vold, herunder voldtægt
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at den forsætlige udøvelse af følgende handlinger er strafbar:
 
a
engaging in non-consensual vaginal, anal or oral penetration of a sexual nature of the body of another person with any bodily part or object;
   
a)
uden den pågældendes samtykke at foretage vaginal, anal eller oral penetrering af seksuel karakter af en anden persons krop ved hjælp af en kropsdel eller en genstand,
 
b
engaging in other non-consensual acts of a sexual nature with a person;
   
b)
uden den pågældendes samtykke at udøve handlinger af seksuel karakter med en anden person,
 
c
causing another person to engage in non-consensual acts of a sexual nature with a third person.
   
c)
uden den pågældendes samtykke at få en anden person til at udøve handlinger af seksuel karakter med en tredjemand.
2
Consent must be given voluntarily as the result of the person’s free will assessed in the context of the surrounding circumstances.
 
2.
Samtykke skal gives frivilligt og være udtryk for den pågældendes fri vilje, bedømt ud fra omstændighederne ved den konkrete situation.
3
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the provisions of paragraph 1 also apply to acts committed against former or current spouses or partners as recognised by internal law.
 
3.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at bestemmelserne i stk. 1 også gælder for handlinger begået mod personer, som i henhold til national lovgivning anerkendes som tidligere eller nuværende ægtefæller eller partnere.
     
Article 37
 
Artikel 37
     
Forced marriage
 
Tvangsægteskab
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of forcing an adult or a child to enter into a marriage is criminalised.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at det er strafbart med forsæt at tvinge en voksen eller et barn til at indgå ægteskab.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of luring an adult or a child to the territory of a Party or State other than the one she or he resides in with the purpose of forcing this adult or child to enter into a marriage is criminalised.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at det er strafbart med forsæt at lokke en voksen eller et barn ind på en anden parts eller stats område end den, hvor den pågældende har sin faste bopæl, med det formål at tvinge den voksne eller barnet til at indgå ægteskab.
     
Article 38
 
Artikel 38
     
Female genital mutilation
 
Skamfering af de kvindelige kønsdele
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at følgende forsætlige adfærd er strafbar:
a
excising, infibulating or performing any other mutilation to the whole or any part of a woman’s labia majora, labia minora or clitoris;
 
a)
at fjerne, infibulere eller på anden måde skamfere dele af eller alle kvindens ydre eller indre kønslæber eller klitoris,
b
coercing or procuring a woman to undergo any of the acts listed in point a;
 
b)
at tvinge eller overtale en kvinde til at underkaste sig de i litra a anførte handlinger,
c
inciting, coercing or procuring a girl to undergo any of the acts listed in point a.
 
c)
at tilskynde, tvinge eller overtale en pige til at underkaste sig de i litra a anførte handlinger.
     
Article 39
 
Artikel 39
     
Forced abortion and forced sterilisation
 
Tvangsabort og -sterilisation
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at følgende forsætlige handlinger er strafbare:
a
performing an abortion on a woman without her prior and informed consent;
 
a)
at foretage abort på en kvinde uden hendes forudgående informerede samtykke,
b
performing surgery which has the purpose or effect of terminating a woman’s capacity to naturally reproduce without her prior and informed consent or understanding of the procedure.
 
b)
at foretage et kirurgisk indgreb som har til formål eller følge, at kvinden mister sin evne til naturlig reproduktion, uden hendes forudgående informerede samtykke eller forståelse af indgrebet.
     
Article 40
 
Artikel 40
     
Sexual harassment
 
Seksuel chikane
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment, is subject to criminal or other legal sanction.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd af seksuelt tilsnit, som har til formål eller følge, at en persons værdighed krænkes, herunder især ved skabelsen af et intimiderende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller stødende miljø, udløser strafferetlige eller andre retslige sanktioner.
     
Article 41
 
Artikel 41
     
Aiding or abetting and attempt
 
Medvirken og forsøg
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish as an offence, when committed intentionally, aiding or abetting the commission of the offences established in accordance with Articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a and 39 of this Convention.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre det strafbart med forsæt at medvirke til begåelsen af de strafbare handlinger, der er omfattet af artikel 33, 34, 35, 36, 37, 38, litra a, og 39 i denne konvention.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish as offences, when committed intentionally, attempts to commit the offences established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38.a and 39 of this Convention.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre det strafbart med forsæt at forsøge at begå de strafbare handlinger, der er omfattet af artikel 35, 36, 37, 38, litra a, og 39 i denne konvention.
     
Article 42
 
Artikel 42
     
Unacceptable justifications for crimes, including crimes committed in the name of so-called “honour”
 
Uacceptabel retfærdiggørelse af kriminalitet, herunder kriminalitet der begås under henvisning til såkaldt »ære«
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in criminal proceedings initiated following the commission of any of the acts of violence covered by the scope of this Convention, culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be regarded as justification for such acts. This covers, in particular, claims that the victim has transgressed cultural, religious, social or traditional norms or customs of appropriate behaviour.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at det i straffesager indledt efter udøvelsen af en voldshandling omfattet af denne konvention ikke accepteres, at en sådan handling retfærdiggøres med henvisning til kultur, sædvane, religion, tradition eller såkaldt »ære«. Dette gælder især påstande om, at ofret har overtrådt kulturelle, religiøse, sociale eller traditionsbundne normer eller sædvaner for passende adfærd.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that incitement by any person of a child to commit any of the acts referred to in paragraph 1 shall not diminish the criminal liability of that person for the acts committed.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at en persons opildnen af et barn til at begå en af de handlinger, der er anført i stk. 1, ikke mindsker den pågældendes strafferetlige ansvar for den begåede handling.
     
Article 43
 
Artikel 43
     
Application of criminal offences
 
Status som strafbar handling
     
The offences established in accordance with this Convention shall apply irrespective of the nature of the relationship between victim and perpetrator.
 
De strafbare handlinger, der er omfattet af denne konvention, anses for strafbare, uanset hvilket forhold der eksisterer imellem offer og gerningsmand.
     
Article 44
 
Artikel 44
     
Jurisdiction
 
Jurisdiktion (straffemyndighed)
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at fastslå deres straffemyndighed over alle strafbare handlinger omfattet af denne konvention, som begås:
 
a
in their territory; or
   
a)
på deres område,
 
b
on board a ship flying their flag; or
   
b)
om bord på et fartøj, der fører deres flag,
 
c
on board an aircraft registered under their laws; or
   
c)
om bord i et fly, der er registreret i henhold til deres lovgivning,
 
d
by one of their nationals; or
   
d)
af en af deres statsborgere eller
 
e
by a person who has her or his habitual residence in their territory.
   
e)
af en person, som har fast bopæl på deres område.
2
Parties shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention where the offence is committed against one of their nationals or a person who has her or his habitual residence in their territory.
 
2.
Parterne bestræber sig på at træffe de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger der er nødvendige for at fastslå deres straffemyndighed over enhver strafbar handling omfattet af denne konvention, når den pågældende handling begås mod en af deres statsborgere eller en person, som har fast bopæl på deres område.
3
For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that their jurisdiction is not subordinated to the condition that the acts are criminalised in the territory where they were committed.
 
3.
Med henblik på retsforfølgning af de strafbare handlinger, der er omfattet af artikel 36, 37, 38 og 39 i denne konvention, træffer parterne de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at deres straffemyndighed ikke er underlagt den betingelse, at handlingerne anses for strafbare på det område, hvor de blev begået.
4
For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that their jurisdiction as regards points d and e of paragraph 1 is not subordinated to the condition that the prosecution can only be initiated following the reporting by the victim of the offence or the laying of information by the State of the place where the offence was committed.
 
4.
Med henblik på retsforfølgning af de strafbare handlinger, der er omfattet af artikel 36, 37, 38 og 39 i denne konvention, træffer parterne de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at deres straffemyndighed med hensyn til stk. 1, litra d og e, ikke er underlagt den betingelse, at retsforfølgning kun kan indledes efter ofrets indgivelse af anmeldelse eller underretning fra den stat, hvor den strafbare handling blev begået.
5
Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention, in cases where an alleged perpetrator is present on their territory and they do not extradite her or him to another Party, solely on the basis of her or his nationality.
 
5.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at fastslå deres straffemyndighed over de strafbare handlinger, der er omfattet af denne konvention i sager, hvor en formodet gerningsmand befinder sig på deres område og ikke udleveres til en anden part udelukkende på grund af sit statsborgerskab.
6
When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.
 
6.
Hvor mere end én part påberåber sig straffemyndighed over en formodet strafbar handling omfattet af denne konvention, afgør de involverede parter i behørigt omfang i samråd, hvor retsforfølgning mest hensigtsmæssigt kan ske.
7
Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its internal law.
 
