Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og personskatteloven

(Fremrykning af lavere skat på arbejdsindkomst)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 442 af 10. juni 2003 og senest ved § 4 i lov nr. 226 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 5 B, stk. 2, 3. og 4. pkt., affattes således:

»Fradraget opgjort efter 1. og 2. pkt. kan sammen med et eventuelt fradrag opgjort efter ligningslovens § 9 J højst udgøre et grundbeløb på 4.350 kr. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.«

2. I § 48 E, stk. 10, ændres »personskattelovens § 6 a, stk. 4« til: »personskattelovens § 6 a, stk. 3«.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 442 af 10. juni 2003 og senest ved § 2 i lov nr. 222 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 8 M, stk. 2, 4. og 5. pkt., affattes således:

»Fradraget opgjort efter 2. og 3. pkt. kan sammen med et eventuelt fradrag efter § 9 J højst udgøre et grundbeløb på 4.350 kr. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.«

2. § 9 J, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Fradraget opgjort efter stk. 1 kan højst udgøre et grundbeløb på 4.350 kr. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 3

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003, som ændret ved § 6 i lov nr. 460 af 31. maj 2000 og § 9 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a, stk. 1, ændres »det i stk. 2 anførte bundfradrag« til: »et bundfradrag på 158.300 kr.«

2. § 6 a, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. I § 6 a, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og 2«.

4. I § 6 a, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 2.« til: »stk. 1«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2004.

Stk. 2. Ved den opgørelse af en kommunes eller amtskommunes slutskat for kalenderåret 2004, der foretages i henhold til § 16 i lov om kommunal indkomstskat, korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning for slutskatten af de ændringer i kommunernes udskrivningsgrundlag for 2004, der er en følge af

1)   denne lov og

2)   det af Folketinget den 29. april 2004 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Midlertidig suspension af bidraget til Særlig Pensionsopsparing).

Stk. 3. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat efter stk. 2 fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2006.

Givet på Amalienborg, den 30. april 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand