Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling m.v. foretages følgende ændring:

1. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juli 2014.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 4. juli 2014

Nick Hækkerup

/ Lene Brøndum Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, EU-Tidende 2011, nr. L 88, side 45-65.