7.
Uden præjudice for folkerettens generelle bestemmelser sker der i denne konvention ikke udelukkelse af straffemyndighed udøvet af en part i henhold til dennes nationale lovgivning.
     
Article 45
 
Artikel 45
     
Sanctions and measures
 
Sanktioner og foranstaltninger
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences established in accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, taking into account their seriousness. These sanctions shall include, where appropriate, sentences involving the deprivation of liberty which can give rise to extradition.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at strafbare handlinger omfattet af denne konvention mødes med effektive sanktioner, som står i rimeligt forhold til den strafbare handling, som virker afskrækkende, og som tager hensyn til handlingens grovhed. Disse sanktioner omfatter i relevant omfang frihedsberøvelse, som kan medføre udlevering.
2
Parties may adopt other measures in relation to perpetrators, such as:
 
2.
Parterne kan vedtage andre foranstaltninger i forhold til gerningsmænd, såsom:
 
monitoring or supervision of convicted persons;
   
overvågning af eller tilsyn med dømte personer,
 
withdrawal of parental rights, if the best interests of the child, which may include the safety of the victim, cannot be guaranteed in any other way.
   
ophævelse af forældrerettigheder, hvis dette er den eneste måde hvorpå det kan garanteres, at barnets bedste, herunder eventuelt ofrets sikkerhed, tilgodeses.
     
Article 46
 
Artikel 46
     
Aggravating circumstances
 
Skærpende omstændigheder
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following circumstances, insofar as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of internal law, be taken into consideration as aggravating circumstances in the determination of the sentence in relation to the offences established in accordance with this Convention:
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at følgende omstændigheder, i det omfang de ikke allerede er indeholdt i den pågældende strafbare handlings gerningsindhold, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning kan tages i betragtning som skærpende omstændigheder ved fastsættelse af straffen for strafbare handlinger omfattet af denne konvention:
a
the offence was committed against a former or current spouse or partner as recognised by internal law, by a member of the family, a person cohabiting with the victim or a person having abused her or his authority;
 
a)
den strafbare handling blev begået mod en person, der i henhold til national lovgivning anerkendes som tidligere eller nuværende ægtefælle eller partner, af et familiemedlem, ofrets samlever eller en person, der har misbrugt sin myndighed,
b
the offence, or related offences, were committed repeatedly;
 
b)
den strafbare handling, eller forbundne strafbare handlinger, blev begået gentagne gange,
c
the offence was committed against a person made vulnerable by particular circumstances;
 
c)
den strafbare handling blev begået mod en person, som var sårbar på grund af særlige omstændigheder,
d
the offence was committed against or in the presence of a child;
 
d)
den strafbare handling blev begået mod, eller i overværelse af, et barn,
e
the offence was committed by two or more people acting together;
 
e)
den strafbare handling blev begået af to eller flere personer i fællesskab,
f
the offence was preceded or accompanied by extreme levels of violence;
 
f)
den strafbare handling fulgte efter, eller blev ledsaget af, udøvelsen af ekstrem vold,
g
the offence was committed with the use or threat of a weapon;
 
g)
den strafbare handling blev begået under anvendelse af, eller under trussel om anvendelse af, våben,
h
the offence resulted in severe physical or psychological harm for the victim;
 
h)
ofret led alvorlig fysisk eller psykisk overlast som følge af den strafbare handling,
i
the perpetrator had previously been convicted of offences of a similar nature.
 
i)
gerningsmanden var tidligere dømt for tilsvarende strafbare handlinger.
     
Article 47
 
Artikel 47
     
Sentences passed by another Party
 
Domme afsagt af en anden part
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the possibility of taking into account final sentences passed by another Party in relation to the offences established in accordance with this Convention when determining the sentence.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre det muligt ved straffastsættelsen at tage hensyn til endelige domme afsagt af en anden part vedrørende strafbare handlinger omfattet af denne konvention.
     
Article 48
 
Artikel 48
     
Prohibition of mandatory alternative dispute
 
Forbud mod obligatorisk alternativ konfliktløsning eller domfældelse
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at forbyde obligatorisk alternativ konfliktløsning, herunder mediation og mægling, i forbindelse med de former for vold, der er omfattet af denne konvention.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that if the payment of a fine is ordered, due account shall be taken of the ability of the perpetrator to assume his or her financial obligations towards the victim.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at der ved idømmelse af bøde tages behørigt hensyn til gerningsmandens evne til at opfylde sine økonomiske forpligtelser over for ofret.
     
Chapter VI
 
Kapitel VI
     
Investigation, prosecution, procedural law and protective measures
 
Efterforskning, retsforfølgning, retspleje og beskyttelsesforanstaltninger
     
Article 49
 
Artikel 49
     
General obligations
 
Generelle forpligtelser
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations and judicial proceedings in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention are carried out without undue delay while taking into consideration the rights of the victim during all stages of the criminal proceedings.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at efterforskning og retslige procedurer vedrørende alle former for vold omfattet af denne konvention gennemføres uden ugrundet ophold og under hensyntagen til ofrets rettigheder på alle stadier af straffesagen.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with the fundamental principles of human rights and having regard to the gendered understanding of violence, to ensure the effective investigation and prosecution of offences established in accordance with this Convention.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at der i overensstemmelse med de grundlæggende principper for menneskerettigheder og ud fra en kønsbestemt forståelse af vold, foranstaltes en effektiv efterforskning og retsforfølgning af de strafbare handlinger, som er omfattet af denne konvention.
     
Article 50
 
Artikel 50
     
Immediate response, prevention and protection
 
Omgående reaktion, forebyggelse og beskyttelse
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the responsible law enforcement agencies respond to all forms of violence covered by the scope of this Convention promptly and appropriately by offering adequate and immediate protection to victims.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at de ansvarlige retshåndhævelsesorganer reagerer omgående og hensigtsmæssigt på alle former for vold omfattet af denne konvention ved at tilbyde ofret tilstrækkelig og omgående beskyttelse.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the responsible law enforcement agencies engage promptly and appropriately in the prevention and protection against all forms of violence covered by the scope of this Convention, including the employment of preventive operational measures and the collection of evidence.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at de ansvarlige retshåndhævelsesorganer reagerer omgående og hensigtsmæssigt i forbindelse med forebyggelse af og beskyttelse mod alle former for vold omfattet af denne konvention, herunder ved anvendelse af forebyggende operationelle tiltag og indsamling af bevismateriale.
     
Article 51
 
Artikel 51
     
Risk assessment and risk management
 
Risikovurdering og risikostyring
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that an assessment of the lethality risk, the seriousness of the situation and the risk of repeated violence is carried out by all relevant authorities in order to manage the risk and if necessary to provide co-ordinated safety and support.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at alle relevante myndigheder foretager en vurdering af risikoen for dødsfald, situationens alvor og risikoen for gentagen voldsudøvelse med henblik på at håndtere risikoen og om nødvendigt yde koordineret sikkerhed og støtte.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the assessment referred to in paragraph 1 duly takes into account, at all stages of the investigation and application of protective measures, the fact that perpetrators of acts of violence covered by the scope of this Convention possess or have access to firearms.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at den i stk. 1 nævnte vurdering på alle efterforskningstrin og i anvendelsen af alle beskyttelsesforanstaltninger i behørigt omfang tager højde for, at gerningsmænd til voldshandlinger omfattet af denne konvention besidder eller har adgang til våben.
     
Article 52
 
Artikel 52
     
Emergency barring orders
 
Øjeblikkelig bortvisning
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the competent authorities are granted the power to order, in situations of immediate danger, a perpetrator of domestic violence to vacate the residence of the victim or person at risk for a sufficient period of time and to prohibit the perpetrator from entering the residence of or contacting the victim or person at risk. Measures taken pursuant to this article shall give priority to the safety of victims or persons at risk.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at de kompetente myndigheder tillægges beføjelser til i akutte faresituationer at bortvise gerningsmanden til vold i hjemmet fra ofrets eller den udsatte persons bopæl for en tilstrækkelig lang periode og at forbyde gerningsmanden adgang til ofrets eller den udsatte persons bolig eller at tage kontakt til ofret eller den udsatte person. Foranstaltninger truffet i medfør af denne artikel fokuserer primært på sikkerheden for ofre eller udsatte personer.
     
