Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

(Regulering af færdsel i forbindelse med særtransporter og kørsel i forbindelse med uddannelse)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 374 af 23. april 2007 om særtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1457 af 11. december 2007, bekendtgørelse nr. 409 af 3. maj 2011 og bekendtgørelse nr. 551 af 27. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 43, stk. 7, § 68, stk. 1, § 69, stk. 2, § 70, stk. 3, § 82, stk. 4, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Politiet kan desuden udstede tilladelse til, at uddannelsesinstitutioner, som led i en uddannelse og når det må anses for relevant i relation til den pågældende uddannelse, i fornødent omfang kan udføre kørsel efter reglerne i §§ 24-28.«.

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 3-4.

3. I § 22, stk. 4, indsættes efter »særlig afmærkning og ledsagelse,«: »herunder vilkår om at transporten skal ledsages af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter,«.

4. I § 23 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Såfremt gennemførelse af særtransporten nødvendiggør regulering af færdslen, skal føreren af særtransporten og ejer/bruger af det trækkende køretøj, som udfører særtransporten, sikre sig, at særtransporten ledsages af politiet eller af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter, samt at der er det fornødne udstyr til kommunikation mellem føreren og den eller de bemyndigede.«

5. I § 42, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 23, stk. 3 og 4« til: »§ 23, stk. 3, 4 og 9«.

6. I Bilag 3, pkt. 3 b), 7. pkt., ændres », der dog ikke må anvendes« til: ». Anvendelse af disse skilte forudsætter, at særtransporten ledsages af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter.«

7. I Bilag 3, pkt. 3 b), 9. pkt., indsættes efter »Skiltene skal afmonteres«: », klappes væk«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Trafikstyrelsen, den 3. juli 2014

Carsten Falk Hansen

/ Janni Torp Kjærgaard