Article 53
 
Artikel 53
     
Restraining or protection orders
 
Afgørelser om tilhold eller beskyttelse
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that appropriate restraining or protection orders are available to victims of all forms of violence covered by the scope of this Convention.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at passende afgørelser om tilhold eller beskyttelse er til rådighed for ofre for alle former for vold omfattet af denne konvention.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the restraining or protection orders referred to in paragraph 1 are:
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at de i stk. 1 omtalte afgørelser om tilhold eller beskyttelse:
 
available for immediate protection and without undue financial or administrative burdens placed on the victim;
   
kan træffes umiddelbart, og uden at ofret påføres en urimelig økonomisk eller administrativ belastning derved,
 
issued for a specified period or until modified or discharged;
   
træffes for en given periode, eller indtil de ændres eller ophæves,
 
where necessary, issued on an ex parte basis which has immediate effect;
   
om nødvendigt træffes ex parte (uden varsel) og med øjeblikkelig virkning,
 
available irrespective of, or in addition to, other legal proceedings;
   
er til rådighed uafhængigt af, eller i tillæg til, andre retslige foranstaltninger,
 
allowed to be introduced in subsequent legal proceedings.
   
tillades inddraget i efterfølgende retslige foranstaltninger.
3
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that breaches of restraining or protection orders issued pursuant to paragraph 1 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or other legal sanctions.
 
3.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at overtrædelser af afgørelser om tilhold eller beskyttelse udstedt i henhold til stk. 1 medfører strafferetlige eller andre retslige sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.
     
Article 54
 
Artikel 54
     
Investigations and evidence
 
Efterforskning og bevismateriale
     
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in any civil or criminal proceedings, evidence relating to the sexual history and conduct of the victim shall be permitted only when it is relevant and necessary.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at bevismateriale vedrørende ofrets seksuelle fortid og adfærd kun tillades inddraget i en civilretlig eller strafferetlig sag, hvis det er relevant og nødvendigt.
     
Article 55
 
Artikel 55
     
Ex parte and ex officio proceedings
 
Retsforfølgning ex parte (uden varsel) og ex officio (på eget initiativ)
     
1
Parties shall ensure that investigations into or prosecution of offences established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38 and 39 of this Convention shall not be wholly dependant upon a report or complaint filed by a victim if the offence was committed in whole or in part on its territory, and that the proceedings may continue even if the victim withdraws her or his statement or complaint.
 
1.
Parterne sikrer, at efterforskning eller retsforfølgning af strafbare handlinger omfattet af artikel 35, 36, 37, 38 og 39 i denne konvention ikke afhænger udelukkende af en anmeldelse eller en klage indgivet af et offer i de tilfælde, hvor lovovertrædelsen blev begået helt eller delvist på deres område, og at retsforfølgning kan fortsætte, selv hvis ofret trækker sit udsagn eller sin klage tilbage.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure, in accordance with the conditions provided for by their internal law, the possibility for governmental and non-governmental organisations and domestic violence counsellors to assist and/or support victims, at their request, during investigations and judicial proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for i overensstemmelse med bestemmelserne i deres nationale lovgivning at sikre, at statslige og ikke-statslige organisationer og personer, der yder rådgivning og vejledning til voldsofre, efter anmodning fra ofrene kan yde disse bistand og/eller støtte under efterforskningen af og straffesagen vedrørende strafbare handlinger omfattet af denne konvention.
     
Article 56
 
Artikel 56
     
Measures of protection
 
Beskyttelsesforanstaltninger
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect the rights and interests of victims, including their special needs as witnesses, at all stages of investigations and judicial proceedings, in particular by:
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for, at der sker varetagelse af ofres rettigheder og interesser, herunder deres særlige behov som vidner, på alle efterforskningstrin og under hele straffesagen, især ved:
 
a
providing for their protection, as well as that of their families and witnesses, from intimidation, retaliation and repeat victimisation;
   
a)
at yde beskyttelse til såvel dem som deres familier og vidner mod intimidering, gengældelse og gentagen offergørelse,
 
b
ensuring that victims are informed, at least in cases where the victims and the family might be in danger, when the perpetrator escapes or is released temporarily or definitively;
   
b)
at sikre, at ofrene bliver underrettet, hvis gerningsmanden undslipper eller løslades midlertidigt eller endeligt, i det mindste i sager, hvor ofrene og deres familie kan være i fare,
 
c
informing them, under the conditions provided for by internal law, of their rights and the services at their disposal and the follow-up given to their complaint, the charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their role therein, as well as the outcome of their case;
   
c)
i henhold til bestemmelserne i den nationale lovgivning at oplyse dem om deres rettigheder og de tilbud, som står til deres rådighed, og om, hvordan der følges op på deres klage, hvad anklagen lyder på, hvordan efterforskningen eller retssagen skrider frem, og deres egen rolle samt udfaldet af deres sag,
 
d
enabling victims, in a manner consistent with the procedural rules of internal law, to be heard, to supply evidence and have their views, needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;
   
d)
at gøre det muligt for ofrene i overensstemmelse med den nationale retsplejelov at blive hørt, at fremlægge beviser og få deres synspunkter, behov og bekymringer fremlagt, enten direkte eller igennem et mellemled, og behandlet,
 
e
providing victims with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into account;
   
e)
at yde ofrene passende støtte, således at deres rettigheder og interesser varetages behørigt og tages med i betragtning,
 
f
ensuring that measures may be adopted to protect the privacy and the image of the victim;
   
f)
at sikre, at der kan træffes foranstaltninger til beskyttelse af ofrets privatliv og omdømme,
 
g
ensuring that contact between victims and perpetrators within court and law enforcement agency premises is avoided where possible;
   
g)
at sikre, at kontakt mellem ofre og gerningsmænd i domhuset og i retshåndhævelsesorganets lokaler så vidt muligt undgås,
 
h
providing victims with independent and competent interpreters when victims are parties to proceedings or when they are supplying evidence;
   
h)
at stille uafhængige og kompetente tolke til rådighed for ofrene i sager, hvor ofrene deltager som part eller afgiver vidneudsagn,
 
i
enabling victims to testify, according to the rules provided by their internal law, in the courtroom without being present or at least without the presence of the alleged perpetrator, notably through the use of appropriate communication technologies, where available.
   
i)
at gøre det muligt for vidnerne i henhold til den nationale lovgivning at afgive vidneudsagn i retslokalet uden at være fysisk til stede, eller i det mindste uden at den formodede gerningsmand er til stede, især ved hjælp af passende kommunikationsteknologi, hvor dette er muligt.
2
A child victim and child witness of violence against women and domestic violence shall be afforded, where appropriate, special protection measures taking into account the best interests of the child.
 
2.
Et barn, der er offer for eller vidne til vold mod kvinder og vold i hjemmet, skal i behørigt omfang tilbydes særlig beskyttelse under hensyntagen til barnets bedste.
     
Article 57
 
Artikel 57
     
Legal aid
 
Retshjælp
     
Parties shall provide for the right to legal assistance and to free legal aid for victims under the conditions provided by their internal law.
 
Parterne sikrer, at ofre har ret til juridisk bistand og gratis retshjælp på de betingelser, som gælder i henhold til den nationale lovgivning.
     
Article 58
 
Artikel 58
     
Statute of limitation
 
Forældelse
     
Parties shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the statute of limitation for initiating any legal proceedings with regard to the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, shall continue for a period of time that is sufficient and commensurate with the gravity of the offence in question, to allow for the efficient initiation of proceedings after the victim has reached the age of majority.
 
Parterne træffer de lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at forældelsesfristen vedrørende strafbare handlinger omfattet af artikel 36, 37, 38 og 39 i denne konvention er tilstrækkelig lang og afpasset efter grovheden af den pågældende strafbare handling, således at retsforfølgning effektivt kan indledes, når ofret har nået myndighedsalderen.
     
Chapter VII
 
Kapitel VII
     
Migration and asylum
 
Indvandring og asyl
     
Article 59
 
Artikel 59
     
Residence status
 
Opholdsstatus
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims whose residence status depends on that of the spouse or partner as recognised by internal law, in the event of the dissolution of the marriage or the relationship, are granted in the event of particularly difficult circumstances, upon application, an autonomous residence permit irrespective of the duration of the marriage or the relationship. The conditions relating to the granting and duration of the autonomous residence permit are established by internal law.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at ofre med en opholdsstatus, der afhænger af deres ægtefælles eller partners status i henhold til den nationale lovgivning, i tilfælde af ægteskabets eller forholdets opløsning og under særligt vanskelige omstændigheder efter ansøgning tildeles en selvstændig opholdstilladelse uafhængigt af ægteskabets eller forholdets varighed. Betingelserne for tildeling og varighed af den selvstændige opholdstilladelse følger af den nationale lovgivning.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims may obtain the suspension of expulsion proceedings initiated in relation to a residence status dependent on that of the spouse or partner as recognised by internal law to enable them to apply for an autonomous residence permit.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at ofre har mulighed for at få suspenderet en indledt udvisningssag vedrørende en opholdsstatus, der er afhængig af ægtefællens eller partnerens status i henhold til den nationale lovgivning, således at de har mulighed for at ansøge om en selvstændig opholdstilladelse.
3
Parties shall issue a renewable residence permit to victims in one of the two following situations, or in both:
 
3.
Parterne skal udstede en opholdstilladelse med mulighed for forlængelse til ofre i en af følgende to situationer eller i begge:
 
a
where the competent authority considers that their stay is necessary owing to their personal situation;
   
a)
når den kompetente myndighed anser, at deres ophold er nødvendigt på grund af deres personlige omstændigheder,
 
b
where the competent authority considers that their stay is necessary for the purpose of their co-operation with the competent authorities in investigation or criminal proceedings.
   
b)
når den kompetente myndighed anser, at deres ophold er nødvendigt af hensyn til deres samarbejde med de kompetente myndigheder under en efterforskning eller en straffesag.
4
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of forced marriage brought into another country for the purpose of the marriage and who, as a result, have lost their residence status in the country where they habitually reside, may regain this status.
 
4.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at ofre for tvangsægteskaber, der er ført til et andet land med henblik på indgåelse af ægteskab, og som derfor har mistet deres opholdsstatus i det land, hvor de har fast bopæl, kan generhverve denne status.
     
Article 60
 
Artikel 60
     
Gender-based asylum claims
 
Kønsbaserede asylansøgninger
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that gender-based violence against women may be recognised as a form of persecution within the meaning of Article 1, A (2), of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and as a form of serious harm giving rise to complementary/subsidiary protection.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at kønsbetinget vold mod kvinder kan anerkendes som en form for forfølgelse i medfør af artikel 1, litra A, nr. 2, i konventionen fra 1951 om flygtninges retsstilling og som en form for grov overlast, der medfører supplerende/subsidiær beskyttelse.
2
Parties shall ensure that a gender-sensitive interpretation is given to each of the Convention grounds and that where it is established that the persecution feared is for one or more of these grounds, applicants shall be granted refugee status according to the applicable relevant instruments.
 
2.
Parterne sikrer, at hver af de i konventionen nævnte grunde fortolkes under hensyntagen til forskellene mellem kønnene, og at en ansøger, hvis det fastslås, at forfølgelse frygtes af en eller flere af disse grunde, tildeles flygtningestatus i henhold til gældende relevante instrumenter.
3
Parties shall take the necessary legislative or other measures to develop gender-sensitive reception procedures and support services for asylum-seekers as well as gender guidelines and gender-sensitive asylum procedures, including refugee status determination and application for international protection.
 
3.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle modtageprocedurer og støttetilbud til asylsøgere, der tager hensyn til forskellene mellem kønnene, og at det samme sker for retningslinjer og asylprocedurer, herunder afgørelser vedrørende flygtningestatus og ansøgninger om international beskyttelse.
     
Article 61
 
Artikel 61
     
Non-refoulement
 
Non-refoulement (forbud mod tilbagesendelse)
     
1
Parties shall take the necessary legislative or other measures to respect the principle of non-refoulement in accordance with existing obligations under international law.
 
1.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for overholdelse af princippet om non-refoulement i overensstemmelse med de i henhold til folkeretten gældende forpligtelser.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of violence against women who are in need of protection, regardless of their status or residence, shall not be returned under any circumstances to any country where their life would be at risk or where they might be subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at voldsramte kvinder, som har behov for beskyttelse, uanset status eller bopæl, ikke under nogen omstændigheder tilbagesendes til et land, hvor deres liv er i fare, eller hvor de kan blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
     
Chapter VIII
 
Kapitel VIII
     
International co-operation
 
Internationalt samarbejde
     
Article 62
 
Artikel 62
     
General principles
 
Generelle principper
     
1
Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through the application of relevant international and regional instruments on co-operation in civil and criminal matters, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:
 
1.
Parterne indgår i videst muligt omfang i samarbejde med hinanden i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention og under anvendelse af relevante internationale og regionale instrumenter i civil- og strafferetlige sager og arrangementer, der bygger på ensartet eller gensidig lovgivning og national ret, med henblik på:
 
a
preventing, combating and prosecuting all forms of violence covered by the scope of this Convention;
   
a)
at forebygge, bekæmpe og retsforfølge alle former for vold omfattet af denne konvention,
 
b
protecting and providing assistance to victims;
   
b)
at beskytte og yde bistand til ofre,
 
c
investigations or proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention;
   
c)
at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger omfattet af denne konvention,
 
d
enforcing relevant civil and criminal judgments issued by the judicial authorities of Parties, including protection orders.
   
d)
at håndhæve relevante civil- og strafferetlige domme afsagt af parternes retslige myndigheder, herunder afgørelser om beskyttelse.
2
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of an offence established in accordance with this Convention and committed in the territory of a Party other than the one where they reside may make a complaint before the competent authorities of their State of residence.
 
2.
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at ofre for strafbare handlinger omfattet af denne konvention og begået på et område, som tilhører en anden part end den, hvor de har deres bopæl, kan indgive klage til bopælsstatens kompetente myndigheder.
3
If a Party that makes mutual legal assistance in criminal matters, extradition or enforcement of civil or criminal judgments imposed by another Party to this Convention conditional on the existence of a treaty receives a request for such legal co-operation from a Party with which it has not concluded such a treaty, it may consider this Convention to be the legal basis for mutual legal assistance in criminal matters, extradition or enforcement of civil or criminal judgments imposed by the other Party in respect of the offences established in accordance with this Convention.
 
3.
Hvis en part, der gør gensidig retshjælp i straffesager, udlevering eller fuldbyrdelse af civil- eller strafferetlige domme afsagt af en anden af denne konventions parter betinget af en traktat, modtager en anmodning om et sådant retsligt samarbejde fra en part, med hvem en sådan traktat ikke er indgået, kan denne konvention betragtes som retsgrundlag for gensidig retshjælp i straffesager, udlevering eller fuldbyrdelse af civil- eller strafferetlige domme afsagt af den anden part vedrørende strafbare handlinger omfattet af denne konvention.
4
Parties shall endeavour to integrate, where appropriate, the prevention and the fight against violence against women and domestic violence in assistance programmes for development provided for the benefit of third States, including by entering into bilateral and multilateral agreements with third States with a view to facilitating the protection of victims in accordance with Article 18, paragraph 5.
 
4.
Parterne bestræber sig på i behørigt omfang at integrere forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet i udviklingshjælpeprogrammer tiltænkt tredjelande, blandt andet ved indgåelse af bilaterale og multilaterale aftaler med tredjelande med henblik på at lette beskyttelsen af ofre i overensstemmelse med artikel 18, stk. 5.
     
Article 63
 
Artikel 63
     
Measures relating to persons at risk
 
Foranstaltninger vedrørende personer i fare
     
When a Party, on the basis of the information at its disposal, has reasonable grounds to believe that a person is at immediate risk of being subjected to any of the acts of violence referred to in Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention on the territory of another Party, the Party that has the information is encouraged to transmit it without delay to the latter for the purpose of ensuring that appropriate protection measures are taken. Where applicable, this information shall include details on existing protection provisions for the benefit of the person at risk.
 
Når en part har adgang til oplysninger, som giver rimelig grund til at tro, at en person er i umiddelbar fare for på en anden parts område at blive udsat for en af de voldshandlinger, der henvises til i artikel 36, 37, 38 og 39 i denne konvention, opfordres den part, der har disse oplysninger til rådighed, til omgående at videregive dem til den anden part med henblik på at sikre, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger. Hvis det er relevant, bør disse oplysninger indeholde en nærmere redegørelse for allerede trufne beskyttelsesforanstaltninger for den pågældende person.
     
Article 64
 
Artikel 64
     
Information
 
Information
     
1
The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the final result of the action taken under this chapter. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.
 
1.
Den anmodede part orienterer omgående den anmodende part om det endelige udfald af den handling, som iværksættes i henhold til dette kapitel. Tilsvarende orienterer den anmodede part omgående den anmodende part om eventuelle omstændigheder, som umuliggør udførelsen af den ønskede handling, eller som sandsynligvis vil medføre en væsentlig forsinkelse af udførelsen.
2
A Party may, within the limits of its internal law, without prior request, forward to another Party information obtained within the framework of its own investigations when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in preventing criminal offences established in accordance with this Convention or in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning such criminal offences or that it might lead to a request for co-operation by that Party under this chapter.
 
2.
En part kan inden for rammerne af sin nationale lovgivning uden forudgående anmodning tilstille en anden part oplysninger, som er fremkommet under dens egen efterforskning, hvis den mener, at fremlæggelsen af sådanne oplysninger kan være nyttige for den modtagende part i sidstnævntes forebyggelse af strafbare handlinger omfattet af denne konvention eller ved iværksættelsen eller udførelsen af efterforskning eller retsforfølgning af sådanne strafbare handlinger eller kan føre til, at den pågældende part fremsætter anmodning om samarbejde i henhold til dette kapitel.
3
A Party receiving any information in accordance with paragraph 2 shall submit such information to its competent authorities in order that proceedings may be taken if they are considered appropriate, or that this information may be taken into account in relevant civil and criminal proceedings.
 
3.
En part, der modtager oplysninger i henhold til stk. 2, fremsender disse oplysninger til sine kompetente myndigheder med henblik på iværksættelse af retsforfølgning, hvis dette anses for hensigtsmæssigt, eller for at oplysningerne kan tages i betragtning i relevante civil- eller strafferetlige sager.
     
Article 65
 
Artikel 65
     
Data Protection
 
Databeskyttelse
     
Personal data shall be stored and used pursuant to the obligations undertaken by the Parties under the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No.  108).
 
Persondata opbevares og anvendes i overensstemmelse med de forpligtelser, som påhviler parterne i medfør af konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (ETS Nr. 108).
     
Chapter IX
 
Kapitel IX
     
Monitoring mechanism
 
Overvågningsmekanisme
     
Article 66
 
Artikel 66
     
Group of experts on action against violence against women and domestic violence
 
Ekspertgruppe for indsatsen mod vold mod kvinder og vold i hjemmet
     
1
The Group of experts on action against violence against women and domestic violence (hereinafter referred to as “GREVIO”) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.
 
1.
Ekspertgruppen for indsatsen mod vold mod kvinder og vold i hjemmet (herefter benævnt »GREVIO«) overvåger parternes gennemførelse af denne konvention.
2
GREVIO shall be composed of a minimum of 10 members and a maximum of 15 members, taking into account a gender and geographical balance, as well as multidisciplinary expertise. Its members shall be elected by the Committee of the Parties from among candidates nominated by the Parties for a term of office of four years, renewable once, and chosen from among nationals of the Parties.
 
2.
GREVIO har mindst 10 og højst 15 medlemmer, som udnævnes under hensyntagen til opnåelse af en kønsmæssig og geografisk balance og tværfaglig ekspertise. Medlemmerne vælges af Komitéen af kontraherende parter blandt kandidater nomineret af parterne, og de vælges for fire år ad gangen med mulighed for genvalg én gang. Medlemmerne skal være statsborgere i de stater, der er part i konventionen.
3
The initial election of 10 members shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention. The election of five additional members shall be held following the 25th ratification or accession.
 
3.
Det indledende valg af 10 medlemmer afholdes inden for en periode af et år fra konventionens ikrafttræden. Efter den 25. ratifikation eller tiltrædelse vælges yderligere fem medlemmer.
4
The election of the members of GREVIO shall be based on the following principles:
 
4.
GREVIOs medlemmer vælges ud fra følgende kriterier:
 
a
they shall be chosen according to a transparent procedure from among persons of high moral character, known for their recognised competence in the fields of human rights, gender equality, violence against women and domestic violence, or assistance to and protection of victims, or having demonstrated professional experience in the areas covered by this Convention;
   
a)
medlemmerne vælges i henhold til en gennemsigtig procedure blandt personer med høj moralsk habitus, som er anerkendt for deres kompetencer inden for områder som menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, vold mod kvinder og vold i hjemmet eller bistand til og beskyttelse af ofre, eller for at have vist faglig kompetence inden for de områder, som er omfattet af denne konvention,
 
b
no two members of GREVIO may be nationals of the same State;
   
b)
GREVIO kan kun have ét medlem fra hver stat,
 
c
they should represent the main legal systems;
   
c)
de bør repræsentere de vigtigste retssystemer,
 
d
they should represent relevant actors and agencies in the field of violence against women and domestic violence;
   
d)
de bør repræsentere relevante aktører og organer inden for områderne vold mod kvinder og vold i hjemmet,
 
e
they shall sit in their individual capacity and shall be independent and impartial in the exercise of their functions, and shall be available to carry out their duties in an effective manner.
   
e)
de vælges i deres egenskab af privatpersoner, og de er uafhængige og upartiske i varetagelsen af deres funktioner og skal stå til rådighed til at udføre deres pligter effektivt.
5
The election procedure of the members of GREVIO shall be determined by the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Parties, within a period of six months following the entry into force of this Convention.
 
5.
Valgproceduren for GREVIOs medlemmer fastsættes af Europarådets Ministerkomité inden for en periode på seks måneder fra denne konventions ikrafttræden efter samråd med og indhentelse af enstemmigt samtykke fra parterne.
6
GREVIO shall adopt its own rules of procedure.
 
6.
GREVIO vedtager selv sin forretningsorden.
7
Members of GREVIO, and other members of delegations carrying out the country visits as set forth in Article 68, paragraphs 9 and 14, shall enjoy the privileges and immunities established in the appendix to this Convention.
 
7.
Medlemmerne af GREVIO og andre medlemmer af de delegationer, der gennemfører landebesøg i henhold til artikel 68, stk. 9 og 14, nyder de privilegier og immuniteter, som er anført i bilaget til denne konvention.
     
Article 67
 
Artikel 67
     
Committee of the Parties
 
Komitéen af kontraherende parter
         
1
The Committee of the Parties shall be composed of the representatives of the Parties to the Convention.
 
1.
Komitéen af kontraherende parter sammensættes af repræsentanter for parterne til denne konvention.
2
The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention in order to elect the members of GREVIO. It shall subsequently meet whenever one third of the Parties, the President of the Committee of the Parties or the Secretary General so requests.
 
2.
Komitéen af kontraherende parter indkaldes af Europarådets generalsekretær. Det første møde afholdes inden for et år fra datoen for denne konventions ikrafttræden og har til formål at vælge medlemmerne til GREVIO. Herefter mødes Komitéen efter anmodning fra en tredjedel af parterne, formanden for Komitéen af kontraherende parter eller generalsekretæren.
3
The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.
 
3.
Komitéen af kontraherende parter vedtager selv sin forretningsorden.
     
Article 68
 
Artikel 68
     
Procedure
 
Procedure
     
1
Parties shall submit to the Secretary General of the Council of Europe, based on a questionnaire prepared by GREVIO, a report on legislative and other measures giving effect to the provisions of this Convention, for consideration by GREVIO.
 
1.
På baggrund af et spørgeskema udarbejdet af GREVIO udfærdiger parterne en rapport om lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger til gennemførelse af denne konventions bestemmelser. Rapporten tilstilles Europarådets generalsekretær til behandling af GREVIO.
2
GREVIO shall consider the report submitted in accordance with paragraph 1 with the representatives of the Party concerned.
 
2.
Den i henhold til stk. 1 fremsendte rapport behandles af GREVIO i samarbejde med repræsentanterne for den pågældende part.
3
Subsequent evaluation procedures shall be divided into rounds, the length of which is determined by GREVIO. At the beginning of each round GREVIO shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be based and send out a questionnaire.
 
3.
Efterfølgende evalueringsprocedurer opdeles i runder, hvis varighed afgøres af GREVIO. Ved starten af hver runde vælger GREVIO de konkrete bestemmelser, som den pågældende evalueringsprocedure skal tage udgangspunkt i, og udsender et spørgeskema.
4
GREVIO shall define the appropriate means to carry out this monitoring procedure. It may in particular adopt a questionnaire for each evaluation round, which shall serve as a basis for the evaluation procedure of the implementation by the Parties. This questionnaire shall be addressed to all Parties. Parties shall respond to this questionnaire, as well as to any other request of information from GREVIO.
 
4.
GREVIO vælger de midler, hvormed den enkelte overvågningsprocedure afvikles mest hensigtsmæssigt. Der kan i særdeleshed vedtages et spørgeskema for hver evalueringsrunde som grundlag for evalueringen af parternes gennemførelse. Spørgeskemaet fremsendes til alle parterne. Parterne besvarer spørgeskemaet såvel som enhver anden anmodning om oplysninger fra GREVIO.
5
GREVIO may receive information on the implementation of the Convention from non-governmental organisations and civil society, as well as from national institutions for the protection of human rights.
 
5.
GREVIO kan modtage oplysninger om konventionens gennemførelse fra ikke-statslige organisationer og civilsamfundet, så vel som fra nationale menneskerettighedsorganisationer.
6
GREVIO shall take due consideration of the existing information available from other regional and international instruments and bodies in areas falling within the scope of this Convention.
 
6.
GREVIO tager i behørigt omfang hensyn til oplysninger, der foreligger fra andre regionale og internationale instrumenter og organer inden for områder, der er omfattet af denne konvention.
7
When adopting a questionnaire for each evaluation round, GREVIO shall take due consideration of the existing data collection and research in the Parties as referred to in Article 11 of this Convention.
 
7.
I forbindelse med vedtagelsen af et spørgeskema til en evalueringsrunde tager GREVIO behørigt hensyn til allerede indsamlede data og forskning allerede iværksat af parterne i medfør af artikel 11 i denne konvention.
8
GREVIO may receive information on the implementation of the Convention from the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the Parliamentary Assembly and relevant specialised bodies of the Council of Europe, as well as those established under other international instruments. Complaints presented to these bodies and their outcome will be made available to GREVIO.
 
8.
GREVIO kan modtage oplysninger om konventionens gennemførelse fra Europarådets Menneskerettighedskommissær, Den Parlamentariske Forsamling og relevante specialorganer i Europarådet, såvel som fra organer oprettet i henhold til andre internationale instrumenter. GREVIO får indsigt i klager indgivet til disse organer og deres udfald.
9
GREVIO may subsidiarily organise, in co-operation with the national authorities and with the assistance of independent national experts, country visits, if the information gained is insufficient or in cases provided for in paragraph 14. During these visits, GREVIO may be assisted by specialists in specific fields.
 
9.
GREVIO kan subsidiært, i samarbejde med de nationale myndigheder og med bistand fra uafhængige nationale eksperter, tilrettelægge landebesøg i tilfælde af, at de modtagne oplysninger ikke er tilstrækkelige, eller i sådanne sager, som er nævnt i stk. 14. Under disse besøg kan GREVIO blive bistået af specialister inden for konkrete områder.
10
GREVIO shall prepare a draft report containing its analysis concerning the implementation of the provisions on which the evaluation is based, as well as its suggestions and proposals concerning the way in which the Party concerned may deal with the problems which have been identified. The draft report shall be transmitted for comments to the Party which undergoes the evaluation. Its comments shall be taken into account by GREVIO when adopting its report.
 
10.
GREVIO udarbejder et udkast til rapport indeholdende en analyse af gennemførelsen af de bestemmelser, som evalueringen bygger på, samt forslag til, hvordan den pågældende part kan løse de problemer, der er blevet konstateret. Rapportudkastet sendes til den evaluerede part til udtalelse, og partens kommentarer tages i betragtning af GREVIO ved vedtagelsen af den endelige rapport.
11
On the basis of all the information received and the comments by the Parties, GREVIO shall adopt its report and conclusions concerning the measures taken by the Party concerned to implement the provisions of this Convention. This report and the conclusions shall be sent to the Party concerned and to the Committee of the Parties. The report and conclusions of GREVIO shall be made public as from their adoption, together with eventual comments by the Party concerned.
 
11.
På baggrund af alle indkomne oplysninger og parternes kommentarer vedtager GREVIO sin rapport og konklusionerne vedrørende de foranstaltninger, som den pågældende part har truffet med henblik på gennemførelse af konventionens bestemmelser. Rapporten og konklusionerne fremsendes til den pågældende part og til Komitéen af kontraherende parter. GREVIOs rapport og konklusioner offentliggøres efter vedtagelsen sammen med den pågældende parts afsluttende kommentarer.
12
Without prejudice to the procedure of paragraphs 1 to 8, the Committee of the Parties may adopt, on the basis of the report and conclusions of GREVIO, recommendations addressed to this Party (a) concerning the measures to be taken to implement the conclusions of GREVIO, if necessary setting a date for submitting information on their implementation, and (b) aiming at promoting co-operation with that Party for the proper implementation of this Convention.
 
12.
Uden præjudice for den i stk. 1-8 anførte procedure kan Komitéen af kontraherende parter på grundlag af GREVIOs rapport og konklusioner vedtage henstillinger til den pågældende part a) vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes for at gennemføre GREVIOs konklusioner, om nødvendigt med fastsættelse af en dato for fremsendelse af information om deres gennemførelse, og b) for at fremme samarbejdet med den pågældende part til sikring af den rette gennemførelse af denne konvention.
13
If GREVIO receives reliable information indicating a situation where problems require immediate attention to prevent or limit the scale or number of serious violations of the Convention, it may request the urgent submission of a special report concerning measures taken to prevent a serious, massive or persistent pattern of violence against women.
 
13.
Hvis GREVIO modtager pålidelig underretning om, at der er opstået problemer, som kræver øjeblikkelig handling for at forhindre eller begrænse omfanget eller antallet af alvorlige overtrædelser af konventionen, kan GREVIO anmode om hastefremsendelse af en særlig rapport om de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre et alvorligt, omfattende eller vedvarende mønster af vold mod kvinder.
14
Taking into account the information submitted by the Party concerned, as well as any other reliable information available to it, GREVIO may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to GREVIO. Where warranted and with the consent of the Party, the inquiry may include a visit to its territory.
 
14.
På baggrund af de oplysninger, som er fremsendt af den pågældende part samt eventuelle andre pålidelige oplysninger, som GREVIO har rådighed over, kan GREVIO udpege et eller flere af sine medlemmer til gennemførelse af en undersøgelse og hurtig afrapportering til GREVIO. Hvis det er berettiget, og hvis den pågældende part samtykker, kan en sådan undersøgelse omfatte et besøg til partens område.
15
After examining the findings of the inquiry referred to in paragraph 14, GREVIO shall transmit these findings to the Party concerned and, where appropriate, to the Committee of the Parties and the Committee of Ministers of the Council of Europe together with any comments and recommendations.
 
15.
GREVIO drøfter resultaterne af den i stk. 14 nævnte undersøgelse og fremsender dem herefter til den pågældende part og, efter omstændighederne, til Komitéen af kontraherende parter og Europarådets Ministerkomité sammen med eventuelle kommentarer og henstillinger.
     
Article 69
 
Artikel 69
     
General recommendations
 
Generelle henstillinger
     
GREVIO may adopt, where appropriate, general recommendations on the implementation of this Convention.
 
GREVIO kan efter omstændighederne vedtage generelle henstillinger vedrørende gennemførelsen af denne konvention.
     
Article 70
 
Artikel 70
     
Parliamentary involvement in monitoring
 
Inddragelse af parlamenterne i overvågningen
     
1
National parliaments shall be invited to participate in the monitoring of the measures taken for the implementation of this Convention.
 
1.
De nationale parlamenter opfordres til at deltage i overvågningen af de til gennemførelse af denne konvention trufne foranstaltninger.
2
Parties shall submit the reports of GREVIO to their national parliaments.
 
2.
Parterne fremsender GREVIOs rapporter til deres nationale parlamenter.
3
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe shall be invited to regularly take stock of the implementation of this Convention.
 
3.
Europarådets Parlamentariske Forsamling opfordres til med regelmæssige mellemrum at gøre status over gennemførelsen af denne konvention.
     
Chapter X
 
Kapitel X
     
Relationship with other international instruments
 
Forholdet til andre internationale instrumenter
     
Article 71
 
Artikel 71
     
Relationship with other international instruments
 
Forholdet til andre internationale instrumenter
     
1
This Convention shall not affect obligations arising from other international instruments to which Parties to this Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention.
 
1.
Denne konvention berører ikke forpligtelser, der udspringer af andre internationale instrumenter, som de kontraherende parter er eller bliver part i, og som indeholder bestemmelser om spørgsmål, der reguleres af denne konvention.
2
The Parties to this Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
 
2.
Parterne til denne konvention kan indbyrdes indgå bilaterale eller multilaterale aftaler om de af denne konvention omhandlede forhold med henblik på at supplere eller styrke dens bestemmelser eller fremme anvendelsen af de heri indeholdte principper.
     
Chapter XI
 
Kapitel XI
     
Amendments to the Convention
 
Ændringer til konventionen
     
Article 72
 
Artikel 72
     
Amendments
 
Ændringer
     
1
Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by her or him to the member States of the Council of Europe, any signatory, any Party, the European Union, any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 75, and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 76.
 
1.
Forslag til ændring af denne konvention fra en part skal sendes til Europarådets generalsekretær, som videresender det til Europarådets medlemsstater, alle undertegnende parter, alle kontraherende stater, den Europæiske Union, alle stater, der er blevet opfordret til at undertegne konventionen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 75, og alle stater, der er blevet opfordret til at tiltræde konventionen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 76.
2
The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the proposed amendment and, after having consulted the Parties to this Convention that are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
 
2.
Europarådets Ministerkomité behandler den foreslåede ændring og kan efter samråd med de kontraherende parter, som ikke er medlemmer af Europarådet, vedtage ændringen med det flertal, som kræves i henhold til artikel 20, litra d, i Europarådets statut.
3
The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 2 shall be forwarded to the Parties for acceptance.
 
3.
Teksten til alle ændringer vedtaget af Ministerkomitéen i henhold til stk. 2 fremsendes til parterne til godkendelse.
4
Any amendment adopted in accordance with paragraph 2 shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General of their acceptance.
 
4.
Alle ændringer vedtaget i henhold til stk. 2 træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på en måned fra den dato, hvor alle parter har meddelt deres accept af ændringsforslaget til generalsekretæren.
     
Chapter XII
 
Kapitel XII
     
Final clauses
 
Afsluttende bestemmelser
     
Article 73
 
Artikel 73
     
Effects of this Convention
 
Konventionens virkning
     
The provisions of this Convention shall not prejudice the provisions of internal law and binding international instruments which are already in force or may come into force, under which more favourable rights are or would be accorded to persons in preventing and combating violence against women and domestic violence.
 
Denne konventions bestemmelser har ingen præjudicerende virkning i forhold til bestemmelser i national lovgivning og bindende internationale instrumenter, som allerede er trådt i kraft, eller som kan træde i kraft, og som medfører, at personer tillægges, eller kan tillægges, gunstigere rettigheder i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.
     
Article 74
 
Artikel 74
     
Dispute settlement
 
Tvistløsning
     
1
The Parties to any dispute which may arise concerning the application or interpretation of the provisions of this Convention shall first seek to resolve it by means of negotiation, conciliation, arbitration or by any other methods of peaceful settlement accepted by mutual agreement between them.
 
1.
Det gælder for enhver tvist som måtte udspringe af anvendelsen eller tolkningen af bestemmelserne i denne konvention, at de involverede parter først søger den løst ved forhandling, forlig, voldgift eller andre former for mindelige løsninger, som parterne accepterer efter gensidig overenskomst.
2
The Committee of Ministers of the Council of Europe may establish procedures of settlement to be available for use by the Parties in dispute if they should so agree.
 
2.
Europarådets Ministerkomité kan fastlægge forligsprocedurer til brug for parterne i en tvist, hvis der er enighed herom.
     
Article 75
 
Artikel 75
     
Signature and entry into force
 
Undertegnelse og ikrafttræden
     
1
This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration and the European Union.
 
1.
Denne konvention er åben for undertegnelse af Europarådets medlemsstater, de ikke-medlemsstater, som har deltaget i udarbejdelsen heraf, og den Europæiske Union.
2
This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
 
2.
Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter deponeres hos Europarådets generalsekretær.
3
This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 10 signatories, including at least eight member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2.
 
3.
Denne konvention træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, hvor 10 undertegnende parter, herunder mindst otte af Europarådets medlemsstater, har givet samtykke til at være bundet af konventionen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2.
4
In respect of any State referred to in paragraph 1 or the European Union, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.
 
4.
Det gælder for enhver af de i stk. 1 nævnte stater eller den Europæiske Union, som efterfølgende giver samtykke til at være bundet af konventionen, at konventionen træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, hvor der er sket deponering af et ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument.
     
Article 76
 
Artikel 76
     
Accession to the Convention
 
Tiltrædelse af konventionen
     
1
After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee of Ministers.
 
1.
Efter konventionens ikrafttræden kan Europarådets Ministerkomité, efter samråd med de kontraherende parter og indhentelse af deres enstemmige samtykke, opfordre enhver stat, som ikke er medlem af Europarådet, og som ikke har deltaget i udarbejdelsen af konventionen, til at tiltræde konventionen ved en beslutning truffet med det flertal, der er fastsat i artikel 20, litra d, i Europarådets statut, og med enstemmighed blandt repræsentanterne for de kontraherende stater, der er berettiget til medlemskab af Ministerkomitéen.
2
In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
 
2.
Det gælder for enhver stat, som tiltræder denne konvention, at konventionen træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, hvor der er sket deponering af tiltrædelsesinstrumentet hos Europarådets generalsekretær.
     
Article 77
 
Artikel 77
     
Territorial application
 
Geografisk anvendelsesområde
     
1
Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
 
1.
Enhver stat eller den Europæiske Union kan på tidspunktet for undertegnelse eller ved deponeringen af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumentet angive det eller de geografiske område(r), for hvilke denne konvention finder anvendelse.
2
Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
 
2.
Enhver part kan på et senere tidspunkt ved erklæring til Europarådets generalsekretær udvide det geografiske anvendelsesområde for denne konvention med ethvert andet område, som er angivet i erklæringen, og hvis internationale relationer hører ind under den pågældende parts ansvar, eller på hvis vegne parten har bemyndigelse til at give tilsagn. Det gælder for et sådant område, at konventionen træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for generalsekretærens modtagelse af en sådan erklæring.
3
Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.
 
3.
Det gælder for enhver erklæring afgivet i henhold til de to foregående stykker, at den for så vidt angår ethvert område, der er anført deri, kan tilbagekaldes ved meddelelse stilet til Europarådets generalsekretær. Tilbagekaldelsen træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder fra datoen for generalsekretærens modtagelse af en sådan meddelelse.
     
Article 78
 
Artikel 78
     
Reservations
 
Forbehold
     
1
No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exceptions provided for in paragraphs 2 and 3.
 
1.
Med undtagelse af de i stk. 2 og 3 nævnte forbehold kan der ikke tages forbehold for nogen af konventionens bestemmelser.
2
Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the provisions laid down in:
 
2.
Enhver stat eller den Europæiske Union kan på tidspunktet for undertegnelsen eller ved deponeringen af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumentet ved erklæring indgivet til Europarådets generalsekretær angive, at der tages forbehold for retten til ikke at anvende, eller kun i særlige tilfælde eller under særlige omstændigheder at anvende, bestemmelserne i:
 
Article 30, paragraph 2;
   
artikel 30, stk. 2,
 
Article 44, paragraphs 1.e, 3 and 4;
   
artikel 44, stk. 1, litra e, stk. 3 og stk. 4,
 
Article 55, paragraph 1 in respect of Article 35 regarding minor offences;
   
artikel 55, stk. 1, vedrørende artikel 35 om mindre graverende strafbare handlinger,
 
Article 58 in respect of Articles 37, 38 and 39;
   
artikel 58 vedrørende artikel 37, 38 og 39,
 
Article 59.
   
artikel 59.
3
Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions, for the behaviours referred to in Articles 33 and 34.
 
3.
Enhver stat eller den Europæiske Union kan på tidspunktet for undertegnelsen eller ved deponeringen af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumentet ved erklæring indgivet til Europarådets generalsekretær angive, at der tages forbehold for retten til at benytte ikke-strafferetlige sanktioner i stedet for strafferetlige sanktioner for de i artikel 33 og 34 nævnte typer adfærd.
4
Any Party may wholly or partly withdraw a reservation by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe. This declaration shall become effective as from its date of receipt by the Secretary General.
 
4.
En part kan ophæve et forbehold helt eller delvist ved indgivelse af en erklæring stilet til Europarådets generalsekretær. Erklæringen er gyldig fra den dato, hvor den modtages af generalsekretæren.
     
Article 79
 
Artikel 79
     
Validity and review of reservations
 
Gyldighed og revision af forbehold
     
1
Reservations referred to in Article 78, paragraphs 2 and 3, shall be valid for a period of five years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the Party concerned. However, such reservations may be renewed for periods of the same duration.
 
1.
De i artikel 78, stk. 2 og 3, nævnte forbehold er gyldige i en periode på fem år fra den dato, hvor konventionen er trådt i kraft for den pågældende part. Dog kan forbehold forlænges for perioder af tilsvarende længde.
2
Eighteen months before the date of expiry of the reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the Party concerned. No later than three months before the expiry, the Party shall notify the Secretary General that it is upholding, amending or withdrawing its reservation. In the absence of a notification by the Party concerned, the Secretariat General shall inform that Party that its reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the Party concerned to notify its intention to uphold or modify its reservation before the expiry of that period shall cause the reservation to lapse.
 
2.
Atten måneder før udløbet af et forbeholds gyldighedsperiode tilstiller Europarådets generalsekretariat den pågældende part meddelelse herom. Senest tre måneder før udløbsdatoen giver parten generalsekretæren meddelelse om, at forbeholdet fastholdes, ændres eller ophæves. Såfremt parten undlader at fremsende en sådan meddelelse, oplyser generalsekretariatet den pågældende part om, at forbeholdet anses for at være blevet forlænget automatisk for en periode på seks måneder. Hvis parten inden for denne periode ikke giver meddelelse om, at forbeholdet fastholdes eller ændres, anses forbeholdet for ophævet.
3
If a Party makes a reservation in conformity with Article 78, paragraphs 2 and 3, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation to GREVIO, on the grounds justifying its continuance.
 
3.
En part, der tager et forbehold i medfør af artikel 78, stk. 2 og 3, skal før forlængelse af forbeholdet eller efter anmodning tilstille GREVIO en redegørelse for de grunde, hvorpå en opretholdelse af forbeholdet støttes.
     
Article 80
 
Artikel 80
     
Denunciation
 
Opsigelse
     
1
Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
 
1.
En part kan til enhver tid opsige denne konvention ved meddelelse herom stilet til Europarådets generalsekretær.
2
Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
 
2.
En sådan opsigelse træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for generalsekretærens modtagelse af meddelelsen.
     
Article 81
 
Artikel 81
     
Notification
 
Meddelelser
     
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration, any signatory, any Party, the European Union, and any State invited to accede to this Convention of:
 
Europarådets generalsekretær giver meddelelse til Europarådets medlemsstater, ikke-medlemsstater, som har deltaget i udarbejdelsen af konventionen, undertegnende stater, kontraherende stater, den Europæiske Union, og alle stater, der er blevet opfordret til at undertegne konventionen, om:
a
any signature;
 
a)
alle undertegnelser,
b
the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
 
b)
alle deponeringer af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter,
c
any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 75 and 76;
 
c)
alle ikrafttrædelsesdatoer for denne konvention i henhold til artikel 75 og 76,
d
any amendment adopted in accordance with Article 72 and the date on which such an amendment enters into force;
 
d)
alle ændringer vedtaget i henhold til artikel 72 og datoen for deres ikrafttrædelse,
e
any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 78;
 
e)
alle forbehold taget og ophævet i henhold til artikel 78,
f
any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 80;
 
f)
alle opsigelser foretaget i henhold til bestemmelserne i artikel 80 og
g
any other act, notification or communication relating to this Convention.
 
g)
alle andre handlinger, meddelelser eller underretninger vedrørende denne konvention.
     
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.
 
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt befuldmægtiget hertil, undertegnet denne konvention.
     
DONE at Istanbul, this 11th day of May 2011, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Union and to any State invited to accede to this Convention.
 
UDFÆRDIGET i Istanbul den 11. maj 2011 på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed, i ét enkelt eksemplar, der deponeres i Europarådets arkiver. Europarådets generalsekretær fremsender bekræftede genparter heraf til Europarådets medlemsstater, til de ikke-medlemsstater, der har deltaget i udarbejdelsen af konventionen, til den Europæiske Union samt til de stater, der er blevet opfordret til at tiltræde konventionen.
     
Appendix
 
Bilag
     
Privileges and immunities (Article 66)
 
Privilegier og immuniteter (artikel 66)
     
1
This appendix shall apply to the members of GREVIO mentioned in Article 66 of the Convention, as well as to other members of the country visit delegations. For the purpose of this appendix, the term “other members of the country visit delegations” shall include the independent national experts and the specialists mentioned in Article 68, paragraph 9, of the Convention, staff members of the Council of Europe and interpreters employed by the Council of Europe accompanying GREVIO during its country visits.
 
1.
Dette bilag gælder for de medlemmer af GREVIO, der er nævnt i artikel 66 i konventionen, samt for andre medlemmer af de delegationer, der gennemfører landebesøg. Det her anvendte udtryk ”andre medlemmer af de delegationer, der gennemfører landebesøg” omfatter i denne sammenhæng de uafhængige nationale eksperter og specialister, som er nævnt i artikel 68, stk. 9 i konventionen, Europarådets medarbejdere og tolke ansat af Europarådet til at ledsage GREVIO på landebesøgene.
2
The members of GREVIO and the other members of the country visit delegations shall, while exercising their functions relating to the preparation and the carrying out of country visits, as well as the follow-up thereto, and travelling in connection with those functions, enjoy the following privileges and immunities:
 
2.
Det gælder for GREVIOs medlemmer og andre medlemmer af de delegationer, der gennemfører landebesøg, at de under varetagelsen af deres funktioner i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af landebesøg samt den efterfølgende opfølgning, og på rejser foretaget i forbindelse med varetagelse af disse funktioner, nyder følgende privilegier og immuniteter:
 
a
immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;
   
a)
immunitet med hensyn til anholdelse eller tilbageholdelse og beslaglæggelse af personlig rejsebagage, og immunitet med hensyn til retsforfølgning under enhver form i anledning af skriftlige eller mundtlige udtalelser og alle handlinger foretaget af dem under udførelsen af deres hverv,
 
b
exemption from any restrictions on their freedom of movement on exit from and return to their country of residence, and entry into and exit from the country in which they exercise their functions, and from alien registration in the country which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions.
   
b)
fritagelse fra enhver indskrænkning af deres bevægelsesfrihed i forbindelse med udrejse fra og tilbagevenden til deres bopælsland, og indrejse i og udrejse fra det land, hvor de skal udføre deres hverv, og fra registrering af fremmedpolitiet i det land, som de besøger eller hvor de er på gennemrejse under udførelsen af deres hverv.
3
In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the members of GREVIO and the other members of the country visit delegations shall, in the matter of customs and exchange control, be accorded the same facilities as those accorded to representatives of foreign governments on temporary official duty.
 
3.
På rejser foretaget under udførelsen af deres hverv skal GREVIOs medlemmer og andre medlemmer af delegationerne, der gennemfører landebesøg, have stillet de samme faciliteter til rådighed vedrørende told- og valutakontrol, som tilstås repræsentanter for udenlandske regeringer med midlertidige officielle hverv.
4
The documents relating to the evaluation of the implementation of the Convention carried by members of GREVIO and other members of the country visit delegations shall be inviolable insofar as they concern the activity of GREVIO. No stoppage or censorship shall be applied to the official correspondence of GREVIO or to official communications of members of GREVIO and other members of the country visit delegations.
 
4.
Dokumenterne vedrørende den evaluering af konventionens gennemførelse, som medbringes af GREVIOs medlemmer og andre medlemmer af delegationerne, der udfører landebesøg, er ukrænkelige, i det omfang de vedrører GREVIOs arbejde. Der må ikke ske tilbageholdelse eller udøves censur af GREVIOs officielle korrespondance eller af officielle meddelelser fra GREVIOs medlemmer og andre medlemmer af delegationerne, der udfører landebesøg.
5
In order to secure for the members of GREVIO and the other members of the country visit delegations complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.
 
5.
For at sikre, at GREVIOs medlemmer og de øvrige medlemmer af delegationerne, der gennemfører landebesøg, nyder fuld ytringsfrihed og fuldstændig uafhængighed i udførelsen af deres hverv, skal de nyde fortsat immunitet fra retsforfølgelse, hvad angår skriftlige eller mundtlige udtalelser og alle handlinger udført af dem under udførelsen af deres hverv, uagtet at de pågældende personer ikke længere varetager sådanne hverv.
6
Privileges and immunities are granted to the persons mentioned in paragraph 1 of this appendix in order to safeguard the independent exercise of their functions in the interests of GREVIO and not for their personal benefit. The waiver of immunities of the persons mentioned in paragraph 1 of this appendix shall be made by the Secretary General of the Council of Europe in any case where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and where it can be waived without prejudice to the interests of GREVIO.
 
6.
De i stk. 1 i dette bilag nævnte personer indrømmes privilegier og immuniteter for at sikre den uafhængige udførelse af deres hverv i GREVIOs interesse og ikke for at give dem personlige fordele. Hvis Europarådets generalsekretær finder, at de immuniteter, der er indrømmet de i stk. 1 i dette bilag nævnte personer, er til hinder for normal retsudøvelse, og hvis det er muligt, uden at GREVIOs interesser lider skade derved, kan han eller hun ophæve disse immuniteter.
     

Efter indhentelse af Folketingets samtykke, jf. lov nr. 168 af 26. februar 2014, Lovtidende A, har Danmark den 23. april 2014 deponeret sit godkendelsesinstrument hos Europarådets generalsekretær.

Under henvisning til artikel 78, stk. 2, har Danmark i forbindelse med godkendelsen afgivet erklæring om, at Danmark forbeholder sig ret til ikke at anvende artikel 44, stk. 3, mht. artiklerne 36, 37 og 39.

Under henvisning til artikel 78, stk. 3, har Danmark i forbindelse med godkendelsen afgivet erklæring om, at Danmark forbeholder sig ret til at benytte ikke-strafferetlige sanktioner i stedet for strafferetlige sanktioner for den i artikel 34 nævnte type adfærd.

Konventionen, der ikke omfatter Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 75, stk. 3, i kraft den 1. august 2014.

Oplysninger om andre landes tiltrædelse af konventionen m.v. kan fås hos Europarådet på adressen:

http://conventions.coe.int/

Udenrigsministeriet, den 1. august 2014

Martin Lidegaard